ES Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą, plėtrą

Tuesday August 3rd, 2021

2021 09 01 – 2021 09 30 galima teikti paraiškas finansavimui gauti pagal paramos priemonę ES parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir / ar plėtrą.

Remiama veikla:

  • vaisių, uogų, daržovių perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
  • augalininkystės produkcijos perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
  • mėsos perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
  • pieno perdirbimas ir (ar) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
  • kitų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardytų produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
  • trečios kategorijos šalutinių gyvūninių produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara.

Galimi pareiškėjai: juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara, taip pat užsiimantys žemės ūkio veikla ir perdirbantys dalį valdoje užaugintos produkcijos bei planuojantys užsiimti žemės ūkio produktų perdirbimo ir (ar) rinkodaros veikla. Paraiškos, pateiktos juridinio asmens kartu su partneriais, nepriimamos.

Pareiškėjai ne trumpiau kaip 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo privalo vykdyti nurodytą veiklą nepertraukiamai, t. y. mažiausiai 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo kiekvieną mėnesį vykdyti žemės ūkio produktų perdirbimo ir (arba) rinkodaros veiklą arba atitinkamai žemės ūkio veiklą ir gauti iš šios veiklos pajamų. Kartu su paraiška turi būti pateikiamos sąskaitos faktūros arba pasirašytos sąskaitų faktūrų suvestinės. Pajamos iš nurodytos veiklos per ataskaitinį laikotarpį turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų pareiškėjo veiklos pajamų. Šis reikalavimas netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų ūkiuose pagamintus (išaugintus) žemės ūkio produktus, arba perdirba iš savo narių supirktus žemės ūkio produktus ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus.
Pareiškėjai gali kreiptis dėl paramos tik žemės ūkio produktų rinkodaros veiklai. Jie mažiausiai 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo turi nepertraukiamai užsiimti žemės ūkio produktų perdirbimu arba žemės ūkio veikla ir perdirbti dalį valdoje užaugintos produkcijos.
Paramos dydis:
  • vienam projektui negali viršyti 1 mln. Eur;
  • vienam juridiniam asmeniui iki 4 mln. Eur pagal šią veiklos sritį 2014–2020 metų laikotarpiui;
  • juridiniams asmenims, kurie žemės ūkio produktų perdirbimo metu pagamina galutinį produktą, nepatenkantį į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedą, tačiau skirtą maistui ir (arba) pašarams, taikomos nereikšmingos (de minimis) valstybės pagalbos reglamento nuostatos – 200 tūkst. Eur vienam projektui ir iki 4 mln. Eur pagal šią veiklos sritį 2014–2020 metų laikotarpiui.

Paramos intensyvumas: finansuojama 50 proc. tinkamų projekto įgyvendinimo išlaidų.

Finansuojamos išlaidos:
Šiuo paraiškų rinkimo laikotarpiu parama teikiama naujų įrenginių ir (arba) įrangos (įskaitant techniką) pirkimo arba išperkamosios, finansinės nuomos išlaidoms (neviršijančios šio turto rinkos vertės). Taip pat remiamos iškastinio kuro nenaudojančios investicijos. Parama teikiama ir projekte numatytai veiklai vykdyti būtinų statinių (išskyrus gyvenamuosius pastatus ir administracinės paskirties pastatus) statybai, rekonstravimui ar kapitaliniam remontui. Maksimali bendrųjų išlaidų finansuojama suma 1,8 tūkst. Eur. Tuo atveju, kai projekte numatyti statybos, rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto darbai, finansuojama bendrųjų išlaidų suma be PVM gali būti ne didesnė kaip 3 tūkst. Eur.
Nekilnojamasis turtas (statinys, žemė po esamais statiniais ir (arba) numatomais statyti statiniais), į kurį investuojama, teisėtais pagrindais turi būti valdomas pareiškėjo. Statiniai ir žemė po esamais arba numatomais statyti statiniais pareiškėjo gali būti nuomojami arba kitaip užtikrinamas teisėtas naudojimasis jais ne trumpiau kaip iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos. Nuomos, panaudos sutartyje ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančiuose dokumentuose turi būti aptarta naujų statybų galimybė. Kai paramos prašoma tik įrangai, statiniai, kuriuose ši įranga bus sumontuota, turi būti pareiškėjo valdomi nuosavybės teise, arba nuomojami, arba kitaip įstatymų nustatyta tvarka įrodomas teisėtas naudojimasis jais.
Plačiau tinkamų finansuoti išlaidų sąrašą žiūrėti įgyvendinimo taisyklėse.
Projektas turi būti įgyvendintas ne vėliau kaip iki 2025 m. birželio 30 d.

Dėl paraiškos rengimo paslaugų susisiekite su mumis el.p. info@lesparamoscentras.lt ir  mes Jums padėsime parengti kokybišką paraišką finansavimui gauti.

2021-08-17T15:10:54+00:00
Call Now Button