Loading...
ES parama žemės ūkio plėtrai2023-09-25T06:06:47+00:00

Rengiame paraiškas finansavimui gauti žemės ūkio sektoriaus subjektams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2021-2027 m. programos priemones.

Dėl paraiškų rengimo paslaugų susisiekite su mumis ir mes Jums padėsime gauti finansavimą

info@esparamoscentras.lt

+370 650 709 54

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ FINANSAVIMUI GAUTI.

2023 10 02 – 2023 11 13 galima teikti paraiškas pagal veiklos sritį “Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui”

Pagal priemonės veiklos sritį remiamas smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimas organizuojant bendrus darbo procesus, dalijantis įrenginiais ir ištekliais, vykdant bendrą ūkinę, komercinę, aplinkosauginę veiklą.

Pareiškėjais ir (arba) partneriais gali būti:  smulkieji ūkiai; smulkieji miško valdytojai; labai mažos įmonės; fiziniai asmenys.

Paramos paraišką pareiškėjas turi teikti kartu su partneriais, kurie viename projekte užsiima ta pačia ekonomine veikla ir išlaidos yra susijusios su remiama (-omis) ekonomine (-ėmis) veikla (omis) (pvz., žemės ūkio veikla užsiimantys subjektai su žemės ūkio veikla užsiimančiais subjektais, miškininkystės veikla užsiimantys subjektai su miškininkystės veikla užsiimančiais subjektais ir (ar) alternatyviąja veikla (įskaitant paslaugų žemės ūkiui teikimą) užsiimantys subjektai su alternatyviąja veikla užsiimančiais subjektais, pagal tą pačią ekonominės veiklos rūšį, t. y. viename projekte negali būti numatyta keleto skirtingų alternatyvios ekonominės veiklos rūšių).

Paramos dydis: iki 90 000 Eur.

Paramos intensyvumas:

 • 100 proc. paramos intensyvumas taikomas projekto bendrosioms išlaidoms ir einamosioms bendradarbiavimo išlaidoms;
 • 60 proc. paramos intensyvumas taikomas projekto verslo plano įgyvendinimo išlaidoms;
 • 70 proc. paramos intensyvumas taikomas projekto verslo plano įgyvendinimo išlaidoms tuo atveju, kai smulkieji ūkiai bendradarbiauja gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriuose ir jų ataskaitiniais metais gautos pajamos iš konkretaus specializuoto sektoriaus (gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės ar daržininkystės) sudaro ne mažiau kaip 45 proc. pareiškėjo ir partnerio (vertinama kiekvieno atskirai) žemės ūkio veiklos pajamų. Nurodytas paramos intensyvumas taikomas, kai bendradarbiaujama tame pačiame viename sektoriuje iš nurodytų ir visos projekte numatytos investicijos yra susijusios su to konkretaus specializuoto žemės ūkio sektoriaus veiklos vykdymu (specializuotam daržininkystės sektoriui priskiriamos investicijos, susijusios tik su šviežių daržovių (t. y. nedžiovintų) gamyba arba perdirbimu (vakuumavimu, konservavimu, atšaldymu, užšaldymu).

Mūsų darbai dėl Jūsų sėkmės

Garantuojame, kad mūsų parengta paraiška atitiks Agentūros vertinimo kriterijus ir dėsime pastangas, kad jūs gautumėte finansavimą.

Po paramos skyrimo galėsime padėti įgyvendiniti Jūsų projektą.

Mes prisiimame atsakomybę, kad Jūsų projektas būtų įgyvendintas laiku pagal paramos sutartyje numatytus reikalavimus.

Padėsime išvengti sankcijų už rodiklių nepasiekimą.

Dėl Jūsų situacijos ekspertinio įvertinimo ir paraiškos rengimo paslaugų susisiekite:

info@esparamoscentras.lt

+370 650 709 54

IR MES JUMS PADĖSIME GAUTI FINANSAVIMĄ

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ FINANSAVIMUI GAUTI.

2023 09 04 – 2023 11 03 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę „Investicijos į žemės ūkio valdas“ (2023 III) – parama traktoriams ir kitai žemės ūkio technikai įsigyti.

Traktoriai, įskaitant T3 kategorijos traktorius, gali būti finansuojami paramos gavėjams, vykdantiems gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektorių veiklas.

Kvietimo biudžetas:

Pieninės galvijininkystės sektoriui: 20 600 000 Eur.

Mėsinės galvijininkystės ir kitiems gyvulininkystės sektoriams: 18 000 000 Eur.

Sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriams: 13 800 000 Eur.

Kitiems augalininkystės sektoriams: 19 000 000 Eur.

Lengvatinėms paskoloms skirta 8 112 126 Eur.

Pareiškėjas gali kreiptis dėl:

 1. investicinės paramos (negrąžintinos subsidijos);
 2. investicinės paramos (negrąžintinos subsidijos) ir lengvatinės paskolos investicijoms bei apyvartiniam kapitalui;
 3. tik lengvatinės paskolos investicijoms ir apyvartiniam kapitalui.

Remiama veikla: žemės ūkio produktų gamyba ir prekinių žemės ūkio produktų, pagamintų ar išaugintų valdoje, apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo tik iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimas ir realizavimas, supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimas.

Galimi pareiškėjai: juridiniai ir fiziniai asmenys.

Paramos dydis: iki 300 000 Eur, kai teikiama investicinė parama.

iki 600 000 Eur, kai teikiama investicinė parama ir kai (pasirenkamas vienas iš nurodytų variantų):

– pateiktame projekte numatyta įgyvendinti kolektyvines investicijas;

– pateiktame projekte statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos, įskaitant statybines medžiagas, pastatų ir (arba) statinių funkcionavimui būtiną infrastruktūrą, išskyrus kelius, ir (arba) pastatų funkcionavimui užtikrinti būtinos įrangos įsigijimo išlaidos projekto vertėje sudaro daugiau kaip 75 proc. visų projekto investicijų vertės (be PVM);

Didžiausia paskolos suma vienam pareiškėjui  –  200 000 Eur.

 • 500 000 Eur, kai teikiama investicinė parama ir lengvatinė paskola.
 • 800 000 Eur, kai teikiama investicinė parama ir lengvatinė paskola ir kai:

– pateiktame projekte numatyta įgyvendinti kolektyvines investicijas;

– pateiktame projekte statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos, įskaitant statybines medžiagas, pastatų ir (arba) statinių funkcionavimui būtiną infrastruktūrą, išskyrus kelius, ir (arba) pastatų funkcionavimui užtikrinti būtinos įrangos įsigijimo išlaidos projekto vertėje sudaro daugiau kaip 75 proc. visų projekto investicijų vertės (be PVM).

Paramos intensyvumas: iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Intensyvumas gali būti padidintas 20 proc. atsižvelgiant į tam tikras sąlygas.

Mūsų darbai dėl Jūsų sėkmės

Garantuojame, kad mūsų parengta paraiška atitiks Agentūros vertinimo kriterijus ir dėsime pastangas, kad jūs gautumėte finansavimą.

Po paramos skyrimo galėsime padėti įgyvendiniti Jūsų projektą.

Mes prisiimame atsakomybę, kad Jūsų projektas būtų įgyvendintas laiku pagal paramos sutartyje numatytus reikalavimus.

Padėsime išvengti sankcijų už rodiklių nepasiekimą.

Dėl Jūsų situacijos ekspertinio įvertinimo ir paraiškos rengimo paslaugų susisiekite:

info@esparamoscentras.lt

+370 650 709 54

IR MES JUMS PADĖSIME GAUTI FINANSAVIMĄ

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ- FINANSAVIMUI GAUTI.

2023 09 18 – 2023 11 16 galima teikti paraiškas paramai gauti investicijoms į miškininkystės technologijas.

Remiama veikla:

 • miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas;
 • minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas;
 • vidinės miškotvarkos ir miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos (kai vidinės miškotvarkos ir miško želdinimo ar žėlimo projektai nesusiję su kitomis paramos paraiškoje numatytomis investicijomis pagal kitas remiamas veiklas) investicijos, rengimas ar tikslinimas.

Galimi pareiškėjai: paramos gali kreiptis privačių miškų valdytojai, savivaldybės ir labai mažos bei mažos įmonės. Kai pareiškėjas yra fizinis arba juridinis asmuo (išskyrus savivaldybes), jis turi atitikti labai mažos arba mažos įmonės statusą

Partneriai negalimi.

Paramos dydis: iki 100 000 Eur.

Paramos intensyvumas:

   • kai vykdoma miškų ūkio modernizavimo, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimo, paslaugų miškų sektoriuje teikimo veikla, finansuojama 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;
   • kai vykdoma minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymo veikla, vidinės miškotvarkos ir miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos (kai vidinės miškotvarkos ir miško želdinimo ar žėlimo projektai nesusiję su kitomis, paramos paraiškoje numatytomis investicijomis pagal kitas remiamas veiklas) investicijos, rengimo ar tikslinimo veiklos, finansuojama 65 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

  Mūsų darbai dėl Jūsų sėkmės

  Garantuojame, kad mūsų parengta paraiška atitiks Agentūros vertinimo kriterijus ir dėsime pastangas, kad jūs gautumėte finansavimą.

  Po paramos skyrimo galėsime padėti įgyvendiniti Jūsų projektą.

  Mes prisiimame atsakomybę, kad Jūsų projektas būtų įgyvendintas laiku pagal paramos sutartyje numatytus reikalavimus.

  Padėsime išvengti sankcijų už rodiklių nepasiekimą.

  Dėl Jūsų situacijos ekspertinio įvertinimo ir paraiškos rengimo paslaugų susisiekite:

  info@esparamoscentras.lt

  +370 650 709 54

  IR MES JUMS PADĖSIME GAUTI FINANSAVIMĄ

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ FINANSAVIMUI GAUTI.

2023 10 02 – 2023 11 30 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę „PARAMA TRUMPOMS TIEKIMO GRANDINĖMS IR VIETOS RINKOMS SKATINTI VIETOS LYGMENIU“.

Galimi pareiškėjai:
 • fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų gamyba, perdirbimu, rinkodara, savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą, kurie gali būti pareiškėjais, partneriais ir tarpininkais;
 • privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų gamyba. perdirbimu, rinkodara, atitinkantys MVĮ keliamus reikalavimus;
 • privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio ir maisto produktų realizavimu (prekyba), atitinkantys MVĮ keliamus reikalavimus, kurie gali būti pareiškėjais, partneriais ir tarpininkais;
 • viešieji juridiniai asmenys, veikiantys pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą ir (arba) Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą, atitinkantys MVĮ keliamus reikalavimus, gali būti partneriais ir tarpininkais.Paramos paraišką pareiškėjas turi teikti kartu su partneriais.Projekto partneris – fizinis ir (ar) juridinis asmuo, dalyvaujantis įgyvendinant ir (ar) finansuojant projektą pagal prieš paraiškos pateikimą pareiškėjo ir jo partnerių pasirašytą jungtinės veiklos sutartį. Pareiškėjai ir partneriai projektą įgyvendina kartu kaip projekto grandinės dalyviai.

Paramos dydis: paramos suma projektui nustatoma pagal projekto grandinės dalyvių skaičių (ribojimas netaikomas žemės ūkio kooperatyvams):
• parama projektui negali viršyti 150 000 Eur be PVM;
• parama projektui negali viršyti 250 000 Eur be PVM, jei projekte numatytos investicijos, susijusios su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimu į realizavimo vietas, įskaitant maisto produktų saugojimo ir laikymo būtiną įrangą, viešąsias paslaugas teikiančioms įstaigoms ar įmonėms ir tai sudaro ne mažiau kaip 60 proc. visų projekte numatytų tinkamų išlaidų vertės, atsižvelgiant į projekto grandinės dalyvių skaičių, vienam projekto grandinės
dalyviui gali būti suteikiama iki 85 000 Eur suma be PVM;
• projektui, kai numatytos investicijos regioninio lygmens logistikos centrui kurti ir (arba) naudoti esamos logistikos infrastruktūrą ilgalaikės nuomos, panaudos ar paslaugų sutarčių pagrindu ir tai sudaro ne mažiau kaip 60 proc. visų projekte numatytų tinkamų išlaidų vertės, paramos suma
negali viršyti:
700 000 Eur be PVM, naudojant esamos logistikos infrastruktūrą ilgalaikės nuomos, panaudos ar paslaugų sutarčių pagrindu (vienam projekto grandinės dalyviui gali būti suteikiama iki 200 000 Eur suma be PVM);
1 500 000 Eur be PVM, vykdant statinio (-ių) statybą, statinio (-ių) rekonstravimą, statinio (-ių) kapitalinį remontą (vienam projekto grandinės dalyviui gali būti suteikiama iki 500 000 Eur suma be PVM).

Paramos intensyvumas:
• 100 proc. paramos intensyvumas taikomas projekto einamosioms bendradarbiavimo išlaidoms ir einamosioms projekto įgyvendinimo išlaidoms, skatinamosios veiklos, susijusios su trumposios tiekimo grandinės plėtra, išlaidoms, ir bendrosioms išlaidoms;
• 60 proc. paramos intensyvumas taikomas projekto verslo plano įgyvendinimo išlaidoms.

Mūsų darbai dėl Jūsų sėkmės

Garantuojame, kad mūsų parengta paraiška atitiks Agentūros vertinimo kriterijus ir dėsime pastangas, kad jūs gautumėte finansavimą.

Po paramos skyrimo galėsime padėti įgyvendiniti Jūsų projektą.

Mes prisiimame atsakomybę, kad Jūsų projektas būtų įgyvendintas laiku pagal paramos sutartyje numatytus reikalavimus.

Padėsime išvengti sankcijų už rodiklių nepasiekimą.

Dėl Jūsų situacijos ekspertinio įvertinimo ir paraiškos rengimo paslaugų susisiekite:

info@esparamoscentras.lt

+370 650 709 54

IR MES JUMS PADĖSIME GAUTI FINANSAVIMĄ

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ FINANSAVIMUI GAUTI.

2023 10 31 – 2023 12 29 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę “Labai smulkių ūkių plėtra”

Pagal paramos priemonę remiami sektoriai:

 • gyvulininkystė;
 • augalininkystė;
 • daržininkystė;
 • sodininkystė;
 • uogininkystė.

Galimi pareiškėjai:

 • fiziniai asmenys, savo vardu kaip valdos valdytojai įregistravę žemės ūkio valdą ir savo vardu įregistravę ūkininko ūkį;
 • juridiniai asmenys, savo vardu įregistravę žemės ūkio valdą.

Pareiškėjai nepertraukiamai turi užsiimti žemės ūkio veikla ne trumpiau kaip 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo.

Fiziniai asmenys paraišką gali teikti su partneriu (fiziniu asmeniu, įregistravusiu žemės ūkio valdą ir ūkininko ūkį).

Paramos dydis: iki 25 000 Eur kai projektą įgyvendina vienas paramos gavėjas; kai projektas įgyvendinamas 2 ūkio subjektų, paramos suma iki 50 000 Eur; kai 3 iki 75 000 Eur; kai 4 ar daugiau ūkio subjektų iki 100 000 Eur.

Paramos intensyvumas: iki 85 proc.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • nauja žemės ūkio technika ir nauja žemės ūkio įranga;
 • nauji technologiniai įrengimai, skirti žemės ūkio sektoriaus pirminiams žemės ūkio produktams apdoroti ir paruošti realizacijai;
 • nauja kompiuterinė ir programinė įranga;
 • projekte numatytai veiklai žemės ūkio sektoriuje vykdyti būtinų pastatų ir (arba) statinių nauja statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas, įskaitant šiltnamių statybą;
 • naujos statybinės medžiagos, įskaitant žemės ūkio sektoriaus reikalingų medžiagų įsigijimą (pvz.: agrodanga, šiltnamių plėvelės ir pan.). Statybinių medžiagų įsigijimas finansuojamas tik tuo atveju, kai projekte numatytai veiklai žemės ūkio sektoriuje vykdyti būtinų pastatų ir (arba) statinių statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai atliekami ūkio būdu;
 • infrastruktūra valdoje, jei ji susijusi su žemės ūkio sektoriaus žemės ūkio produktų gamyba, apdorojimu, perdirbimu, paruošimu realizacijai;
 • daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimo darbai;
 • bendrosios išlaidos.

Mūsų darbai dėl Jūsų sėkmės

Garantuojame, kad mūsų parengta paraiška atitiks Agentūros vertinimo kriterijus ir dėsime pastangas, kad jūs gautumėte finansavimą.

Po paramos skyrimo galėsime padėti įgyvendiniti Jūsų projektą.

Mes prisiimame atsakomybę, kad Jūsų projektas būtų įgyvendintas laiku pagal paramos sutartyje numatytus reikalavimus.

Padėsime išvengti sankcijų už rodiklių nepasiekimą.

Dėl Jūsų situacijos ekspertinio įvertinimo ir paraiškos rengimo paslaugų rašykite:

info@esparamoscentras.lt

arba skambinkite:

+370 650 709 54

IR MES JUMS PADĖSIME GAUTI FINANSAVIMĄ

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ FINANSAVIMUI GAUTI.

2023 10 31 – 2023 12 29 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę „Smulkių-vidutinių ūkių plėtra“.

Remiamos veiklos:

 • žemės ūkio produktų gamyba, įskaitant žemės ūkio produktų gamybą pripažinto žemės ūkio kooperatyvo savo narių valdose;
 • žemės ūkio valdoje pagamintų ir užaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas, įskaitant pirminį perdirbimą, ir pateikimas rinkai, įskaitant pripažinto žemės ūkio kooperatyvo tik iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimą ir realizavimą, supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimą ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimą.

Remiami sektoriai:

gyvulininkystė;

augalininkystė;

sodininkystė;

uogininkystė;

daržininkystė (daržininkystės sektoriui priskiriamos investicijos, susijusios tik su šviežių daržovių (t. y. nepriskiriamos nenatūraliai išdžiovintos ir natūraliai išdžiūvusios ankštinės daržovės) gamyba arba perdirbimu (vakuumavimu, konservavimu, atšaldymu, užšaldymu)

Galimi pareiškėjai:

– fiziniai asmenys, savo vardu kaip valdos valdytojai įregistravę žemės ūkio valdą ir savo vardu įregistravę ūkininko ūkį;

– juridiniai asmenys, savo vardu įregistravę žemės ūkio valdą.

Partneriai galimi (fiziniai/juridiniai asmenys).

Pareiškėjai nepertraukiamai turi užsiimti žemės ūkio veikla ne trumpiau kaip 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo.

Pareiškėjo ir partnerio pajamos iš žemės ūkio veiklos per 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų ūkio subjekto pajamų.

Parama teikiama, jei pareiškėjo ir jo partnerio valdos ekonominis dydis (VED) paraiškos teikimo metu yra ne mažesnis kaip 16 001 Eur ir ne didesnis kaip 30 000 Eur.

Paramos dydis: iki 200 000 Eur.

Paramos intensyvumas: iki 65 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Jauniesiems ūkininkams, kreipiantis paramos pirmą kartą, paramos intensyvumas gali būti padidintas 15 proc.

 Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos:

♦ nauja žemės ūkio technika ir nauja žemės ūkio įranga;

♦ nauji technologiniai įrengimai, skirti žemės ūkio sektoriaus pirminiams žemės ūkio produktams apdoroti, perdirbti, paruošti realizacijai;

♦ nauja kompiuterinė ir programinė įranga, susijusi su įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymu;

♦ naujos N kategorijos transporto priemonės, skirtos žemės ūkio produktams gabenti: pienovežiai, sunkvežimiai gyvuliams vežti, transporto priemonės su temperatūriniu režimu;

♦ projekte numatytai veiklai žemės ūkio sektoriuje vykdyti būtinų pastatų ir (arba) statinių nauja statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;

♦ naujos statybinės medžiagos;

♦ infrastruktūra valdoje, jei ji susijusi su žemės ūkio sektoriaus žemės ūkio produktų gamyba, apdorojimu, perdirbimu ir paruošimu realizacijai;

♦ daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimo darbai;

♦ bendrosios išlaidos (pvz. atlyginimas konsultantams už suteiktas paslaugas).

Mūsų darbai dėl Jūsų sėkmės

Garantuojame, kad mūsų parengta paraiška atitiks Agentūros vertinimo kriterijus ir dėsime pastangas, kad jūs gautumėte finansavimą.

Po paramos skyrimo galėsime padėti įgyvendiniti Jūsų projektą.

Mes prisiimame atsakomybę, kad Jūsų projektas būtų įgyvendintas laiku pagal paramos sutartyje numatytus reikalavimus.

Padėsime išvengti sankcijų už rodiklių nepasiekimą.

Dėl Jūsų situacijos ekspertinio įvertinimo ir paraiškos rengimo paslaugų rašykite

info@esparamoscentras.lt

arba skambinkite

+370 650 709 54

IR MES JUMS PADĖSIME GAUTI FINANSAVIMĄ

2023 02 01 – 2023 04 03 galima teikti paraiškas pagal veiklos sritį “Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu”

Paramos gali kreiptis:

 • fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų gamyba ir / arba perdirbimu ir / arba rinkodara, savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą;
 • privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų gamyba ir / arba perdirbimu ir / arba rinkodara;
 • privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio ir maisto produktų realizavimu (prekyba);
 • viešieji juridiniai asmenys gali būti partneriais ir tarpininkais.

Paramos paraišką pareiškėjas turi teikti kartu su partneriais. Projekto partneris – fizinis ir / ar juridinis asmuo, dalyvaujantis įgyvendinant ir / ar finansuojant projektą pagal prieš paraiškos pateikimą  pareiškėjo ir jo partnerių pasirašytą jungtinės veiklos sutartį.

Paramos dydis:

Didžiausia paramos suma projektui nustatoma pagal projekto grandinės dalyvių skaičių (ribojimas netaikomas žemės ūkio kooperatyvams):

 • iki 150 000  Eur be PVM;
 • projektui negali viršyti 250 000 Eur be PVM, jei projekte numatytos investicijos, susijusios su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimu į realizavimo vietas, įskaitant maisto produktų saugojimo ir laikymo būtiną įrangą, viešąsias paslaugas teikiančioms įstaigoms ar įmonėms ir tai sudaro ne mažiau kaip 60 proc. visų projekte numatytų tinkamų išlaidų vertės, atsižvelgiant į projekto grandinės dalyvių skaičių, vienam projekto grandinės dalyviui gali būti suteikiama iki 85 000 Eur be PVM;

projektui, kai numatytos investicijos regioninio lygmens logistikos centrui kurti ir (arba) naudoti esamos logistikos infrastruktūrą ilgalaikės nuomos, panaudos ar paslaugų sutarčių pagrindu ir tai sudaro ne mažiau kaip 60 proc. visų projekte numatytų tinkamų išlaidų vertės, paramos suma negali viršyti:

700 000  Eur be PVM, naudojant esamos logistikos infrastruktūrą ilgalaikės nuomos, panaudos ar paslaugų sutarčių pagrindu. Vienam projekto grandinės dalyviui gali būti suteikiama iki 200 000 Eur be PVM;

1 500 000 Eur be PVM, vykdant statinio (-ių) statybą, statinio (-ių) rekonstravimą, statinio (-ių) kapitalinį remontą. Vienam projekto grandinės dalyviui gali būti suteikiama iki 500 000 Eur be PVM.

Jeigu aktualu dėl paraiškos rengimo paslaugų rašykite: info@esparamoscentras.lt

arba skambinkite

+370 650 709 54

2023 03 01 – 2023 05 02 galima teikti paraiškas pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas”

Pareiškėjas gali kreiptis dėl:

 1. investicinės paramos (negrąžintinos subsidijos);
 2. investicinės paramos (negrąžintinos subsidijos) ir lengvatinės paskolos investicijoms bei apyvartiniam kapitalui;
 3. tik lengvatinės paskolos investicijoms ir apyvartiniam kapitalui;
 4. tik lengvatinės paskolos apyvartiniam kapitalui.

Remiama veikla:

 • žemės ūkio produktų gamyba;
 • prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimas ir realizavimas, supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimas.

Galimi pareiškėjai:

 • fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir nustatyta tvarka savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą;
 • juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir savo vardu įregistravę valdą (reikalavimas turėti savo vardu įregistruotą valdą netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus).

Investicinės paramos suma (vienam paramos gavėjui):

 • 300 000 Eur, kai teikiama investicinė parama;
 • 600 000 Eur, kai teikiama investicinė parama ir kai (pasirenkamas vienas iš nurodytų variantų):

– pateiktame projekte numatyta įgyvendinti kolektyvines investicijas;

– pateiktame projekte statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos, įskaitant statybines medžiagas, pastatų ir (arba) statinių funkcionavimui būtiną infrastruktūrą, išskyrus kelius, ir (arba) pastatų funkcionavimui užtikrinti būtinos įrangos įsigijimo išlaidos projekto vertėje sudaro daugiau kaip 75 proc. visų projekto investicijų vertės (be PVM). Tuo atveju, kai statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos, įskaitant statybines medžiagas, pastatų ir (arba) statinių funkcionavimui būtiną infrastruktūrą, išskyrus kelius, ir (arba) pastatų funkcionavimui užtikrinti būtinos įrangos įsigijimo išlaidos projekto vertėje sudaro mažiau kaip 75 proc. visų projekto investicijų vertės (be PVM), paramos suma projektui negali viršyti 300 000 Eur (trys šimtai tūkstančių eurų);

 • didžiausia paskolos suma vienam paskolos gavėjui negali viršyti 200 000 Eur;
 • 500 000 Eur, kai teikiama investicinė parama ir lengvatinė paskola;
 • 800 000 Eur, kai teikiama investicinė parama ir lengvatinė paskola ir kai (pasirenkamas vienas iš nurodytų variantų):

– pateiktame projekte numatyta įgyvendinti kolektyvines investicijas, kaip nustatyta Taisyklių 21.14 papunktyje;

– pateiktame projekte statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos, įskaitant statybines medžiagas, pastatų ir (arba) statinių funkcionavimui būtiną infrastruktūrą, išskyrus kelius, ir (arba) pastatų funkcionavimui užtikrinti būtinos įrangos įsigijimo išlaidos projekto vertėje sudaro daugiau kaip 75 proc. visų projekto investicijų vertės (be PVM). Tuo atveju, kai statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos, įskaitant statybines medžiagas, pastatų ir (arba) statinių funkcionavimui būtiną infrastruktūrą, išskyrus kelius, ir (arba) pastatų funkcionavimui užtikrinti būtinos įrangos įsigijimo išlaidos projekto vertėje sudaro mažiau kaip 75 proc. visų projekto investicijų vertės (be PVM), paramos suma projektui negali viršyti 300 000 Eur (trys šimtai tūkstančių eurų);

Finansinės priemonės (lengvatinės paskolos sąlygos):

 • Didžiausia paskolos suma vienam paskolos gavėjui negali viršyti 200 000 Eur.
 • Ilgiausias paskolos laikotarpis – 5 metai nuo paskolos sutarties su finansų tarpininku pasirašymo, o metinė palūkanų norma yra nustatoma Žemės ūkio paskolų garantijų fondo (toliau ŽŪPGF) ir finansų tarpininko sudarytoje sutartyje dėl paskolų teikimo ir skelbiama ŽŪPGF interneto svetainėje www.garfondas.lt. Paskolos dalis, skiriama apyvartinio kapitalo finansavimui, negali sudaryti daugiau kaip 30 procentų paskolos lėšomis tinkamų finansuoti investicijų vertės.
 • Lengvatinės paskolos teikiamos laikantis ŽŪPGF ir finansų tarpininko sudarytoje sutartyje dėl paskolų teikimo ir (arba) trišalėje tarp Žemės ūkio ministerijos, NMA ir ŽŪPGF sudarytoje finansavimo sutartyje nustatytų sąlygų.

Dėl lengvatinių paskolų reikia kreiptis į atrinktą finansų tarpininką – UAB Medicinos banką, daugiau informacijos rasite čia:

Jeigu aktualu dėl konsultacijų ar paraiškos rengimo paslaugų rašykite:

info@esparamoscentras.lt

ar skambinkite:

+370 650 709 54

Alytaus rajono VVG: kvietimai teikti paraiškas.

Bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra: 2023 02 27 – 2023 03 28.

Vietos turizmo skatinimas, dzūkų etninės kultūros puoselėjimas: 2023 02 27 – 2023 03 28.

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti: 2023 02 27 – 2023 03 28.

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti: 2023 02 27 – 2023 03 28.

Vietovės privalumų panaudojimas: 2023 02 27 – 2023 03 28.

Akmenės rajono VVG: kvietimai teikti paraiškas.

Parama privačiam verslui kaimo vietovėse pradėti: 2023 04 14 – 2023 05 22.

Bendruomeniškumo skatinimas: 2023 02 10 – 2023 03 10.

Viešojo sektoriaus verslo kūrimas ir plėtra: 2023 04 14 – 2023 05 22.

Joniškio VVG: kvietimas teikti paraiškas iki 2023-02-20.

Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą, siekiant Sumanaus kaimo strateginių tikslų.

Lamatos žemė VVG: kvietimas teikti paraiškas iki 2023-02-15.

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti.

Dzūkijos VVG: kvietimas teikti paraiškas iki 2023 04 24.

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti.

Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra.

Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui.

Sumanaus kaimo kūrimas.

Elektrėnų VVG kvietimai teikti paraiškas.

Socialinių paslaugų kūrimas ir plėtra: 2023 04 03 – 2023 05 08.

Kėdainių rajono VVG: kvietimas teikti paraiškas kovo – balandžio ir rugsėjo – spalio mėn.

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti ar plėtoti.

Marijampolės VVG: kvietimas teikti paraiškas iki 2023-02-20.

Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti

NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra

Kaimo gyventojų bendruomeniškumo skatinimas

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti.

Molėtų VVG: kvietimas teikti paraiškas iki 2023-02-09.

Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius.

Pajūrio kraštas VVG: kvietimas teikti paraiškas iki 2023-02-20.

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti.

Panevėžio rajono VVG: kvietimai teikti paraiškas.

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti: 2023 03 01 – 2023 04 04.

Pasvalio VVG: kvietimas teikti paraiškas iki 2023-03-24.

NVO socialinio verslo kūrimas.

Raseinių VVG: kvietimas teikti paraiškas iki 2023-03-06.

Parama verslo plėtrai: I pusmetis.

Rokiškio VVG: kvietimas teikti paraiškas numatoma I pusmetis.

Parama verslui pradėti.

Parama verslui plėtoti

Ukmergės VVG: kvietimai teikti paraiškas.

parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ 2023 02 13 – 2023 03 16.

Utenos VVG: kvietimai teikti paraiškas.

Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai: 2023 04 24 – 2023 05 25.

Parama investicijoms į viešųjų erdvių sutvarkymą ir infrastruktūros atnaujinimą: 2023 05 02 – 2023 06 05.

Varėnos VVG: kvietimas teikti paraiškas iki 2023-02-28.

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti.

Vilkaviškio krašto VVG: kvietimas teikti paraiškas iki 2023 03 31.

Parama ne žemės ūkio veiklai pradėti.

NVO sektoriaus verslo kūrimas ir plėtra.

Infrastruktūros ir viešųjų erdvių pritaikymas  bendruomenės užimtumui ir turizmui.

Vilniaus rajono VVG: kvietimai teikti paraiškas.

Parama ne žemės ūkio verslui pradėti: 2023 03 01 – 2023 04 01.

Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai: 2023 03 01 – 2023 04 01.

Dėl paraiškos rengimo paslaugų rašykite: info@esparamoscentras.lt

arba

skambinkite +370 650 709 54 

Pagal veiklos sritį remiama veikla:
 • žemės ūkio produktų gamyba;
 • žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) perdirbimas ir teikimas rinkai.
Paramos gali kreiptis: ne jaunesni kaip 18 metų fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir iki paramos paraiškos pateikimo dienos įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkininko ūkį.
Paramos dydis: 15 000 Eur.
Parama išmokama dviem dalinėmis išmokomis. Pirmoji išmokos dalis, sudaranti 80 proc. visos išmokos sumos, paramos gavėjui išmokama po sprendimo skirti paramą priėmimo (be mokėjimo prašymo pateikimo). Likusi 20 proc. išmokos dalis mokama kitais metais po verslo plano tinkamo įgyvendinimo.
Parama skiriama ir išmoka mokama, jeigu verslo plane suplanuotos išlaidos yra būtinos ir naudojamos verslo planui įgyvendinti bei numatytai veiklai vykdyti, tiesiogiai susijusios su remiama veikla.

Jeigu aktualu dėl paraiškos rengimo paslaugų rašykite:

info@esparamoscentras.lt

ar skambinkite:

+370 650 709 54

Remiama veikla:
 • ankštinių ir baltyminių augalų perdirbimas (išskyrus augalininkystės produkcijos perdirbimą ir (arba) rinkodarą, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimą, įskaitant ankštinių ir baltyminių augalų perdirbimą ir (arba) rinkodarą, kai investuojama į malybos produkcijos, kruopų, konservuotų, šaldytų ar kitaip apdirbtų gaminių, sėklų, negranuliuotų kombinuotųjų ir nekombinuotųjų pašarų (siloso, šienainio ir pan.) produktų gamybą);
 • kitų žemės ūkio produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara:
 • vaisių, uogų, daržovių perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
 • augalininkystės produkcijos perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas, įskaitant ankštinių ir baltyminių augalų perdirbimą ir (arba) rinkodarą, kai investuojama į malybos produkcijos, kruopų, konservuotų, šaldytų ar kitaip apdirbtų gaminių, sėklų, negranuliuotų kombinuotųjų ir nekombinuotųjų pašarų (siloso, šienainio ir pan.) produktų gamybą;
 • mėsos perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
 • pieno perdirbimas ir (ar) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
 • kitų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardytų produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
 • trečios kategorijos šalutinių gyvūninių produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara.
Paramos gali kreiptis:
 • juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara;
 • juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir perdirbantys dalį valdoje užaugintos produkcijos bei planuojantys užsiimti žemės ūkio produktų perdirbimo ir (ar) rinkodaros veikla.
Paramos paraiškos, pateiktos juridinio asmens kartu su partneriu, nepriimamos.
Didžiausia paramos suma:
• vienam ankštinių ir baltyminių augalų perdirbimo projektui negali viršyti 5 000 000 Eur;
• vienam kitų žemės ūkio produktų perdirbimo ir (arba) rinkodaros projektui negali viršyti
3 000 000 Eur;
• vienam projektui, kai įgyvendinamos kolektyvinės investicijos (t. y. pripažintų žemės ūkio
kooperatyvų įgyvendinamos investicijos, kurių rezultatais bendrai naudojasi paramą gavusio pripažinto
žemės ūkio kooperatyvo nariai), negali viršyti 6 000 000 Eur;
• vienam juridiniam asmeniui ir susijusiems asmenims iki 5 000 000 Eur 2014–2020 metų
laikotarpiui;
• vienam juridiniam asmeniui ir susijusiems asmenims, kai įgyvendinamos kolektyvinės
investicijos, iki 10 000 000 Eur 2014–2020 metų laikotarpiui;
• juridiniams asmenims, kurie žemės ūkio produktų perdirbimo metu pagamina galutinį
produktą, nepatenkantį į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedą, tačiau skirtą maistui ir
(arba) pašarams, taikomos nereikšmingos (de minimis) valstybės pagalbos reglamento nuostatos –
200 000 Eur vienam projektui ir iki 5 000 000 Eur 2014–2020 metų laikotarpiui.
Paramos intensyvumas: 50 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Jeigu Jums aktualu dėl paraiškos rengimo paslaugų rašykite:

info@esparamoscentras.lt

arba skambinkite:

+370 650 709 54

Kreipkitės dėl paraiškos rengimo paslaugų.

2023 05 02 – 2023 06 30 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“.

.Paramos formos:

 1. Tik vienkartinė išmoka.
 2. Vienkartinė išmoka + lengvatinė paskola.
 3. Tik lengvatinė paskola.

 Remiamos veiklos:

 • žemės ūkio produktų pirminė gamyba;
 • žemės ūkio valdoje pagamintų ir (arba) išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas, įskaitant pirminį perdirbimą.

Galimi pareiškėjai:

Pareiškėju gali būti fizinis asmuo (savo vardu, kaip valdos valdytojas įregistravęs žemės ūkio valdą) arba juridinis asmuo (savo vardu įregistravęs žemės ūkio valdą).

Parama teikiama jaunajam ūkininkui, kuris pirmą kartą steigiasi žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip valdos ir ūkio valdytojas (juridinio asmens atveju – kuris pirmą kartą steigiasi žemės ūkio valdoje).

Ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 40 metų (tais metais, kai pirmą kartą teikia paraišką, paraiškos teikimo dieną nesuėję 41 metai)

Pareiškėjo ūkis ir valda (juridinio asmens atveju – valda) paramos paraiškos pateikimo metu yra įregistruoti ne anksčiau kaip prieš 24 mėnesius iki paramos paraiškos pateikimo.

Reikalavimai:

Produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis (VED) paraiškos teikimo metu yra ne didesnis kaip 70 000 Eur bei planuojamas VED ne mažesnis kaip 12 000 Eur ir ne didesnis kaip 70 000 Eur.

Paramos gavėjas privalo pradėti įgyvendinti verslo planą per 9 mėn. nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos taip pat verslo planą įgyvendinti per ne ilgesnį kaip 5 m. laikotarpį.

2023 m kvietime neliko draudimo iki paramos paraiškos pateikimo deklaruoti tiesiogines išmokas.

Tinkamos finansuoti išlaidos, tai tos išlaidos, kurios yra būtinos verslo planui įgyvendinti:

– nauja ir naudota žemės ūkio technika;
– įranga, technologiniai įrenginiai, kompiuterinė įranga;
– transporto priemonės;
– ūkinių gyvūnų įsigijimo išlaidos;
– naujų pastatų ir statinių statyba, rekonstrukcija, kapitalinis ar paprastasis remontas, statybinės medžiagos;
– infrastruktūra ūkininko valdoje;
– daugiamečių augalų įsigijimas ir tų augalų sodinimas;
– konsultavimo paslaugos ir kt.

Negrąžinamos paramos dydis:  60 000 Eur.

Parama skiriama verslo planui įgyvendinti ir mokama dviem  dalinėmis išmokomis.

Pirmoji išmokos dalis, sudaranti 80 proc. visos išmokos sumos, paramos gavėjui išmokama po sprendimo skirti paramą priėmimo (be mokėjimo prašymo pateikimo). Likusi 20 proc. išmokos dalis mokama po verslo plano įgyvendinimo.

Didžiausia galima lengvatinės paskolos suma – 100 000 Eur.

Šiam paraiškų rinkimui skirta:
 • dotacijoms – 15 000 000 Eur paramos lėšų.
 • lengvatinėms paskoloms – 19 940 000 Eur paramos lėšų.

Mūsų darbai dėl Jūsų sėkmės

Garantuojame, kad mūsų parengta paraiška atitiks Agentūros vertinimo kriterijus ir dėsime pastangas, kad jūs gautumėte finansavimą.

Po paramos skyrimo galėsime padėti įgyvendiniti Jūsų projektą.

Mes prisiimame atsakomybę, kad Jūsų projektas būtų įgyvendintas laiku pagal paramos sutartyje numatytus reikalavimus.

Padėsime išvengti sankcijų už rodiklių nepasiekimą.

Dėl konsultacijų ar paraiškos rengimo paslaugų susisiekite su mumis:

info@esparamoscentras.lt

arba 

+370 650 709 54

IR MES JUMS PADĖSIME GAUTI FINANSAVIMĄ

Kreipkitės dėl paraiškos rengimo paslaugų.

2023 06 01 – 2023 07 31 galima teikti paraiškas pagal veiklos sritį „PARAMA TRUMPOMS TIEKIMO GRANDINĖMS IR VIETOS RINKOMS SKATINTI VIETOS LYGMENIU“

REMIAMA VEIKLA: pagal priemonės veiklos sritį remiamas ūkio subjektų bendradarbiavimas, skatinant ir vykdant trumposios tiekimo grandinės veiklą.

GALIMI PAREIŠKĖJAI IR PARTNERIAI:
Fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų gamyba ir (arba) perdirbimu, ir (arba) rinkodara, savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą, kurie gali būti pareiškėjais, partneriais ir tarpininkais.
Privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų gamyba ir (arba) perdirbimu, ir (arba) rinkodara, atitinkantys mažoms ir vidutinėms įmonėms (toliau – MVĮ) keliamus reikalavimus, kurie gali būti pareiškėjais, partneriais ir tarpininkais.
Privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio ir maisto produktų realizavimu (prekyba), atitinkantys MVĮ keliamus reikalavimus, kurie gali būti pareiškėjais, partneriais ir tarpininkais.
Viešieji juridiniai asmenys, atitinkantys MVĮ keliamus reikalavimus, kurie gali būti partneriais ir tarpininkais.
Paramos paraišką pareiškėjas turi teikti kartu su partneriais. Projekto partneris – fizinis ir (ar) juridinis asmuo, dalyvaujantis įgyvendinant ir (ar) finansuojant projektą pagal prieš paraiškos pateikimą pareiškėjo ir jo partnerių pasirašytą jungtinės veiklos sutartį. Pareiškėjai ir partneriai projektą įgyvendina kartu kaip projekto grandinės dalyviai.

PARAMOS DYDIS: didžiausia paramos suma projektui nustatoma pagal projekto grandinės dalyvių skaičių (ribojimas netaikomas žemės ūkio kooperatyvams):
• parama projektui negali viršyti 150 000 Eur be PVM;
• parama projektui negali viršyti 250 000 Eur be PVM, jei projekte numatytos investicijos, susijusios su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimu į realizavimo vietas, įskaitant maisto produktų saugojimo ir laikymo būtiną įrangą, viešąsias paslaugas teikiančioms įstaigoms ar įmonėms ir tai sudaro ne mažiau kaip 60 proc. visų projekte numatytų tinkamų išlaidų vertės, atsižvelgiant į projekto grandinės dalyvių skaičių. Vienam projekto grandinės dalyviui gali būti suteikiama iki 85 000 Eur be PVM;
• projektui, kai numatytos investicijos regioninio lygmens logistikos centrui kurti ir (arba) naudoti esamos logistikos infrastruktūrą ilgalaikės nuomos, panaudos ar paslaugų sutarčių pagrindu ir tai sudaro ne mažiau kaip 60 proc. visų projekte numatytų tinkamų išlaidų vertės, paramos suma negali viršyti:
700 000 Eur be PVM, naudojant esamos logistikos infrastruktūrą ilgalaikės nuomos, panaudos ar paslaugų sutarčių pagrindu (vienam projekto grandinės dalyviui gali būti suteikiama iki 200 000 Eur be PVM); 1 500 000 Eur be PVM, vykdant statinio (-ių) statybą, statinio (-ių) rekonstravimą, statinio
(-ių) kapitalinį remontą (vienam projekto grandinės dalyviui gali būti suteikiama iki 500 000 Eur be PVM).
PARAMOS INTENSYVUMAS:
• 100 proc. paramos intensyvumas taikomas projekto einamosioms bendradarbiavimo išlaidoms ir einamosioms projekto įgyvendinimo išlaidoms, skatinamosios veiklos, susijusios su trumposios tiekimo grandinės plėtra, išlaidoms ir bendrosioms išlaidoms;
• 60 proc. paramos intensyvumas taikomas projekto verslo plano įgyvendinimo išlaidoms.

Mūsų darbai dėl Jūsų sėkmės

Garantuojame, kad mūsų parengta paraiška atitiks Agentūros vertinimo kriterijus ir dėsime pastangas, kad jūs gautumėte finansavimą.

Po paramos skyrimo galėsime padėti įgyvendiniti Jūsų projektą.

Mes prisiimame atsakomybę, kad Jūsų projektas būtų įgyvendintas laiku pagal paramos sutartyje numatytus reikalavimus.

Padėsime išvengti sankcijų už rodiklių nepasiekimą.

Jeigu Jums aktualu dėl konsultacijų ar paraiškos rengimo paslaugų rašykite:

info@esparamoscentras.lt

arba skambinkite:

+370 650 709 54

REMIAMA VEIKLA
• miško veisimas (vienkartinė kompensacinė išmoka), įskaitant pagal Ekstremaliųjų situacijų
skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m.
rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 1243 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“, paskelbus ekstremalią situaciją, įveistam, bet ekstremaliojo įvykio pirmaisiais
želdinių ir (arba) žėlinių augimo metais pažeistam miškui atsodinti teikiamą miško įveisimo išmokos
dalį, proporcingą atsodinamų sodmenų kiekiui, vadovaujantis Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų,
patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. D1-199 „Dėl
Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų“ (toliau – Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatai), reikalavimais;
• įveisto miško priežiūra, apsauga ir ugdymas (12 metų mokama kasmetinė kompensacinė
išmoka).
GALIMI PAREIŠKĖJAI
Juridiniai ir ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus fiziniai asmenys, kuriems želdintina žemė,
planuojama apželdinti mišku, priklauso nuosavybės teise, ir savivaldybės, kurios tokią žemę valdo
patikėjimo teise.
PARAMOS DYDIS
Vienkartinė miško įveisimo, taip pat kasmetinės priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokos
apskaičiuojamos kiekvienam projektui atskirai, priklausomai nuo veisiamų želdinių rūšinės sudėties,
pagal Taisyklių 2 priedo lentelėje pateiktus atskirų želdinių įkainius.

2023 08 01 – 2023 09 29 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ (2023 m. II) (EURI)

Remiama veikla:

 • žemės ūkio produktų gamyba;
 • prekinių žemės ūkio produktų, pagamintų ar išaugintų valdoje, apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo tik iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimas ir realizavimas, supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimas.

Remiami žemės ūkio sektoriai:

 • Pieninės galvijininkystės sektorius

Paramos gali kreiptis:

 • juridiniai asmenys;
 • fiziniai asmenys.

Paramos dydis: iki 1,5 mln. Eur.

Paramos intensyvumas: iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Intensyvumas gali būti padidintas 20 proc. atsižvelgiant į tam tikras nuostatas.

Mūsų darbai dėl Jūsų sėkmės

Garantuojame, kad mūsų parengta paraiška atitiks Agentūros vertinimo kriterijus ir dėsime pastangas, kad jūs gautumėte finansavimą.

Po paramos skyrimo galėsime padėti įgyvendiniti Jūsų projektą.

Mes prisiimame atsakomybę, kad Jūsų projektas būtų įgyvendintas laiku pagal paramos sutartyje numatytus reikalavimus.

Padėsime išvengti sankcijų už rodiklių nepasiekimą.

Dėl Jūsų situacijos ekspertinio įvertinimo ir paraiškos rengimo paslaugų rašykite:

info@esparamoscentras.lt

arba skambinkite:

+370 650 709 54

IR MES JUMS PADĖSIME GAUTI FINANSAVIMĄ

2023 08 01 – 2023 09 29 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę „Tvarios investicijos į žemės ūkio valdas“, tačiau ne ilgiau nei pasiekiama paramos paraiškų priėmimo etapui dotacijoms arba lengvatinei paskolai skirta lėšų suma.

Kvietimo biudžetas: dotacijoms skirta 10 000 000 Eur paramos lėšų. Lengvatinėms paskoloms skirta 5 000 000 Eur paramos lėšų.

Remiama veikla: šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir (ar) amoniako išmetimus mažinančių bei oro kokybę gerinančių technologijų diegimas ūkyje (toliau – ŠESD) (privaloma veikla);  biodujų gamyba iš gyvulininkystės ūkyje susidarančio mėšlo ir kitų biologiškai skaidžių žemės ūkio atliekų (toliau – biodujų jėgainės); investicijos į perėjimą prie aukštesnių nei pareiškėjui privalomi ūkinių gyvūnų gerovės reikalavimų (toliau – gyvūnų gerovė).

Pagal priemonę remiami gyvulininkystės subsektoriai:

 • gyvulininkystė (pieninės, mėsinės);
 • kiaulininkystės;
 • paukštininkystės.

Galimi pareiškėjai:

fizinis asmuo, savo vardu įregistravęs ūkininko ūkį ir savo vardu kaip valdos valdytojas įregistravęs žemės ūkio valdą.

juridinis asmuo, kuris savo vardu įregistravęs žemės ūkio valdą (pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja tik iš savo narių valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus, reikalavimas turėti savo vardu įregistruotą valdą netaikomas).

Paramos dydis:

didžiausias dotacijos dydis kai vykdoma tik ŠESD veikla – 200 000 Eur; kai vykdoma privalomoji ŠESD veikla ir papildomai vykdoma biodujų jėgainių veikla – 800 000 Eur; kai vykdoma privalomoji ŠESD veikla ir papildomai vykdoma gyvūnų gerovės veikla – 900 000 Eur; kai vykdoma privalomoji ŠESD veikla bei papildomai vykdomos abi biodujų jėgainių ir gyvūnų gerovės veiklos – 1 500 000 Eur.

Paramos intensyvumas: iki 65 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų; – jauniesiems ūkininkams, besikreipiantiems paramos pagal šią priemonę pirmą kartą paramos intensyvumas didinamas 15 procentinių punktų.

Didžiausias lengvatinės paskolos dydis: 200 000 Eur.

Mūsų darbai dėl Jūsų sėkmės

Garantuojame, kad mūsų parengta paraiška atitiks Agentūros vertinimo kriterijus ir dėsime pastangas, kad jūs gautumėte finansavimą.

Po paramos skyrimo galėsime padėti įgyvendiniti Jūsų projektą.

Mes prisiimame atsakomybę, kad Jūsų projektas būtų įgyvendintas laiku pagal paramos sutartyje numatytus reikalavimus.

Padėsime išvengti sankcijų už rodiklių nepasiekimą.

Dėl Jūsų situacijos ekspertinio įvertinimo ir paraiškos rengimo paslaugų rašykite:

info@esparamoscentras.lt

arba skambinkite:

+370 650 709 54

IR MES JUMS PADĖSIME GAUTI FINANSAVIMĄ

Call Now Button