Loading...
ES parama verslui2022-07-02T10:51:53+00:00

Rengiame paraiškas verslo, KKI sektoriams paramai gauti pagal 2022-2027 Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemones

Dėl paraiškų rengimo paslaugų https://www.esparamoscentras.lt/es-investicijos/susisiekite su mumis ir mes Jums padėsime parengti kokybišką paraišką:

♦  el. p. info@esparamoscentras.lt 

2022 06 29 Vyriausybė pritarė, kad įmonėms, kurios investuos į energetinę konversiją – technologijas, leidžiančias iškastinį kurą pakeisti atsinaujinančiais energijos ištekliais (toliau AEI), būtų skiriama finansinė parama. Tam numatyta 90 mln. eurų.

2022 liepos pabaigoje Aplinkos projektų valdymo agentūra planuoja skelbti kvietimą teikti paraiškas („Juridinių asmenų investicijoms į iškastinio kuro naudojimo pakeitimą ar mažinimą ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą“).

Paramos priemonės tikslas: skatinti verslo sektorių pereiti prie AEI, kad sumažinti patiriamą naštą įmonėms dėl padidėjusių dujų ir elektros kainų.

Galimi pareiškėjai: juridiniai asmenys, nukentėję dėl gamtinių dujų ir elektros energijos kainų padidėjimo, susijusio dėl Rusijos agresijos prieš Ukraina.

Remiama veikla: taršių technologijų keitimas mažiau taršiomis, siekiant pakeisti iškastinio kuro vartojimą į AEI arba mažinti iškastinio kuro, ypač gamtinių dujų, vartojimą, tuo pačiu mažinant ir kiekybinį šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 25 proc.

Finansavimo intensyvumas: nuo 30 iki 80 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

– iškastinio kuro katilų keitimas į šilumos siurblius (oras–vanduo, gruntas–vanduo, vanduo–vanduo, oras–oras), 5 klasės biokuro katilus, saulės kolektorius (išskyrus vėjo ir saulės elektrinių įrengimą elektros gamybai);

– iškastinį kurą, naudojamą gamybos procese, pakeitus AEI ar elektra, taip pat iškastinį kurą naudojančiuose katiluose įrengus biogranules naudojančių degiklių ir biodulkių gamybos bei deginimo įrenginius;

– numatoma kompensuoti biokuro kogeneracinių įrenginių įrengimą, elektros generatorių, naudojančių karštą vandenį arba biomasę įrengimą modernizuojant esamus katilus įmonėse ir centralizuoto šilumos tiekimo sistemose.

– numatoma kompensuoti šilumos saugyklų, skirtų vandens saugojimui ir šilumos akumuliavimui, įrengimą;

– taip pat numatoma kompensuoti technologinės, programinės įrangos ir įrenginių įsigijimą, susijusį su iškastinio kuro naudojimo pakeitimu ar mažinimu.

Paraiškų atrankos būdas: tęstinis, kol pakaks priemonei skirtų lėšų, bet ne ilgiau kaip iki rugsėjo 30 d.

Daugiau informacijos apie liepos pabaigoje artėjantį kvietimą žiūrėti ČIA.

Jeigu aktualu dėl paraiškos rengimo paslaugų rašykite:

info@esparamoscentras.lt

Taip pat dėl šios paramos priemonės mielai galime atvykti pas Jus.

EUROSTARS3 yra didžiausia tarptautinė programa, finansuojanti mažų ir vidutinių įmonių vykdomus MTEP projektus. Ši programa remia MTEP projektus, kurių pagalba kuriami novatoriški produktai, procesai ar paslaugos skirti komercializavimui tarptautinėje rinkoje.

Galimi partneriai: mokslo ir studijų institucijos; įmonės (mažos, vidutinės, didelės); tyrimo institutai.

Partnerius galima rinktis iš 37 programoje dalyvaujančių valstybių.

Paramos priemonės tikslas: skatinti įmones kurti inovatyvius produktus, paslaugas, technologijas ir tapti savo srities lyderėmis tarptautinėje erdvėje.

Finansuojamos veiklos:

 • taikomieji moksliniai tyrimai;
 • eksperimentinė plėtra.

Projekto partneriai:

 1. privatūs juridiniai asmenys;
 2. mokslo ir studijų institucijos, jeigu vykdo projektą kartu su Lietuvos Respublikoje registruota įmone;
 3. universitetų ligoninės.

Projekto trukmė: iki 36 mėnesių.

Paramos dydis: iki 300 000 Eur.

Plačiau žiūrėti ČIA.

Mūsų darbai dėl Jūsų sėkmės:

Garantuojame, kad mūsų parengta paraiška atitiks Agentūros vertinimo kriterijus ir dėsime pastangas, kad jūs gautumėte finansavimą.

Po paramos Jums skyrimo padėsime įgyvendiniti Jūsų projektą. Mes prisiimame atsakomybę, kad Jūsų projektas būtų įgyvendintas laiku pagal paramos sutartyje numatytus reikalavimus. Padėsime išvengti sankcijų už rodiklių nepasiekimą.

Jeigu Jums aktualu, dėl paraiškos rengimo paslaugų – https://www.esparamoscentras.lt/lt/es-investicijos-paraisku-rengimo-paslaugos/ rengiant tarptautines paraiškas  rašykite:

info@esparamoscentras.lt

Taip pat dėl konsultacijų šiai paramos priemonei mielai galime atvykti pas Jus.

2022 m. šalies pramonės įmonėms bus paskirstyta 40 mln. eurų Europos Sąjungos Modernizavimo fondo lėšų  investiciniams projektams, orientuotiems į atsinaujinančius energijos šaltinius bei gamybos technologijas, padedančias efektyviau naudoti energiją pramoniniuose procesuose.

2022 III ketv. planuojamas kvietimas teikti paraiškas pagal paramos priemonę “Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+.

Atsinaujinantys energijos ištekliai (toliau – AEI) – tokie atsinaujinantys neiškastiniai energijos ištekliai: vėjas, saulė, aeroterminiai, geoterminiai ir hidroterminiai ir vandenynų energijos ištekliai, hidroenergijos ištekliai, biomasė, sąvartynų dujos, nuotekų perdirbimo įrenginių dujos ir biodujos.

Kvietimo tikslas: sumažinti energijos vartojimo intensyvumą pramonės įmonėse, didinant AEI gamybą ir vartojimą.

Tinkamos išlaidos pareiškėjams: AEI naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimas, naujų AEI efektyvesnio panaudojimo technologijų kūrimas ir diegimas pramonės įmonėse, siekiant naudoti energiją pačių įmonių vidiniams poreikiams tenkinti bei sudarant galimybę perteklinę energiją tiekti kitoms pramonės įmonėms ar perduoti į centralizuotus energetinius tinklus.

Galimi pareiškėjai: labai mažos, mažos ir vidutinės pramonės įmonės, veikiančios ne trumpiau nei 3 metus.

Pramonės įmonė – įmonė, vykdanti pramonės ekonominę veiklą pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), priskirtiną B sekcijai „Kasyba ir karjerų eksploatavimas“ ir C sekcijos „Apdirbamoji gamyba“ ir kurios pajamos iš šios(-ių) veiklos (-ų) sudaro ne mažiau kaip 80 procentų visų įmonės pajamų.

Paramos dydis projektui: 500 000 Eur.

Paramos intensyvumas: iki 80 proc.

Daugiau žiūrėti ČIA.

Mūsų darbai dėl Jūsų sėkmės:

Garantuojame, kad mūsų parengta paraiška atitiks Agentūros vertinimo kriterijus ir dėsime pastangas, kad jūs gautumėte finansavimą.

Po paramos skyrimo padėsime įgyvendiniti Jūsų projektą. Mes prisiimame atsakomybę, kad Jūsų projektas būtų įgyvendintas laiku pagal paramos sutartyje numatytus reikalavimus. Padėsime išvengti sankcijų už rodiklių nepasiekimą.

Jeigu Jums aktualu, dėl paraiškos rengimo paslaugų rašykite: info@esparamoscentras.lt

Dėl konsultacijų šiai paramos priemonei taip pat galime mielai atvykti pas Jus

“Pramonės perorientavimas, diegiant skaitmenines technologijas ir skatinant žiedinės ekonomikos plėtrą (pvz. inovacijas maisto ir pakuočių srityse, tekstilės gaminių pakartotinį panaudojimą bei perdirbimą ir kt.)”, įskaitant Industry 4.0 Lab“ veiklos „Skaitmeninių (tvarių, žiedinę ekonomiką skatinančių) technologijų didinančių pramonės įmonių efektyvumą diegimas bei didelę pridėtinę vertę kuriančių darbo vietų steigimas“  pagal mažųjų skaitmeninių technologijų schemą.
ES paramos priemonė nukreipta į Lietuvos didelių, vidutinių, mažų ar labai mažų pramonės įmonių, diegiant skaitmenines technologijas ir žiedinės ekonomikos sprendimus, plėtrą per aukštos ir aukštesnės pridėtinės vertės darbo vietų kūrimą.
Galimi pareiškėjai: didelės, vidutinės, mažos ar labai mažos pramonės (EVRK C sekcijos) įmonės. Veikiančios ne trumpiau kaip vienus metus ir kurių vidutinės metinės pajamos iš pačių pagamintos produkcijos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo įmonės įregistravimo dienos yra ne mažesnės nei 100 000 eurų.
Remiama veikla: žiedinę ekonomiką skatinančių skaitmeninių sprendimų ir technologijų įsigijimas, projektavimas ir diegimas; MTEP rezultatais grįstų, pilotinių, pramonės įmones transformuojančių skaitmeninių ir žiedinę ekonomiką skatinančių technologijų sukūrimas ir pilotinis eksploatavimas; netechnologinių inovacijų diegimas įmonėje; kompetencijų tobulinimas, susijęs su skaitmeninių ir pramonės įmones transformuojančių priemonių diegimu.
Paramos dydis projektui: 100 000 – 2 000 000 eurų.

Dėl paraiškos rengimo paslaugų rašykite: info@esparamoscentras.lt

2022 03 01 – 2022 09 07 galima teikti Kūrybinių inovacijų laboratorijos krypties projektų paraiškas.

Kūrybinių inovacijų laboratorija skatins įvairių kultūros ir kūrybinių sektorių dalyvius kurti ir išbandyti inovatyvius skaitmeninius sprendimus, galinčius turėti teigiamą ilgalaikį poveikį įvairiems kultūros ir kūrybos sektoriams.

2022 m. kvietime bus nagrinėjamos šios temos:

– Žalinimas,

– Inovatyvios švietimo priemonės, skirtos aktualioms visuomenės temoms spręsti.

Ypatingas dėmesys bus skiriamas paraiškoms, kuriose pateikiamos tinkamos strategijos, užtikrinančios tvaresnę ir labiau aplinką tausojančią pramonę bei lyčių pusiausvyrą, įtrauktį, įvairovę ir reprezentatyvumą.

Šiam kvietimui skirta suma – 13 640 000 Eur.

Daugiau informacijos ČIA.

Jeigu Jums aktualu, dėl paraiškos rengimo paslaugų – https://www.esparamoscentras.lt/lt/es-investicijos-paraisku-rengimo-paslaugos/ rengiant tarptautines paraiškas finansavimui gauti  rašykite:

info@esparamoscentras.lt

Galimi pareiškėjai: pareiškėjas yra MVĮ, veikianti KKI sektoriuje ne trumpiau kaip dvejus metus, kurios pačios pagamintos produkcijos iš KKI veiklos vidutinės metinės pardavimo pajamos per paskutinius trejus finansinius metus arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu MVĮ įregistruota mažiau kaip prieš 3 pastaruosius finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 50 000 Eur.

Partneriai galimi: MVĮ veikiančios KKI sektoriuje.

Remiama veikla:

 • KKI įmonių infrastruktūros, skirtos naujų KKI skaitmeninių / žiedinės ekonomikos paslaugų ar produktų kūrimui įsigijimas, kūrimas ir diegimas;
 • KKI įmonių infrastruktūros, skirtos KKI paslaugų teikimui /produktų kūrimo formų, sklaidos kanalų pasitelkimui ir skaitmeninimo / žiedinės ekonomikos sprendimų diegimui, įsigijimas, kūrimas ir diegimas;
 • KKI įmonių infrastruktūros, skirtos skatinti KKI įmonių veiklos procesų pokytį ir siekti jų skaitmeninimo / žiedinės ekonomikos sprendimų diegimo, įsigijimas, kūrimas ir diegimas.

Paramos intensyvumas: iki 80 proc.

Paramos dydis: iki 800.000 Eur

Jeigu Jums aktualu, dėl paraiškos rengimo paslaugų  https://www.esparamoscentras.lt/es-investicijos/ rašykite: info@esparamoscentras.lt

Paramos priemonės tikslas: paskatinti MVĮ KKI įmones kurti naujus, aukštos pridėtinės vertės, konkurencingus kultūros ir kūrybinio turinio ir formos produktus, investuojant į naujus konkurencingo skaitmeninio ir (arba) žiedinę ekonomiką skatinančio kultūros ir kūrybinio turinio ir formos produktus, paslaugas ar veiklos procesus.

Kvietimas teikti paraiškas: nuo 2021 12 31 – 2021 02 21.

Galimi pareiškėjai: KKI sektoriuje veikiančios MVĮ. Veikiančios ne trumpiau kaip vienerius metus, kurios pačios pagamintos produkcijos iš KKI veiklos vidutinės metinės pardavimo pajamos per trejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu MVĮ įregistruota mažiau kaip prieš 3 pastaruosius finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 30 000 Eur.

Remiama veikla:

 • Originalių dizaino ir (arba) rinkodaros sprendimų sukūrimas ir diegimas, pasitelkiant meninę, kultūrinę ir kūrybinę raišką ir siekiant skaitmenizavimo / žiedinės ekonomikos skatinimo produktų / paslaugų kūrimo ir / arba veiklos procesų tobulinimo (leidybos, įgarsinimo, vertimų, fotografavimo, filmavimo, dizaino kūrimo, komunikacijos ir pan. paslaugos ir produktai);
 • Skaitmeninių / elektroninių platformų ir pan. kanalų kūrimas kultūros ir kūrybinių produktų/ paslaugų sklaidai (pvz. kino, muzikos, leidybos, žaidimų ir kt. subsektoriuose);
 • Pažangių, naujų formų audivizualinių, virtualios ar papildytos realybės kultūros ir kūrybinių produktų gamyba;
 • KKI kultūros ir kūrybinių produktų / paslaugų ar veiklos procesų transformavimas į naujas skaitmenines ar žiedinę ekonomiką skatinančias formas (leidybos, žaidimų, dizaino, muzikos, kt. subsektoriuose).

Galimi partneriai: KKI sektoriuje veikiančios MVĮ.

Finansavimo intensyvumas: iki 80 proc.

Kvietimo suma: 10, 55 mln. Eur

Jeigu Jums aktualu, dėl paraiškų rengimo paslaugų https://www.esparamoscentras.lt/es-investicijos/ rašykite: info@esparamoscentras.lt 

Priemonės tikslas: paskatinti įmonių tarptautiškumą, teikiant paramą planuojamai eksportuoti produkcijai sertifikuoti, tai padėtų tarptautinėse rinkose sukurti teigiamą įvaizdį, kad Lietuvos Respublikos įmonės teikia kokybiškus ir tarptautinius standartus atitinkančius produktus.

Galimi pareiškėjai: labai mažos įmonės, mažos įmonės ir vidutinės įmonės. Partneriai negalimi.

Remiama veikla: planuojamų eksportuoti produktų sertifikavimas, įskaitant reikalingus bandymus ir tyrimus.

Reikalavimai pareiškėjui: sertifikuojama paties pareiškėjo pagaminta produkcija.

Paties pareiškėjo pagaminta produkcija: pareiškėjo gaminami gaminiai ir (arba) teikiamos paslaugos.

Paramos dydis projektui: iki 150 000 Eur.

Paramos intensyvumas: iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos: produkcijos sertifikavimo išlaidos, įskaitant sertifikavimui reikalingų bandymų ir tyrimų išlaidas; sertifikuojamo gaminio vežimo išlaidos, būtinos gaminiui sertifikuoti, jeigu to neapima sertifikavimo paslaugos pirkimo išlaidos; sertifikavimo dokumentų vertimo išlaidos; eksperto, atliekančio sertifikavimą, iš užsienio atvykimo ir su tuo susijusios išlaidos, jeigu to neapima sertifikavimo paslaugos pirkimo išlaidos, kurioms apmokėti taikytina vertinimo metu nustatyta fiksuotoji projekto išlaidų suma.

Jeigu Jums aktualu dėl paraiškos rengimo paslaugų https://www.esparamoscentras.lt/es-investicijos/ , rašykite: info@esparamoscentras.lt

2022 04 07 – 2022 06 08 galima teikti paraiškas verslui pagal paramos priemonę „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ žalios pramonės inovacijų, įskaitant bioekonomiką, srityje.

Paramos priemonės tikslas: didinti Lietuvos įmonių konkurencingumą žalios pramonės inovacijų, įskaitant bioekonomiką, srityje.

Galimi pareiškėjai: MVĮ įsteigtos Lietuvoje Respublikoje.

Galimi partneriai: privatūs ir viešieji juridiniai asmenys registruoti Lietuvos Respublikoje arba Norvegijos Karalystėje.

Remiama veikla: aplinkai palankių naujų produktų ar technologijų diegimas. Finansavimas bus skiriamas technologinių sprendimų diegimui, kurių dėka bus modernizuojamos gamybos linijos, skatinama beatliekinė gamyba ar antrinis atliekų panaudojimas, tuo pačiu metu mažinant CO2 emisijas ar energijos suvartojimą Lietuvos subjektuose.

Paramos dydis projektui: nuo 200 000 Eur iki 600 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas: iki 50% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos: ilgalaikis turtas; prekės ir paslaugos; darbo užmokestis; komandiruotės ir kelionės.

Jeigu Jums aktualu, dėl paraiškos rengimo paslaugų – https://www.esparamoscentras.lt/lt/es-investicijos-paraisku-rengimo-paslaugos/ rašykite:

                                                                                                      info@esparamoscentras.lt

                                                                Taip pat dėl konsultacijų šiai paramonės priemonei mielai galime atvykti pas Jus.

Call Now Button