Loading...
Finansavimas/paskolos2024-06-10T16:43:56+00:00

Padedame įmonėms gauti finansavimą ar pritraukti investuotoją iš įvairių  šaltinių: ES fondų, rizikos kapitalo fondų, privačių investuotojų, verslo angelų, bankų bei kitų šalies ir užsienio kredito įstaigų

Teikiame šias paslaugas:

• atliekame galimybių analizę gauti finansavimą ar paskolą bei identifikuojame tinkamiausią veiklos finansavimo šaltinį,

• surandame banką, kredito uniją ar kitą šaltinį,

• parengiame verslo planą/investicinį projektą pagal banko/kredito unijos/kito šaltinio rekomendacijas,

• atstovaujame klientą derantis dėl finansavimo ar paskolos sąlygų,

• padedame paruošti visus sandoriui reikalingus dokumentus.

Investiciniai ir verslo planai rengiami atsižvelgiant į įmonės pobūdį, veiklos mastą ir specifiką. Klientui pageidaujant, Europos Sąjungos  Paramos Centro specialistai gali įvertinti verslo rinkos vertę.

Turime sėkmingos finansavimo pritraukimo ir paskolų gavimo patirties verslo projektams (verslą pradėti, verslą plėsti, apyvartinėms lėšoms finansuoti) dirbant su potencialiais investuotojais ir kredito įstaigomis.

Kviečiame konsultuotis visais paskolos gavimo ir kitais verslo finansavimo klausimais.

STARTUOK – FINANSINĖ PRIEMONĖ VERSLO ĮMONĖMS

Priemonei įgyvendinti skirta 35,29 mln. eurų Verslo finansavimo fondo, finansuojamo iš Europos regioninės plėtros fondo, lėšų.

Galimi pareiškėjai

Smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektai, kurie atitinka SVV subjekto statusą, ir:

 • kurie veikia ne ilgiau kaip trejus metus, skaičiuojant nuo įmonės ar individualios veiklos įregistravimo datos;
  arba
 • kurie vykdo socialinio poveikio projektus ir veikia ne ilgiau kaip penkerius metus, skaičiuojant nuo įmonės ar individualios veiklos įregistravimo datos;
  arba
 • Kurie ne anksčiau kaip nuo 2022 m. vasario 24 d. yra įsteigti Lietuvoje, kurių dalyvis (akcininkas, narys, dalininkas) ar savininkas yra leidimą gyventi Lietuvoje turintis Ukrainos pilietis ar Ukrainos juridinis asmuo ir veikia ne ilgiau kaip penkerius metus.

Socialinio poveikio projektai tai projektai, kurie sprendžia visuomenės socialines problemas bent vienoje iš šių sričių:

– Biologinės įvairovės, kraštovaizdžio apsauga, gyvūnų globa;
– Kultūrinė veikla ir visuomenės kūrybiškumo ugdymas, kultūros paslaugų prieinamumo plėtojimas;
– Visuomenės sveikatinimas;
– Žmogaus teisių ir lygių galimybių gynimas ir užtikrinimas;
– Ligų prevencija, pacientų teisių gynimas ir tarpusavio pagalbos stiprinimas;
– Vaikų ir jaunimo švietimas ir ugdymas bei pensinio amžiaus žmonių neformalus švietimas ir asmenybės ugdymas;
– Neįgaliųjų veiklos sąlygų gerinimas ir galimybių laisvai judėti bei naudotis visuomenėje teikiamomis paslaugomis užtikrinimas;
– LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintame Socialinių paslaugų kataloge nustatytų socialinių paslaugų teikimas.

Paskolos dydis:

Investicijų finansavimo atveju  iki 3 000 000 Eur. Paskolos trukmė – 120 mėn.

Apyvartinių lėšų papildymo atveju iki 200 000 Eur. Paskolos trukmė – 36 mėn.

Palūkanų norma

Paskolos gavėjams taikoma kintama metinė palūkanų norma, kuri priklauso nuo paskolos gavėjo ir jo įgyvendinamo projekto rizikingumo, paskolos užtikrinimo priemonių dydžio ir paskolos trukmės, ir yra nustatoma pagal tiesiogiai INVEGOS teikiamų paskolų palūkanų apskaičiavimo metodiką. Palūkanų normą sudaro palūkanų marža, kuri priklauso nuo paskolos gavėjo ir jo įgyvendinamo projekto rizikingumo, paskolos užtikrinimo priemonių dydžio, paskolos trukmės, paskolos grąžinimo grafiko ir kintamos palūkanų dalies – 12 mėnesių EURIBOR.

Investicijų finansavimo atveju projekto įgyvendinime privalo dalyvauti ir privatūs finansuotojai, kurie turi prisidėti ne mažiau kaip 20 proc. projekto išlaidų (suma skaičiuojama be PVM, išskyrus tuos atvejus kai paskolos gavėjas yra ne PVM mokėtojas), iš kurių ne mažiau kaip 10 proc. projekto išlaidų turi sudaryti paties paskolos gavėjo nuosavos lėšos. INVEGOS suteikiamos paskolos suma negali viršyti 80 proc. investicinio projekto išlaidų (suma skaičiuojama be PVM, išskyrus tuos atvejus kai Paskolos gavėjas yra ne PVM mokėtojas).

Privačiu finansuotoju gali būti paskolos gavėjas ir Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje veikiantis fizinis ar privatus juridinis asmuo, kuris prisideda prie projekto įgyvendinimo.

Plačiau žiūrėti: https://invega.lt/paslaugos/25/startuok-90

Dėl paraiškos / verslo plano rengimo paslaugų rašykite

info@esparamoscentras.lt

Lengvatinės paskolos palankiomis palūkanų normomis yra skirtos smulkiojo ir vidutinio verslo atstovams, dažniausiai pirmuose plėtros etapuose. UAB „Medicinos bankas“ bendradarbiaudamas su INVEGA (valstybės įsteigta finansų įstaiga) šios priemonės pagalba siekia pagerinti galimybes SVV įmonėms gauti finansavimą.

 • Paskola gali būti išduodama investicijoms finansuoti ir (ar) apyvartinio kapitalo trūkumui papildyti.
 • Paskolos suma – iki 600 000 Eur. Maksimalus paskolos dydis gali būti didinamas atsižvelgiant į paskolai skiriamą banko nuosavų lėšų procentą.
 • Galimas paskolos grąžinimo laikotarpis – iki 120 mėn.

Kodėl verta?

 • Maksimalios paskolos palūkanos: 3 mėn. EURIBOR + 0,1% + iki 3 % marža, kurias iki 95 proc. 36 mėnesių laikotarpiu kompensuoja INVEGA.
 • Galima INVEGOS garantija iki 80 proc. paskolos sumos.

Jeigu Jums aktualu kreipkites: info@esparamoscentras.lt.

 Mūsų ekspertai įvertinę jūsų galimybes gauti lengvatinę paskolą parengs verslo planą ir kitus reikalingus dokumentus paskolai gauti.

 

 

Galimi pareiškėjai: labai mažos, mažos įmonės, fiziniai asmenys, dirbantys pagal verslo liudijimą arba užsiimantys individualia veikla, kurie atitinka SVV subjekto statusą, ketinantys pradėti verslą ar veikiantys iki 1 metų nuo įmonės įregistravimo datos.

Paskolos yra skirtos investicijoms ir / arba apyvartinėms lėšoms papildyti.

 Paskolos dydis: 25 000 eurų vienam paskolos gavėjui.

Paskolos teikimo laikotarpis: ne ilgesnis kaip 120 mėn.

Finansavimas neteikiamas – infrastruktūrai, žemei ir nekilnojamajam turtui įsigyti.

 • Paskolai taikoma 3 proc. fiksuota palūkanų marža + 3 mėnesių EURIBOR.
 • Investicinės paskolos atveju INVEGA kompensuoja palūkanas iki 95 proc. 36 mėnesių laikotarpiu.
 • Galima INVEGOS garantija iki 80 proc. paskolos sumos.

Norėdamas gauti bet kokią paskolą kredito unijoje, fizinis asmuo turi tapti kredito unijos nariu, o juridinis asmuo asocijuotu kredito unijos nariu.

Paskolų sutartys su paskolų gavėjais pasirašomos iki 2023 m. rugsėjo 30 d.

 Jeigu Jums aktualuk reipkites: info@esparamoscentras.lt.

 Mūsų ekspertai įvertinę jūsų galimybes gauti lengvatinę paskolą parengs verslo planą ir kitus reikalingus dokumentus paskolai gauti.

Rengiame verslo planus, investicinius projektus.

Jei  verslo planas ar investicinis projektas užpildytas dalinai, galime parengti finansines dalis.

Bendradarbiaujame su kredito įstaigomis, todėl stengsimės, kad parengtas verslo planas būtų kredituotas.

Call Now Button