Loading...
ES parama žemės ūkio plėtrai2022-10-25T10:00:20+00:00

Rengiame paraiškas finansavimui gauti žemės ūkio plėtrai, kaimo verslui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2022-2027 m. programos priemones.

Dėl paraiškų rengimo – https://www.esparamoscentras.lt/es-investicijos/ susisiekite su mumis: 

el. p. info@esparamoscentras.lt

Remiama veikla: smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimas organizuojant bendrus darbo procesus, dalijantis įrenginiais ir ištekliais, vykdant bendrą ūkinę, komercinę, aplinkosauginę veiklą.

Galimi pareiškėjai:  smulkieji ūkiai, kurių žemės ūkio valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra ne mažesnis kaip 4 000 Eur ir ne didesnis kaip 15 000 Eur; smulkieji miško valdytojai, kurių miško valda ne didesnė kaip 20 ha; labai mažos įmonės, kurios veikia ne trumpiau kaip dvejus metus; fiziniai asmenys vykdantys individualią veiklą ne trumpiau nei vienus metus. Paramos paraišką pareiškėjas privalo teikti su partneriais, užsiimančiais ta pačia veikla.

Paramos dydis – iki 90 000 eurų vienam projektui.

Paramos intensyvumas: 100 proc. paramos intensyvumas taikomas projekto bendrosioms išlaidoms ir einamosioms bendradarbiavimo išlaidom; 60 proc. paramos intensyvumas taikomas projekto verslo plano įgyvendinimo išlaidoms; 70 proc. paramos intensyvumas taikomas projekto verslo plano įgyvendinimo išlaidoms tuo atveju, kai smulkieji ūkiai bendradarbiauja gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriuose.

Tinkamos finansuoti išlaidos:
Tinkamomis finansuoti pripažįstamos būtinos projektui vykdyti ir numatytos paramos paraiškoje išlaidos, realiai suplanuotos ir pagrįstos, patirtos (apmokėtos) po paramos paraiškos pateikimo dienos, taip pat bendrosios išlaidos, kurios yra tiesiogiai susijusios su projekto parengimu ir administravimu ir kurios yra patirtos ne anksčiau kaip prieš vienus metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos. Investicijos, kurioms skirta parama, turi būti sumontuotos ir parengtos projekte numatytai veiklai vykdyti / veikiančios iki mokėjimo prašymo pateikimo dienos. Finansinės nuomos (lizingo) būdu įsigyjamas turtas turi tapti paramos gavėjo nuosavybe iki projekto įgyvendinimo pabaigos.
Tinkamų išlaidų kategorijos:
 • einamosios bendradarbiavimo išlaidos, t. y. susitikimų organizavimo (patalpų nuomos, kelionės išlaidos Lietuvos Respublikos teritorijoje (kuro pirkimo ir (ar) visuomeninio transporto išlaidos), kanceliarinės išlaidos, maitinimo), kurios gali sudaryti iki 5 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų be PVM, išskyrus projekto bendrąsias išlaidas;
 • nauja žemės ūkio technika ir nauja žemės ūkio įranga;
 • naujos N, O kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonės;
 • nauja kompiuterinė ir programinė įranga, skirta projekto reikmėms;
 • nauji technologiniai įrengimai, nauja technika ir įranga, skirta projekto reikmėms;
 • kitos (ūkio) paskirties pastatų naujos statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos;
 • nauja miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos technika ir įranga, išskyrus medienos vežimo keliais techniką;
 • dirvos paruošimo miško želdiniams / žėliniams mechanizmai;
 • bendrosios išlaidos finansuojamos iki 10 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės be pridėtinės vertės mokesčio (PVM) ir ne daugiau kaip 1 800 Eur. Tuo atveju, kai projekte numatyti statybos, rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto darbai, finansuojama bendrųjų išlaidų suma be PVM gali būti iki 3 000 Eur.

Mūsų darbai dėl Jūsų sėkmės

Garantuojame, kad mūsų parengta paraiška atitiks Agentūros vertinimo kriterijus ir dėsime pastangas, kad jūs gautumėte finansavimą.

Po paramos Jums skyrimo padėsime įgyvendiniti Jūsų projektą. Mes prisiimame atsakomybę, kad Jūsų projektas būtų įgyvendintas laiku pagal paramos sutartyje numatytus reikalavimus. Padėsime išvengti sankcijų už rodiklių nepasiekimą.

Dėl paraiškos rengimo paslaugų susisiekite su mumis ir mes padėsime parengti kokybišką paraišką finansavimui gauti:

+370 650 709 54

info@esparamoscentras.lt

2022 10 03 – 2022 11 30 galima teikti paraiškas paramai gauti investicijoms į miškininkystės technologijas.

Remiama veikla:

 • miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas;
 • minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas;
 • vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas ar tikslinimas.

Galimi pareiškėjai: privačių miškų valdytojai, savivaldybės, labai mažos bei mažos įmonės.

Paramos dydis: iki 100 000 Eur.

Paramos intensyvumas: iki 65 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Jeigu aktualu, dėl paraiškos rengimo paslaugų investicijoms į miškininkystės technologijas paramai gauti rašykite:

                                                                                                                   info@esparamoscentras.lt

arba skambinkite:

+370 650 709 54

Remiama veikla:
 • miško veisimas (vienkartinė kompensacinė išmoka);
 • pagal Ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 1243 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, paskelbus ekstremalią situaciją, įveistam, bet ekstremaliojo įvykio pirmaisiais želdinių ir (arba) žėlinių augimo metais pažeistam miškui atsodinti teikiama miško įveisimo išmokos dalis, proporcinga įveisto miško plotui, kuriame miško želdiniai ir (arba) žėliniai žuvę, vadovaujantis Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. D1-199 „Dėl Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų“ (toliau – Miško įveisimo ir atkūrimo nuostatai), reikalavimais;
 • įveisto miško priežiūra, apsauga ir ugdymas (12 metų mokama kasmetinė kompensacinė išmoka).
Paramos gali kreiptis:
 • juridiniai ir ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus fiziniai asmenys, kuriems želdintina žemė, planuojama apželdinti mišku, priklauso nuosavybės teise;
 • savivaldybės, kurios tokią žemę valdo patikėjimo teise.
Paramos dydis:
 • vienkartinė miško įveisimo, taip pat kasmetinės priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokos apskaičiuojamos kiekvienam projektui atskirai, priklausomai nuo veisiamų želdinių rūšinės sudėties (atskirų želdinių įkainių lentelė pateikta priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritis „Miško veisimas“ įgyvendinimo taisyklėse);
 • miško įveisimo išmoka mokama tik už želdinamą plotą, o miško priežiūros, apsaugos ir miško ugdymo – už veisiamo miško plotą.

Dėl paraiškos rengimo paslaugų rašykite: info@esparamoscentras.lt

Pagal veiklos sritį remiama tokia veikla:
 • miškų priešgaisrinės apsaugos infrastruktūros kūrimas;
 • miškų gaisrų stebėsenos ir pranešimo apie juos įrangos diegimas ir gerinimas;
 • stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimas.
Paramos gali kreiptis privačių ir valstybinių miškų valdytojai.
Dėl paraiškos rengimo paslaugų rašykite: info@esparamoscentras.lt
Remiama veikla (vykdoma kaimo vietovėje):
 • pamiškių formavimas;
 • miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimas arba būdingos miško struktūros palaikymas;
 • nevietinių medžių rūšių medynų (kai nevietinės medžių rūšys medyne yra vyraujančios) pertvarkymas (rekonstrukcija) į vietinių medžių rūšių medynus;
 • jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymas;
 • Vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas.
Paramos gali kreiptis: privačių ir valstybinių miškų valdytojai.
Dėl paraiškos rengimo paslaugų rašykite: info@esparamoscentras.lt

2022 03 01 – 2022 03 31 galima teikti paraiškas 15 000 Eur paramai gauti smulkiesiems ūkiams

Remiama veikla: žemės ūkio produktų gamyba; žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) perdirbimas ir tiekimas rinkai.

Galimi pareiškėjai: fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir iki paramos paraiškos pateikimo dienos įregistravę savo vardu valdą (kaip valdos valdytojai) ir ūkininko ūkį.

Paramos dydis: iki 15 000 Eur.

Parama išmokama dviem dalinėmis išmokomis. Pirmoji dalis, sudaranti 80 proc. visos išmokos sumos, išmokama po sprendimo skirti paramą priėmimo. Likusi 20 proc. išmokos dalis mokama po verslo plano tinkamo įgyvendinimo.

Dėl paraiškų rengimo paslaugų rašykite: info@esparamoscentras.lt

2021 03 29 – 2021 06 25 miškininkams, planuojantiems plėsti miškų plotus, galima teikti paraiškas paramai gauti

Galimi pareiškėjai: juridiniai asmenys; fiziniai asmenys, savivaldybės. Juridiniams ir fiziniams asmenims želdintina žemė, kurią jie planuoja apželdinti mišku, turi priklausyti nuosavybės teise. Savivaldybės žemę turi valdyti patikėjimo teise.

Remiama veikla: paramos gavėjai paramos lėšas galės panaudoti miško veisimui (mokama vienkartinė kompensacinė išmoka), įveisto miško priežiūrai, apsaugai ir ugdymui (12 metų mokama kasmetinė kompensacinė išmoka). Parama taip pat skiriama įveistam, bet ekstremaliojo įvykio pirmaisiais želdinių ir (arba) žėlinių augimo metais pažeistam miškui atsodinti (mokama įveisiamo miško išmokos dalis, proporcinga atsodinamų sodmenų kiekiui).

Reikalavimai paramos gavimui: norint gauti paramą būtina turėti parengtą projektą, atitinkantį įgyvendinimo taisyklėse numatytas nuostatas. Jis turi būti suprojektuotas taip, kad jo želdinių rūšinėje sudėtyje būtų ne mažiau kaip 10 proc. lapuočių medžių rūšių, želdinių rūšinės sudėties formulėje būtų ne daugiau kaip 6 dalys ąžuolų ir (arba) 4 dalys liepų, parengtas vienai miško želdinių rūšinei sudėčiai ir kt. Taip pat būtina suplanuoti užsodinti ne mažesnį kaip 0,5 ha vientiso veisiamo miško plotą (išskyrus atvejus, nurodytus įgyvendinimo taisyklėse), sodinti tik vietinės kilmės (Lietuvos Respublikos teritorijos) medžių rūšis (išskyrus greitai augančių medžių rūšių, kurių kilmės rajonai nenustatyti, plantacinius želdinius), laikytis kitų priemonės įgyvendinimo taisyklėse nustatytų reikalavimų.

Parama neteikiama, jei sodinami trumpos rotacijos želdiniai (kirtimų rotacijos trukmė iki 15 metų), kalėdinės eglutės ir greitai augančių rūšių medžiai, skirti energijai gaminti. Želdinant greitai augančias medžių rūšis, kurių laikotarpis tarp dviejų kirtimų yra nuo 15 iki 20 metų, parama teikiama tik jų įveisimo išlaidoms kompensuoti. Miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokos nemokamos. Tuo tarpu už savaime mišku apaugusią (kai papildomai želdinti nereikia) žemę miško įveisimo išmoka nemokama, o miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmoka mokama, jei žėlinių vidutinis amžius yra iki 5 metų. Taip pat šiemet patvirtintose įgyvendinimo taisyklėse yra papildoma nuostata – parama nebus teikiama, jei miškas veisiamas antrą kartą tame pačiame plote.

Apie išmokų dydžius, atrankos kriterijus ir suteikiamus balus žiūrėti: https://www.nma.lt/index.php/naujienos/plesti-lietuvos-misku-plotus-padeda-parama/34364

Remiama veikla:

 • miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas;
 • minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas;
 • vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas ar tikslinimas.

Galimi pareiškėjai: privačių miškų valdytojai, savivaldybės, labai mažos bei mažos įmonės.

Paramos dydis: iki 100 000 Eur.

Paramos intensyvumas: iki 65 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Jeigu aktualu, dėl paraiškos rengimo paslaugų https://www.esparamoscentras.lt/lt/es-investicijos-paraisku-rengimo-paslaugos/ rašykite:

                                                                                      info@esparamoscentras.lt

Galimi pareiškėjai: pareiškėjai gali būti fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir iki paramos paraiškos pateikimo dienos įregistravę savo vardu valdą (kaip valdos valdytojai) ir ūkininko ūkį.

Parama skiriama verslo planui įgyvendinti.

Dėl paraiškos rengimo paslaugų rašykite: info@esparamoscentras.lt

Gali pareiškėjai: paramos gali kreiptis privačių ir valstybinių miškų valdytojai.

Remiama veikla (vykdoma kaimo vietovėje):
 • pamiškių formavimas;
 • miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimas arba būdingos miško struktūros palaikymas;
 • nevietinių medžių rūšių medynų (kai nevietinės medžių rūšys medyne yra vyraujančios) pertvarkymas (rekonstrukcija) į vietinių medžių rūšių medynus;
 • jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymas;
 • Vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas.
Paramos gali kreiptis: privačių ir valstybinių miškų valdytojai.
Dėl paraiškos rengimo paslaugų rašykite: info@esparamoscentras.lt

2022 06 01 – 2022 07 29 bus galima teikti paraiškas paramai gauti jauniesiems ūkininkams. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 22 821 887 Eur Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžeto lėšų.

Galimi pareiškėjai: parama skiriama ne vyresniems kaip 40 metų amžiaus ūkininkams, kurie pirmą kartą įsikuria žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojai, turi reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos (arba įsipareigoja juos įgyti per ateinančius 3 metus) ir pateikia verslo planą.

Kas gali pretenduoti į paramą
Į paramą gali pretenduoti jaunieji ūkininkai, užsiimantys žemės ūkio produktų gamyba, taip pat prekinių žemės ūkio produktų, pagamintų (išaugintų) jaunojo ūkininko valdoje, apdorojimu, perdirbimu bei tiekimu rinkai bei atstovaujantys šiems sektoriams:
 • gyvulininkystės;
 • sodininkystės;
 • daržininkystės;
 • uogininkystės;
 • augalininkystės.

Paramos dydis: 40 000 Eur

Paramos suma vienam paramos gavėjui gali siekti 40 000 Eur, kompensuojant 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Parama mokama 2 dalinėmis išmokomis – 80 proc. paramos sumos sudaranti pirmoji išmokos dalis mokama po sprendimo skirti paramą. Likusioji 20 proc. paramos sumos išmokos dalis mokama kitais metais po verslo plano įgyvendinimo.

Tinkamos finansuoti išlaidos

Tinkamomis laikomos išlaidos, kurios yra būtinos, naudojamos verslo planui įgyvendinti ir numatytai veiklai vykdyti bei tiesiogiai susijusios su remiama veikla ir planuojamu įkurti žemės ūkio sektoriumi:

 • nauja ir naudota žemės ūkio technika, traktoriai;
 • įranga, technologiniai įrenginiai, kompiuterinė įranga, įskaitant programinę, transporto priemonės;
 • ūkinių gyvūnų įsigijimo išlaidos;
 • naujų pastatų ir statinių statyba, rekonstrukcija, kapitalinis ar paprastasis remontas, statybinės medžiagos;
 • infrastruktūra ūkininko valdoje;
 • daugiamečių augalų įsigijimas ir tų augalų sodinimas;
 • konsultavimo paslaugos (pvz. verslo plano, paraiškos parengimo paslaugos).

Paramos gavimui būtina parengti verslo planą ir paraišką.

Mūsų darbai dėl Jūsų sėkmės:

Garantuojame, kad mūsų parengta paraiška atitiks Agentūros vertinimo kriterijus ir dėsime pastangas, kad jūs gautumėte finansavimą.

Po paramos Jums skyrimo padėsime įgyvendiniti Jūsų projektą. Mes prisiimame atsakomybę, kad Jūsų projektas būtų įgyvendintas laiku pagal paramos sutartyje numatytus reikalavimus. Padėsime išvengti sankcijų už rodiklių nepasiekimą.

Jeigu Jums aktualu, dėl verslo plano ir paraiškos rengimo paslaugų – https://www.esparamoscentras.lt/lt/es-investicijos-paraisku-rengimo-paslaugos/   – Jaunųjų ūkininkų paramai gauti – rašykite: info@esparamoscentras.lt

Remiama veikla: remiamas lauko drenažo inžinerinės infrastruktūros atnaujinimas; lauko drenažo sistemų pritaikymas pagal keliamus aplinkosaugos reikalavimus; vietinės reikšmės vidaus kelių rekonstravimas bei įrengimas; ariamosios žemės kalkinimas pagal projektą.

Galimi pareiškėjai: savivaldybės; melioracijos sistemų naudotojų asociacijos; fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartis. Paraiškas galima teikti individualiai arba su partneriais.

Paramos dydis: iki 300 000 Eur projektui.

Jei visi rekonstruojami melioracijos statiniai patenka į polderio teritoriją –iki 600 000 Eur;

Jei tik dalis rekonstruojamų melioracijos statinių patenka į polderio teritoriją iki 300 000 Eur.

Paramos intensyvumas: iki 80 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Jeigu aktualu, dėl paraiškos rengimo paslaugų rašykite:

info@esparamoscentras.lt

Remiama veikla
Natūralių ir pusiau natūralių pievų bei ekstensyviai naudojamų šlapynių tvarkymas:
 • krūmų pašalinimo ir sutvarkymo darbai;
 • šienavimo ir nupjautos žolės, nendrių sutvarkymo darbai;
 • nukirstų krūmų ir nupjautos žolės, nendrių išvežimo darbai.
Paramos gali kreiptis:
 • fiziniai (ne jaunesni nei 18 metų amžiaus) ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir teisėtais pagrindais valdantys numatomus tvarkyti žemės plotus.

2022 07 01 – 2022 08 31 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę „PARAMA TRUMPOMS TIEKIMO GRANDINĖMS IR VIETOS RINKOMS SKATINTI VIETOS LYGMENIU“

Galimi pareiškėjai: fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų gamyba ir  perdirbimu, ir (arba) rinkodara, savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą, kurie gali būti pareiškėjais, partneriais ir tarpininkais. Privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų gamyba ir (arba) perdirbimu, ir (arba) rinkodara, atitinkantys mažoms ir vidutinėms įmonėms (toliau – MVĮ) keliamus reikalavimus kurie gali būti pareiškėjais, partneriais ir tarpininkais. Privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio ir maisto produktų realizavimu (prekyba), atitinkantys MVĮ keliamus reikalavimus, kurie gali būti pareiškėjais, partneriais ir tarpininkais. Viešieji juridiniai asmenys, veikiantys pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą ir (arba) Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą, atitinkantys MVĮ keliamus reikalavimus, kurie gali būti partneriais ir tarpininkais.

Paramos dydis ir intensyvumas: parama vienam projektui negali viršyti 150 000 eurų be PVM:

 • jei projekte dalyvauja skirtingų žemės ūkio sektorių subjektai, atsižvelgiant į projekto grandinės dalyvių skaičių, vienam projekto grandinės dalyviui gali būti suteikiama iki 30 000 eurų;
 • jei projekte dalyvauja vieno žemės ūkio sektoriaus subjektai, atsižvelgiant į projekto grandinės dalyvių skaičių, vienam projekto grandinės dalyviui gali būti suteikiama iki 15 000 eurų.

Parama vienam projektui negali viršyti 250 000 eurų be PVM, jei projekte numatytos investicijos, susijusios su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimu į realizavimo vietas, įskaitant maisto produktų saugojimui ir laikymui būtiną įrangą, viešąsias paslaugas teikiančioms įstaigoms ar įmonėms ir tai sudaro ne mažiau 80 proc. visų projekte numatytų tinkamų išlaidų vertės, atsižvelgiant į projekto grandinės dalyvių skaičių, vienam projekto grandinės dalyviui gali būti suteikiama iki 50 000 eurų (šis ribojimas netaikomas žemės ūkio kooperatyvams).

Jei projekte numatytos investicijos regioninio lygmens logistikos centrui kurti, naudoti esamos logistikos infrastruktūrą ilgalaikės nuomos, panaudos ar paslaugų sutarčių pagrindu ir tai sudaro ne mažiau kaip 80 proc. visų projekte numatytų tinkamų išlaidų vertės, paramos suma vienam projektui negali viršyti:

700 000 eurų be PVM, naudojant esamos logistikos infrastruktūrą ilgalaikės nuomos, panaudos ar paslaugų sutarčių pagrindu;

1 500 000 eurų vykdant statinio statybą, statinio rekonstravimą, statinio kapitalinį remontą.

Mūsų darbai dėl Jūsų sėkmės

Garantuojame, kad mūsų parengta paraiška atitiks Agentūros vertinimo kriterijus ir dėsime pastangas, kad jūs gautumėte finansavimą.

Po paramos Jums skyrimo padėsime įgyvendiniti Jūsų projektą. Mes prisiimame atsakomybę, kad Jūsų projektas būtų įgyvendintas laiku pagal paramos sutartyje numatytus reikalavimus. Padėsime išvengti sankcijų už rodiklių nepasiekimą.

Dėl paraiškos rengimo paslaugų susisiekite su mumis ir mes padėsime parengti kokybišką paraišką finansavimui gauti:

+370 650 709 54

info@esparamoscentras.lt

Remiama veikla:

 • vaisių, uogų, daržovių bei grybų perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
 • augalininkystės produkcijos perdirbimas ir (arba) rinkodara;
 • mėsos perdirbimas ir (arba) rinkodara;
 • kitų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardytų produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara;
 • pieno perdirbimas ir (ar) rinkodara.
 • trečios kategorijos šalutinių gyvūninių produktų (viešojo maitinimo atliekos; nužudyti vienadieniai viščiukai; kailiai ir odos; paskerstų gyvulių dalys; žuvis ir jos produktai; kiaušiniai ir jų produktai; gyvūninės kilmės maisto produktai; žaliavinis pienas) perdirbimas ir (arba) rinkodara.

Galimi pareiškėjai:

 • juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara;
 • juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir perdirbantys dalį valdoje užaugintos produkcijos bei planuojantys užsiimti žemės ūkio produktų perdirbimo ir (ar) rinkodaros veikla.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • naujos statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio remonto išlaidos;
 • naujų įrenginių pirkimo arba išperkamosios, finansinės nuomos išlaidos;
 • specialios kompiuterinės ir programinės įrangos išlaidos;
 • bendrosios išlaidos.

Paramos intensyvumas: 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Paramos dydis projektui: iki 1 000 000 eurų.

Jeigu Jums aktualu, dėl paraiškos rengimo paslaugų – https://www.esparamoscentras.lt/lt/es-investicijos-paraisku-rengimo-paslaugos/   – skambinkite ar rašykite:

+370 650 709 54

info@esparamoscentras.lt

Pagal veiklos sritį remiama tokia veikla:
 • biodujų gamyba iš gyvulių, paukščių mėšlo bei kitų biologiškai skaidžių atliekų;
 • biometano gamyba ir suspaudimas;
 • šilumos ir elektros energijos gamyba, naudojant biodujas mažos galios energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginiuose;
 • degazuotojo substrato gamyba.
Viename projekte galės būti remiamos kelios veiklos, tačiau biodujų gamyba iš gyvulių, paukščių mėšlo bei kitų biologiškai skaidžių atliekų yra privaloma.
Galimi pareiškėjai: ūkininkai, labai mažos arba mažos įmonės.

Mūsų darbai dėl Jūsų sėkmės:

Garantuojame, kad mūsų parengta paraiška atitiks Agentūros vertinimo kriterijus ir dėsime pastangas, kad jūs gautumėte finansavimą.

Po paramos Jums skyrimo padėsime įgyvendiniti Jūsų projektą. Mes prisiimame atsakomybę, kad Jūsų projektas būtų įgyvendintas laiku pagal paramos sutartyje numatytus reikalavimus. Padėsime išvengti sankcijų už rodiklių nepasiekimą.

Dėl paraiškos rengimo paslaugų – https://www.esparamoscentras.lt/lt/es-investicijos-paraisku-rengimo-paslaugos/  susisiekite su mumis ir mes Jums padėsime parengti kokybišką paraišką finansavimui gauti: el. p. info@esparamoscentras.lt

2022 08 01 – 2022 09 30 d. galima teikti paraiškas pagal veiklos sritį “Parama investicijoms į žemės ūkio valdas”.

Remiama veikla:

♦ žemės ūkio produktų gamyba;
♦ prekinių žemės ūkio produktų, pagamintų ar išaugintų valdoje, apdorojimas, perdirbimas ir tiekimas rinkai arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo tik iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimas ir realizavimas, supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimas.

Remiami šie žemės ūkio sektoriai:

♦ pieninė galvijininkystė;
♦ mėsinė gyvulininkystė, įskaitant mėsinę galvijininkystę, avininkystę, ožkininkystę, triušininkystę, kiaulininkystę, paukštininkystę, įskaitant kiaušinių gamybą, ir kiti gyvulininkystės sektoriai;
♦ sodininkystė, daržininkystė ir uogininkystė;
♦ kiti augalininkystės sektoriai.

Galimi pareiškėjai:

♦ fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir įregistravę ūkininko ūkį ir valdą;
♦ juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir įregistravę valdą.

Pareiškėjas gali kreiptis dėl:

♦ negrąžintinos paramos;
♦ negrąžintinos paramos ir lengvatinės paskolos investicijoms bei apyvartiniam kapitalui;
♦ tik lengvatinės paskolos investicijoms ir apyvartiniam kapitalui.

Paramos dydis:

Investicinės paramos dydis vienam paramos gavėjui:

♦ 300 000 eurų, kai teikiama investicinė parama;
♦ 600 000 eurų, kai teikiama investicinė parama ir tuo pačiu:
– paraiškoje numatyta įgyvendinti kolektyvines investicijas;
– paraiškoje statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos sudaro daugiau kaip 75 proc. visų projekto investicijų vertės, be PVM;
♦ didžiausias paskolos dydis vienam pareiškėjui negali viršyti 200 000 eurų;
♦ kai teikiama investicinė parama ir lengvatinė paskola – 500 000 eurų;
♦ 800 000 eurų, kai teikiama investicinė parama ir lengvatinė paskola ir tuo pačiu:
– pateiktoje paraiškoje numatyta įgyvendinti kolektyvines investicijas;
– pateiktoje paraiškoje statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos projekto vertėje sudaro daugiau kaip 75 proc. visų projekto investicijų vertės, be PVM. Tuo atveju, kai statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos projekto vertėje sudaro mažiau kaip 75 proc. visų projekto investicijų vertės, be PVM, paramos suma projektui negali viršyti 300 000 eurų;

Paramos intensyvumas: iki 70 proc tinkamų finansuoti projekto iškaidų.

Lengvatinės paskolos sąlygos: didžiausias paskolos dydis vienam paskolos gavėjui negali viršyti 200 000 eurų; paskolos laikotarpis iki 5 metų; metinė palūkanų norma – ne didesnė kaip 1,3 proc; paskolos dalis, skiriama apyvartinio kapitalo finansavimui, negali sudaryti daugiau kaip 30 procentų paskolos lėšomis tinkamų finansuoti investicijų vertės.

Dėl lengvatinių paskolų kreiptis į UAB „Medicinos bankas“,

Mūsų darbai dėl Jūsų sėkmės:

Garantuojame, kad mūsų parengta paraiška atitiks Agentūros vertinimo kriterijus ir dėsime maksimalias pastangas, kad jūs gautumėte finansavimą.

Po paramos Jums skyrimo padėsime įgyvendiniti Jūsų projektą. Mes prisiimame atsakomybę, kad Jūsų projektas būtų įgyvendintas laiku pagal paramos sutartyje numatytus reikalavimus.  Stengsimės išvengti sankcijų už rodiklių nepasiekimą.

Jeigu aktualu dėl paraiškos rengimo paslaugų investicijoms į žemės ūkio valdas paramai gauti skambinkite ar rašykite:

  +370 650 709 54

info@esparamoscentras.lt

Prioritetai:
 • atkurti, išsaugoti ir pagerinti nuo miškininkystės priklausančias ekosistemas;
 • skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos miškininkystės sektoriuje.
Tikslinės sritys – bioįvairovės, aukštos gamtinės vertės medynų atkūrimas ir išsaugojimas; veiklų, prisidedančių prie aplinkai palankių ūkininkavimo sistemų, augalijos ir gyvūnijos zonų miškuose kūrimo ir (arba) jų priežiūros gerinimo, skatinimas; anglies dvideginio absorbavimas ir jo emisijos miškininkystės srityje mažinimas.
Pagal veiklos sritį remiama tokia veikla:
 • miškų priešgaisrinės apsaugos infrastruktūros kūrimas;
 • miškų gaisrų stebėsenos ir pranešimo apie juos įrangos diegimas ir gerinimas;
 • stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimas.
Paramos gali kreiptis privačių ir valstybinių miškų valdytojai.
Dėl paraiškos rengimo paslaugų rašykite: info@esparamoscentras.lt

Parama verslo pradžiai ar plėtrai kaimo vietovėje įvairiuose Lietuvos rajonuose apima įvairias verslo sritis nuo gamybos iki paslaugų teikimo (pvz, autoserviso, kepyklos, kavinės (maisto gamybos), turizmo, socialinio taksi, aplinkos tvarkymo darbų ir kitas verslo veiklas kaimo vietovėje.
Paramos intensyvumas: iki 70% tinkamų finansuoti išlaidų.
Paramos dydis: priklauso nuo atskiros VVG.
Galimi pareiškėjai: fizinio asmens – nuolatinė gyvenamoji vieta turi būti deklaruota kaimo vietovėje, pareiškėjo – juridinio asmens – buveinė turi būti registruota kaimo vietovėje ir išlaikyta visu kontrolės laikotarpiu.
Projektu turi būti kuriamos naujos darbo vietos sau ar kitiems asmenims, registruotiems kaimo vietovėje.

Akmenės rajono VVG: kvietimai teikti paraiškas.
Parama privačiam verslui kaimo vietovėse pradėti ir plėtoti: 2022 02 28 – 2022 04 08; viešojo sektoriaus verslo kūrimas ir plėtra: 2022 04 25 – 2022 06 03.
Alytaus rajono VVG: kvietimai teikti paraiškas.
Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti: 2022 04 29 – 2022 05 31; vietovės privalumų panaudojimas: 2022 04 29 – 2022 05 31
Anykščių rajono VVG: kvietimai teikti paraiškas 2022 sausio –  balandžio mėn.
Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti; parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti; NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra.
Biržų rajono VVG: kvietimai teikti paraiškas.
Parama ne žemės ūkio vietos verslui pradėti ir plėtoti: iki 2022 05 12; parama socialinio verslo kūrimui ir plėtrai: 2022 09 09 – 2022 10 27.
Parama bendruomeninio verslo kūrimui ir plėtrai: 2022 09 09 – 2022 10 27.
Druskininkų VVG: kvietimai teikti paraiškas 2022 vasario  – rugsėjo mėn.
Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius: 2022 02 07 – 2022 03 17; 2022 03 07 – 2022 04 21; kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas: 2022 07 18 – 2022 09 16.
Dzūkijos VVG: kvietimai teikti paraiškas: 2022 01 31 – 2022 03 02.
Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti; parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti.
Elektrėnų VVG: kvietimai teikti paraiškas 2022 03 01  –  2022 03 31.
Parama verslui kaimo vietovėse pradėti ar plėtoti.
Ignalinos rajono VVG: kvietimai teikti paraiškas: 2022 kovo-balandžio mėn; gėgužės – rugpjūčio mėn; lapkričio – gruodžio mėn.
Paslaugų ir vietos projektų kūrimas ir plėtra.
Jonavos VVG: kvietimai teikti paraiškas.
Pridėtinės vertės didinimas perdirbant produkciją ir vykdant vietos produktų rinkodarą: 2022 01 15 – 2022 02 18; novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius: 2022 01 14 – 2022 02 28.
Joniškio rajono partnerystės VVG: kvietimai teikti paraiškas.
Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti: 2022 02 10 – 2022 03 22; parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti: 2022 01 10 – 2022 02 22; NVO ekonominės veiklos skatinimas: nuo 2022 02 14; parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą: nuo 2022 03 08.
Kaišiadorių VVG: kvietimai teikti paraiškas.
Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra: 2022 04 01–  2022 06 01.
Kalvarijos VVG: kvietimai teikti paraiškas.
Novatoriško verslo kūrimas ir plėtra: 2022 02 28 – 2022 04 11; 2022 05 30 – 2022 07 04.
Kėdainių VVG: kvietimai teikti paraiškas.
Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą: paraiškų teikimas rugsėjo – spalio mėn.
Molėtų rajono VVG: kvietimai teikti paraiškas: 2022 01 10 – 2022 02 28; 2022 07 01 – 2022 08 05.
Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius.
Nemunas VVG (Jurbarko regionas): kvietimai teikti paraiškas 2022 01 03 – 2022 03 28.
Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas; regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą; neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant vaikus ir jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą; vietos ūkio plėtra ir sukuriamos pridėtinės vertės didinimas, efektyviai panaudojant turizmo ir kitus vietos išteklius.
Kaišiadorių VVG: kvietimas teikti paraiškas.
Mažų ūkių konkurencingumo didinimas, didinant žemės ūkio produktų pridėtinę vertę, plėtojant vietos rinkas: iki 2022 02 01; bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra: 2022 04 01 – 2022 06 01.
Kalvarijos VVG: kvietimai teikti paraiškas 2022.
Bendradarbiavimo rėmimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“2022 02 07–2022 03 10;
mažų ūkių konkurencingumo didinimas, didinant žemės ūkio produktų pridėtinę vertę, plėtojant vietos rinkas.
Kauno rajono VVG: kvietimai teikti paraiškas 2022 02 25 – 2022 04 21.
Viešųjų erdvių bei infrastruktūros atnaujinimas ir įrengimais; partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje; ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra.
Kėdainių rajono VVG: kvietimai teikti paraiškas.
Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti ar plėtoti: 2022 vasario – balandžio mėn; parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą: 2022 rugsėjo – spalio mėn.
Kelmės krašto partnerystės VVG: kvietimai teikti paraiškas 2022 02 01 – 2022 03 15.
Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui; parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse; kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas; pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse.
Kretingos rajono kaimo plėtros asociacija: kvietimai teikti paraiškas 2022 01 17 – 2022 03 25.
Verslo pradžiai kaimo vietovėje; verslo plėtrai kaimo vietovėje; parama paslaugoms ir kitoms ekonominėms veikloms kaime kurti ir plėtoti.
Kupiškio VVG: kvietimas teikti paraiškas: iki 2022 04 28.
Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą.
Marijampolės VVG: kvietimai teikti paraiškas: 2022 02 01 – 2022 03 15;
parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti: 2022 05 02  – 2022 05 31
Molėtų VVG: kvietimai teikti paraiškas.
Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius: 2022 04 01 – 2022 05 06; 2022-07-01 – 2022-08-05.
„Pagėgių kraštas“ VVG: kvietimai teikti paraiškas.
novatoriško ūkio ir verslo plėtra, efektyviai panaudojant turizmo ir kitus vietos išteklius: 2022 04 19 – 2022 05 20.
„Pajūrio kraštas“ VVG (Klaipėdos raj): 2022 m kvietimai teikti paraiškas.
Verslo pradžiai ir plėtrai kaimo vietovėje: 2022 04 04 – 2022 05 04.
Pakruojo rajono VVG: kvietimai teikti paraiškas 2022 03 04 ž 2022 04 04.
Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius; Bendradarbiavimas tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas.
Panevėžio rajono VVG: kvietimai teikti paraiškas: iki 2022 05 20.
Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti; parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą.
Pasvalio VVG: kvietimai teikti paraiškas iki 2022 03 31.
NVO socialinio verslo kūrimas; partnerystės įgūdžių plėtojimas, savanorystės skatinimas; patrauklių jaunimui gyventi kaime sąlygų sudarymas; parama socialinėms, kultūrinėms, pilietinėms jaunimo iniciatyvoms; jaunimo laisvalaikio galimybių gerinimas; parama smulkioms žemės ūkio veikloms ir žemės ūkio produktų apdorojimo bei perdirbimo verslams pradėti; parama žemės ūkio veiklų ir su žemės ūkiu susijusių verslų plėtrai; parama iniciatyvoms, skirtoms sudaryti palankias gyventojų ekonominio užimtumo sąlygas; parama smulkių veiklos vykdytojų bendradarbiavimui ir bendradarbiavimo iniciatyvoms, įgyvendinant populiarinimo veiklą, skirtą vietos rinkoms plėtoti; Verslumo skatinimas, verslo patirties perėmimas.
Prienų rajono VVG: kvietimas teikti paraiškas: 2022 05 03 – 2022 06 09.
Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti.
Plungės rajono VVG: kvietimai teikti paraiškas.
Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui: 2022 09 26 – 2022 10 26; parama maisto tiekimo grandinės organizavimui ir žemės ūkio produktų perdirbimui: 2022 03 07 – 2022 05 06; parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse: 2022 04 11 – 2022 06 10; gyvenimo kokybės gerinimas ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse: 2022 09 05 – 2022 11 04; parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui:  2022 09 26 – 2022 10 26.
Radviliškio rajono VVG: kvietimai teikti paraiškas.
Ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius: 2022 02 01 –  2022 04 01; parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti, parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti: 2022 sausio – vasario mėn.
Raseinių VVG: kvietimai teikti paraiškas.
Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti: iki 2022 02 09; parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti: iki 2022 02 28; bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti: 2021 12 29 – 2022 02 02; parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą:  2022 02 03 – 2022 03 30.
Rokiškio rajono VVG: kvietimai teikti paraiškas: iki 2022 05 03.
Parama verslui pradėti kaimo vietovėje; parama verslui plėtoti kaimo vietovėje; parama socialiniam verslui kurti ir plėtoti
Skuodo VVG: kvietimas teikti paraiškas 2022 sausio  – kovo mėn.
Parama alternatyviųjų žemės ūkio veiklų vykdymui; parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir realizavimui.
Sūduvos VVG: kvietimai teikti paraiškas: 2022 sausio – kovo mėn.
Socialinių ir kitų paslaugų plėtra vykdant NVO ir bendruomeninį verslą; parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti; parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti; mokymų organizavimas socialinio verslo srityje; NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra.
Šakių rajono VVG: kvietimas teikti paraiškas.
Parama verslo pradžiai kaimo vietovėje: iki 2022 01 31.
Šalčininkų rajono VVG: kvietimai teikti paraiškas.
Ne žemės ūkio verslų kūrimas ir plėtra: 2022 02 15 – 2022 04 15; 2022 03 01 – 2022 04 30.
Šiaulių rajono VVG: kvietimas teikti paraiškas: 2022 04 01 – 2022 05 02.
Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti.
Šiaurės vakarų Lietuvos (Mažeikiai) VVG: kvietimai teikti paraiškas: 2022 04 08 – 2022 06 07
Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti.
Šilutės rajono VVG: kvietimai teikti paraiškas.
Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti: 2021 12 20 – 2022 02 17;  parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti: 2021 12 20 – 2022 02 17; 2022 02 08 – 2022 03 08.
Šilalės rajono VVG: kvietimai teikti paraiškas.
Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti: 2022 04 04 – 2022 05 09; 2022 07 25 – 2022 08 29; parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti: 2022 04 04 – 2022 05 09.
Širvintų rajono VVG: kvietimas teikti paraiškas: 2022 sausio – gegužės mėn;
Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti;  parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai.
Švenčionių rajono VVG: kvietimai teikti paraiškas:
Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti: kvietimas iki 2022 02 18; parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti: 2022 02 18 – 2022 02 25; socialinio verslo kūrimas ir plėtra: 2022-02-14  – 2022-03-31.
Tauragės VVG: kvietimas teikti paraiškas:
Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą: 2022 03 10 – 2022 04 15. Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui: 2022 03 01 – 2022 04 06.
Telšių rajono VVG: kvietimai teikti paraiškas.
Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti, parama ne žemės ūkio verslui plėtoti: 2022 02 21 – 2022 03 31.
NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra: 2022 05 02 – 2022 06 02,  2022 09 01 – 2022 10 04.
Trakų krašto VVG: kvietimai teikti paraiškas.
Parama verslui kaimo vietovėse pradėti: 2022 02 04  – 2022 03 04; parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti: 2022 02 04  – 2022 03 04; NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra: 2022 02 04  – 2022 03 04; NVO socialinės veiklos skatinimas bei įvairinimas: 2022 01 27 – 2022 02 28.
Utenos rajono VVG: kvietimai teikti paraiškas.
Parama ne pelno sektoriaus organizacijų investicijoms į socialinio verslo kūrimą ir plėtrą bei užimtumo skatinimą kaimiškose Utenos rajono vietovėse: 2022 02 01 – 2022 03 14; vietos ūkio ir verslo plėtra kuriant naujas darbo vietas: 2022 04 04 – 2022 05 05; parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai: 2022 09 20  – 2022 11 07.
Varėnos VVG: kvietimai teikti paraiškas iki 2022 02 17.
Parama kultūros savitumo išsaugojimui ir tradicijų puoselėjimui; parama vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo gerinimui; viešųjų erdvių, laisvalaikio bei sporto infrastruktūros kūrimas ir plėtra.
Vilkaviškio krašto VVG: kvietimai teikti paraiškas: 2022 01 03 – 2022 02 28.
Parama ne žemės ūkio veiklai pradėti; parama ne žemės ūkio veiklai plėtoti; NVO sektoriaus verslo kūrimas ir plėtra.
Zarasų – Visagino regiono VVG: kvietimai teikti paraiškas.
Paslaugų ir vietos produktų kūrimas: 2022 01 20 – 2022 03 15; bendradarbiavimo rėmimas skatinant trumpos maisto tiekimo grandinės produktų gamybą ir rinkodarą: 2022 07 01 – 2022 08 29;  parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą: 2022 09 05 – 2022 10 20.

Daugiau informacijos apie Lietuvos visų VVG kvietimus žiūrėti: ČIA.

Jeigu Jums aktualu dėl paraiškos rengimo paslaugų https://www.esparamoscentras.lt/es-investicijos/ , rašykite: info@esparamoscentras.lt

Call Now Button