Loading...
ES parama žemės ūkio plėtrai2023-03-28T04:06:31+00:00

Rengiame paraiškas finansavimui gauti žemės ūkio sektoriaus subjektams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2021-2027 m. programos priemones.

Dėl paraiškų rengimo paslaugų susisiekite su mumis 

el. p: info@esparamoscentras.lt ar

tel: +370 650 709 54

2023 05 02 – 2023 06 30 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“

.Paramos formos:

 1. Tik vienkartinė išmoka.
 2. Vienkartinė išmoka + lengvatinė paskola.
 3. Tik lengvatinė paskola.

 Remiamos veiklos:

 • žemės ūkio produktų gamyba;
 • žemės ūkio valdoje pagamintų ir (arba) išaugintų žemės ūkio produktų apdorojimas ir (arba) perdirbimas.

Galimi pareiškėjai:

Pareiškėju gali būti fizinis asmuo (savo vardu, kaip valdos valdytojas įregistravęs žemės ūkio valdą arba juridinis asmuo (savo vardu įregistravęs žemės ūkio valdą).

Parama teikiama jaunajam ūkininkui, kuris pirmą kartą steigiasi žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip valdos ir ūkio valdytojas (juridinio asmens atveju – kuris pirmą kartą steigiasi žemės ūkio valdoje).

Pareiškėjas turi būti ne vyresnis kaip 40 metų amžiaus.

Pareiškėjo ūkis ir valda (juridinio asmens atveju – valda) paramos paraiškos pateikimo metu yra įregistruoti ne anksčiau kaip prieš 24 mėnesius iki paramos paraiškos pateikimo.

Reikalavimai:

Produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis (VED) paraiškos teikimo metu yra ne didesnis kaip 70 000 Eur bei planuojamas VED ne mažesnis kaip 12 000 Eur ir ne didesnis kaip 70 000 Eur.

Paramos gavėjas privalo pradėti įgyvendinti verslo planą per 9 mėn. nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos taip pat verslo planą įgyvendinti per ne ilgesnį kaip 5 m. laikotarpį

2023 m kvietime neliko draudimo iki paramos paraiškos pateikimo deklaruoti tiesiogines išmokas.

Tinkamos finansuoti išlaidos, tai tos išlaidos, kurios yra būtinos verslo planui įgyvendinti:

– nauja ir naudota žemės ūkio technika;
– įranga, technologiniai įrenginiai, kompiuterinė įranga;
– transporto priemonės;
– ūkinių gyvūnų įsigijimo išlaidos;
– naujų pastatų ir statinių statyba, rekonstrukcija, kapitalinis ar paprastasis remontas, statybinės medžiagos;
– infrastruktūra ūkininko valdoje;
– daugiamečių augalų įsigijimas ir tų augalų sodinimas;
– konsultavimo paslaugos ir kt.

Negrąžinamos paramos dydis:  60 000 Eur.

Parama skiriama verslo planui įgyvendinti ir mokama dviem  dalinėmis išmokomis.

Pirmoji išmokos dalis, sudaranti 80 proc. visos išmokos sumos, paramos gavėjui išmokama po sprendimo skirti paramą priėmimo. Likusi 20 proc. išmokos dalis mokama po verslo plano įgyvendinimo.

Didžiausia galima lengvatinės paskolos suma – 100 000 Eur.

Mūsų darbai dėl Jūsų sėkmės

Garantuojame, kad mūsų parengta paraiška atitiks Agentūros vertinimo kriterijus ir dėsime pastangas, kad jūs gautumėte finansavimą.

Po paramos skyrimo padėsime įgyvendiniti Jūsų projektą. Mes prisiimame atsakomybę, kad Jūsų projektas būtų įgyvendintas laiku pagal paramos sutartyje numatytus reikalavimus. Padėsime išvengti sankcijų už rodiklių nepasiekimą.

Jeigu Jums aktualu dėl paraiškos rengimo paslaugų rašykite:

info@esparamoscentras.lt

arba skambinkite:

+370 650 709 54

2023 03 01 – 2023 05 02 galima teikti paraiškas pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas”

Pareiškėjas gali kreiptis dėl:

 1. investicinės paramos (negrąžintinos subsidijos);
 2. investicinės paramos (negrąžintinos subsidijos) ir lengvatinės paskolos investicijoms bei apyvartiniam kapitalui;
 3. tik lengvatinės paskolos investicijoms ir apyvartiniam kapitalui;
 4. tik lengvatinės paskolos apyvartiniam kapitalui.

Remiama veikla:

 • žemės ūkio produktų gamyba;
 • prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimas ir realizavimas, supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimas.

Galimi pareiškėjai:

 • fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir nustatyta tvarka savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą;
 • juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir savo vardu įregistravę valdą (reikalavimas turėti savo vardu įregistruotą valdą netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus).

Investicinės paramos suma (vienam paramos gavėjui):

 • 300 000 Eur, kai teikiama investicinė parama;
 • 600 000 Eur, kai teikiama investicinė parama ir kai (pasirenkamas vienas iš nurodytų variantų):

– pateiktame projekte numatyta įgyvendinti kolektyvines investicijas;

– pateiktame projekte statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos, įskaitant statybines medžiagas, pastatų ir (arba) statinių funkcionavimui būtiną infrastruktūrą, išskyrus kelius, ir (arba) pastatų funkcionavimui užtikrinti būtinos įrangos įsigijimo išlaidos projekto vertėje sudaro daugiau kaip 75 proc. visų projekto investicijų vertės (be PVM). Tuo atveju, kai statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos, įskaitant statybines medžiagas, pastatų ir (arba) statinių funkcionavimui būtiną infrastruktūrą, išskyrus kelius, ir (arba) pastatų funkcionavimui užtikrinti būtinos įrangos įsigijimo išlaidos projekto vertėje sudaro mažiau kaip 75 proc. visų projekto investicijų vertės (be PVM), paramos suma projektui negali viršyti 300 000 Eur (trys šimtai tūkstančių eurų);

 • didžiausia paskolos suma vienam paskolos gavėjui negali viršyti 200 000 Eur;
 • 500 000 Eur, kai teikiama investicinė parama ir lengvatinė paskola;
 • 800 000 Eur, kai teikiama investicinė parama ir lengvatinė paskola ir kai (pasirenkamas vienas iš nurodytų variantų):

– pateiktame projekte numatyta įgyvendinti kolektyvines investicijas, kaip nustatyta Taisyklių 21.14 papunktyje;

– pateiktame projekte statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos, įskaitant statybines medžiagas, pastatų ir (arba) statinių funkcionavimui būtiną infrastruktūrą, išskyrus kelius, ir (arba) pastatų funkcionavimui užtikrinti būtinos įrangos įsigijimo išlaidos projekto vertėje sudaro daugiau kaip 75 proc. visų projekto investicijų vertės (be PVM). Tuo atveju, kai statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos, įskaitant statybines medžiagas, pastatų ir (arba) statinių funkcionavimui būtiną infrastruktūrą, išskyrus kelius, ir (arba) pastatų funkcionavimui užtikrinti būtinos įrangos įsigijimo išlaidos projekto vertėje sudaro mažiau kaip 75 proc. visų projekto investicijų vertės (be PVM), paramos suma projektui negali viršyti 300 000 Eur (trys šimtai tūkstančių eurų);

Finansinės priemonės (lengvatinės paskolos sąlygos):

 • Didžiausia paskolos suma vienam paskolos gavėjui negali viršyti 200 000 Eur.
 • Ilgiausias paskolos laikotarpis – 5 metai nuo paskolos sutarties su finansų tarpininku pasirašymo, o metinė palūkanų norma yra nustatoma Žemės ūkio paskolų garantijų fondo (toliau ŽŪPGF) ir finansų tarpininko sudarytoje sutartyje dėl paskolų teikimo ir skelbiama ŽŪPGF interneto svetainėje www.garfondas.lt. Paskolos dalis, skiriama apyvartinio kapitalo finansavimui, negali sudaryti daugiau kaip 30 procentų paskolos lėšomis tinkamų finansuoti investicijų vertės.
 • Lengvatinės paskolos teikiamos laikantis ŽŪPGF ir finansų tarpininko sudarytoje sutartyje dėl paskolų teikimo ir (arba) trišalėje tarp Žemės ūkio ministerijos, NMA ir ŽŪPGF sudarytoje finansavimo sutartyje nustatytų sąlygų.

Dėl lengvatinių paskolų reikia kreiptis į atrinktą finansų tarpininką – UAB Medicinos banką, daugiau informacijos rasite čia:

Jeigu aktualu dėl konsultacijų ar paraiškos rengimo paslaugų rašykite:

info@esparamoscentras.lt

ar skambinkite:

+370 650 709 54

Alytaus rajono VVG: kvietimai teikti paraiškas.

Bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra: 2023 02 27 – 2023 03 28.

Vietos turizmo skatinimas, dzūkų etninės kultūros puoselėjimas: 2023 02 27 – 2023 03 28.

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti: 2023 02 27 – 2023 03 28.

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti: 2023 02 27 – 2023 03 28.

Vietovės privalumų panaudojimas: 2023 02 27 – 2023 03 28.

Akmenės rajono VVG: kvietimai teikti paraiškas.

Parama privačiam verslui kaimo vietovėse pradėti: 2023 04 14 – 2023 05 22.

Bendruomeniškumo skatinimas: 2023 02 10 – 2023 03 10.

Viešojo sektoriaus verslo kūrimas ir plėtra: 2023 04 14 – 2023 05 22.

Joniškio VVG: kvietimas teikti paraiškas iki 2023-02-20.

Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą, siekiant Sumanaus kaimo strateginių tikslų.

Lamatos žemė VVG: kvietimas teikti paraiškas iki 2023-02-15.

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti.

Dzūkijos VVG: kvietimas teikti paraiškas iki 2023 04 24.

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti.

Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra.

Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui.

Sumanaus kaimo kūrimas.

Elektrėnų VVG kvietimai teikti paraiškas.

Socialinių paslaugų kūrimas ir plėtra: 2023 04 03 – 2023 05 08.

Kėdainių rajono VVG: kvietimas teikti paraiškas kovo – balandžio ir rugsėjo – spalio mėn.

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti ar plėtoti.

Marijampolės VVG: kvietimas teikti paraiškas iki 2023-02-20.

Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti

NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra

Kaimo gyventojų bendruomeniškumo skatinimas

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti.

Molėtų VVG: kvietimas teikti paraiškas iki 2023-02-09.

Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius.

Pajūrio kraštas VVG: kvietimas teikti paraiškas iki 2023-02-20.

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti.

Panevėžio rajono VVG: kvietimai teikti paraiškas.

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti: 2023 03 01 – 2023 04 04.

Pasvalio VVG: kvietimas teikti paraiškas iki 2023-03-24.

NVO socialinio verslo kūrimas.

Raseinių VVG: kvietimas teikti paraiškas iki 2023-03-06.

Parama verslo plėtrai: I pusmetis.

Rokiškio VVG: kvietimas teikti paraiškas numatoma I pusmetis.

Parama verslui pradėti.

Parama verslui plėtoti

Ukmergės VVG: kvietimai teikti paraiškas.

parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ 2023 02 13 – 2023 03 16.

Utenos VVG: kvietimai teikti paraiškas.

Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai: 2023 04 24 – 2023 05 25.

Parama investicijoms į viešųjų erdvių sutvarkymą ir infrastruktūros atnaujinimą: 2023 05 02 – 2023 06 05.

Varėnos VVG: kvietimas teikti paraiškas iki 2023-02-28.

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti.

Vilkaviškio krašto VVG: kvietimas teikti paraiškas iki 2023 03 31.

Parama ne žemės ūkio veiklai pradėti.

NVO sektoriaus verslo kūrimas ir plėtra.

Infrastruktūros ir viešųjų erdvių pritaikymas  bendruomenės užimtumui ir turizmui.

Vilniaus rajono VVG: kvietimai teikti paraiškas.

Parama ne žemės ūkio verslui pradėti: 2023 03 01 – 2023 04 01.

Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai: 2023 03 01 – 2023 04 01.

Dėl paraiškos rengimo paslaugų rašykite: info@esparamoscentras.lt

arba

skambinkite +370 650 709 54 

2023 02 01 – 2023 04 03 galima teikti paraiškas paramai gauti pagal veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bedradarbiavimui“.

REMIAMA VEIKLA: pagal priemonės veiklos sritį remiamas smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimas organizuojant bendrus darbo procesus, dalijantis įrenginiais ir ištekliais, vykdant bendrą ūkinę, komercinę, aplinkosauginę veiklą.

GALIMI PAREIŠKĖJAI IR PARTNERIAI:

 • smulkieji ūkiai, kurių žemės ūkio valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra ne mažesnis kaip 4 000 Eur ir ne didesnis kaip 15 000 Eur;
 • smulkieji miško valdytojai, kurių miško valda ne didesnė kaip 20 ha;
 • labai mažos įmonės, kurios veikia ne trumpiau kaip dvejus metus;
 • fiziniai asmenys, nacionalinių teisės aktų nustatyta tvarka vykdantys individualią veiklą ne trumpiau nei vienerius metus.

Pareiškėjai ir (arba) partneriai turi būti veikiantys kaimo vietovėje.

Paramos paraišką pareiškėjas turi teikti kartu su partneriais, kurie viename projekte užsiima ta pačia ekonomine veikla ir išlaidos yra susijusios su remiama (-omis) ekonomine (-ėmis) veikla (-omis) (pvz., žemės ūkio veikla užsiimantys subjektai su žemės ūkio veikla užsiimančiais subjektais, miškininkystės veikla užsiimantys subjektai su miškininkystės veikla užsiimančiais subjektais ir (ar) alternatyviąja veikla (įskaitant paslaugų žemės ūkiui teikimą) užsiimantys subjektai su alternatyviąja veikla užsiimančiais subjektais, pagal tą pačią ekonominės veiklos rūšį, t. y. viename projekte negali būti numatyta keleto skirtingų alternatyvios ekonominės veiklos rūšių).

PARAMOS DYDIS: iki 90 000 Eur be PVM, o didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui 2014–2020 metų laikotarpiu negali viršyti 200 tūkst. Eur.

PARAMOS INTENSYVUMAS:
Skiriamos paramos intensyvumas priklauso nuo tinkamų finansuoti projekto išlaidų:
 • projekto bendrosios išlaidos ir einamosios bendradarbiavimo išlaidos – 100 proc.;
 • verslo plano įgyvendinimo išlaidos – 60 proc.;
 • kai verslo planas įgyvendinamas smulkiesiems ūkininkams bendradarbiaujant gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriuose – 70 proc. Ataskaitiniais metais gautos pajamos iš konkretaus specializuoto sektoriaus (gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės ar daržininkystės) turi sudaryti ne mažiau kaip 45 proc. pareiškėjo ir partnerio (vertinama kiekvieno atskirai) žemės ūkio veiklos pajamų.

Jeigu aktualu dėl konsultacijų ar paraiškos rengimo paslaugų rašykite:

info@esparamoscentras.lt

ar skambinkite:

+370 650 709 54

2023 02 01 – 2023 04 03 galima teikti paraiškas pagal veiklos sritį “Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu”

Paramos gali kreiptis:

 • fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų gamyba ir / arba perdirbimu ir / arba rinkodara, savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą;
 • privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų gamyba ir / arba perdirbimu ir / arba rinkodara;
 • privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio ir maisto produktų realizavimu (prekyba);
 • viešieji juridiniai asmenys gali būti partneriais ir tarpininkais.

Paramos paraišką pareiškėjas turi teikti kartu su partneriais. Projekto partneris – fizinis ir / ar juridinis asmuo, dalyvaujantis įgyvendinant ir / ar finansuojant projektą pagal prieš paraiškos pateikimą  pareiškėjo ir jo partnerių pasirašytą jungtinės veiklos sutartį.

Paramos dydis:

Didžiausia paramos suma projektui nustatoma pagal projekto grandinės dalyvių skaičių (ribojimas netaikomas žemės ūkio kooperatyvams):

 • iki 150 000  Eur be PVM;
 • projektui negali viršyti 250 000 Eur be PVM, jei projekte numatytos investicijos, susijusios su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimu į realizavimo vietas, įskaitant maisto produktų saugojimo ir laikymo būtiną įrangą, viešąsias paslaugas teikiančioms įstaigoms ar įmonėms ir tai sudaro ne mažiau kaip 60 proc. visų projekte numatytų tinkamų išlaidų vertės, atsižvelgiant į projekto grandinės dalyvių skaičių, vienam projekto grandinės dalyviui gali būti suteikiama iki 85 000 Eur be PVM;

projektui, kai numatytos investicijos regioninio lygmens logistikos centrui kurti ir (arba) naudoti esamos logistikos infrastruktūrą ilgalaikės nuomos, panaudos ar paslaugų sutarčių pagrindu ir tai sudaro ne mažiau kaip 60 proc. visų projekte numatytų tinkamų išlaidų vertės, paramos suma negali viršyti:

700 000  Eur be PVM, naudojant esamos logistikos infrastruktūrą ilgalaikės nuomos, panaudos ar paslaugų sutarčių pagrindu. Vienam projekto grandinės dalyviui gali būti suteikiama iki 200 000 Eur be PVM;

1 500 000 Eur be PVM, vykdant statinio (-ių) statybą, statinio (-ių) rekonstravimą, statinio (-ių) kapitalinį remontą. Vienam projekto grandinės dalyviui gali būti suteikiama iki 500 000 Eur be PVM.

Jeigu aktualu dėl paraiškos rengimo paslaugų rašykite: info@esparamoscentras.lt

arba skambinkite

+370 650 709 54

Prioritetai – visuose regionuose didinti visų žemės ūkio veiklų gyvybingumą ir konkurencingumą, taip pat skatinti inovacines ūkių technologijas.
Tikslinės sritys – efektyvesnis ūkininkavimas modernizuojant ūkius, užsiimant prekine gamyba bei konkuruojant rinkoje, didinant smulkiųjų ūkių ekonominį gyvybingumą.
Pagal veiklos sritį remiama veikla:
 • žemės ūkio produktų gamyba;
 • žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) perdirbimas ir teikimas rinkai.
Paramos gali kreiptis ne jaunesni kaip 18 metų fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir iki paramos paraiškos pateikimo dienos įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkininko ūkį teisės aktų nustatyta tvarka.
Call Now Button