Loading...
ES parama aplinkos sektoriui2024-04-09T13:24:03+00:00

Rengiame paraiškas, projektus, padedame rasti sprendimą jūsų aplinkosaugos projektui finansuoti. Mūsų teikiamos paslaugos:
Pagalba gaunant paramą atsinaujinančius energijos išteklius naudojančios įrangos įsirengimui (įmonėms ir fiziniams asmenims).
Pagalba gaunant paramą mažiau taršių energijos šaltinių diegimui (fiziniams asmenims).
Pagalba gaunant paramą pramonės įmonių technologijų ekologizavimui (mažiau taršių sprendimų diegimui).
Pagalba gaunant paramą pagal LIFE programą.
Poveikio aplinkai vertinimo procedūrų atlikimas.
Studijų rengimas įvairiems aplinkosauginiams projektams.
Visų tipų aplinkosauginių projektų administravimo paslaugų teikimas.
Pagalba rengiant ir vykdant projektuose numatytas viešųjų pirkimų procedūras.
  Dirbame su APVA, NMA, CPVA, IA, MITA  paramos priemonėmis.

Dėl paraiškos rengimo paslaugų finansavimui gauti susisiekite su mumis

♦  el. p. info@esparamoscentras.lt

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ.

2023 09 20 – 2024 09 19 (arba kol pakaks kvietimui skirtų lėšų) galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę „Iškastinio kuro naudojimo mažinimas įmonėse”

Paramos dydis: iki 200 000 Eur

Galimi pareiškėjai:

♦ Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre registruotas privatus juridinis asmuo – vidutinė arba didelė įmonė, kuri:

♦ nevykdo veiklos, įrašytos į Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo įstatymo I priedo veiklų sąrašą;

♦ nedalyvauja Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje;

♦ nėra šilumos tiekimo įmonė.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

Tinkamos finansuoti projektų išlaidos technologijoms, pakeičiančioms iškastinį kurą į atsinaujinančius energijos išteklius mažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) kiekį, įsigyti ir įsirengti:

  1. saulės elektros energijos gamybai naudojantiems įrenginiams įrengti ar saulės elektrinės daliai iš saulės elektrinių parkų įsigyti išlaidos.
  2. vėjo energiją elektros energijos gamybai naudojantiems įrenginiams įrengti išlaidos;
  3. šilumos siurbliui, kurio energijos šaltinis yra aeroterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė – vanduo (oras–vanduo), o naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 °C lauko oro temperatūros), ne mažesnis kaip 3,0. Šilumos siurbliai privalo būti užpildyti fluorintų dujų (toliau – F-dujų) alternatyvomis, tai yra CO2, amoniaku, propanu arba F-dujomis ar jų mišiniais, kurių visuotinio atšilimo potencialas (toliau – VAP) yra mažesnis nei 150. Šilumos siurbliai, kurių VAP yra didesnis kaip 150, nefinansuojami.
  4. šilumos siurbliui, kurio energijos šaltinis yra hidroterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė – vanduo (vanduo–vanduo), esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 °C lauko oro temperatūros), ne mažesnis kaip 3,5. Šilumos siurbliai privalo būti užpildyti F-dujų alternatyvomis, tai yra CO2, amoniaku, propanu arba F-dujomis ar jų mišiniais, kurių VAP yra mažesnis nei 150.
  5. šilumos siurbliui, kurio energijos šaltinis yra geoterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė – vanduo (žemė–vanduo), naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 °C lauko oro temperatūros), ne mažesnis kaip 3,5. Šilumos siurbliai privalo būti užpildyti F-dujų alternatyvomis, tai yra CO2, amoniaku, propanu arba F-dujomis ar jų mišiniais, kurių VAP yra mažesnis nei 150.
  6. saulės energijos kolektoriui vandeniui šildyti, kurio naudingumo koeficientas nurodytas įrenginio techninėje specifikacijoje, esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 °C lauko oro temperatūros), įsigyti, kai saulės energijos kolektorių sistema dengia ne mažiau kaip 40 proc. metinio šilumos energijos poreikio vandeniui šildyti.
  7. naujam biokuro katilui, atitinkančiam 5 klasės efektyvumo ir emisijų išmetamų teršalų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW. Biokuro katilas gali būti įrengiamas pastate, registruotame teritorijoje, kuri pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. D1-12 „Dėl Aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje), žemėlapių ir jų naudojimo aprašo parengimo ir taikymo“ nepatenka į nustatytą padidintos aplinkos oro taršos zoną.
  8. Įranga, nurodyta 1. ir 2. punktuose, privalo būti įrengiama kartu su 3.-7. punktuose (pasirinktinai) nurodyta įranga.  Atskirai diegiama 1. ir 2. punktuose ar 3.-7. punktuose nurodyta įranga nefinansuojama.

Finansavimas įrenginiams apskaičiuojamas pagal Tvarkos aprašo priede nustatytą 1 kW arba 1 m2 fiksuotąjį įkainį padauginus iš įrenginio vardinės galios (kW) arba saulės energijos kolektorių užimamo ploto (m2).

FIKSUOTI IŠLAIDŲ DYDŽIAI 

Nr. Įrenginio tipas Maksimalus fiksuotas įkainis, 1 kW kaina, Eur
1. Saulės elektrinė 217 (be PVM);  262,57 su PVM
2. Vėjo elektrinė 314 (be PVM); 379,94 su PVM
3. Biokuro katilas 67 (be PVM); 81,07 su PVM
4. Šilumos siurblys oras–vanduo 185 (be PVM); 223,85 su PVM
5. Šilumos siurblys vanduo-vanduo 300 (be PVM); 363,00 su PVM
6. Šilumos siurblys žemė–vanduo 349 (be PVM); 422,29 su PVM
Maksimalus fiksuotas įkainis (1 m2 kaina) Eur
7. Saulės energijos kolektoriai 98 (be PVM);  118,58 su PVM

Iš viso projektams bus paskirstyta 10 000 000 Eur.

Paraiškų atrankos būdas – tęstinis. Paraiškas Agentūra priima nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos, kol pakanka lėšų, skirtų priemonei, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo kvietimo pradžios.

Daugiau informacijos apie kvietimą žiūrėti ČIA.

Mūsų darbai dėl Jūsų sėkmės

Garantuojame, kad mūsų parengta paraiška atitiks Agentūros vertinimo kriterijus ir dėsime pastangas, kad jūs gautumėte finansavimą.

Po paramos skyrimo galėsime padėti įgyvendinti Jūsų projektą.

Mes prsiimame atsakomybę, kad Jūsų projektas būtų įgyvendintas laiku pagal paramos sutartyje numatytus reikalavimus

Jeigu reikės, dėsime pastangas, kad išvengti sankcijų už rodiklių nepasiekimą.

Dėl jūsų situacijos ekspertinio įvertinimo ir paraiškos rengimo paslaugų rašykite:

info@esparamoscentras.lt 

IR MES JUMS PADĖSIME GAUTI FINANSAVIMĄ

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ.

2023 12 18 – 2024 04 16 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę „Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse“.

Projekto veiklos įgyvendinamos Sostinės ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regionuose.

Galimi pareiškėjai: labia mažos, mažos, vidutinės ir didelės pramonės įmonės.

Pareiškėjas yra ne trumpiau kaip 3 metus veikianti pramonės įmonė, kurios metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos sudaro ne mažiau kaip 51 proc. bendroje pardavimų struktūroje ir vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus yra ne mažesnės kaip 300 000 Eur, jeigu pramonės įmonė yra didelė įmonė, ir 145 000 Eur, jeigu pramonės įmonė yra labai maža įmonė, maža įmonė ar vidutinė įmonė.

Projekto partneriai negalimi.

Pramonės įmonė – įmonė, vykdanti pramonės ekonominę veiklą pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), priskirtiną B sekcijai „Kasyba ir karjerų eksploatavimas“ (išskyrus šias ekonomines veiklas: B sekcijos 06 skyriaus „Žalios naftos ir gamtinių dujų gavyba“, B sekcijos 08.92 klasės „Durpių gavyba“ ir B sekcijos 09.1 grupės „Naftos ir gamtinių dujų gavybai būdingų paslaugų veikla“) ir C sekcijos „Apdirbamoji gamyba“ (išskyrus C sekcijos 19 skyriaus „Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba“ ekonominę veiklą) ir kurios pajamos iš šios (-ių) veiklos (-ų) sudaro ne mažiau kaip 51 procentą visų įmonės veiklų.

Paramos dydis: iki 1 200 000 Eur.

Paramos intensyvumas:

– iki 50 proc. kai pareiškėjas yra labai maža arba maža įmonė;

– iki 40 proc. kai pareiškėjas yra vidutinė įmonė;

– iki 30 proc. kai pareiškėjas yra didelė įmonė;

Pagalbos intensyvumas gali būti padidintas 15 proc., kai investicijos vykdomos Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių ir Utenos apskrityse.

Jei pareiškėjas yra didelė įmonė, jis turi būti atlikęs privalomą energijos vartojimo auditą, parengtą ne anksčiau kaip 1 metai iki PĮP pateikimo administruojančiai institucijai ir papildomą energijos vartojimo auditą, jeigu tokio audito atlikimo tikslingumas buvo nustatytas privalomo audito metu. Energijos vartojimo auditui, parengtam ne anksčiau kaip 1 metai iki PĮP pateikimo administruojančiai institucijai, gali būti atliekami papildymai ir (arba) atnaujinimai. Jeigu energijos vartojimo auditas parengtas anksčiau nei 1 metai iki PĮP pateikimo administruojančiai institucijai – turėtų būti atliekamas naujas auditas.

Jei pareiškėjas yra MVĮ, jis turi būti atlikęs energijos vartojimo auditą, parengtą ne anksčiau kaip 1 metai iki PĮP pateikimo administruojančiai institucijai. Energijos vartojimo auditui, parengtam ne anksčiau kaip 1 metai iki PĮP pateikimo administruojančiai institucijai, gali būti atliekami papildymai ir (arba) atnaujinimai. Jeigu energijos vartojimo auditas parengtas anksčiau nei 1 metai iki PĮP pateikimo administruojančiai institucijai – turėtų būti atliekamas naujas auditas.

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: iki 36 mėn.

Projektų veikloms įgyvendinti skiriama 40 000 000 Eur.

Mūsų darbai dėl Jūsų sėkmės

Garantuojame, kad mūsų parengta paraiška atitiks Agentūros vertinimo kriterijus ir dėsime pastangas, kad jūs gautumėte finansavimą.

Po paramos skyrimo galėsime padėti įgyvendinti Jūsų projektą.

Mes prsiimame atsakomybę, kad Jūsų projektas būtų įgyvendintas laiku pagal paramos sutartyje numatytus reikalavimus

Jeigu reikės, dėsime pastangas, kad išvengti sankcijų už rodiklių nepasiekimą.

Dėl jūsų situacijos ekspertinio įvertinimo ir paraiškos rengimo paslaugų skambinkite:

+370 671 282 91

ar rašykite:

info@esparamoscentras.lt 

IR MES JUMS PADĖSIME GAUTI FINANSAVIMĄ

2023 12 28 – 2024 03 31 galima teikti paraiškas paramai gauti pagal paramos priemonę „Skatinti aplinkai palankių produktų arba technologijų sukūrimą ir (ar) diegimą”

Finansuojamos projektų veiklos: aplinkai palankių produktų arba technologijų prototipų kūrimas ir diegimas (projekto metu vykdant nuo 6 iki 9 mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklas).

Galimi pareiškėjai: ne pramonės sektoriuje ir ne trumpiau kaip 12 mėn, veikiantys smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektai.

Partneriai negalimi.

Paramos dydis: iki 50 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas: iki 80 proc tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Daugiau apie šį kvietimą teikti paraiškas žiūrėti čia.

Jeigu Jums aktualu dėl paraiškos rengimo paslaugų skambinkite:

+370 650 71 240

arba rašykite:

info@esparamoscentras.lt

LIFE programa skirta aplinkai, gamtos išsaugojimui, klimato veiksmams ir švariosios energetikos iššūkių sprendimams.
2022 m. kvietimams iš viso skirta 598 mln. Eur.

Finansuojami projektai bus iš šių sričių:
– Gamta ir biologinė įvairovė;
– Žiedinė ekonomika ir gyvenimo kokybė ;
– Klimato kaitos švelninimas ir prisitaikymas;
– Perėjimas prie švarios energijos.

Galimi pareiškėjai: LIFE paraiškas gali teikti Europos Sąjungoje registruoti viešieji ir privatūs juridiniai asmenys. Galimi partneriai. Fiziniai asmenys paraiškų teikti negali.

Paramos intensyvumas: 60 proc.

Tinkamos finansuoti išlaidos: priklauso nuo LIFE programos kvietimo.

Projektų įgyvendinimo trukmė: 3-5 metai.

2022 m. visos standartinių veiksmų projektų paraiškos bus vertinamos vienu etapu. Standartinių veiksmų projektų paraiškų pateikimo terminas 2022-10-04.
Integruotieji ir strateginiai gamtos projektai bus rengiami 2 etapais: koncepcijos iki 2022-09-08, pilnos paraiškos iki 2023-03-07.

Europos Komisija apie vertinimo rezultatus informuos pareiškėjus 2023 m. kovo mėn.

Planuojamas sutarčių pasirašymas 2023 metų vasara.

Naujų projektų pradžia planuojama 2023-07-01.

Daugiau žiūrėti ČIA. Ir ČIA.

Jeigu Jums aktualu, dėl paraiškos rengimo paslaugų LIFE programos finansavimui gauti –  rašykite:

info@esparamoscentras.lt

2021-10-08 – 2022-02-08 galima teikti paraiškas paramai gauti pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Eksperimentinė plėtra ir (ar) inovatyvūs projektai, skirti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimui”

Tinkami pareiškėjai: finansavimas pagal priemonę teikiamas Lietuvos Respublikos teritorijoje paramos mokėjimo metu įsisteigusiems ar įregistravimo vietą turintiems juridiniams asmenims.

Pareiškėjas turi būti vykdęs aktyvią veiklą per paskutinius kalendorinius metus, t. y. privačios įmonės metinė apyvarta turi būti ne mažesnė kaip 5 %  prašomos subsidijos dydžio ir ne mažesnė kaip 5 000 Eur per paskutinius finansinius metus prieš projekto paraiškos pateikimą arba per įmonės veiklos laikotarpį, jei ji veikia trumpiau kaip metus. Partneriai galimi.

Tinkamos finansuoti išlaidos: ilgalaikio turto išlaidos priemonėms ir įrenginiams, atsižvelgiant į mastą ir laikotarpį, kuriuo jie naudojami, projektui; išlaidos medžiagoms, priemonėms ir panašiems produktams (prekėms), skirtoms projekto veiklų įgyvendinimui; išlaidos projekto įgyvendinimui pagal paslaugų sutartis, kurios negali viršyti 20 procentų gautos finansinės paramos; išlaidos personalui: projektui vykdyti įdarbintiems mokslininkams, technikams ir kitiems pagalbiniams darbuotojams, kelionėms ir komandiruotėms.

Paramos intensyvumas: nuo 25 proc. iki 65 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Paramos dydis: iki 1 000 000 eurų.

Projekto išlaidos iki projekto paraiškų pateikimo dienos daromos pareiškėjo rizika ir yra netinkamos finansuoti.

Mūsų  ekspertai yra susipažinę su visais reikalavimais ir nekantrauja padėti Jums įgyvendinant Jūsų idėją!

Jeigu Jums aktualu, dėl paraiškų rengimo paslaugų rašykite: info@esparamoscentras.lt

2021 06 21 – 2021 12 31 galima teikti paraiškas pagal priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas juridinių asmenų elektros energijos poreikiams“. Pareiškėjams šiam kvietimui skirta 9 mln. eurų.

Remiama veikla: subsidija teikiama saulės ir vėjo energiją elektros energijos gamybai naudojantiems įrenginiams įrengti ar saulės elektrinės daliai iš saulės elektrinių parkų įsigyti, kai saulės energija bus naudojama visuomeninės, gamybinės, kitos paskirties inžineriniuose statiniuose, pakeičiant iškastinio kuro naudojimą.

Galimi pareiškėjai: Lietuvos Respublikoje veikiantys ir juridinių asmenų registre registruoti juridiniai asmenys.

Finansuojamos sumos:

Fiksuotas įkainis eurais 246 Eur/kW be PVM, skirtas 1 kW įrengtosios galios saulės elektrinei įsigyti ar įrengti.

Fiksuotas įkainis eurais 409,8 Eur/kW be PVM, skirtas 1 kW įrengtosios galios vėjo elektrinei įsigyti ar įrengti.

Paramos dydis pareiškėjui: iki 200 000 eurų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

Nauja, nenaudota įranga (saulės ar vėjo elektrinė);

Įsigyta nauja saulės elektrinės dalis iš saulės parko, t. y. pirmą kartą iš saulės elektrinių parko vystytojo įsigyta saulės elektrinių parko dalis nuo kurios eksploatacijos (t. y. nuo leidimo gaminti elektros energiją išdavimo datos) praėję ne daugiau kaip 12 mėnesių;

Pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestis, kurio pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neturi teisės susigrąžinti (atskaityti).

Kvietimas-tęstinis: vyksta nuo 2021 m. birželio 21 d. 8.00 val. iki gruodžio 31 d. 12.00 val. arba iki tol, kol pakaks lėšų.

Papildomos informacijos žiūrėti čia

Dėl paraiškų rengimo paslaugų rašykite: info@esparamoscentras.lt

2021-06-01 – 2021-07-31 d. bus galima teikti paaraiškas pagal pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos Aplinkos oro apsaugos 3.2.2. kryptį „projektai, susiję su ūkinėje veikloje nemetaninių lakiųjų organinių junginių (NMLOJ) išsiskyrimo mažinimo priemonių taikymu“.
Galimi pareiškėjai:Lietuvos Respublikoje veikiantys juridiniai asmenys arba Lietuvos Respublikoje įregistruoti kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigę įmonių filialai, įgyvendinantys projektus Lietuvos Respublikos teritorijoje, kurių veikla apima Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK 2 red.) skyrius, grupes, klases ir poklasius:
– ekonominė veikla C „Apdirbamoji pramonė“: visi skyriai, grupės, klasės ir poklasiai.
– ekonominė veikla H „Transportas ir saugojimas“: 49.20 klasė „Krovininis geležinkelio transportas“; 49.50 klasė „Transportavimas vamzdynais“; 50.20 klasė „Jūrų ir pakrančių krovininis vandens transportas“; 52.10 klasė „Sandėliavimas ir saugojimas“;
– ekonominė veikla G „Didmeninė ir mažmeninė prekyba; Variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas“: 46.71.20 poklasė „Benzino didmeninė prekyba“; 46.71.30 poklasė „Dujinio kuro didmeninė prekyba“; 46.71.40 poklasė „Dyzelinio kuro didmeninė prekyba“; 47.30 klasė „Automobilių degalų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse“.
Bus remiami negrąžinama subsidija tie projektai,kuriuos įgyvendinus sumažės neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkos orui ir bus užtikrinamas įgyvendinto projekto tęstinis aplinkos oro apsaugos efektas.
Galima finansuoti priemones tik NMLOJ išsiskyrimo vietų aptikimo tyrimais identifikuotoms neorganizuotai išmetamų NMLOJ išsiskyrimo vietoms pašalinti (pašalinti NMLOJ išsiskyrimą) ar iš šių vietų išmetamam NMLOJ kiekiui sumažinti (išsiskyrimo vietų nustatymo (aptikimo) įranga ir tyrimų atlikimo paslauga nefinansuojama). Tokios priemonės gali būti, pavyzdžiui, talpyklos apsauginių vožtuvų (alsuoklių), stogo ir (ar) plaukiojančio dangčio pakeitimas, susijusių vamzdynų ir (ar) jų dalių pakeitimas, kt.  Teikiant paraišką turi būti atlikti NMLOJ išsiskyrimo vietų nustatymo (aptikimo) tyrimai.
Paramos dydis projektui: iki 200 000.
Paramos intensyvumas iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.
Šiam kvietimui skiriama 1 000 000 eurų.

2021-02-01 – 2021-03-31 galima teikti paraiškas pagal LAAIF programos aplinkos oro apsaugos kryptį pagal paramos priemonę oro apsauga Nr. 2020/3

Galimi pareiškėjai: Lietuvos Respublikoje veikiantys juridiniai asmenys arba Lietuvos Respublikoje įregistruoti kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigę įmonių filialai, įgyvendinantys projektus Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Paramos dydis projektui: 200 000 Eur.

Paramos intensyvumas: iki 70 proc.visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Parama bus skiriama projektams, kuriuos įgyvendinus sumažės neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkos orui ir bus užtikrinamas įgyvendinto projekto tęstinis aplinkos oro apsaugos efektas.

Kvietime teikti paraiškas gali dalyvauti visas kuro rūšis deginančių įrenginių naudotojai.

Šiam kvietimui pareiškėjams skiriama lėšų suma: 2 240 000 Eur.

Daugiau žiūrėti: https://www.apva.lt/patikslintas-laaifp-kvietimas-imonems-oro-apsaugos-projektams-finansuoti-praplestas-pareiskeju-ratas/

Šaltinis: APVA.

Reikalavimai fiziniams asmenims: nuosavybės teise valdantis gyvenamosios paskirties vieno arba dviejų būtų namą arba sodų paskirties pastatą, kurio statyba yra užbaigta ir pastatas yra įregistruotas RC Nekilnojamojo turto registre ne mažiau kaip 5 metus nuo kvietimo teikti Registracijos formas dienos; naujai pastatytiems, statomiems namams parama nėra skiriama.

Paramos dysis: kompensuojama 50 proc. sumos, kuri yra apskaičiuojama padauginus įsigyto įrenginio galingumą kilovatais iš fiksuotų vieno kilovato galios įkainių, kurie priklauso nuo šildymo įrenginio tipo bei įrangos komplektacijos; parama atitinkamai mažėja, jei name yra registruotas verslo plotas (eliminuojamas verslo plotas iš bendro ploto, proporcingai sumažinant paramą).

Katilo keitimo darbai privalo būti atlikti per 9 mėnesius nuo kvietimo pabaigos.

5 metus negalima perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti daiktinių teisių į katilą.

Reikalavimai fiziniams asmenims: nuosavybės teise valdantis gyvenamosios paskirties vieno arba dviejų būtų namą arba sodų paskirties pastatą ir žemės sklypą, jei elektrinė bus įrengiama ant žemės; pastatai ir žemė turi būti įregistruoti RC Nekilnojamojo turto registre (pastato baigtumas nebūtinas);

Paramos dysis: 322,91 Eur už 1 kW saulės elektrinės įrengtosios galios. Parama mažėja, jei name yra registruotas verslo plotas, kuris eliminuojamas iš bendro ploto, proporcingai sumažinant paramą.

 Saulės elektrinę privaloma įdiegti per 9 mėn. nuo kvietimo pabaigos.

5 metus negalima perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti daiktinių teisių į elektrinę

2020 04 20 – 2020 05 19 individualių gyvenamųjų namų savininkai kviečiami teikti paraiškas kompensacinėms išmokoms už gyvenamųjų namų atnaujinimą. Dėl kompensacinių išmokų galės kreiptis fiziniai asmenys, nuosavybės teise valdantys vieno ar dviejų butų gyvenamosios paskirties namą, kurio statyba yra užbaigta teisės aktų nustatyta tvarka ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre (pastato baigtumo procentas nurodytas ne mažesnis kaip 100 proc.).

Paramos dydis: maksimalus kompensacinės išmokos dydis vienam pareiškėjui iki 14 500 eurų.

Projektams finansuoti skirta 5 mln. eurų

2020 07 01 – 2020 09 01 galima teikti paraiškas finansavimui gauti  biometano dujų gamybai ir (ar) biodujų valymo įrenginiams įrengti. Galimi pareiškėjai: juridiniai asmenys – mažos, vidutinės arba didelės įmonės; žemės ūkio veiklą vykdantys subjektai. Paraiška gali būti teikiama su partneriais. ES parama skirta: naujai statomai biodujų jėgainei, kartu su biodujų valymo įrenginiais leidžiančiais išvalytą biometaną tiekti į gamtinių dujų tinklus arba panaudoti transporto sektoriuje; naujai statomiems biodujų valymo įrenginiams, leidžiantiems išvalytą biometaną tiekti į gamtinių dujų tinklus arba panaudoti transporto sektoriuje, prie jau veikiančios biodujų jėgainės. Tinkamos finansuoti išlaidos: bioreaktorių įrengimas; įrenginių, skirtų biomasės transportavimui, apdorojimui ir tiekimui į bioreaktorių, įsigijimas; substrato apdorojimui ir degazuoto substrato tvarkymui skirtų įrenginių įsigijimas; biodujų valymo įrenginių įrengimas; biodujų ir (ar) biometano saugojimo įrenginių įsigijimas; kokybės matavimo ir užtikrinimo, apskaitos ir suslėgimo įrenginių įsigijimas; biometano užpildymo įrangos prie biodujų jėgainės įrengimas;  numatytų įrenginių montavimo darbai. Paramos intensyvumas: 45 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų kai remiama didelė įmonė; 55 proc. kai vidutinė įmonė; 65 proc. kai maža įmonė ar žemės ūkio veiklą vykdantis subjektas, nepriklausomai nuo jo dydžio. Paramos dydis: didžiausia paramos suma vienam pareiškėjui yra 4 mln. eurų.

Call Now Button