Loading...
ES parama verslui2021-05-01T07:03:11+00:00

Rengiame paraiškas verslo sektoriui paramai gauti pagal 2021-2027 Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemones

Dėl paraiškų rengimo paslaugų https://www.esparamoscentras.lt/es-investicijos/susisiekite su mumis ir mes Jums padėsime parengti kokybišką paraišką:

♦  el. p. info@esparamoscentras.lt ar +370 647 669 76

2021 m. gegužės mėn. Lietuvos verslo paramos agentūra skelbs kvietimą teikti paraiškas negrąžinamai ES paramai gauti pagal priemonę E-komercijos modelis COVID-19 (pakoreguotas priemonės “E-verslo modelis COVID-19” pavadinimas).
Šiai paramos priemonei skirta ES paramos lėšų suma: 40 000 000 eurų.
Atrankos būdas: projektų konkursas.
Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Skatinti skaitmeninimą ir inovacijas, siekiant įveikti COVID-19 pandemijos sukeltas pasekmes ekonomikai“ įgyvendinimo.
Priemonės tikslas: padidinti labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) produktyvumą.
Galimi pareiškėjai: pareiškėjas yra MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus, kurios pačios pagamintos produkcijos vidutinės metinės pardavimo pajamos per trejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu MVĮ įregistruota mažiau kaip prieš 3 pastaruosius finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 50 000 eurų.
Paties pagaminta produkcija suprantama, kaip įmonės gaminami gaminiai ir (arba) teikiamos paslaugos.
Partneriai negalimi.
Remiama veikla: e. komercijos modelių diegimas MVĮ, perorientuojant procesus ir juos skaitmeninant per:

  • klientų (B2C, B2B) savitarnos sprendimus (e. parduotuvių platformose, B2B platformose, įskaitant gamybos ir paslaugų užsakymų valdymo sprendimus);
  • išteklių valdymo sistemos integravimo į produktų ir paslaugų elektroninės prekybos platformas sprendimus.

Finansuojamos išlaidos: kompiuterinės įrangos, programinės įrangos, patentų ir licencijų, tiesioginėms projekto veikloms vykdyti reikalingos įrangos, prietaisų ir įrenginių įsigijimo išlaidos.
Paramos dydis projektui: iki 50 000 eurų.
Paramos intensyvumas: 95 proc.

Dėl paraiškos rengimo paslaugų – https://www.esparamoscentras.lt/es-investicijos/

susisiekite su mumis el.p: info@esparamoscentras.lt ir mes Jums padėsime parengti kokybišką paraišką finansavimui gauti.

2021 gegužės mėn. LVPA skelbs kvietimą teikti paraiškas negrąžinamai paramai gauti pagal priemonę „Kūrybiniai čekiai COVID-19“, skirtą originalių produktų sprendimų sukūrimui ir diegimui.

Kvietimo biudžetas: 7 700 000 eurų.

Atrankos būdas: projektų konkursas.

Šia paramos priemone siekiama skatinti diegti originalius dizaino ir rinkodaros sprendimus gamybos procesuose ir (arba) paslaugų srityje, pasitelkiant meninę, kultūrinę raišką.

Remiama veikla: originalių produktų sprendimų (netechnologinių inovacijų) sukūrimas ir diegimas.

Galimi pareiškėjai: labai maža, maža ar vidutinė įmonė (toliau – MVĮ) veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus, kurios pačios pagamintos produkcijos ar teikiamų paslaugų vidutinės metinės pardavimo pajamos per trejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu MVĮ įregistruota mažiau nei prieš 3 pastaruosius finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 50 000 eurų.

Priemonė skirta MVĮ, kurios jau veikia ir, siekdamos konkurencinio pranašumo, yra pasirengusios investuoti į originalių paslaugų sprendimų kūrimą, tobulinimą ir diegimą.

Dėl paraiškos rengimo paslaugų – https://www.esparamoscentras.lt/es-investicijos/

susisiekite su mumis elp: info@esparamoscentras.lt ar tel: +370 647 669 76 ir mes Jums padėsime parengti kokybišką paraišką finansavimui gauti.

2021 m. IV planuojamas ES paramos kvietimas teikti paraiškas – “Pramonės perorientavimas, diegiant skaitmenines technologijas ir skatinant žiedinės ekonomikos plėtrą (pvz. inovacijas maisto ir pakuočių srityse, tekstilės gaminių pakartotinį panaudojimą bei perdirbimą ir kt.)”, įskaitant Industry 4.0 Lab“ veiklos „Skaitmeninių (tvarių, žiedinę ekonomiką skatinančių) technologijų didinančių pramonės įmonių efektyvumą diegimas bei didelę pridėtinę vertę kuriančių darbo vietų steigimas“  pagal mažųjų skaitmeninių technologijų schemą.
ES paramos priemonė nukreipta į Lietuvos didelių, vidutinių, mažų ar labai mažų pramonės įmonių, diegiant skaitmenines technologijas ir žiedinės ekonomikos sprendimus, plėtrą per aukštos ir aukštesnės pridėtinės vertės darbo vietų kūrimą. Galimi pareiškėjai: didelės, vidutinės, mažos ar labai mažos pramonės (EVRK C sekcijos) įmonės. Veikiančios ne trumpiau, kaip vienus metus ir, kurių vidutinės metinės pajamos iš pačių pagamintos produkcijos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo įmonės įregistravimo dienos yra ne mažesnės nei 100 000 eurų.
Remiama veikla ir intensyvumas: žiedinę ekonomiką skatinančių skaitmeninių sprendimų ir technologijų įsigijimas, projektavimas ir diegimas; MTEP rezultatais grįstų, pilotinių, pramonės įmones transformuojančių skaitmeninių ir žiedinę ekonomiką skatinančių technologijų sukūrimas ir pilotinis eksploatavimas; netechnologinių inovacijų diegimas įmonėje; kompetencijų tobulinimas, susijęs su skaitmeninių ir pramonės įmones transformuojančių priemonių diegimu.
Paramos dydis projektui: 100 000 – 2 000 000 eurų.
Kvietimui planuojama skirti 50 000 000 eurų.

Dėl paraiškų rengimo susisiekite su mumis ir mūsų ekspertai padės Jums parengti paraišką kuri gaus finansavimą:

info@esparamoscentras.lt

+370 647 669 76

2020 10 28 – 2020 11 27 galima teikti paraiškas verslo įmonėms negrąžinamai subsidijai gauti. Paramos tikslas – skatinti MVĮ investicijas į kovai su COVID-19 reikalingų produktų gamybą. Šia priemone finansuojamas įrangos, įrenginių, programinės ir kt. įrangos įsigijimas ir su naujų gamybos įrenginių bandymu susijusios išlaidos, patirtos iki masinės gamybos pradžios, jei šios išlaidos yra skirtos: vaistinių preparatų (įskaitant vakcinas) ir gydymo priemonių, jų tarpinių produktų, vaistų veikliųjų medžiagų ir žaliavų gamybai; medicinos priemonių, ligoninių ir medicinos reikmenų (įskaitant ventiliatorius, apsauginius drabužius ir priemones, diagnostikos priemones) ir būtinų žaliavų gamybai; dezinfekavimo priemonių ir jų tarpinių produktų bei jų gamybai būtinų cheminių žaliavų gamybai; duomenų rinkimo ir (arba) tvarkymo priemonių, skirtų kovai su COVID-19, gamybai.
Galimi pareiškėjai: Labai maža, maža ir vidutinė įmonė (toliau – MVĮ), veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurios vidutinės pačios MVĮ pagamintos produkcijos metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu MVĮ įregistruota mažiau nei prieš 3 pastaruosius finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 145 000 eurų. Finansavimas nėra skiriamas pareiškėjams, veikiantiems žemės ūkio, žuvininkystės, akvakultūros srityse, kredito ir finansų įstaigoms. Partneriai negalimi.
Paramos dydis projektui / įmonei: iki 1 000 000 eurų.
Projekto intensyvumas: 80 proc.  Galimas finansuojamosios dalies padidinimas 15 procentinių punktų, jeigu investavimas užbaigiamas per du mėnesius nuo pagalbos suteikimo dienos.

Daugiau žr: https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/es-fondu-investicijos/2014-2020-m-programavimo-laikotarpis/covid-19-produktai

Susisiekite su mumis tel. + 370 647 669 76 ar el.p. info@esparamoscentras.lt ir  mes Jums padėsime parengti kokybišką paraišką finansavimui gauti.

2020 10 28 – 20 11 27 paskelbtas kvietimas teikti paraiškas negrąžinamai subsidijai gauti pagal priemonę “COVID-19 MTEP tyrimai”.

Pagal priemonę remiamos veiklos: moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra (toliau – MTEP)  ir (arba) naujų produktų ir technologijų sertifikavimas, kas susiję su COVID-19 ir su kitais virusais.
Galimi pareiškėjai: pareiškėjai yra įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip trejus metus ir kurios vidutinės metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu įmonės trejų metų veikla nesutampa su pastaraisiais 3 finansiniais metais) yra ne mažesnės kaip 145 000 eurų.
Tinkamos finansuoti išlaidos: įranga, įrenginiai ir kitas turtas, tiesiogiai susijęs su projekto įgyvendinimu; projekto vykdymo išlaidos.
Paramos dydis projektui: iki 1 000 000 eurų.
Paramos intensyvumas: 80 proc. Galima finansuojamosios dalies padidinimas 15 procentinių punktų, jei mokslinių tyrimų projektą finansuoja daugiau nei viena valstybė narė arba jis įgyvendinamas tarpvalstybiniu mastu bendradarbiaujant su mokslinių tyrimų organizacijomis ar kitomis įmonėmis.

Daugiau žr: https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/es-fondu-investicijos/2014-2020-m-programavimo-laikotarpis/covid-19-mtep-tyrimai

Susisiekite su mumis tel. + 370 647 669 76 ar el.p. info@esparamoscentras.lt ir  mes Jums padėsime parengti kokybišką paraišką finansavimui gauti.

Remiama veikla: dalyvavimas tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia Europos įmonių tinkle organizacijos, renginiuose. Tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginių sąrašas pateikiamas Europos Komisijos interneto svetainėje. 

Paramos gali kreiptis: privatieji juridiniai asmenys, mokslo ir technologijų parkai,  klasterių koordinatoriai.

Paramos dydis: didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas – 10 000 Eur.

Paraiškos per projektų duomenų mainų svetainę turi būti pateiktos LVPA iki 2021 03 31, 24:00 val.

Call Now Button