Loading...
ES parama verslui2021-09-27T17:37:03+00:00

Rengiame paraiškas verslo sektoriui paramai gauti pagal 2021-2027 Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemones

Dėl paraiškų rengimo paslaugų https://www.esparamoscentras.lt/es-investicijos/susisiekite su mumis ir mes Jums padėsime parengti kokybišką paraišką:

♦  el. p. info@esparamoscentras.lt ar +370 647 669 76

2021 09 27 – 2021 10 27 galima teikti paraiškas ES paramai gauti pagal paramos priemonę „SMARTINVEST LT+“

Priemonės tikslas –  pritraukti į Lietuvos Respubliką mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) srities užsienio investicijų pagal Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 411 „Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programos patvirtinimo“, numatytus MTEPI prioritetus..

Remiama veikla:
1) tiesioginės užsienio investicijos į MTEP veiklas;
2) tiesioginės užsienio investicijos, kuriomis kuriama naujos arba plečiama esamos įmonės  infrastruktūra.

Tinkami pareiškėjai  –  užsienio investuotojo (juridinio (-ių) ir (ar) fizinio (-ių) asmens (-ų) Lietuvos Respublikoje įsteigtas (įsigytas) privatusis juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas (juridinis (-iai) ir (ar) fizinis (-iai) asmuo (-enys)) daro lemiamą įtaką, arba užsienio investuotojas (įmonė), arba užsienio investuotojo (įmonės) įsteigtas filialas Lietuvos Respublikoje.
Partneriai: galimi partneriai įgyvendinant 1 veiklą –  privatieji juridiniai asmenys ir (ar) mokslo ir studijų institucijos.

Reikalavimai pareiškėjams:
Pareiškėjo (įskaitant pareiškėjo įmonių grupę) metinės pajamos per paskutinius 3 finansinius metus (vertinama, ar pareiškėjo metinės pajamos (įskaitant įmonių grupės pajamas) bent vienais finansiniais metais per paskutinius 3 finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės nei prašoma finansavimo suma:

-jeigu prašoma didesnė nei 1 000 000 eurų finansavimo suma, pareiškėjo metinės pajamos (įskaitant pareiškėjo įmonių grupės pajamas) bent vienais finansiniais metais per paskutinius 3 finansinius metus iki paraiškos pateikimo buvo didesnės nei 1 000 000 eurų;

-jeigu prašoma finansavimo suma mažesnė arba lygi 1 000 000 Eur, pareiškėjo metinės pajamos (įskaitant pareiškėjo įmonių grupės pajamas) bent vienais finansiniais metais per paskutinius 3 finansinius metus iki paraiškos pateikimo buvo ne mažesnės nei prašoma finansavimo suma.

Finansavimo dydis ir intensyvumas:

Iki 3 000 000 Eur vykdant 1. veiklą; intensyvumas: iki 80%

Iki 4 500 000 Eur vykdant 2. veiklą; intensyvumas: 25% didelėms įmonėms; 35% vidutinėms įmonėms; 45% labai mažoms ar mažoms įmonėms.

Dėl paraiškos rengimo paslaugų – https://www.esparamoscentras.lt/es-investicijos/

susisiekite su mumis el.p: info@esparamoscentras.lt ir mes Jums padėsime parengti kokybišką paraišką finansavimui gauti.

2021 08 19 – 2021 09 20 galima teikti paraiškas negrąžinamai ES paramai gauti pagal priemonę E-komercijos modelis COVID-19.
Šiai paramos priemonei skirta ES paramos lėšų suma: 40 000 000 eurų.
Atrankos būdas: projektų konkursas.
Priemonės tikslas: paskatinti įmones diegti informacines technologijas verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu, siekiant padidinti pajamų augimą.
Galimi pareiškėjai: pareiškėjas yra MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus, kurios pačios pagamintos produkcijos vidutinės metinės pardavimo pajamos per trejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu MVĮ įregistruota mažiau kaip prieš 3 pastaruosius finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 50 000 eurų.
Paties pagaminta produkcija suprantama, kaip įmonės gaminami gaminiai ir (arba) teikiamos paslaugos.
Partneriai negalimi.
Remiama veikla: e. komercijos modelių diegimas MVĮ, perorientuojant procesus ir juos skaitmeninant per:
klientų savitarnos sprendimus gaminių ir paslaugų elektroninėse prekybos platformose, įskaitant gamybos ir paslaugų užsakymų valdymo sprendimus, ir (arba)
išteklių valdymo sistemos integravimo į gaminių ir paslaugų elektroninės prekybos platformas sprendimus.

Tinkamos finansuoti išlaidos:
– programinė įranga: tiesiogiai su remiama veikla susijusios naujos programinės įrangos įsigijimas ir pritaikymas arba esamos programinės įrangos atnaujinimas;
– tiesiogiai su projekto veiklomis susijusios programinės įrangos nuomos projekto įgyvendinimo ir poprojektinės priežiūros laikotarpiui išlaidos;
– su remiama veikla susijusių programavimo darbų išlaidos;
– projekto vykdytojo darbuotojų, atliekančių su e-komercijos modelio diegimu būtinas užduotis, darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams, kurie gali sudaryti ne daugiau kaip 20 proc. nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos.

Netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos išlaidos:

 • projektinio pasiūlymo ir paraiškos parengimo išlaidos;
 • programinės įrangos atnaujinimo (angl. updateupgrade) išlaidos;
 • rinkodaros, rinkos tyrimų, strategijų parengimo, fotografavimo ir kitos su rinkodara ir (ar) produkcijos pristatymu susijusios išlaidos;
 • tiesiogiai su klientų savitarnos sprendimais nesusijusių verslo valdymo sistemų ir (arba) jos modulių diegimas ir modifikavimas;
 • naujos verslo valdymo sistemos diegimas (pavyzdžiui, ERP, CRM, gamybos ir paslaugų užsakymo valdymo IT sprendimai);
 • integracijos su išorine elektroninės prekybos platforma išlaidos;

Projektas gali būti pradėtas įgyvendinti ne anksčiau nei prieš 6 mėnesius iki paraiškos registravimo įgyvendinančiojoje institucijoje dienos, tačiau projekto išlaidos iki finansavimo projektui skyrimo yra patiriamos pareiškėjo rizika.

Paramos dydis projektui: iki 50 000 eurų.

Projekto intensyvumas: iki 75 proc. tinkamų finansuoti išlaidų

Projekto įgyvendinimo trukmė: iki 12 mėn.

Dėl paraiškos rengimo paslaugų – https://www.esparamoscentras.lt/es-investicijos/

susisiekite su mumis el.p: info@esparamoscentras.lt ir mes Jums padėsime parengti kokybišką paraišką finansavimui gauti.

2021 07 16 paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal paramos priemonę Kūrybiniai čekiai COVID-19.

2021 07 16 – 2021 08 31 galima teikti paraiškas negrąžinamai paramai gauti pagal priemonę „Kūrybiniai čekiai COVID-19.
Kvietimo biudžetas: 7 000 000 eurų.
Atrankos būdas: projektų konkursas vienu etapu.
Šia ES paramos priemone siekiama paskatinti verslą naudotis kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje veikiančių subjektų teikiamomis inovatyviomis paslaugomis, kurti ir diegti originalius dizaino bei rinkodaros sprendimus, pasitelkiant meninę, kultūrinę raišką.
Remiama veikla: originalių produktų sprendimų (netechnologinių inovacijų) sukūrimas ir diegimas.
Galimi pareiškėjai: labai maža, maža ar vidutinė įmonė (toliau – MVĮ) veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus, kurios pačios pagamintos produkcijos vidutinės metinės pardavimo pajamos per trejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu MVĮ įregistruota mažiau nei prieš 3 pastaruosius finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 50 000 eurų. Partneriai negalimi.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • Originalių gaminių ir (arba) paslaugų dizaino sprendimo sukūrimas ar pakeitimas, jeigu projekto vykdytojas perka dizaino kūrimo paslaugą.
 • Dizainą kuriant, finansuojamos dizaino tyrimo, koncepcijos idėjos parengimo ir jos detalizavimo, maketo, vizualizacijos ar eskizo sukūrimo išlaidos.
 • Sukurtą dizainą diegiant finansuojamos išlaidos, reikalingos dizainui vystyti, trūkumams šalinti, patirtos, išbandant gaminio pagal sukurtą dizainą pavyzdžio gamybą ir (arba) paslaugos pagal sukurtą paslaugos teikimo schemą testavimą.
 • Projekto vykdytojo darbuotojų, dirbančių įmonėje ne trumpiau kaip 1 metus, kurių pagrindinė funkcija yra dizaino sprendinio kūrimas, darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams, kurie gali sudaryti ne daugiau kaip 20 proc. viso projekto finansavimo sumos, apskaičiuotiems darbo užmokestį ir darbo santykius reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu pareiškėjas pats vykdo dizaino sprendimo kūrimo ar pakeitimo veiklą.
 • Rinkodaros inovacijų tinkamos finansuoti išlaidos apima rinkodaros socialiniuose tinkluose, vaizdo reklamos sukūrimo ir viešinimo internete, mobiliosios rinkodaros, reklamos internetiniuose portaluose, reklaminių straipsnių išlaidas; turinio rinkodaros išlaidas: internetiniai dienoraščiai, el. knygos, el. leidiniai, nuotraukos, instrukcijos, vadovai.
 • Rinkodaros inovacijų sukūrimas turi būti įsigyjamas iš fizinio ar juridinio asmens, veikiančio kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje ne trumpiau nei vienerius metus.

Paramos dydis: nuo 20 000 (mažiausia suma projektui) iki 70 000 (didžiausia suma projektui) eurų.
Projekto įgyvendinimo trukmė: iki 12 mėn. nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.
Projektas gali būti pradėtas įgyvendinti ne anksčiau nei 3 mėnesiai iki paraiškos registravimo įgyvendinančiojoje institucijoje dienos, tačiau projekto išlaidos iki finansavimo projektui skyrimo yra patiriamos pareiškėjo rizika.

Dėl paraiškos rengimo paslaugųhttps://www.esparamoscentras.lt/es-investicijos/

susisiekite su mumis  el.p. info@esparamoscentras.lt  ir mes Jums padėsime parengti kokybišką paraišką finansavimui gauti.

2021 m. IV planuojamas ES paramos kvietimas teikti paraiškas – “Pramonės perorientavimas, diegiant skaitmenines technologijas ir skatinant žiedinės ekonomikos plėtrą (pvz. inovacijas maisto ir pakuočių srityse, tekstilės gaminių pakartotinį panaudojimą bei perdirbimą ir kt.)”, įskaitant Industry 4.0 Lab“ veiklos „Skaitmeninių (tvarių, žiedinę ekonomiką skatinančių) technologijų didinančių pramonės įmonių efektyvumą diegimas bei didelę pridėtinę vertę kuriančių darbo vietų steigimas“  pagal mažųjų skaitmeninių technologijų schemą.
ES paramos priemonė nukreipta į Lietuvos didelių, vidutinių, mažų ar labai mažų pramonės įmonių, diegiant skaitmenines technologijas ir žiedinės ekonomikos sprendimus, plėtrą per aukštos ir aukštesnės pridėtinės vertės darbo vietų kūrimą. Galimi pareiškėjai: didelės, vidutinės, mažos ar labai mažos pramonės (EVRK C sekcijos) įmonės. Veikiančios ne trumpiau, kaip vienus metus ir, kurių vidutinės metinės pajamos iš pačių pagamintos produkcijos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo įmonės įregistravimo dienos yra ne mažesnės nei 100 000 eurų.
Remiama veikla ir intensyvumas: žiedinę ekonomiką skatinančių skaitmeninių sprendimų ir technologijų įsigijimas, projektavimas ir diegimas; MTEP rezultatais grįstų, pilotinių, pramonės įmones transformuojančių skaitmeninių ir žiedinę ekonomiką skatinančių technologijų sukūrimas ir pilotinis eksploatavimas; netechnologinių inovacijų diegimas įmonėje; kompetencijų tobulinimas, susijęs su skaitmeninių ir pramonės įmones transformuojančių priemonių diegimu.
Paramos dydis projektui: 100 000 – 2 000 000 eurų.
Kvietimui planuojama skirti 50 000 000 eurų.

Dėl paraiškų rengimo susisiekite su mumis ir mūsų ekspertai padės Jums parengti paraišką kuri gaus finansavimą:

info@esparamoscentras.lt

+370 647 669 76

2020 10 28 – 2020 11 27 galima teikti paraiškas verslo įmonėms negrąžinamai subsidijai gauti. Paramos tikslas – skatinti MVĮ investicijas į kovai su COVID-19 reikalingų produktų gamybą. Šia priemone finansuojamas įrangos, įrenginių, programinės ir kt. įrangos įsigijimas ir su naujų gamybos įrenginių bandymu susijusios išlaidos, patirtos iki masinės gamybos pradžios, jei šios išlaidos yra skirtos: vaistinių preparatų (įskaitant vakcinas) ir gydymo priemonių, jų tarpinių produktų, vaistų veikliųjų medžiagų ir žaliavų gamybai; medicinos priemonių, ligoninių ir medicinos reikmenų (įskaitant ventiliatorius, apsauginius drabužius ir priemones, diagnostikos priemones) ir būtinų žaliavų gamybai; dezinfekavimo priemonių ir jų tarpinių produktų bei jų gamybai būtinų cheminių žaliavų gamybai; duomenų rinkimo ir (arba) tvarkymo priemonių, skirtų kovai su COVID-19, gamybai.
Galimi pareiškėjai: Labai maža, maža ir vidutinė įmonė (toliau – MVĮ), veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurios vidutinės pačios MVĮ pagamintos produkcijos metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu MVĮ įregistruota mažiau nei prieš 3 pastaruosius finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 145 000 eurų. Finansavimas nėra skiriamas pareiškėjams, veikiantiems žemės ūkio, žuvininkystės, akvakultūros srityse, kredito ir finansų įstaigoms. Partneriai negalimi.
Paramos dydis projektui / įmonei: iki 1 000 000 eurų.
Projekto intensyvumas: 80 proc.  Galimas finansuojamosios dalies padidinimas 15 procentinių punktų, jeigu investavimas užbaigiamas per du mėnesius nuo pagalbos suteikimo dienos.

Daugiau žr: https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/es-fondu-investicijos/2014-2020-m-programavimo-laikotarpis/covid-19-produktai

Susisiekite su mumis tel. + 370 647 669 76 ar el.p. info@esparamoscentras.lt ir  mes Jums padėsime parengti kokybišką paraišką finansavimui gauti.

2020 10 28 – 20 11 27 paskelbtas kvietimas teikti paraiškas negrąžinamai subsidijai gauti pagal priemonę “COVID-19 MTEP tyrimai”.

Pagal priemonę remiamos veiklos: moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra (toliau – MTEP)  ir (arba) naujų produktų ir technologijų sertifikavimas, kas susiję su COVID-19 ir su kitais virusais.
Galimi pareiškėjai: pareiškėjai yra įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip trejus metus ir kurios vidutinės metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu įmonės trejų metų veikla nesutampa su pastaraisiais 3 finansiniais metais) yra ne mažesnės kaip 145 000 eurų.
Tinkamos finansuoti išlaidos: įranga, įrenginiai ir kitas turtas, tiesiogiai susijęs su projekto įgyvendinimu; projekto vykdymo išlaidos.
Paramos dydis projektui: iki 1 000 000 eurų.
Paramos intensyvumas: 80 proc. Galima finansuojamosios dalies padidinimas 15 procentinių punktų, jei mokslinių tyrimų projektą finansuoja daugiau nei viena valstybė narė arba jis įgyvendinamas tarpvalstybiniu mastu bendradarbiaujant su mokslinių tyrimų organizacijomis ar kitomis įmonėmis.

Daugiau žr: https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/es-fondu-investicijos/2014-2020-m-programavimo-laikotarpis/covid-19-mtep-tyrimai

Susisiekite su mumis tel. + 370 647 669 76 ar el.p. info@esparamoscentras.lt ir  mes Jums padėsime parengti kokybišką paraišką finansavimui gauti.

Remiama veikla: dalyvavimas tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia Europos įmonių tinkle organizacijos, renginiuose. Tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginių sąrašas pateikiamas Europos Komisijos interneto svetainėje. 

Paramos gali kreiptis: privatieji juridiniai asmenys, mokslo ir technologijų parkai,  klasterių koordinatoriai.

Paramos dydis: didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas – 10 000 Eur.

Paraiškos per projektų duomenų mainų svetainę turi būti pateiktos LVPA iki 2021 03 31, 24:00 val.

Call Now Button