Loading...
ES parama verslo sektoriui2020-02-21T07:29:46+00:00

Rengiame paraiškas verslo sektoriui paramai gauti pagal 2014-2020 Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemones

Dėl paraiškų rengimo paskambinkite ir susitarkite dėl konsultacijos mūsų Biure arba parašykite įmonės darbuotojams:

♦  tel. +37064766976

♦  el. p. esparamoscentras@gmail.com

Remiama veikla: dalyvavimas tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia Europos įmonių tinkle organizacijos, renginiuose. Tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginių sąrašas pateikiamas Europos Komisijos interneto svetainėje. 

Paramos gali kreiptis: privatieji juridiniai asmenys, mokslo ir technologijų parkai,  klasterių koordinatoriai.

Paramos dydis: didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas – 10 000 Eur.

Paraiškos per projektų duomenų mainų svetainę turi būti pateiktos LVPA iki 2020 11 30, 24:00 val.

Finansuojamos veiklos: moksliniai tyrimai ir inovacijos

Remiamos veiklos:

  1. Tiesioginės užsienio investicijos į MTEP veiklas;
  2. Tiesioginės užsienio investicijos, kuriomis kuriama naujos arba plečiama esamos įmonės MTEPI infrastruktūra;
  3. Tiesioginės užsienio investicijos į veiklas, susijusias su procesų ir organizacinių inovacijų diegimu.

Paramos dydis: didžiausia galima projektui skirti suma – 10 000 000,00 Eur

Paraiškos per DMS turi būti pateiktos LVPA iki 2020-09-30

Finansavimo tikslas: skatinti įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingus mokslinius tyrimus ar eksperimentinę plėtrą,  taip pat paskatinti įmonių plėtrą investuojant į MTEP ir inovacijų infrastruktūros kūrimą ir plėtrą.
Remiamos veiklos: MTEP; įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama naujos ar plečiama esamos įmonės MTEP ir inovacijų infrastruktūra ir kuri nėra prieinama viešai arba klasteriuose; naujų produktų ir technologijų sertifikavimas ir su tuo susijusios veiklos.
Tinkami pareiškėjai: privatūs juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas); viešosios įstaigos, vykdančios MTEP veiklas (išskyrus mokslo ir studijų institucijas).
Partneriai: privatūs juridiniai asmenys; mokslo ir studijų institucijos.
Didžiausias subsidijos dydis vienam pareiškėjui: iki 4 400 000 mln. Eur. bendrojo kvietimo atveju ir iki 900 000 Eur regioninio kvietimo atveju.

2019 12 27 – 2020 03 02 galima teikti paraiškas finansavimui gauti pagal priemonę „DIZAINAS LT“ NR. 2. Remiama veikla: netechnologinių inovacijų – originalių gaminių (paslaugų) dizaino sprendimų – sukūrimas ir (ar) diegimas. Tinkami pareiškėjai: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės. Didžiausia galima lėšų suma projektui: 30 000 eurų. Didžiausia galima suma vieno dizaino sprendimo sukūrimui ir diegimui: 10 000 eurų.

Galima teikti paraiškas labai mažoms įmonėms, mažoms įmonėms ir vidutinėms įmonėms, kurios diegia netechnologines ekoinovacijas, t. y. kurios diegia aplinkosaugos vadybos sistemas, atlieka gamybos technologinius ir aplinkosaugos auditus bei projektuojant gaminius taiko ekologinio projektavimo principus. Didžiausias finansavimas vienam projektui – 80 000 Eur. Numatytas paramos dydis priemonei – 1500 000 Eur.

Finansuojamos sritys: investicija į įrenginius ir technologijas, kurias įdiegus mažėja ūkinės veiklos poveikis aplinkai.

Sritis: regioninė plėtra

Priemonės tikslas: įgyvendinant vietos plėtros strategijas padidinti miestų bendruomenių socialinę integraciją ir pagerinti šių bendruomenių narių padėtį darbo rinkoje.

Projekto intensyvumas: ne daugiau kaip 92,5 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Galimi pareiškėjai: verslas, valstybinės įmonės.

  1. Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje.
  2. Savivaldybės, kurios teritorijoje įgyvendinama vietos plėtros strategija, administracija.

Finansuojamos veiklos: MTEPI veiklas vykdančių įmonių darbuotojų mokymas ir technologinių įgūdžių tobulinimas užsienio MTEPI centruose ir (arba) MTEPI veiklas vykdančiose užsienio įmonėse.

Galimi pareiškėjai: MTEPI veiklas vykdančios įmonės, turinčios labai mažos, mažos ar vidutinės įmonės statusą.

Didžiausia suma projektui: 30 000,00 Eur.

 Finansuojamos veiklos: MTEPI veiklas vykdančių įmonių darbuotojų mokymas ir technologinių įgūdžių tobulinimas užsienio MTEPI centruose arba MTEPI veiklas vykdančiose užsienio įmonėse.

Didžiausia galima projektui suma: 30 000,00 Eur.

Galimi pareiškėjai: MTEPI veiklas vykdančios įmonės, turinčios didelės įmonės statusą.

Finansavimo tikslas: sudaryti sąlygas užsienio investuotojų darbuotojams įgyti specifinių kompetencijų ir prisitaikyti prie ūkio pokyčių.

Finansuojamos veiklos: užsienio investuotojų, investuojančių Lietuvos Respublikos teritorijoje į gamybą ir (ar) paslaugas, darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas arba naujos kvalifikacijos suteikimas, įskaitant mokymo darbo vietoje organizavimą.

Didžiausia galima suma projektui: iki 250 000,00 Eur.

Galimi pareiškėjai: užsienio įmonė arba jos filialas Lietuvos Respublikoje.

Call Now Button