Loading...
MTEPI paramos priemonės2022-10-27T19:23:49+00:00

Rengiame paraiškas finansavimui gauti MTEPI sektoriui pagal 2022-2027 ES fondų investicijų veiksmų programos paramos priemones.

Dėl paraiškų rengimo susisiekite su mumis

♦  el. p. info@esparamoscentras.lt

EUROSTARS3 yra didžiausia tarptautinė programa, finansuojanti mažų ir vidutinių įmonių vykdomus MTEP projektus. Ši programa remia MTEP projektus, kurių pagalba kuriami novatoriški produktai, procesai ar paslaugos skirti komercializavimui tarptautinėje rinkoje.

Galimi partneriai: mokslo ir studijų institucijos; įmonės (mažos, vidutinės, didelės); tyrimo institutai.

Partnerius galima rinktis iš 37 programoje dalyvaujančių valstybių.

Paramos priemonės tikslas: skatinti įmones kurti inovatyvius produktus, paslaugas, technologijas ir tapti savo srities lyderėmis tarptautinėje erdvėje.

Finansuojamos veiklos:

 • taikomieji moksliniai tyrimai;
 • eksperimentinė plėtra.

Projekto partneriai:

 1. privatūs juridiniai asmenys;
 2. mokslo ir studijų institucijos, jeigu vykdo projektą kartu su Lietuvos Respublikoje registruota įmone;
 3. universitetų ligoninės.

Projekto trukmė: iki 36 mėnesių.

Paramos dydis: iki 300 000 Eur.

Plačiau žiūrėti ČIA.

Mūsų darbai dėl Jūsų sėkmės:

Garantuojame, kad mūsų parengta paraiška atitiks Agentūros vertinimo kriterijus ir dėsime pastangas, kad jūs gautumėte finansavimą.

Po paramos Jums skyrimo padėsime įgyvendiniti Jūsų projektą. Mes prisiimame atsakomybę, kad Jūsų projektas būtų įgyvendintas laiku pagal paramos sutartyje numatytus reikalavimus. Padėsime išvengti sankcijų už rodiklių nepasiekimą.

Jeigu aktualu dėl paraiškos rengimo paslaugų – https://www.esparamoscentras.lt/lt/es-investicijos-paraisku-rengimo-paslaugos/ rengiant tarptautines paraiškas  rašykite:

info@esparamoscentras.lt

Taip pat dėl konsultacijų šiai paramos priemonei mielai galime atvykti pas Jus.

Europos Komisija paskelbė Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ (angl. Horizon Europe) 2021-2022 m. darbo programą (su programa galima susipažinti čia). Pagal numatytus kvietimus projektams įgyvendinti bus skirta 14,7 mlrd. eurų 60% ar didesniu finansavimo intensyvumu.

Naujai patvirtintoje darbo programoje dėmesys skiriamas moksliniams tyrimams ir inovacijų kūrimui šiose srityse:

 • Sveikata;
 • Kultūra, kūrybiškumas ir įtrauki visuomenė;
 • Civilinė visuomenės sauga;
 • Skaitmeninė ekonomika, pramonė ir kosmosas;
 • Klimatas, energetika ir judumas;
 • Maistas, bioekonomika, gamtiniai ištekliai, žemės ūkis ir aplinka.

Šiose srityse finansavimo intensyvumas priklausomai nuo veiksmų tipo siekia nuo 60 proc. iki 100 proc. tinkamų išlaidų, o projektų  technologinės parengties lygis paprastai yra nuo 4 iki 8: finansavimo intensyvumas ir finansuojamas technologijos kūrimo etapas nustatomas kiekvienam kvietimui atskirai ir yra įtvirtinamas konkrečios veiksmų grupės darbo programoje.

Programos „Europos horizontas“ investicijos yra  teikiamos negrąžintinos subsidijos forma – tai mažina technologijų vystymo kainą, rizikas, paspartina naujų technologijų kūrimą bei skatina bendradarbiavimą tarp atskirų įmonių ir mokslo įstaigų skirtingose šalyse.

Šaltinis: MITA.

2020 11 23 – 2020 12 23 galima teikti paraiškas paramai gauti naujiems inovatyviems produktams ir paslaugoms kurti. Priemonės tikslas – pritraukti užsienio investicijų į šalies mokslo tyrimų, eksperimentinės plėtros bei inovacijų (MTEPI) sektorių.

Finansuojamos veiklos: tiesioginės užsienio investicijos į MTEP veiklas; tiesioginės užsienio investicijos, kuriomis kuriama naujos arba plečiama esamos įmonės MTEPI infrastruktūra; tiesioginės užsienio investicijos į veiklas, susijusias su procesų ir organizacinių inovacijų diegimu.

Paramos dydis: tiesioginės užsienio investicijos į MTEP veiklas – 3 000 000 eurų;  tiesioginės užsienio investicijos, kuriomis kuriama naujos arba plečiama esamos įmonės MTEPI infrastruktūra – 6 500 000 eurų; tiesioginės užsienio investicijos į veiklas, susijusias su procesų ir organizacinių inovacijų diegimu – 500 000 eurų. Mažiausiai projektui skiriama finansavimo lėšų suma yra 50 000 eurų.

Pagrindiniai reikalavimai pareiškėjams:  sukurti ir rinkai pateikti naujų produktų; sukurti naujų darbo vietų, pritraukti privačių investicijų.

Daugiau informacijos:  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ea952450bffb11e9840ec0427c781bac/asr

2020 10 28 – 20 11 27 paskelbtas kvietimas teikti paraiškas negrąžinamai subsidijai gauti pagal priemonę „COVID-19 MTEP tyrimai“.

Pagal priemonę remiamos veiklos: moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra (toliau – MTEP)  ir (arba) naujų produktų ir technologijų sertifikavimas, kas susiję su COVID-19 ir su kitais virusais.
Galimi pareiškėjai: pareiškėjai yra įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip trejus metus ir kurios vidutinės metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu įmonės trejų metų veikla nesutampa su pastaraisiais 3 finansiniais metais) yra ne mažesnės kaip 145 000 eurų.
Tinkamos finansuoti išlaidos: įranga, įrenginiai ir kitas turtas, tiesiogiai susijęs su projekto įgyvendinimu; projekto vykdymo išlaidos.
Paramos dydis projektui: iki 1 000 000 eurų.
Paramos intensyvumas: 80 proc. Galima finansuojamosios dalies padidinimas 15 procentinių punktų, jei mokslinių tyrimų projektą finansuoja daugiau nei viena valstybė narė arba jis įgyvendinamas tarpvalstybiniu mastu bendradarbiaujant su mokslinių tyrimų organizacijomis ar kitomis įmonėmis.

Daugiau žr: https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/es-fondu-investicijos/2014-2020-m-programavimo-laikotarpis/covid-19-mtep-tyrimai

Susisiekite su mumis tel. + 370 647 669 76 ar el.p. info@esparamoscentras.lt ir  mes Jums padėsime parengti kokybišką paraišką finansavimui gauti.

Finansavimo tikslas: skatinti naujų inovatyvių smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų kūrimąsi ir plėtrą, užtikrinant inovatyvių idėjų, produktų ir paslaugų vystymą, skatinti įmonių savarankiškumą vykdant mokslinių tyrimų ar eksperimentinės plėtros darbus įmonės viduje.

Remiamos veiklos: inovatyvių SVV subjektų kūrimosi skatinimas; tyrėjų ar mokslininkų įdarbinimas žinioms imliose labai mažose įmonėse, mažose įmonėse, vidutinėse įmonėse ir kartu vystomi produktai, siekiant jų komercinio realizavimo; inovatyvių SVV subjektų plėtros skatinimas.

Didžiausia suma projektui: 52 173 Eur.

Remiamos veiklos:  išradimų patentavimas tarptautiniu mastu; dizaino registravimas tarptautiniu mastu.

Galimi pareiškėjai: juridiniai asmenys.

Didžiausia suma vienam projektui: 30 000 Eur. tam pačiam išradimui patentuoti ar dizainui registruoti tarptautiniu mastu.

Kvietimai teikti paraiškas pagal ES priemonę “Inočekiai”. Tai populiari verslo ir mokslo bendradarbiavimą skatinančių priemonė, kurią dažniausiai renkasi inovatoriai ieškantys investicijų. Priemonė skatina tęsti jau pradėtas vykdyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklas. Paramos priemone gali pasinaudoti tiek neseniai veiklą pradėję startuoliai, tiek seniai rinkoje dirbančios įmonės.

Šiuo metu yra paskelbti 3 kvietimai teikti paraiškas naujiems „Inočekių“ projektams: pradedantiesiems inovatoriams, brandiesiems inovatoriams ir pareiškėjams, turintiems Europos Komisijos suteiktą Kokybės ženklo sertifikatą pagal programos „Horizontas 2020“ priemonę „MVĮ instrumentas“.

Didžiausia brandžiųjų inovatorių vieno projekto vertė siekia 100 000 tūkst. eurų, (kvietimui numatytas finansavimas – 5 880 000,00 Eur) pradedančiųjų – iki 33 998 tūkst. eurų (kvietimui numatytas finansavimas 1 000 000,00 Eur).

Projektus galima ruošti pagal 7 atnaujintas Sumanios specializacijos sritis:

 1. Energetika ir tvari aplinka.
 2. Sveikatos technologijos ir biotechnologijos;
 3. Agroinovacijos ir maisto technologijos;
 4. Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos;
 5. Sumanusis, netaršus ir integruotas transportas;
 6. Informacinės ir ryšių technologijos;
 7. Įtrauki ir kūrybinga visuomenė.

Paraiškos teikiamos: iki 2021 m. kovo 30 d.

Daugiau žr: http://mita.lrv.lt/lt/kvietimai

Call Now Button