Loading...
ES parama verslui2024-06-04T04:01:56+00:00

Rengiame paraiškas verslo, KKI sektoriams paramai gauti pagal 2021-2027 Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemones

Dėl paraiškų rengimo paslaugų susisiekite su mumis ir mes Jums padėsime gauti finansavimą:

info@esparamoscentras.lt 

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ.

Birželio mėn. kvietimas teikti paraiškas pagal paramos priemonę „InoStartas“

Kvietimo tikslas: investuoti į naujų aukštos pridėtinės vertės (APV) produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai“ (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

Galimi pareiškėjai: MVĮ, didelės įmonės, kai bendradarbiauja su MVĮ.

Pareiškėjas paraiškos pateikimo dieną yra veiklą vykdanti įmonė, neturinti patirties MTEP srityje (t. y. neįgyvendino MTEP projektų ir (ar) nevykdė MTEP veiklų) arba įmonė, turinti MTEP patirties, o išlaidos MTEP yra ne didesnės kaip 50 000 eurų per paskutinius 2 finansinius metus iki paraiškos pateikimo.

Paramos dydis: iki 200 000 Eur

Paramos intensyvumas: iki 85 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Remiamos veiklos:

1. Taikomųjų MTEP veiklos

2. Patentavimo veikla.

3. Projekto metu sukurto produkto parengimo rinkai veikla

Tinkamos finansuoti išlaidos:

MTEP paslaugų įsigijimo iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis išlaidos.

Išlaidos, susijusios su konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų, skirtų vien tik projekto MTEP veiklai, įsigijimu.

Medžiagos, mažavertis inventorius, atsargos ir panašūs produktai, priskirtini trumpalaikiam turtui.

MTEP veikloms naudojamo turto (įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių, mašinų ir įrengimų pastatų ir (ar) patalpų) nusidėvėjimo sąnaudos.

Projektą vykdančio personalo darbo užmokestis

Projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidos.

Įrangos nuomos išlaidos.

Projektui įgyvendinti būtinų pastatų ar patalpų nuomos išlaidos.

Patentinės paraiškos pateikimo išlaidos: išlaidos patentiniam patikėtiniui ir su patentinės paraiškos pateikimu susiję mokesčiai.

Išlaidos susijusios su patento gavimu: išlaidos patentiniam patikėtiniui ir su patento gavimu susiję mokesčiai.

Sukurto produkto bandymai ir standartizavimas, gamybinių pajėgumų projektavimas, vartotojo instrukcijų parengimas ir pan. (produkto dizaino sukūrimo, gamybinės įrangos ar įrankių įsigijimo išlaidos netinkamos finansuoti).

Kvietimas birželio mėn.

Mūsų darbai dėl Jūsų sėkmės

Garantuojame, kad mūsų parengta paraiška atitiks Agentūros vertinimo kriterijus ir dėsime pastangas, kad jūs gautumėte finansavimą.

Po paramos skyrimo galėsime padėti įgyvendinti Jūsų projektą.

Mes prisiimame atsakomybę, kad Jūsų projektas būtų įgyvendintas laiku pagal paramos sutartyje numatytus reikalavimus.

Jeigu reikės, padėsime išvengti sankcijų už rodiklių nepasiekimą.

Dėl jūsų situacijos ekspertinio įvertinimo ir paraiškos rengimo paslaugų rašykite:

info@esparamoscentras.lt

 MES JUMS PADĖSIME GAUTI FINANSAVIMĄ

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ FINANSAVIMUI GAUTI

2024 05 02 – 2024 08 30 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę “Kultūros paveldo aktualizavimas ir įveiklinimas” (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas).

Kultūros infrastruktūros objektas – kultūros paskirties pastatas ar jo dalis, kuriame yra arba bus teikiamos kultūros paslaugos. Taip pat pastatas, kurio paskirtis įgyvendinant projektą bus pakeista į kultūros paskirtį ir kuriame bus teikiamos kultūros paslaugos.

Kultūros paslauga – lankytojams skirta kultūrinė, meninė ar pažintinė veikla, kuria teikiama nemateriali nauda ar sukuriamas materialus produktas, tenkinantis viešuosius visuomenės kultūrinius poreikius ir interesus, vykdoma šiai veiklai pritaikytose kultūros infrastruktūros patalpose ar pastatuose (bibliotekose, muziejuose, profesionaliojo scenos meno įstaigose, kultūros centruose, kino teatruose ir pan.).

Galimi pareiškėjai: viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie yra kultūros paveldo objektų savininkai ir (arba) jų valdytojai.

Galimi partneriai: viešieji ir privatūs juridiniai asmenys.

Paramos dydis projektui: iki 750 000 eurų.

Finansuojamoji dalis: iki 85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Žemė ir nekilnojamasis turtas: netinkama finansuoti.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai: Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos:

–   viešojo ir privataus nekilnojamojo kultūros paveldo objektų taikomųjų tyrimų atlikimo, tvarkybos darbų projektavimo, tvarkybos darbų projektų ekspertizių atlikimo, tvarkybos darbų – remonto, avarijos grėsmės pašalinimo, konservavimo, restauravimo atlikimo, projekto vykdymo priežiūros, tvarkybos darbų vykdymo techninės priežiūros išlaidos ir (ar) tvarkomųjų statybos darbų – inžinerinių tyrimų, projektavimo, projekto ekspertizių atlikimo, tvarkomųjų statybos darbų – paprastojo remonto, kapitalinio remonto, rekonstravimo, pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbų atlikimo, projekto vykdymo priežiūros, statybos darbų vykdymo techninės priežiūros išlaidos;

–   statybos ir (ar) tvarkybos darbams atlikti būtinos inžinerinės paslaugos;

–   aplinkos (žemės sklypo) tvarkymo išlaidos, kurios būtinos kultūros paveldo objekto ir (ar) jo dalies įveiklinimui ir numatytos kultūros paveldo objekto ir (ar) jo dalies tvarkybos darbų ir (ar) tvarkomųjų statybos darbų projekte gali sudaryti iki 5 procentų nuo rangos darbų skaičiuojamosios kainos vertės.

Netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos:

–   naujų pastatų statybos išlaidos;

–   naujų ir esamų inžinerinių statinių statybos išlaidos, išskyrus išlaidas, kurios būtinos kultūros paveldo objektui ir (ar) jo daliai tinkamai naudoti;

–   naujų pastato aukštų, rūsių ar priestatų statybos išlaidos;

–   fiziškai neišlikusių kultūros paveldo objekto ir (ar) jo dalies  (pastatų) atkūrimo išlaidos arba kultūros paveldo objekto ir (ar) jo dalies (pastatų), kai yra išlikę tik pastato fragmentai ar liekanos, atkūrimo išlaidos;

–   išlaidos, kurios skirtos kultūros paveldo statinio (jo dalių) užkonservavimui, kai nustojama juo naudotis arba uždraudžiami jame vykdomi darbai;

–   transporto priemonių pirkimo, lizingo (finansinės nuomos), eksploatavimo ir susijusios išlaidos;

–   įgyvendinant projektą naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos;

–    užsakovo rezervas.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas: Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos: objekto įveiklinimui reikalingos naujos įrangos įsigijimas ir įdiegimas bei objekto įveiklinimui reikalingų naujų baldų įsigijimas (įskaitant ekspozicijos projekto, interjero projekto parengimo išlaidas).

Netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos: baldų ir įrangos restauravimo išlaidos.

Projekto vykdymas: netinkama finansuoti.

Informavimas apie projektą: projektui taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai.

Gali būti finansuojamos išlaidos, skirtos tik privalomiems informavimo apie projektą veiksmams.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą: projektui taikoma fiksuotoji projekto išlaidų norma.

Dėl paraiškos rengimo paslaugų rašykite: info@esparamoscentras.lt

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ

2023 11 28 – 2024 05 31 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę – „Kultūros infrastruktūros objektų pritaikymas įvairių grupių poreikiams”  (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas).

Kultūros infrastruktūros objektas – kultūros paskirties pastatas ar jo dalis, kuriame yra arba bus teikiamos kultūros paslaugos. Taip pat pastatas, kurio paskirtis įgyvendinant projektą bus pakeista į kultūros paskirtį ir kuriame bus teikiamos kultūros paslaugos.

Kultūros paslauga – lankytojams skirta kultūrinė, meninė ar pažintinė veikla, kuria teikiama nemateriali nauda ar sukuriamas materialus produktas, tenkinantis viešuosius visuomenės kultūrinius poreikius ir interesus, vykdoma šiai veiklai pritaikytose kultūros infrastruktūros patalpose ar pastatuose (bibliotekose, muziejuose, profesionaliojo scenos meno įstaigose, kultūros centruose, kino teatruose ir pan.).

Galimi pareiškėjai: viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie yra objektų savininkai ir (arba) jų valdytojai.

Galimi partneriai: viešieji ir privatūs juridiniai asmenys.

Paramos dydis: iki 708 333 Eur.

Paramos intensyvumas: iki 85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

kultūros paskirties pastatų, patalpų statybos ir (ar) tvarkybos išlaidos:

– projektavimo paslaugų ir projekto ekspertizių atlikimo;

– statybos ir (ar) tvarkomųjų statybos darbų – paprastojo remonto, kapitalinio remonto, rekonstravimo;

– tvarkybos darbų – remonto, avarijos grėsmės pašalinimo, konservavimo, restauravimo atlikimo.

– statybos ir (ar) tvarkomiesiems statybos ir (ar) tvarkybos darbams atlikti būtinos inžinerinės paslaugos;

Aplinkos tvarkymo išlaidos, kurios būtinos Objekto ar jo dalies įveiklinimui bei naujų ir esamų inžinerinių statinių, statybos išlaidos, gali sudaryti iki 15 proc. nuo rangos darbų skaičiuojamosios kainos vertės.

Objekto įveiklinimui reikalingos naujos įrangos įsigijimas ir įdiegimas bei naujų baldų įsigijimas (įskaitant ekspozicijos, interjero projekto parengimo išlaidas).

Projekto įgyvendinimo trukmė: projektų veiklos turi būti baigtos iki 2027 m. gruodžio 31 d.

Mūsų darbai dėl Jūsų sėkmės

Garantuojame, kad mūsų parengta paraiška atitiks Agentūros vertinimo kriterijus ir dėsime pastangas, kad jūs gautumėte finansavimą.

Po paramos skyrimo galėsime padėti įgyvendinti Jūsų projektą.

Mes prisiimame atsakomybę, kad Jūsų projektas būtų įgyvendintas laiku pagal paramos sutartyje numatytus reikalavimus.

Padėsime išvengti sankcijų už rodiklių nepasiekimą.

Dėl Jūsų situacijos ekspertinio įvertinimo ir paraiškos rengimo paslaugų rašykite:

info@esparamoscentras.lt

IR MES JUMS PADĖSIME GAUTI FINANSAVIMĄ

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ FINANSAVIMUI GAUTI.

2024 03 06 – 2024 09 06 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę “Investicinė parama saulės elektrinių įrengimui sausumoje”.

Kvietimo biudžetas: 62 700 000 Eur.

Paramos tikslas: skatinti gamintojų investicijas į naujų AEI (saulės sausumoje) naudojančių elektros energijos gamybos pajėgumų sukūrimą.

Remiama veikla:  saulės elektrinių iki 500 kW  įrengimas (neapima jau pastatytos saulės elektrinės galios didinimo).

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • mažos galios saulės modulių įsigijimo išlaidos;
 • įtampos keitiklių įsigijimo išlaidos;
 • mažos galios saulės elektrinės montavimo darbų išlaidos;
 • kitų mažos galios saulės elektrinės įrengimui reikalingų komponentų įsigijimo išlaidos (mažos galios saulės elektrinės laikančiosios konstrukcijos, viršįtampių apsauga, kabeliai, kitos medžiagos (varžtai ir kiti montavimui reikalingi komponentai). Įranga ir susiję komponentai turi būti nauji ir nenaudoti.

Galimi pareiškėjai:

 1. Labai mažos* ir mažos* įmonės (toliau – LMMĮ), registruotos ne trumpiau nei 1 metus iki paraiškos pateikimo;
 2. Ūkininkai, atitinkantys LMMĮ statusą, kurių ūkiai iki paraiškos pateikimo ne trumpiau nei 1 metus įregistruoti Ūkininkų ūkių registre;
 3. Atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos, kai dalininkais nėra vidutinės įmonės (toliau – AIEB);
 4. Piliečių energetikos bendrijos, kai dalininkais nėra vidutinės ir (ar) didelės įmonės (toliau – PEB);
 5. Pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, siekiantys įgyti AIEB ar PEB statusą, kurių steigimo dokumentuose nustatytas tikslas – teikti aplinkos, ekonominę arba socialinę visuomeninę naudą savo dalyviams ar tą naudą teikti vietose, kuriose ji vykdo veiklą, ir jos pagrindinis tikslas nėra pelno siekimas, kai dalininkais nėra vidutinės ir (ar) didelės įmonės.

*Labai mažos įmonės kriterijai: iki 10 darbuotojų ir iki 2 mln. Eur apyvarta arba iki 2 mln. Eur balanse nurodyta turto vertė.

**Mažos įmonės kriterijai: iki 50 darbuotojų ir iki 10 mln. Eur apyvarta arba iki 10 mln. Eur balanse nurodyta turto vertė.

Saulės elektrinės įrengimo projekto suma bus skaičiuojama pagal fiksuotojo vieneto įkainį – 1073,42 Eur be PVM / 1 kW saulės elektrinės įrengtosios galios. 

Paramos intensyvumas:

 • 35 proc.nuo fiksuotojo vieneto įkainio 1 ir 2 punktuose nurodytiems pareiškėjams;
 • 45 proc. nuo fiksuotojo vieneto įkainio 3, 4 ir 5 punktuose nurodytiems pareiškėjams;
 • 35 proc. nuo fiksuotojo vieneto įkainio 3, 4 ir 5 punktuose nurodytiems pareiškėjams, kai bent vienas dalininkas yra LMMĮ arba ūkininkas, atitinkantis LMMĮ statusą;

 

Mūsų darbai dėl Jūsų sėkmės

Garantuojame, kad mūsų parengta paraiška atitiks Agentūros vertinimo kriterijus ir dėsime pastangas, kad jūs gautumėte finansavimą.

Po paramos skyrimo galėsime padėti įgyvendinti Jūsų projektą.

Mes prsiimame atsakomybę, kad Jūsų projektas būtų įgyvendintas laiku pagal paramos sutartyje numatytus reikalavimus

Jeigu reikės, dėsime pastangas, kad išvengti sankcijų už rodiklių nepasiekimą.

Dėl jūsų situacijos ekspertinio įvertinimo ir paraiškos rengimo paslaugų rašykite:

info@esparamoscentras.lt

MES JUMS PADĖSIME GAUTI FINANSAVIMĄ

2024 03 06 – 2024 09 02 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę “Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje”.

Finansuojamos projekto veiklos: taršių sunkiojo transporto priemonių pakeitimo į biodujomis varomas skatinimas.
Projekte įsigyjamos netaršios transporto priemonės turi būti varomos tik biodegalais (biometano dujomis).

Tikslinės grupės: juridiniai asmenys, vykdantys ekonominę veiklą šalies viduje senomis, taršiomis ir neekonomiškomis sunkiojo transporto priemonėmis.

Galimi pareiškėjai: juridiniai asmenys, vykdantys veiklą taršiomis sunkiojo transporto priemonėmis ir norintys įsigyti naujas N3 klasės netaršias transporto priemones.
Pareiškėjai gali būti tik tie juridiniai asmenys, kurie atitinka Reglamento (ES) 2023/2831 reikalavimus ir kuriems gali būti suteikta de minimis pagalba.

Finansuojama veikla: naujų netaršių sunkiasvorių transporto priemonių (N3 klasės) įsigyjimas.
Finansavimas neteikiamas projektams, vykdomiems ne Lietuvos Respublikos teritorijoje.
Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, ir netinkamos finansuoti projekto išlaidos turi būti finansuojamos iš pareiškėjo lėšų: kredito įstaigos paskolos ar pareiškėjo piniginių lėšų.
Jei turtas įsigyjamas lizingo būdu, turtas pareiškėjo nuosavybėn turi pereiti ne vėliau kaip iki projekto įgyvendinimo pabaigos.
Pareiškėjų įsigytos netaršios transporto priemonės turi būti įregistruotos Lietuvos Respublikoje ir naudojamos tik vidaus maršrutais šalies teritorijoje.

Paramos dydis:
Iki 300.000 Eur. (de minimis pagalba projektui).
Iki 50.000 Eur vienai N3 klasės transporto priemonei.

Finansuojamoji dalis: 100 proc.

Finansavimo forma: dotacija.

Kiti reikalavimai projektui:
– po projekto finansavimo pabaigos 5 metus turi būti užtikrintas investicijų tęstinumas;
– projekto vykdytojas turi apdrausti projektui įgyvendinti skirtą ilgalaikį materialųjį turtą, kuris buvo įsigytas ar sukurtas iš projektui skirtų finansavimo lėšų maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų; turtas turi būti draudžiamas nurodytą laikotarpį nuo tada, kai yra įsigyjamas;
– projekto vykdytojas turi užtikrinti, kad netaršios transporto priemonės bus varomos tik biodegalais, pagamintais biometano dujų gamintojų, turinčių nepriklausomų vertintojų išduotus sertifikatus, įrodančius, kad biodegalai atitinka Direktyvoje (ES) 2018/2001 (AIED II) nustatytus kriterijus.

Mūsų darbai dėl Jūsų sėkmės

Garantuojame, kad mūsų parengta paraiška atitiks Agentūros vertinimo kriterijus ir dėsime pastangas, kad jūs gautumėte finansavimą.

Po paramos skyrimo galėsime padėti įgyvendinti Jūsų projektą.

Mes prisiimame atsakomybę, kad Jūsų projektas būtų įgyvendintas laiku pagal paramos sutartyje numatytus reikalavimus.

Padėsime išvengti sankcijų už rodiklių nepasiekimą.

Dėl Jūsų situacijos ekspertinio įvertinimo ir paraiškos rengimo paslaugų rašykite:

info@esparamoscentras.lt

MES JUMS PADĖSIME GAUTI FINANSAVIMĄ

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ FINANSAVIMUI GAUTI.

2023 12 18 – 2024 04 16 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę „Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse“.

Projekto veiklos įgyvendinamos Sostinės ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regionuose.

Galimi pareiškėjai: labia mažos, mažos, vidutinės ir didelės pramonės įmonės.

Pareiškėjas yra ne trumpiau kaip 3 metus veikianti pramonės įmonė, kurios metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos sudaro ne mažiau kaip 51 proc. bendroje pardavimų struktūroje ir vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus yra ne mažesnės kaip 300 000 Eur, jeigu pramonės įmonė yra didelė įmonė, ir 145 000 Eur, jeigu pramonės įmonė yra labai maža įmonė, maža įmonė ar vidutinė įmonė.

Projekto partneriai negalimi.

Pramonės įmonė – įmonė, vykdanti pramonės ekonominę veiklą pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), priskirtiną B sekcijai „Kasyba ir karjerų eksploatavimas“ (išskyrus šias ekonomines veiklas: B sekcijos 06 skyriaus „Žalios naftos ir gamtinių dujų gavyba“, B sekcijos 08.92 klasės „Durpių gavyba“ ir B sekcijos 09.1 grupės „Naftos ir gamtinių dujų gavybai būdingų paslaugų veikla“) ir C sekcijos „Apdirbamoji gamyba“ (išskyrus C sekcijos 19 skyriaus „Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba“ ekonominę veiklą) ir kurios pajamos iš šios (-ių) veiklos (-ų) sudaro ne mažiau kaip 51 procentą visų įmonės veiklų.

Paramos dydis: iki 1 200 000 Eur.

Paramos intensyvumas:

– iki 50 proc. kai pareiškėjas yra labai maža arba maža įmonė;

– iki 40 proc. kai pareiškėjas yra vidutinė įmonė;

– iki 30 proc. kai pareiškėjas yra didelė įmonė;

Pagalbos intensyvumas gali būti padidintas 15 proc., kai investicijos vykdomos Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių ir Utenos apskrityse.

Jei pareiškėjas yra didelė įmonė, jis turi būti atlikęs privalomą energijos vartojimo auditą, parengtą ne anksčiau kaip 1 metai iki PĮP pateikimo administruojančiai institucijai ir papildomą energijos vartojimo auditą, jeigu tokio audito atlikimo tikslingumas buvo nustatytas privalomo audito metu. Energijos vartojimo auditui, parengtam ne anksčiau kaip 1 metai iki PĮP pateikimo administruojančiai institucijai, gali būti atliekami papildymai ir (arba) atnaujinimai. Jeigu energijos vartojimo auditas parengtas anksčiau nei 1 metai iki PĮP pateikimo administruojančiai institucijai – turėtų būti atliekamas naujas auditas.

Jei pareiškėjas yra MVĮ, jis turi būti atlikęs energijos vartojimo auditą, parengtą ne anksčiau kaip 1 metai iki PĮP pateikimo administruojančiai institucijai. Energijos vartojimo auditui, parengtam ne anksčiau kaip 1 metai iki PĮP pateikimo administruojančiai institucijai, gali būti atliekami papildymai ir (arba) atnaujinimai. Jeigu energijos vartojimo auditas parengtas anksčiau nei 1 metai iki PĮP pateikimo administruojančiai institucijai – turėtų būti atliekamas naujas auditas.

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: iki 36 mėn.

Projektų veikloms įgyvendinti skiriama 40 000 000 Eur.

Mūsų darbai dėl Jūsų sėkmės

Garantuojame, kad mūsų parengta paraiška atitiks Agentūros vertinimo kriterijus ir dėsime pastangas, kad jūs gautumėte finansavimą.

Po paramos skyrimo galėsime padėti įgyvendinti Jūsų projektą.

Mes prsiimame atsakomybę, kad Jūsų projektas būtų įgyvendintas laiku pagal paramos sutartyje numatytus reikalavimus

Jeigu reikės, dėsime pastangas, kad išvengti sankcijų už rodiklių nepasiekimą.

Dėl jūsų situacijos ekspertinio įvertinimo ir paraiškos rengimo paslaugų skambinkite:

+370 671 282 91

ar rašykite:

info@esparamoscentras.lt 

IR MES JUMS PADĖSIME GAUTI FINANSAVIMĄ

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ.

2023 11 20 – 2024 04 29 galima teikti paraiškas pagal veiklos sritį „Skatinti netechnologinių inovacijų plėtrą“ (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas).

Netechnologinės inovacijos – tai inovacijos, kurios nepriskiriamos technologinėms inovacijoms ir apima prekės ženklo, originalaus dizaino sukūrimą ir diegimą, organizacinių ir verslo proceso inovacijų diegimą.

Galimi pareiškėjai: labai maža, maža arba vidutinė įmonė, veikianti ne trumpiau kaip 2 metus, kurios metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos kiekvienais metais per pastaruosius 2 metus sudaro ne mažiau kaip 51 proc. bendroje pardavimų struktūroje ir vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos (teikiamų paslaugų) per pastaruosius 2 metus yra ne mažesnės kaip 75000 Eur.

Remiama veikla: netechnologinių inovacijų plėtros skatinimas, finansuojant investicijas į prekės ženklų, įmonės proceso (išskyrus skaitmeninių technologijų diegimą), dizaino ir organizacines inovacijas, ypač tvarių ir didinančių integraciją į tarptautines vertės grandines verslo modelių plėtrą.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

♦ procesų ir organizacinių inovacijų diegimo išlaidos:

– projektą vykdančio personalo darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams;

– išlaidos priemonėms, įrenginiams, atsižvelgiant į mastą ir laikotarpį, kuriuo jie naudojami projektui;

– išlaidos pagal sutartis vykdomiems moksliniams tyrimams, žinioms ir patentams, perkamiems arba įsigyjamiems pagal licenciją iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis;

– papildomos pridėtinės išlaidos ir kitos veiklos išlaidos, įskaitant išlaidas medžiagoms, reikmenims ir panašiems produktams, tiesiogiai susidariusios vykdant projektą (netiesioginės išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą).

♦ dizaino sprendimų sukūrimo ir diegimo išlaidos:

– naujo gaminio, paslaugos dizaino sukūrimo ar jau esamo gaminio ar paslaugos dizaino pakeitimo nauju, apimant du etapus (dizaino sprendimo sukūrimas ir dizaino sprendimo diegimas) paslaugų pirkimo išlaidos;

– naujo gaminio, paslaugos dizaino sukūrimo ar jau esamo gaminio ar paslaugos dizaino pakeitimo naujais, apimant du etapus (dizaino sprendimo sukūrimas ir dizaino sprendimo diegimas) projekto vykdytojo darbuotojų darbo užmokestis.

Prekės ženklo sukūrimo, atnaujinimo (pakeitimo), registracijos išlaidos.

Netiesioginės išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą.

Pačios įmonės pagaminta produkcija – įmonės gaminami gaminiai ir (arba) teikiamos paslaugos.

Paties pareiškėjo pagamintos produkcijos pardavimo pajamos – pajamos, gaunamos iš pagamintų prekių (suteiktų paslaugų) pardavimo per ataskaitinį laikotarpį ir nurodomos tokiuose dokumentuose, kurie įrodo paties pareiškėjo pagamintų prekių (suteiktų paslaugų) pardavimo mastą. Pajamos, gaunamos už prekių ar paslaugų perpardavimą, nėra laikomos paties pareiškėjo pagamintos produkcijos pardavimo pajamomis.

Paramos dydis: iki 140 000 Eur vienam pareiškėjui.

Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projekto veikloms:

♦ proceso ir organizacinių inovacijų diegimo veiklai – 100 000 Eur;

♦ dizaino sprendimų sukūrimo ir (arba) diegimo veiklai (35 000 Eur) ir produkto, kuriam buvo sukurtas arba pakeistas nauju dizaino sprendimas, prekės ženklo sukūrimo, atnaujinimo, registracijos veiklai (5 000 Eur).

Paramos intensyvumas:

1. Projektams, kurie kurs ir (arba) diegs dizaino sprendimus, kurs, atnaujins, registruos prekės ženklus, nuosavo įnašo dalis sudaro 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;

2. Projektams, kurie diegs proceso ir (arba) organizacines inovacijas, nuosavo įnašo dalis sudaro 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Projekte suplanuotos veiklos turi atitikti Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų (sumaniosios specializacijos) koncepcijos nuostatas ir bent vieno MTEPI prioriteto įgyvendinimo tematiką.

Projekto įgyvendinimo trukmė: iki 24 mėn.

Mūsų darbai dėl Jūsų sėkmės

Garantuojame, kad mūsų parengta paraiška atitiks Agentūros vertinimo kriterijus ir dėsime pastangas, kad jūs gautumėte finansavimą.

Po paramos skyrimo galėsime padėti įgyvendinti Jūsų projektą.

Mes prisiimame atsakomybę, kad Jūsų projektas būtų įgyvendintas laiku pagal paramos sutartyje numatytus reikalavimus.

Padėsime išvengti sankcijų už rodiklių nepasiekimą.

Dėl Jūsų situacijos ekspertinio įvertinimo ir paraiškos rengimo paslaugų rašykite:

info@esparamoscentras.lt

IR MES JUMS PADĖSIME GAUTI FINANSAVIMĄ

2024 03 05 – 2024 04 05 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę “Įmonių inovacinių veiklų vykdymo skatinimas”.

Priemonės tikslas: skatinti įmones aktyviau vykdyti inovacinę veiklą, kurti ir diegti į rinką inovatyvius produktus, bendradarbiauti su kitomis įmonėmis ir mokslo ir studijų institucijomis MTEP srityje.

Finansuojamos veiklos.

Inovacinės veiklos, skirtos produktų, sukurtų vykdant MTEPI veiklas, pateikimui į rinką paskatinti:

 1. inžinerinės, dizaino ir kitos kūrybinės veiklos;
 2. rinkodaros ir prekių ženklų vertės kūrimo veiklos;
 3. programinės įrangos kūrimo ir duomenų bazių veiklos;
 4. veiklos, susijusios su materialiojo turto įsigijimu ar nuoma.

Tinkami pareiškėjai: labai mažos įmonės, mažos įmonės, vidutinės įmonės.

Tinkamos išlaidos:

1.projekto veiklas vykdančio personalo darbo apmokėjimo išlaidos arba su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išlaidos;

 1. rinkodaros ir (ar) prekių ženklų vertės kūrimo paslaugų pirkimo išlaidos (vaizdo įrašų, garso įrašų, fotografijų, reklaminių skydelių ir medijos priemonių, skirtų reklamaiir produkto patekimui į rinką, kūrimo, reklamos gamybos, reklamos transliavimo „Facebook“, „Instagram“ ir panašiose platformose);
 2. inžinerinių, dizaino ir kitų kūrybinės veiklos paslaugų įsigijimo išlaidos;
 3. programinės įrangos, duomenų bazių įsigijimo išlaidos;
 4. materialiojo turto įsigijimo arba nuomos išlaidos.

Paramos dydis: iki 30 000 Eur projektui.

Paramos intensyvumas: iki 80 proc tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Projektų atrankos kriterijai:

 • Produkto verslo plėtros potencialas;
 • Produkto inovatyvumas;
 • Inovacijos naujumas;
 • Pareiškėjas yra įgyvendinęs MTEPI projektus finansuotus iš nacionalinių ir tarptautinių MTEPI programų lėšų ir siekia komercializuoti jų rezultatą.
 • Pareiškėjas yra deklaravęs MTEP veiklos vykdymą Valstybės duomenų agentūrai už praeitus metus.

Dėl paraiškos rengimo paslaugų rašykite: info@esparamoscentras.lt

KREIPKITES DEL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ FINANSAVIMUI GAUTI.

2023 08 31 – 2024 05  15 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“

Kvietimo tikslas – skatinti inovatyvių aplinkai draugiškų, t. y. tvarių produktų gamybą skatinančių, technologijų kūrimą, demonstravimą MVĮ, veikiančiose Sumaniosios specializacijos srityse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas).

Remiama veikla: inovatyvių aplinkai draugiškų, t. y. tvarių produktų gamybą skatinančių, technologijų kūrimas, demonstravimas MVĮ, veikiančiose Koncepcijoje nustatytų MTEPI (sumaniosios specializacijos) prioriteto (-ų) srityse. Siekiant inovatyvių aplinkai draugiškų technologijų sukūrimo, numatoma investuoti į MTEP ir patentavimo veiklas.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • MTEP paslaugų įsigijimo iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis, išlaidos;
 • Išlaidos, susijusios su konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų, skirtų vien tik projekto MTEP veiklai, įsigijimu, taip pat išlaidos dėl MTEP veiklai reikalingų paslaugų, kurios nėra MTEP ir be jų nebus pasiekti projekto tikslai, įsigijimas;
 • Su kitomis veiklos sąnaudomis, įskaitant sąnaudas medžiagoms, mažaverčiam inventoriui, atsargoms ir panašiems produktams, priskirtiniems trumpalaikiam turtui, tiesiogiai susijusiomis su MTEP veikla, susijusios išlaidos;
 • Projekto MTEP veikloms naudojamo turto (įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių, mašinų ir įrengimų pastatų ir (ar) patalpų) nusidėvėjimo sąnaudos;
 • Projektą vykdančio personalo darbo užmokestis ir su juo susijusios išlaidos;
 • Projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaido;
 • Įrangos, projektui įgyvendinti būtinų pastatų ar patalpų nuomos išlaidos.
 • Netiesioginės išlaidos (7% nuo tiesioginių išlaidų).

Galimi pareiškėjai: ne trumpiau kaip 3 metus veikianti pramonės MVĮ*, kurios metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos sudaro ne mažiau kaip 51 proc. bendrojo pardavimo struktūroje ir vidutinės metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur.

*Pramonės įmonė – vykdo pramonės ekonominę veiklą pagal EVRK 2 red. priskirtiną B sekcijai „Kasyba ir karjerų eksploatavimas“ (išskyrus šias ekonomines veiklas: B sekcijos 06 skyriaus „Žalios naftos ir gamtinių dujų gavyba“, B sekcijos 08.92 klasės „Durpių gavyba“ ir B sekcijos 09.1 grupės „Naftos ir gamtinių dujų gavybai būdingų paslaugų veikla“) ir C sekcijos „Apdirbamoji gamyba“ (išskyrus C sekcijos 19 skyriaus „Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba“ ekonominę veiklą).

Galimi partneriai: MVĮ, mokslo ir studijų institucija, didelė įmonė.

Paramos dydis: iki 500 000 Eur.

Paramos intensyvumas:

– Moksliniams tyrimams iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų;

– Eksperimentinėi plėtrai iki 25 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų;

 • Paramos intensyvumas gali būti padidintas:

– 10 proc. vidutinėms įmonėms;

– 20 proc. labai mažoms ir mažoms įmonėms;

– 15 proc.  jei projekte dalyvauja partneris.

Projektas turi atitikti bent vieną Sumaniosios specializacijos tematiką.

Projekto įgyvendinimo trukmė: iki 30 mėn.

Iš viso projektams bus paskirstyta 8 000 000 Eur.

Mūsų darbai dėl Jūsų sėkmės

Garantuojame, kad mūsų parengta paraiška atitiks Agentūros vertinimo kriterijus ir dėsime pastangas, kad jūs gautumėte finansavimą.

Po paramos skyrimo galėsime padėti įgyvendinti Jūsų projektą.

Mes prisiimame atsakomybę, kad Jūsų projektas būtų įgyvendintas laiku pagal paramos sutartyje numatytus reikalavimus.

Jeigu reikės, padėsime išvengti sankcijų už rodiklių nepasiekimą.

Dėl jūsų situacijos ekspertinio įvertinimo ir paraiškos rengimo paslaugų rašykite:

info@esparamoscentras.lt 

IR MES JUMS PADĖSIME GAUTI FINANSAVIMĄ

2023 12 28 – 2024 03 31 galima teikti paraiškas paramai gauti pagal paramos priemonę „Skatinti aplinkai palankių produktų arba technologijų sukūrimą ir (ar) diegimą”

Finansuojamos projektų veiklos: aplinkai palankių produktų arba technologijų prototipų kūrimas ir diegimas (projekto metu vykdant nuo 6 iki 9 mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklas).

Galimi pareiškėjai: ne pramonės sektoriuje ir ne trumpiau kaip 12 mėn, veikiantys smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektai.

Partneriai negalimi.

Paramos dydis: iki 50 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas: iki 80 proc tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Daugiau apie šį kvietimą teikti paraiškas žiūrėti čia.

Jeigu Jums aktualu dėl paraiškos rengimo paslaugų rašykite:

info@esparamoscentras.lt

2023 09 11 – 2024 03 18 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę “Įgūdžiai MVĮ” 

Finansavimo tikslas: ugdyti MVĮ reikalingus darbuotojų įgūdžius.

Galimi pareiškėjai:

Labai mažos, mažos, vidutinės pramonės įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip 3 metus, kurių:

– metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos kiekvienais metais sudaro ne mažiau kaip 51 proc. pardavimo pajamų bendroje pardavimų struktūroje;

– vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur, kai įmonė vidutinė ir ne mažesnės kaip 50 000 Eur, kai įmonė labai maža arba maža.

Paramos dydis:

40.000,00 Eur – labai mažoms ir mažoms įmonėms;

100.000,00 Eur – vidutinėms įmonėms.

Finansavimo intensyvumas:

 • Iki 70 proc,  kai pareiškėjas registruotas Vidurio ir vakarų Lietuvos regione ir projektas įgyvendinamas Vidurio ir vakarų Lietuvos regione;
 • iki 50 proc, kai pareiškėjas registruotas Sostinės regione ir projektas įgyvendinamas Sostinės regione.

Tinkamos finansuoti projekto išlaidos:

– išlaidos mokytojams už valandas, kurias mokytojai dalyvauja mokyme (darbo užmokesčio išlaidos). Šios  išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei mokytojas yra projekto vykdytojo darbuotojas;

– mokytojų tiesiogiai su projektu susijusios kelionių, apgyvendinimo Lietuvos Respublikoje išlaidos; Šios  išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei mokytojas yra projekto vykdytojo darbuotojas;

– mokomų asmenų tiesiogiai su projektu susijusios kelionių, apgyvendinimo Lietuvos Respublikoje išlaidos;

– mokomų asmenų tiesiogiai su projektu susijusios kelionių į užsienio valstybes, apgyvendinimo išlaidos;

– išlaidos tiesiogiai su projektu susijusioms medžiagoms ir reikmenims, kurie priskiriami trumpalaikiam turtui, įsigyti. Šios išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei pareiškėjas pats vykdo PĮP nurodytų ir atitinkamai suplanuotų projekto mokymo veiklų dalį, nepirkdamas paslaugų;

– su mokymo projektu susijusios konsultacinių paslaugų išlaidos;

–  bendrosios netiesioginės išlaidos (administracinės išlaidos, išlaidos nuomai, pridėtinės išlaidos) pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą.

Iš viso projektams bus paskirstyti 7 500 000 Eur:

Sostinės regionui – 2 500 000 Eur.

Vidurio ir vakarų Lietuvos regionui – 5 000 000 Eur.

Dėl paraiškos rengimo paslaugų rašykite:

info@esparamoscentras.lt

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ FINANSAVIMUI GAUTI TARPTAUTINIAMS PROJEKTAMS

2024 01 12 – 2024 03 14 galima teikti MVĮ ir didelėms įmonėms paraiškas finansavimui gauti inovaciniams projektams pagal paramos priemonę Eurostars 3 (6 kvietimas).

EUROSTARS 3 (6 KVIETIMAS) yra didžiausia tarptautinė programa, finansuojanti įmonių vykdomus MTEP projektus. Ši programa remia MTEP projektus, kurių pagalba kuriami novatoriški produktai, procesai ar paslaugos skirti komercializavimui tarptautinėje rinkoje.

Paramos priemonės tikslas: skatinti įmones kurti inovatyvius produktus, paslaugas, technologijas ir tapti savo srities lyderėmis tarptautinėje erdvėje.

Galimi pareiškėjai: MVĮ ir didelės įmonės, kurios kuria naują produktą, procesą ar paslaugą kartu su bent vienu ūkio subjektu iš kitos „Eurostars“ šalies.

Dalyvavimo sąlygos:

– „Eurostars3“ projektą koordinuoja inovatyvi MVĮ iš„Eurostars3“programos valstybės narės;
– „Eurostars3“ projektą kartu vykdo ne mažiau kaip du nesusiję dalyviai (juridiniai asmenys), iš skirtingų „Eurostars3“ programos valstybių narių;
– bent viena iš jų turi būti Europos Sąjungos (ES) valstybė narė arba ES bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos Horizontas“ asocijuota narė;
– inovatyviai MVĮ  dalyvaujančiai (-ioms) „Eurostars3“ projekte iš vienos ar kelių „Eurostars 3“ programos valstybių narių, tenka ne mažiau kaip 50 proc. viso projekto biudžeto (į šį biudžetą neįskaičiuojamos išlaidos paslaugoms);
– „Eurostars3“projektas yra civilinės paskirties;
– vienai valstybei arba vienam dalyviui tenkanti „Eurostars 3“ projekto lėšų suma yra ne didesnė nei 70 proc. viso projekto biudžeto.

Tinkamos išlaidos:

 • personalo išlaidos;
 • prekių išlaidos (trumpalaikio turto);
 • paslaugų išlaidos;
 • ilgalaikio turto išlaidos;
 • netiesioginės išlaidos.

Paramos dydis: iki 300 000 Eur.

Paramos intensyvumas:

 • 50 proc MVĮ tinkamų finansuoti projekto išlaidų;
 • 40 proc didelėms įmonėms tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Likusios projekto išlaidos turi būti finansuojamos pareiškėjo ar skolintomis lėšomis.

Projekto gyvavimo laikas: iki 36 mėn.

 

Dėl konsultacinių paslaugų rengiant tarptautines paraiškas

rašykite:

info@esparamoscentras.lt

Galimi pareiškėjai.

Pareiškėjas yra labai maža, maža ir vidutinė įmonė (toliau – MVĮ), veikianti ne trumpiau kaip vienus metus, kurios vidutinės metinės pardavimo pajamos per pastaruosius vienus finansinius metus arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu MVĮ vykdė veiklą mažiau negu vienus finansinius metus), kai pareiškėjas yra labai maža arba maža įmonė, yra ne mažesnės negu 50 000 Eur, kai pareiškėjas yra vidutinė įmonė, – ne mažesnės negu 145 000 Eur.

Pareiškėjo bendroje pardavimo struktūroje ne mažiau kaip 51 procentą pajamų sudaro paties pareiškėjo pagamintos produkcijos pardavimas.

Pačios įmonės pagaminta produkcija – įmonės gaminami gaminiai ir (arba) teikiamos paslaugos.

Finansuojamos projektų veiklos.
MVĮ veiklos tarptautiškumo ir naujų eksporto rinkų identifikavimo veiklų skatinimas.

Tinkamos finansuoti išlaidos: dalyvavimo vykstančioje parodoje išlaidos; e rinkodaros paslaugų pirkimo išlaidos; produkcijos sertifikavimo išlaidos; eksporto darbuotojo darbo užmokesčio išlaidos ir kt.

Paramos dydis: iki 100 000 Eur.

Paramos intensyvumas: iki 50 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Dėl paraiškos rengimo paslaugų skambinkite:

+370 650 71 24

ar rašykite:

info@esparamoscentras.lt

KREIPKITES DEL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ FINANSAVIMUI GAUTI.

2023 07 12 – 2023 11 13 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę „INOPAŽANGA“ (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas).

Galimi pareiškėjai: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ) arba didelės įmonės (kai bendradarbiauja su MVĮ),  veikiančios Vidurio ir vakarų Lietuvos regione, vykdančios veiklą ne trumpiau kaip 1 metus ir kurių suminės 3 paskutinių finansinių metų veiklos pajamos arba nuo įmonės registravimo dienos (jei veikia trumpiau nei 3 metus) yra ne mažesnės kaip 75 000 Eur, o suminės 3 paskutinių finansinių metų arba nuo įmonės registravimo dienos (jei įmonė veikia trumpiau nei 3 metus) išlaidos MTEP yra ne mažesnės kaip 10 000 Eur.

Remiamos veiklos:

 1. MTEP veiklos.
 2. Patentavimo veikla (iki 30 000 Eur).
 3. Projekto įgyvendinimo metu sukurto produkto parengimo rinkai veikla (iki 80 000 Eur).

Galimi partneriai: MVĮ, kai pareiškėjas didelė įmonė; mokslo ir studijų institucijos, MVĮ ar didelė įmonė, jei pareiškėjas MVĮ.

Tinkamos finansuoti išlaidos: MTEP paslaugų įsigijimo išlaidos; projektą vykdančių darbuotojų darbo užmokesčio, komandiruočių išlaidos; trumpalaikio turto įsigijimo išlaidos; įrangos nuomos išlaidos; MTEP veiklom naudojamo turto nusidėvėjimo sąnaudos (ne daugiau nei 50 proc tinkamų finansuoti išlaidų); projektui įgyvendinti būtinų pastatų ar patalpų nuomos išlaidos (ne daugiau nei 10 proc tinkamų finansuoti išlaidų); projekto metu sukurto produkto parengimo rinkai išlaidos ir kt.

Paramos dydis: nuo 60 000 iki 1 200 000 Eur. vienam projektui.

Finansavimo intensyvumas:

Iki 85% patentavimo išlaidoms.

Iki 85% produkto parengimo rinkai išlaidoms.

Iki 80% MTEP išlaidoms:
– iki 50% moksliniams tyrimams;
– iki 25% eksperimentinei plėtrai;

Intensyvumas gali būti padidintas:

– labai mažoms ir mažoms įmonėms – 20 proc.;
– vidutinėms įmonėms – 10 proc.;
– jei dalyvauja partneris – 15 proc.

Likusią dalį sumos prie projekto pareiškėjas turės prisidėti iš pasirinktinų šaltinių: įmonės apyvartinės lėšos; banko (kredito unijos) paskola; juridinio asmens paskola; fizinio asmens paskola.

Projektas turi atitikti bent vieną žemiau išvardintą prioriteto įgyvendinimo tematiką:

 • Sveikatos technologijos ir biotechnologijos:
  • molekulinės technologijos medicinai ir biofarmacija;
  • pažangios taikomosios technologijos asmens ir visuomenės sveikatai;
  • pažangi medicinos inžinerija ankstyvai diagnostikai ir gydymui;
  • saugus maistas ir tvarūs agrobiologiniai ištekliai.
 • Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos:
  • fotoninės ir lazerinės technologijos;
  • pažangiosios medžiagos ir konstrukcijos;
  • lanksčios produktų kūrimo, gamybos ir procesų valdymo, dizaino technologijos;
  • energijos vartojimo efektyvumas, išmanumas;
  • atsinaujinantys energijos ištekliai.
 • Informacinės ir ryšių technologijos:
  • dirbtinis intelektas, didieji ir paskirstytieji duomenys, įvairiarūšė analizė, apdorojimas ir diegimas;
  • daiktų internetas;
  • kibernetinis saugumas;
  • finansinės technologijos ir blokų grandinės;
  • audiovizualinių medijų technologijos ir socialinės inovacijos;
  • išmaniosios transporto sistemos.

Iš viso projektams bus paskirstyta 20 000 000 Eur.

Mūsų darbai dėl Jūsų sėkmės

Garantuojame, kad mūsų parengta paraiška atitiks Agentūros vertinimo kriterijus ir dėsime pastangas, kad jūs gautumėte finansavimą.

Po paramos skyrimo galėsime padėti įgyvendinti Jūsų projektą.

Mes prisiimame atsakomybę, kad Jūsų projektas būtų įgyvendintas laiku pagal paramos sutartyje numatytus reikalavimus.

Padėsime išvengti sankcijų už rodiklių nepasiekimą.

Dėl Jūsų situacijos ekspertinio įvertinimo ir paraiškos rengimo paslaugų rašykite:

info@esparamoscentras.lt

IR MES JUMS PADĖSIME GAUTI FINANSAVIMĄ

KREIPKITES DEL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ FINANSAVIMUI GAUTI.

2023 07 12 – 2023 11 13 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę  „INOBRANDA“ (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas).

Galimi pareiškėjai: mažos ir vidutinės įmonės arba didelės įmonės,  veikiančios Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione, vykdančios veiklą ilgiau kaip 3 metus ir kurių bendros 3 paskutinių finansinių metų veiklos pajamos yra ne mažesnės kaip 300 000 eurų (sudedamos 3 paskutinių finansinių metų veiklos pajamos) ir išlaidos MTEP sudaro ne mažiau kaip 30 000,00 eurų per paskutinius 3 finansinius metus (sudedamos paskutinių 3 finansinių metų išlaidos MTEP).

Pareiškėjas turi atitikti brandaus inovatoriaus apibrėžimą.

Finansuojama veikla: inovacijų kūrimas, apsauga ir licencijavimas, ankstyvoji sukurtų naujų produktų bandomoji gamyba ir parengimas rinkai.

Paramos dydis: nuo 60 000 iki 2 000 000 eurų vienam projektui.

Finansavimo intensyvumas:

Iki 85% patentavimo išlaidoms.

Iki 85% produkto parengimo rinkai išlaidoms.

Iki 80% MTEP išlaidoms:
– iki 50% moksliniams tyrimams;
– iki 25% eksperimentinei plėtrai;

Intensyvumas gali būti padidintas:
labai mažoms ir mažoms įmonėms – 20 proc.;
vidutinėms įmonėms – 10 proc.;

jei dalyvauja partneris – 15 proc.

Finansuojamos išlaidos:

Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio ir komandiruočių išlaidos.

MTEP ir susijusių paslaugų įsigijimo išlaidos (ne daugiau kaip 50 proc. projekto išlaidų).

Trumpalaikio turto įsigijimo išlaidos.

MTEP veikloms naudojamo turto (įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių, mašinų, įrengimų, pastatų ir/ar patalpų) nusidėvėjimo išlaidos (ne daugiau kaip 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų).

Įrangos nuomos išlaidos.

Pastatų ar patalpų nuomos išlaidos (iki 10 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų).

Patentavimo veikloms galimas finansavimas iki 30 000 eurų.

Sukurto produkto parengimo rinkai išlaidos (galimas finansavimas iki 80 000 eurų).

Iš viso projektams bus paskirstyta 15 000 000 Eur.

Mūsų darbai dėl Jūsų sėkmės

Garantuojame, kad mūsų parengta paraiška atitiks Agentūros vertinimo kriterijus ir dėsime pastangas, kad jūs gautumėte finansavimą.

Po paramos skyrimo galėsime padėti įgyvendinti Jūsų projektą.

Mes prisiimame atsakomybę, kad Jūsų projektas būtų įgyvendintas laiku pagal paramos sutartyje numatytus reikalavimus.

Padėsime išvengti sankcijų už rodiklių nepasiekimą.

Dėl Jūsų situacijos ekspertinio įvertinimo ir paraiškos rengimo paslaugų rašykite:

info@esparamoscentras.lt

IR MES JUMS PADĖSIME GAUTI FINANSAVIMĄ

Iki 2023 05 31 galima teikti paraiškas paramai gauti kultūros paveldo aktualizavimui ir įveiklinimui.

Galimi pareiškėjai: viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie yra kultūros paveldo objektų savininkai ir (arba) jų valdytojai.

Galimi partneriai: viešieji ir privatūs juridiniai asmenys.

Finansuojamos projektų veiklos

 1. Kultūros paveldo objekto ir (ar) jo dalies, kuriame (kurioje) bus įgyvendinamas projektas ir po jo įgyvendinimo bus teikiama kultūros paslauga, tvarkomieji statybos ir (ar) tvarkomieji paveldosaugos darbai;
 2. Kultūros paveldo objekto ir (ar) jo dalies, kuriame (kurioje) bus įgyvendinamas projektas ir po jo įgyvendinimo bus teikiama kultūros paslauga, įveiklinimui reikalingos naujos įrangos bei baldų įsigijimas ir įdiegimas.

Paramos dydis projektui: iki 750 000 Eur.

Nuosavo įnašo dydis (jei taikoma): ne mažiau kaip 15 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Projektų atrankos būdas: konkursas.

Bendra finansavimo suma šiam kvietimui: 12 000 000 eurų.

Mūsų darbai dėl Jūsų sėkmės

Garantuojame, kad mūsų parengta paraiška atitiks Agentūros vertinimo kriterijus ir dėsime pastangas, kad jūs gautumėte finansavimą.

Po paramos Jums skyrimo padėsime įgyvendinti Jūsų projektą. Mes prisiimame atsakomybę, kad Jūsų projektas būtų įgyvendintas laiku pagal paramos sutartyje numatytus reikalavimus.

Padėsime išvengti sankcijų už rodiklių nepasiekimą.

Jeigu aktualu dėl paraiškos rengimo paslaugų rašykite:

info@esparamoscentras.lt

2023-03-30 – 2023-07-31 galima teikti paraiškas finansavimui gauti verslo pradžiai Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione.

Remiama veikla: skatinti pradedančiųjų SVV subjektų kūrimąsi, augimą ir plėtrą.

Galimi pareiškėjai:
– verslo inkubatoriai;
– verslo centrai;
– skaitmeninių inovacijų centrai;
– bendradarbystės centrai „Spiečius“ (viešoji įstaiga Inovacijų agentūra).
Projekto partneriai: savivaldybės.

Tinkamos finansuoti projekto išlaidos: projektą vykdančio personalo darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams; komandiruočių išlaidos ir transporto išlaidos;  patalpų ir įrangos nuomos išlaidos; biuro išlaikymo išlaidos; projekto vykdymui reikalingų paslaugų įsigijimo išlaidos; kt išlaidos; netiesioginės projekto išlaidos.

Projektų veiklų įgyvendinimo trukmė: iki 36 mėn.

Paramos dydis projektui: iki 800 000 Eur.

Paramos intensyvumas: iki 85 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Kvietimo biudžetas: 3 800 000 Eur.

Jeigu aktualu dėl paraiškos rengimo paslaugų rašykite: info@esparamoscentras.lt

2023 02 15 – 2023 05 31 kvietimas teikti projektų įgyvendinimo planus (PĮP)  pagal paramos priemonę „Finansinės paskatos verslo paslaugų centrams vystyti ir diegti robotikos procesų automatizavimo (RPA) ir dirbtinio intelekto (DI) sprendimus“.

Finansuojamos veiklos: finansinės paskatos verslo paslaugų centrams vystyti ir diegti RPA ir dirbtinio intelekto DI sprendimus.

Projektų įgyvendinimo planus gali teikti tiek Vidurio ir vakarų Lietuvos regiono, tiek ir Sostinės regiono ūkio subjektai.

Paramos dydis projektui: 200 000 Eur.

Paramos intensyvumas: 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Galimi pareiškėjai: Lietuvoje įsteigti verslo paslaugų centrai.

Pareiškėjas yra didelė įmonė (įmonių grupės mastu), taip pat taikomas papildomas reikalavimas, kad paties pareiškėjo darbuotojų (apdraustųjų asmenų) skaičius PĮP pateikimo metu yra didesnis nei 100.

Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos:

 • išlaidos programinei įrangai:

tiesiogiai su remiama veikla susijusios programinės įrangos įsigijimo ir pritaikymo arba esamos programinės įrangos modifikavimo išlaidos;

tiesiogiai su remiama veikla susijusios programinės įrangos licencijų ir (ar) patentų įsigijimo išlaidos projekto įgyvendinimo laikotarpiu;

tiesiogiai su remiama veikla susijusios serverių nuomos išlaidos projekto įgyvendinimo laikotarpiu;

tiesiogiai su remiama veikla susijusios programinės įrangos nuomos išlaidos projekto įgyvendinimo laikotarpiu.

 • Projekto vykdymas (paslaugos ir darbo užmokestis):

tiesiogiai su remiama veikla susijusių RPA ir (ar) DI sprendimų diegimo ir  programavimo darbų išlaidos;

tiesiogiai su remiama veikla susijusių RPA ir (ar) DI potencialo įvertinimo ir (ar) sprendimų diegimo konsultacinių paslaugų išlaidos;

projekto vykdytojo darbuotojų, atliekančių su RPA ir (ar) DI potencialo įvertinimu ir (ar) diegimu susijusias būtinas užduotis, darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams. Jeigu darbuotojas ne visą darbo laiką skiria projekto veiklai, tinkama finansuoti tik ta dalis darbo užmokesčio, kuri mokama už darbo laiką, skirtą projektui įgyvendinti;

 • tiesiogiai su remiama veikla susijusios mokymų išlaidos:

mokymų organizavimo ir mokymų vykdymo išlaidos;

mokytojų darbo užmokesčio išlaidos (jeigu pareiškėjas pats vykdo mokymus, neįsigydamas paslaugų) už laiko valandas, kai mokytojas vykdo mokymus;

salės, įrangos nuomos išlaidos už valandas, kuriomis mokomi asmenys dalyvauja mokyme (netaikoma, kai mokymai vyksta darbo vietoje).

Projektų įgyvendinimo trukmė: pareiškėjas per 12 mėn. nuo sutarties pasirašymo privalo įdiegti DI ir (ar) RPA sprendimą.

Mūsų darbai dėl Jūsų sėkmės:

Garantuojame, kad mūsų parengta paraiška atitiks Agentūros vertinimo kriterijus ir dėsime pastangas, kad jūs gautumėte finansavimą.

Po paramos Jums skyrimo padėsime įgyvendiniti Jūsų projektą. Mes prisiimame atsakomybę, kad Jūsų projektas būtų įgyvendintas laiku pagal paramos sutartyje numatytus reikalavimus. Padėsime išvengti sankcijų už rodiklių nepasiekimą.

Jeigu Jums aktualu dėl paraiškos rengimo paslaugų rašykite:

info@esparamoscentras.lt

2022 12 28 – 2023 02 28 galima teikti paraiškas verslui pagal veiklos sritį „Skatinti aplinkai palankių produktų arba technologijų sukūrimą ir (ar) diegimą”.

Aplinkai palankus produktas arba technologija – produktas arba technologija, skirti tausoti gamtos išteklius, skatinti beatliekę gamybą, atliekų pakartotinį naudojimą ar perdirbimą, mažinti neigiamą poveikį aplinkai dėl oro taršos, nuotekų taršos ir atliekų susidarymo arba kurių neigiamas poveikis aplinkai yra mažesnis nei alternatyvių produktų ar technologijų (kuriems pagaminti mažėja sunaudojamų žaliavų kiekis arba kurių taikymas padeda sumažinti sunaudojamų žaliavų kiekį; kurie sunaudoja mažiau energijos arba kurių taikymas padeda sunaudoti mažiau energijos; kuriems pagaminti naudojamas mažesnis kenksmingų medžiagų kiekis arba iš viso nenaudojama jokių kenksmingų medžiagų, arba aplinkai palankių produktų taikymas padeda sumažinti gamyboje naudojamų kenksmingų medžiagų kiekį, arba padeda iš viso išvengti kenksmingų medžiagų naudojimo; kuriuos galima perdirbti suėjus jų galiojimo terminui arba kurių taikymas padeda perdirbti produktus suėjus jų galiojimo terminui).

Galimi pareiškėjai – ne pramonės srityje ir ne trumpiau kaip 12 mėn. veiklą vykdantys SVV subjektai. Partneriai negalimi.

Pareiškėjas veikia ne pramonės srityje (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ išskyrus, vykdančius veiklą priskirtiną B sekcijai „Kasyba ir karjerų eksploatavimas“ ir C sekcijos „Apdirbamoji gamyba“ ir de minimis reglamente numatytus sektorius) ir kurios pajamos iš ne pramonės veiklos (-ų) sudaro ne mažiau kaip 51 procentą visų veiklų.

Projektų veiklos turi būti pabaigtos vykdyti iki 2023 m. spalio 1 d.

Paramos dydis projektui:  ES parama iki 50 000 Eur ir iki 10 500 Eur valstybės biudžeto lėšos PVM kompensuoti.

Paramos intensyvumas: 95 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Vertinant projektą dėmesys bus skiriamas:

– produkto naujumo lygiui;

– privačių investicijų daliai;

– projekto poveikiui aplinkai ir kt.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 1. Įrangos, įrenginių ir kt. turto įsigyjimo išlaidos.
 2. Projekto vykdymo išlaidos (paslaugos ir darbo užmokestis).
 3. Informavimo apie projektą išlaidos.
 4. Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą.

Mūsų darbai dėl Jūsų sėkmės

Garantuojame, kad mūsų parengta paraiška atitiks Agentūros vertinimo kriterijus ir dėsime pastangas, kad jūs gautumėte finansavimą.

Po paramos Jums skyrimo padėsime įgyvendinti Jūsų projektą. Mes prisiimame atsakomybę, kad Jūsų projektas būtų įgyvendintas laiku pagal paramos sutartyje numatytus reikalavimus. Padėsime išvengti sankcijų už rodiklių nepasiekimą.

Jeigu aktualu dėl paraiškos rengimo paslaugų rašykite:

info@esparamoscentras.lt

2022 12 20 – 2023 03 30 pramonės įmonės gali teikti paraiškas finansavimui gauti pagal veiklos sritį ,,Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse“

Remiama veikla:  investicijos į energijos vartojimo efektyvumo didinimą ir energijos vartojimo intensyvumo mažinimą, sudarant sąlygas pramonės įmonėms investuoti į naujausios ir aplinkai palankios įrangos ir technologinių sprendimų pritaikymą gamybos procesuose, užtikrinant šių gamybos procesų tęstinumą, t. y. reikiamos technologinės įrangos ir turimų technologinių procesų infrastruktūros atnaujinimą.

Galimi pareiškėjai: labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės pramonės įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip trejus metus, kurių vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės negu 300 000 Eur. jeigu pramonės įmonė yra didelė, ir 145 000 Eur., jeigu pramonės įmonė yra labai maža, maža ar vidutinė.

Partneriai negalimi.

Paramos dydis: 75 000 – 900 000 Eur.

Paramos intensyvumas (Sostinės regionas):

– iki 50 proc. kai pareiškėjas yra labai maža arba maža įmonė;

– iki 40 proc. kai pareiškėjas yra vidutinė įmonė;

– iki 30 proc. kai pareiškėjas yra didelė įmonė;

– Paramos intensyvumas gali būti padidintas 15 proc., kai investicijos vykdomos Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių ir Utenos apskrityse.

Projekto įgyvendinimo trukmė: iki 36 mėn.

Kvietimo biudžetas: 35 000 000 Eur.

Mūsų darbai dėl Jūsų sėkmės

Garantuojame, kad mūsų parengta paraiška atitiks Agentūros vertinimo kriterijus ir dėsime pastangas, kad jūs gautumėte finansavimą.

Po paramos skyrimo padėsime įgyvendiniti Jūsų projektą. Mes prisiimame atsakomybę, kad Jūsų projektas būtų įgyvendintas laiku pagal paramos sutartyje numatytus reikalavimus. Padėsime išvengti sankcijų už rodiklių nepasiekimą.

Jeigu Jums aktualu dėl paraiškos rengimo paslaugų rašykite:

info@esparamoscentras.lt

2022 11 18 – 2023 02 28 galima teikti paraiškas pagal veiklos sritį „SKATINTI ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ DIEGIMĄ PRAMONĖS ĮMONĖSE“ – Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionas.

Atsinaujinantys energijos ištekliai (toliau AEI) tai ištekliai, generuojami iš saulės šviesos.

Galimi pareiškėjai – pramonės įmonė (labai maža, maža, vidutinė, didelė).

Pareiškėjas iki Projekto įgyvendinimo plano (toliau PĮP) pateikimo yra ne trumpiau kaip 3 metus veikianti pramonės įmonė, kurios vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus iki PĮP pateikimo yra ne mažesnės negu 300 000 Eur, jeigu pramonės įmonė yra didelė įmonė, ir 145 000 Eur, jeigu pramonės įmonė yra labai maža įmonė, maža įmonė ar vidutinė įmonė.

Pramonės įmonė – įmonė, vykdanti pramonės ekonominę veiklą pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), priskirtiną B sekcijai „Kasyba ir karjerų eksploatavimas“ (išskyrus šias ekonomines veiklas: B sekcijos 06 skyriaus „Žalios naftos ir gamtinių dujų gavyba“, B sekcijos 08.92 klasės „Durpių gavyba“ ir B sekcijos 09.1 grupės „Naftos ir gamtinių dujų gavybai būdingų paslaugų veikla“) ir C sekcijos „Apdirbamoji gamyba“ (išskyrus C sekcijos 19 skyriaus „Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba“ ekonominę veiklą) ir kurios pajamos iš šios (-ių) veiklos (-ų) sudaro ne mažiau kaip 51 procentą visų įmonės veiklų.

Tinkamos finansuoti išlaidos: papildomos investicinės (įranga ir įrenginiai) išlaidos, būtinos AEI gamybai skatinti.

Finansavimas nebus skiriamas pareiškėjui, kuris gamina energiją iš atsinaujinančių išteklių nutolusiuose saulės parkuose.

Projekto veiklos įgyvendinamos Vidurio ir vakarų Lietuvos regione.

Projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 18 mėnesių.

Paramos dydis: nuo 20 000 iki 300 000 Eur vienam pareiškėjui.

Svarbu:

Jei pareiškėjas yra didelė įmonė, jis turi būti atlikęs privalomąjį energijos vartojimo auditą, parengtą ne anksčiau kaip 2 metai iki PĮP pateikimo administruojančiai institucijai ir papildomąjį energijos vartojimo auditą, jeigu tokio audito atlikimo tikslingumas buvo nustatytas privalomojo audito metu.

Jei pareiškėjęs yra MVĮ, jis turi būti atlikęs energijos vartojimo auditą, parengtą ne ankščiau kaip 2 metai iki PĮP pateikimo administruojančiai institucijai.

Šiam kvietimui skirta 10 000 000 Eur.

Mūsų darbai dėl Jūsų sėkmės

Garantuojame, kad mūsų parengta paraiška atitiks Agentūros vertinimo kriterijus ir dėsime pastangas, kad jūs gautumėte finansavimą.

Po paramos skyrimo padėsime įgyvendiniti Jūsų projektą. Mes prisiimame atsakomybę, kad Jūsų projektas būtų įgyvendintas laiku pagal paramos sutartyje numatytus reikalavimus. Padėsime išvengti sankcijų už rodiklių nepasiekimą.

Jeigu Jums aktualu dėl paraiškos rengimo paslaugų rašykite:

info@esparamoscentras.lt

2022 11 18 – 2023 02 20 galima teikti paraiškas pagal veiklos sritį „Skatinti greitesnį MVĮ atsigavimą po ekonominio nuosmukio“

Galimi pareiškėjai:

 • labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (toliau – MVĮ), kurios ne trumpiau kaip 3 metus veikė iki projekto įgyvendinimo plano pateikimo;
 • pareiškėjo metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos, kurios sudarė ne mažiau kaip 51 proc. bendrojo pardavimo struktūroje, 2019 m. buvo didesnės nei 200 000 Eur ir 2020 m.  sumažėjo daugiau kaip 10 proc.

Pačios įmonės pagaminta produkcija – įmonės gaminami gaminiai ir (arba) teikiamos paslaugos.

Prioritetas suteikiamas paraiškėjamas, kurių metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos, kurios sudarė ne mažiau kaip 51 proc. bendrojo pardavimo struktūroje,  2020 m. palyginant su 2019 m. sumažėjo daugiau kaip 10 proc. ir 2021 m.  palyginant su 2019 m. daugiau kaip 5 proc.

Įmonės projektus turės įgyvendinti Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione (jis apima visą Lietuvą, išskyrus Vilniaus apskritį) per 12 mėnesių. Tinkamos finansuoti projekto išlaidos – tikslinės paslaugos (antikrizinės veiklos valdymo, MVĮ veiklos kaštų optimizavimo) pirkimo išlaidos.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma antikrizinės veiklos valdymo paslaugoms įsigyti – 10 000 Eur, o veiklos kaštų optimizavimo paslaugoms įsigyti – 5 000 Eur.

Prioritetas finansavimui gauti bus suteikiamas didesnį pajamų kritimą patiriančioms įmonėms, taip pat įmonėms, kurios yra suplanavusios įsigyti paslaugų, skirtų antikriziniam veiklos valdymo procesui, ir gautas išvadas įsipareigoja taikyti įmonės veikloje

Paramos intensyvumas: iki 50 porc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau kaip 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Iki 2023 03 03 GALIMA TEIKTI PARAIŠKAS 2014–2021 M. NORVEGIJOS FINANSINIO MECHANIZMO PROGRAMOS „VERSLO PLĖTRA, INOVACIJOS IR MVĮ“ INFORMACINIŲ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJŲ SRITYJE.

Tinkami pareiškėjai – MVĮ (privatūs juridiniai asmenys), įsteigti Lietuvos Respublikoje.

Galimi partneriai: privatūs ir viešieji juridiniai asmenys registruoti Lietuvos Respublikoje arba Norvegijos Karalystėje.

Tinkami partneriai yra privatūs ir viešieji juridiniai asmenys registruoti Lietuvos Respublikoje arba Norvegijos Karalystėje. Projektuose partnerystė nėra privaloma, projektas gali būti įgyvendinamas be partnerių. Skatinant dvišalių partnerystės projektų įgyvendinimą, už donorų šalies partnerio dalyvavimą projekte paraiškos vertinimo metu gali būti suteikiami papildomi balai.

Norvegijos partnerių paieškos duomenų bazė

Paramos dydis: 200 000 – 600 000 Eur

Paramos intensyvumas:

Mažoms įmonėms (Vilniaus apskritis) iki 55 %.

Vidutinėms įmonėms (Vilniaus apskritis) iki 45 %.

Mažoms įmonėms (Klaipėdos apskritis) iki 60 % .

Vidutinėms įmonėms (Klaipėdos apskritis) iki 50 %.

Mažoms įmonėms (Alytaus, Kauno, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos apskritis) iki 70 %.

Vidutinėms įmonėms (Alytaus, Kauno, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos apskritis) iki 60 %.

Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos:

ilgalaikis turtas;

prekės (trumpalaikis turtas) ir paslaugos;
komandiruotės ir kelionės;

darbo užmokestis.

Netiesioginės išlaidos nėra tinkamos finansuoti.

Jeigu aktualu dėl paraiškos rengimo paslaugų rašykite: info@esparamoscentras.lt

2022 09 02 – 2022 10 14  gali teikti paraiškas įmonės, nukentėjusios dėl karo sukeltos krizės, investicijoms į iškastinio kuro, ypač gamtinių dujų, naudojimo keitimą ar mažinimą ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą, elektros energijos gamybai iš atsinaujinančių išteklių (išskyrus vėjo ir saulės elektrines), pakeičiant elektros energiją, gaminamą iš iškastinio kuro, gaminamą toje pačioje rinkoje

Šiai paramos priemonei skirta 90 mln. eurų, t.y. skirta įmonėms, kurios investuos į energetinę konversiją – technologijas, leidžiančias iškastinį kurą pakeisti atsinaujinančiais energijos ištekliais (toliau AEI). Šioms įmonėms būtų skiriama finansinė parama.

Paramos priemonės tikslas: skatinti verslo sektorių pereiti prie AEI, kad sumažinti patiriamą naštą įmonėms dėl padidėjusių dujų ir elektros kainų.

Galimi pareiškėjai: juridiniai asmenys (labai maža, maža, vidutinė, didelė įmonė), nukentėję dėl gamtinių dujų ir elektros energijos kainų padidėjimo, susijusio dėl Rusijos agresijos prieš Ukraina,

Paramos dydis: 400 000 eurų vienai įmonei.

Finansavimo intensyvumas: 70 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų labai mažoms ir mažoms įmonėms; 60 proc. vidutinėms įmonėms; 50 proc. didelėms įmonėms.

Finansuojami įrenginiai ar technologijos:

 • Finansuojama:  taršių technologijų keitimas mažiau taršiomis siekiant pakeisti vartojamą iškastinį kurą  AEI arba mažinti iškastinio kuro vartojimą, mažinant ir kiekybinį šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) kiekį mažiausiai 20 proc. (finansuojamo projekto ribose). Planuojamas ŠESD sumažinimas vertinamas paraiškos teikimo metu, faktinis įgyvendinus projektus nevertinamas. ŠESD sutaupymai perskaičiuojami, jei įgyvendinant projektą  planuojama keisti įsigyjamą įrangą. Jei pakeitus įrangą ir perskaičiavus ŠESD sumažinimą nepasiekiama 20 proc. ŠESD kiekio reikšmė, išlaidos nebetinka finansuoti:
 • iškastinio kuro katilų keitimas į AEI: šilumos siurblius (oras–vanduo, gruntas–vanduo, vanduo–vanduo, oras–oras), 5 klasės biokuro katilus (vertinama pagal gamintojo specifikaciją), aukšto efektyvumo biokuro katilus, (deginančius vadinamąją SM3 biokuro žaliavą), saulės kolektorius karštam vandeniui ruošti (išskyrus vėjo ir saulės elektrinių įrengimą elektros gamybai). Šios išlaidos finansuojamos su  akumuliacinėmis talpomis, jei jos įrengiamos; šilumos saugyklomis vandeniui saugoti ir (ar) šilumai akumuliuoti (jei jos įrengiamos);
 • iškastinio kuro naudojimo mažinimas diegiant AEI: šilumos siurblius (oras–vanduo, gruntas–vanduo, vanduo–vanduo, oras–oras), 5 klasės biokuro katilus (vertinama pagal gamintojo specifikaciją), aukšto efektyvumo biokuro katilus, (deginančius vadinamąją SM3 biokuro žaliavą), saulės kolektorius karštam vandeniui ruošti. Šios išlaidos finansuojamos su akumuliacinėmis talpomis, jei jos įrengiamos; šilumos saugyklomis vandeniui saugoti ir (ar) šilumai akumuliuoti (jei jos įrengiamos);
 • iškastinio kuro, naudojamo gamybos procese, keitimas AEI ir (ar) elektra;
 • biogranules naudojančių degiklių, biodulkių gamybos ir deginimo įrenginių įrengimas iškastinį kurą naudojančiuose katiluose su visa susijusia įranga;
 • biokuro kogeneracinių įrenginių įrengimas, elektros generatorių, naudojančių karštą vandenį arba biomasę (organinio Renkino ciklo (ORC) blokų, biomasės gazifikatorių su vidaus degimo varikliais, garo turbinų ir kt.) įrengimas modernizuojant katilus įmonėse ir centralizuoto šilumos tiekimo (toliau – CŠT) sistemose;
 • šilumos siurblių ir šilumos saugyklų vandeniui saugoti ir (ar) šilumai akumuliuoti įrengimas įmonėse, kuriose šilumai gaminti naudojamos gamtinės dujos;
 • kitos technologinės ir (ar) programinės įrangos ir įrenginių įsigijimas, susijęs su tiesioginiu iškastinio kuro naudojimo pakeitimu ar mažinimu mažiausiai 20 proc. finansuojamo projekto ribose (reikalingas ŠESD kiekio sumažinimas ne mažiau 20 proc.);
 • Tam tikros išlaidos, susijusios su įrangos sumontavimu, vietos ir (ar) aikštelės paruošimu, įdiegimu, parengimu naudoti, išbandymu.

Paraiškų atrankos būdas: tęstinis, kol pakaks priemonei skirtų lėšų, bet ne ilgiau kaip iki spalio 14 d.

Mūsų darbai dėl Jūsų sėkmės:

Garantuojame, kad mūsų parengta paraiška atitiks Agentūros vertinimo kriterijus ir dėsime pastangas, kad jūs gautumėte finansavimą.

Po paramos Jums skyrimo padėsime įgyvendinti Jūsų projektą. Mes prisiimame atsakomybę, kad Jūsų projektas būtų įgyvendintas laiku pagal paramos sutartyje numatytus reikalavimus. Padėsime išvengti sankcijų už rodiklių nepasiekimą.

Jeigu aktualu dėl paraiškos rengimo paslaugų rašykite:

info@esparamoscentras.lt

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas verslo įmonėms paramai gauti diegiant aplinkai draugiškas, naujesnes ir mažiau energijos vartojančias technologijas  pagal paramos priemonę: „Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas“. 

Paraiškos priimamos nuo 2022 08 01, kol pakaks lėšų skirtų Priemonei, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo kvietimo pradžios. Pasibaigus suplanuotoms lėšoms, kvietimas bus stabdomas.

Galimi pareiškėjai: labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės.

Jos turi atitikti sekančius reikalavimus:

 1. Lietuvos Respublikos teritorijoje registruoti ir jos teritorijoje veiklą vykdantys juridiniai asmenys, kurie yra galutiniai energijos vartotojai.
 2. Nedalyvauja Europos Sąjungos Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje;
 3. pagal Statistikos departamento ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (2 red.) įmonės nepriklausančios klasifikacijai C – apdirbamoji gamyba.

Paramos dydis: iki 1 500 000 eurų.

Paramos intensyvumas: 30 proc. didelėms įmonėms; 40 proc. vidutinėms įmonėms; 50 proc. labai mažoms ir mažoms įmonėms.

Tinkamos finansuoti išlaidos: įsigyta nauja, nenaudota ir įdiegta apšvietimo, šildymo sistemos ar technologinių procesų įranga, įgyvendinant energijos vartojimo audito ataskaitoje nurodytas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, kurios padeda efektyviau naudoti energiją.

Tinkamos projekto išlaidos turi būti padarytos nuo  2022 m. balandžio 20 d.

Netinkamos finansuoti išlaidos:

1. išlaidos, tiesiogiai nesusijusios su didesnio galutinės energijos vartojimo efektyvumo užtikrinimu.

2. saulės ir vėjo elektrinių (elektros gamybai) įsigijimo ar įrengimo ir su tuo susijusios išlaidos;

3. išlaidos susijusios su pastatų modernizavimu;

4. išlaidos, kurios apmokėtos ar priimtas sprendimas jas apmokėti iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų ar išteklių fondų, Europos Sąjungos arba ne Europos Sąjungos šalių valstybės institucijų lėšų;

5. įrangos, įrenginių ir kito turto lizingo (išperkamosios nuomos) išlaidos;

6. paskolos suteikimas ar grąžinimas, palūkanos už gautą paskolą;

7. išlaidos, kai pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM), sąskaitos faktūros, prekių, paslaugų pirkimo pardavimo kvitai už išlaidas išrašyti ir (ar) apmokėti ne pareiškėjo (jo įgalioto asmens) arba ne pareiškėjo nuosavomis lėšomis;

8. išlaidos, kurioms neišrašytos (nepateiktos) PVM sąskaitos faktūros ar prekių, paslaugų pirkimo pardavimo kvitai;

9. pirkimo ir (ar) importo PVM, kurį pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turi teisę susigrąžinti (atskaityti);

10. išlaidos, susijusios su projekto dokumentacijos parengimu, projekto vykdymu ir (ar) technine priežiūra, dokumentacijos atidavimu kitoms institucijoms pagal teisės aktų reikalavimus;

11. išlaidos, kurios patirtos užsienio valstybėje ir apmokėtos ne per finansų įstaigą;

12. nuostoliai ir užsienio valiutos keitimo išlaidos;

13. baudos ir bylinėjimosi išlaidos;

14. naudotos (ne naujos) įrangos įsigijimo išlaidos;

15. sutarčių administravimo mokesčiai;

16. sąskaitos už patirtas išlaidas, išrašytos ne pareiškėjo (jo įgalioto asmens) vardu, išskyrus atvejus, kai pareiškėjai yra bendraturčiai.

Paramos gavimo sąlygos: pareiškėjas turi pateikti atliktą ir pasirašyta auditoriaus energijos vartojimo audito ataskaitą, kuris buvo atliktas nuo 2019 m. sausio 1 d. ir vėliau.

Paraiškos turėtų būti teikiamos tik gavus VšĮ Lietuvos energetikos agentūros energijos vartojimo audito kokybės patikros teigiamą išvadą.

Daugiau informacijos žiūrėti ČIA.

Jeigu aktualu dėl paraiškos rengimo paslaugų rašykite:

info@esparamoscentras.lt

EUROSTARS3 yra didžiausia tarptautinė programa, finansuojanti mažų ir vidutinių įmonių vykdomus MTEP projektus. Ši programa remia MTEP projektus, kurių pagalba kuriami novatoriški produktai, procesai ar paslaugos skirti komercializavimui tarptautinėje rinkoje.

Galimi partneriai: mokslo ir studijų institucijos; įmonės (mažos, vidutinės, didelės); tyrimo institutai.

Partnerius galima rinktis iš 37 programoje dalyvaujančių valstybių.

Paramos priemonės tikslas: skatinti įmones kurti inovatyvius produktus, paslaugas, technologijas ir tapti savo srities lyderėmis tarptautinėje erdvėje.

Finansuojamos veiklos:

 • taikomieji moksliniai tyrimai;
 • eksperimentinė plėtra.

Projekto partneriai:

 1. privatūs juridiniai asmenys;
 2. mokslo ir studijų institucijos, jeigu vykdo projektą kartu su Lietuvos Respublikoje registruota įmone;
 3. universitetų ligoninės.

Projekto trukmė: iki 36 mėnesių.

Paramos dydis: iki 300 000 Eur.

Plačiau žiūrėti ČIA.

Mūsų darbai dėl Jūsų sėkmės:

Garantuojame, kad mūsų parengta paraiška atitiks Agentūros vertinimo kriterijus ir dėsime pastangas, kad jūs gautumėte finansavimą.

Po paramos Jums skyrimo padėsime įgyvendiniti Jūsų projektą. Mes prisiimame atsakomybę, kad Jūsų projektas būtų įgyvendintas laiku pagal paramos sutartyje numatytus reikalavimus. Padėsime išvengti sankcijų už rodiklių nepasiekimą.

Jeigu Jums aktualu, dėl paraiškos rengimo paslaugų – https://www.esparamoscentras.lt/lt/es-investicijos-paraisku-rengimo-paslaugos/ rengiant tarptautines paraiškas  rašykite:

info@esparamoscentras.lt

Taip pat dėl konsultacijų šiai paramos priemonei mielai galime atvykti pas Jus.

Europos Komisija paskelbė kvietimą teikti paraiškas atliekų prevencijos projektams finansuoti. Parama skirta maitinimo ir apgyvendinimo sektoriui, Kviečiame pasinaudoti šia galimybe ir prisidėti prie maisto švaistymo mažinimo.

Paraiškas galima teikti iki 2022 m. rugsėjo 20 d.

Galimi pareiškėjai: kavinės, restoranai, viešbučiai.

Paramos dydis: iki 300 000 Eur.

Paramos intensyvumas: 50 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Kvietimo tikslas – padėti apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektoriaus dalyviams tobulinti maisto atliekų apskaitą ir įdiegti maisto atliekų prevencijos priemones. Paramos priemonės tikslas – skatinti mažas ir vidutines įmones imtis iniciatyvos ir ieškoti sprendimų, galinčių padėti mažinti susidarančius maisto atliekų kiekius.

Daugiau informacijos apie kvietimą žiūrėti ČIA.

2022 03 01 – 2022 09 07 galima teikti Kūrybinių inovacijų laboratorijos krypties projektų paraiškas.

Kūrybinių inovacijų laboratorija skatins įvairių kultūros ir kūrybinių sektorių dalyvius kurti ir išbandyti inovatyvius skaitmeninius sprendimus, galinčius turėti teigiamą ilgalaikį poveikį įvairiems kultūros ir kūrybos sektoriams.

2022 m. kvietime bus nagrinėjamos šios temos:

– Žalinimas,

– Inovatyvios švietimo priemonės, skirtos aktualioms visuomenės temoms spręsti.

Ypatingas dėmesys bus skiriamas paraiškoms, kuriose pateikiamos tinkamos strategijos, užtikrinančios tvaresnę ir labiau aplinką tausojančią pramonę bei lyčių pusiausvyrą, įtrauktį, įvairovę ir reprezentatyvumą.

Šiam kvietimui skirta suma – 13 640 000 Eur.

Daugiau informacijos ČIA.

Jeigu Jums aktualu, dėl paraiškos rengimo paslaugų – https://www.esparamoscentras.lt/lt/es-investicijos-paraisku-rengimo-paslaugos/ rengiant tarptautines paraiškas finansavimui gauti  rašykite:

info@esparamoscentras.lt

Galimi pareiškėjai: pareiškėjas yra MVĮ, veikianti KKI sektoriuje ne trumpiau kaip dvejus metus, kurios pačios pagamintos produkcijos iš KKI veiklos vidutinės metinės pardavimo pajamos per paskutinius trejus finansinius metus arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu MVĮ įregistruota mažiau kaip prieš 3 pastaruosius finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 50 000 Eur.

Partneriai galimi: MVĮ veikiančios KKI sektoriuje.

Remiama veikla:

 • KKI įmonių infrastruktūros, skirtos naujų KKI skaitmeninių / žiedinės ekonomikos paslaugų ar produktų kūrimui įsigijimas, kūrimas ir diegimas;
 • KKI įmonių infrastruktūros, skirtos KKI paslaugų teikimui /produktų kūrimo formų, sklaidos kanalų pasitelkimui ir skaitmeninimo / žiedinės ekonomikos sprendimų diegimui, įsigijimas, kūrimas ir diegimas;
 • KKI įmonių infrastruktūros, skirtos skatinti KKI įmonių veiklos procesų pokytį ir siekti jų skaitmeninimo / žiedinės ekonomikos sprendimų diegimo, įsigijimas, kūrimas ir diegimas.

Paramos intensyvumas: iki 80 proc.

Paramos dydis: iki 800.000 Eur

Jeigu Jums aktualu, dėl paraiškos rengimo paslaugų  https://www.esparamoscentras.lt/es-investicijos/ rašykite: info@esparamoscentras.lt

Paramos priemonės tikslas: paskatinti MVĮ KKI įmones kurti naujus, aukštos pridėtinės vertės, konkurencingus kultūros ir kūrybinio turinio ir formos produktus, investuojant į naujus konkurencingo skaitmeninio ir (arba) žiedinę ekonomiką skatinančio kultūros ir kūrybinio turinio ir formos produktus, paslaugas ar veiklos procesus.

Kvietimas teikti paraiškas: nuo 2021 12 31 – 2021 02 21.

Galimi pareiškėjai: KKI sektoriuje veikiančios MVĮ. Veikiančios ne trumpiau kaip vienerius metus, kurios pačios pagamintos produkcijos iš KKI veiklos vidutinės metinės pardavimo pajamos per trejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu MVĮ įregistruota mažiau kaip prieš 3 pastaruosius finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 30 000 Eur.

Remiama veikla:

 • Originalių dizaino ir (arba) rinkodaros sprendimų sukūrimas ir diegimas, pasitelkiant meninę, kultūrinę ir kūrybinę raišką ir siekiant skaitmenizavimo / žiedinės ekonomikos skatinimo produktų / paslaugų kūrimo ir / arba veiklos procesų tobulinimo (leidybos, įgarsinimo, vertimų, fotografavimo, filmavimo, dizaino kūrimo, komunikacijos ir pan. paslaugos ir produktai);
 • Skaitmeninių / elektroninių platformų ir pan. kanalų kūrimas kultūros ir kūrybinių produktų/ paslaugų sklaidai (pvz. kino, muzikos, leidybos, žaidimų ir kt. subsektoriuose);
 • Pažangių, naujų formų audivizualinių, virtualios ar papildytos realybės kultūros ir kūrybinių produktų gamyba;
 • KKI kultūros ir kūrybinių produktų / paslaugų ar veiklos procesų transformavimas į naujas skaitmenines ar žiedinę ekonomiką skatinančias formas (leidybos, žaidimų, dizaino, muzikos, kt. subsektoriuose).

Galimi partneriai: KKI sektoriuje veikiančios MVĮ.

Finansavimo intensyvumas: iki 80 proc.

Kvietimo suma: 10, 55 mln. Eur

Jeigu Jums aktualu, dėl paraiškų rengimo paslaugų https://www.esparamoscentras.lt/es-investicijos/ rašykite: info@esparamoscentras.lt 

Priemonės tikslas: paskatinti įmonių tarptautiškumą, teikiant paramą planuojamai eksportuoti produkcijai sertifikuoti, tai padėtų tarptautinėse rinkose sukurti teigiamą įvaizdį, kad Lietuvos Respublikos įmonės teikia kokybiškus ir tarptautinius standartus atitinkančius produktus.

Galimi pareiškėjai: labai mažos įmonės, mažos įmonės ir vidutinės įmonės. Partneriai negalimi.

Remiama veikla: planuojamų eksportuoti produktų sertifikavimas, įskaitant reikalingus bandymus ir tyrimus.

Reikalavimai pareiškėjui: sertifikuojama paties pareiškėjo pagaminta produkcija.

Paties pareiškėjo pagaminta produkcija: pareiškėjo gaminami gaminiai ir (arba) teikiamos paslaugos.

Paramos dydis projektui: iki 150 000 Eur.

Paramos intensyvumas: iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos: produkcijos sertifikavimo išlaidos, įskaitant sertifikavimui reikalingų bandymų ir tyrimų išlaidas; sertifikuojamo gaminio vežimo išlaidos, būtinos gaminiui sertifikuoti, jeigu to neapima sertifikavimo paslaugos pirkimo išlaidos; sertifikavimo dokumentų vertimo išlaidos; eksperto, atliekančio sertifikavimą, iš užsienio atvykimo ir su tuo susijusios išlaidos, jeigu to neapima sertifikavimo paslaugos pirkimo išlaidos, kurioms apmokėti taikytina vertinimo metu nustatyta fiksuotoji projekto išlaidų suma.

Jeigu Jums aktualu dėl paraiškos rengimo paslaugų https://www.esparamoscentras.lt/es-investicijos/ , rašykite: info@esparamoscentras.lt

2022 04 07 – 2022 06 08 galima teikti paraiškas verslui pagal paramos priemonę „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ žalios pramonės inovacijų, įskaitant bioekonomiką, srityje.

Paramos priemonės tikslas: didinti Lietuvos įmonių konkurencingumą žalios pramonės inovacijų, įskaitant bioekonomiką, srityje.

Galimi pareiškėjai: MVĮ įsteigtos Lietuvoje Respublikoje.

Galimi partneriai: privatūs ir viešieji juridiniai asmenys registruoti Lietuvos Respublikoje arba Norvegijos Karalystėje.

Remiama veikla: aplinkai palankių naujų produktų ar technologijų diegimas. Finansavimas bus skiriamas technologinių sprendimų diegimui, kurių dėka bus modernizuojamos gamybos linijos, skatinama beatliekinė gamyba ar antrinis atliekų panaudojimas, tuo pačiu metu mažinant CO2 emisijas ar energijos suvartojimą Lietuvos subjektuose.

Paramos dydis projektui: nuo 200 000 Eur iki 600 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas: iki 50% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos: ilgalaikis turtas; prekės ir paslaugos; darbo užmokestis; komandiruotės ir kelionės.

Jeigu Jums aktualu, dėl paraiškos rengimo paslaugų – https://www.esparamoscentras.lt/lt/es-investicijos-paraisku-rengimo-paslaugos/ rašykite:

                                                                                                      info@esparamoscentras.lt

                                                                Taip pat dėl konsultacijų šiai paramonės priemonei mielai galime atvykti pas Jus.

2023 05 18 – 2023 09 18 galima teikti paraiškas finansavimui gauti pagal paramos priemonę „Startuolis“.

Paramos priemonės tikslas – sudaryti sąlygas startuoliams kurtis bei skatinti produkto idėjos vystymą per hakatonus ir inkubavimo paslaugas (vidurio ir vakarų Lietuvos regionas).

Galimi pareiškėjai: technologijų plėtros ir inovacijų skatinimo viešųjų paslaugų teikėjai (juridiniai asmenys). Partneriai negalimi.

Startuolis – didelį ir inovacijomis grindžiamą verslo plėtros potencialą turinti labai maža ar maža įmonė, Juridinių asmenų registre registruota ne ilgiau kaip 5 metus.

Galutiniai naudos gavėjai: veikiančios labai mažos įmonės ir mažos įmonės, atitinkančios startuolio sąvoką.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • Projektą vykdančio personalo darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams;
 • projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos už kasmetines atostogas ir (ar) kompensacijas už nepanaudotas kasmetines atostogas bei vykdančio personalo išmokos už papildomas poilsio dienas;
 • projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidos ir transporto išlaidos Lietuvos Respublikoje;
 • verslo modelių, strategijų rengimo, konsultacijų organizavimo, elektroninės leidybos ir panašių paslaugų įsigijimo išlaidos;
 • projekto veikloms vykdyti reikalingų patalpų eksploatavimo (komunalinių, ryšio paslaugų ir pan.) išlaidos (šios tinkamos finansuoti išlaidos turi būti apskaičiuotos proporcingumo (pro rata) principu pagal PĮP numatytą projekto veiklų gyvendinimo laikotarpį);
 • projekto veikloms vykdyti būtinų baldų, kompiuterinės technikos, programinės įrangos, kitos įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto įsigijimo ir lizingo (finansinės nuomos) išlaidos, taip pat programinės įrangos kūrimo, informacinių sistemų kūrimo ir (ar) modernizavimo išlaidos (įskaitant informacinių sistemų projektavimo, techninės priežiūros ir kitas susijusias išlaidas), kurios gali sudaryti ne daugiau nei 10 proc. tinkamų finansuoti išlaidų sumos;
 • patalpų ir įrangos nuomos išlaidos (šios tinkamos finansuoti išlaidos turi būti apskaičiuotos proporcingumo (pro rata) principu pagal PĮP numatytą projekto veiklų gyvendinimo laikotarpį);
 • išlaidos privalomiems informavimo apie projektą veiksmams;
 • informavimo apie projektų veiklas išlaidos, kurios gali sudaryti ne daugiau kaip 5 proc. tinkamų finansuoti išlaidų sumos;
 • netiesioginės išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą.

Paramos dydis: nuo 200 000 iki 850 000 Eur.

Paramos intensyvumas: iki 85 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Projektų veiklų įgyvendinimo trukmė: iki 36 mėn. nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

Dėl paraiškos rengimo paslaugų rašykite:

info@esparamoscentras.lt

KREIPKITES DEL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ FINANSAVIMUI GAUTI.

2023 06 28 – 2023 10 30 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę ,,MVĮ skaitmeninimas“.

Projektams įgyvendinti skiriama 12 000 000 Eur.

Priemonės tikslas: skatinti MVĮ skaitmeninimą, finansuojant e. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimą, paslaugų ir produktų konfigūravimą ir vizualizaciją.

Galimi pareiškėjai: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ).

Pareiškėjas yra ne trumpiau kaip 1 metus veikianti MVĮ, kurios metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos kiekvienais metais per pastaruosius dvejus finansinius metus sudaro ne mažiau kaip 51 proc. bendroje pardavimo struktūroje ir vidutinės metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus arba per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu MVĮ įregistruota mažiau kaip prieš 2 pastaruosius finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 100 000 Eur.

Projekto partneriai: negalimi.

Paties pagaminta produkcija suprantama, kaip įmonės gaminami gaminiai ir (arba) teikiamos paslaugos.

Paties pareiškėjo pagamintos produkcijos pardavimo pajamos – pajamos, gaunamos iš pagamintų prekių (suteiktų paslaugų) pardavimo per ataskaitinį laikotarpį ir nurodomos tokiuose dokumentuose, kurie įrodo paties pareiškėjo pagamintų prekių (suteiktų paslaugų) pardavimo mastą. Pajamos, gaunamos už prekių ar paslaugų perpardavimą, nėra laikomos paties pareiškėjo pagamintos produkcijos pardavimo pajamomis.

Finansuojamos veiklos: E. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimas ir (ar) vaizdinė konfigūracija (paslaugų ir produktų konfigūravimas ir vizualizacija). Veikla skirta MVĮ persiorientuoti į produktų (jos gaminamų gaminių ir (ar) teikiamų paslaugų) skaitmeninimą, produktų elektroninę prekybą ir pristatymą.

Tinkamos finansuoti projekto išlaidos:

 • su projekto remiama veikla susijusių paslaugų, darbų pirkimo išlaidos;
 • netiesioginės išlaidos.

Netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos išlaidos:

 • Fotografavimo, filmavimo ir kitos paslaugos;
 • Naujos išteklių valdymo sistemos diegimas (pavyzdžiui, verslo valdymo sistema (VVS), išteklių valdymo sistema (ERP), klientų valdymo sistema (CRM), gamybos ir paslaugų užsakymo valdymo informacinių technologijų (IT) sprendimai);
 • Atskiri e. pardavimo sandorių sprendimo funkcionalumų tobulinimai;
 • Prisijungimo prie el. prekyviečių (pvz.: Etsy, Amazon, Ebay, Alibaba) išlaidos (pavyzdžiui, komisiniai mokesčiai, narystės mokesčiai ir pan.).

Paramos dydis: iki 50 000 Eur.

 • 25 000 Eur e. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimui;
 • 25 000 Eur  vaizdinei konfigūracijai;
 • 50 000 Eur vykdant abi veiklas: e. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimą ir vaizdinę konfigūraciją.

Paramos intensyvumas: 50 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Įgyvendinant projektą turi būti pasirenkamos ne mažiau kaip 7 skaitmeninės technologijos iš 12:

 1. Internetą MVĮ naudoja ne mažiau kaip 50 proc. dirbančių darbuotojų.
 2. IRT specialistų ištekliai.
 3. naudojamas spartusis internetas (ne mažiau 30 Mbps).
 4. mobilaus interneto prietaisai naudojami ne mažiau kaip 20 proc. MVĮ darbuotojų.
 5. interneto svetainė.
 6. interneto svetainė su sudėtingomis funkcijomis.
 7. socialiniai tinklai.
 8. mokama reklama internete.
 9. MVĮ, perkančios debesų kompiuterijos paslaugas.
 10. automatizuotam apdorojimui tinkamų e. sąskaitų siuntimas.
 11. e-komercijos internetiniai pardavimai sudaro ne mažiau kaip 1 proc. visos apyvartos.
 12. verslas vartotojui (B2C) internetiniai pardavimai sudaro daugiau nei 10 proc. visų internetinių pardavimų.

Projektų veiklų įgyvendinimo trukmė: iki 12 mėn.

SVARBU. Pareiškėjai, gavę finansavimą pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“, nėra tinkami finansuoti.

Mūsų darbai dėl Jūsų sėkmės

Garantuojame, kad mūsų parengta paraiška atitiks Agentūros vertinimo kriterijus ir dėsime pastangas, kad jūs gautumėte finansavimą.

Po paramos skyrimo galėsime padėti įgyvendinti Jūsų projektą.

Mes prisiimame atsakomybę, kad Jūsų projektas būtų įgyvendintas laiku pagal paramos sutartyje numatytus reikalavimus.

Jeigu reikės, padėsime išvengti sankcijų už rodiklių nepasiekimą.

Dėl jūsų situacijos ekspertinio įvertinimo ir paraiškos rengimo paslaugų rašykite:

info@esparamoscentras.lt 

IR MES JUMS PADĖSIME GAUTI FINANSAVIMĄ

2023 07 04 – 2023 11 06 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę „Expo galimybės pažangiems (Sostinės regionas)“.

Galimi pareiškėjai.

Pareiškėjas yra MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienus metus, kurios ne mažiau kaip 51 procentą paskutinių finansinių metų pajamų bendroje pardavimų struktūroje sudaro paties pareiškėjo pagamintos produkcijos pardavimo pajamos ir kurios metinės pardavimo pajamos yra ne mažesnės negu 145 000 eurų.

Finansuojamos projektų veiklos.
MVĮ APV produktų ir paslaugų sertifikavimo ir pristatymo užsienio rinkose skatinimas (Sostinės regionas). Bus finansuojama MVĮ ir jų APV produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose ir MVĮ planuojamų eksportuoti APV produktų ir paslaugų sertifikavimo paslaugų įsigijimas.

Tinkamos finansuoti išlaidos: dalyvavimo tarptautinėje parodoje išlaidos; produkcijos sertifikavimo išlaidos; eksporto darbuotojo darbo užmokesčio, pragyvenimo užsienio valstybėje, išlaidos ir kt.

Paramos dydis: iki 150 000 Eur.

Paramos intensyvumas: iki 50 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Dėl paraiškos rengimo paslaugų rašykite: info@esparamoscentras.lt

Call Now Button