Apie2024-04-14T10:18:05+00:00

Dr. L. Šadžius klientų vertinamas dėl darbo patirties dirbant 2010-2019 m. ES paramą administruojančios Agentūros vadovybėje

Ekspertas ES paramos klausimais Dr. Linas Šadžius

Nuo 1999 m. dėstė teisės, ekonomikos, žemės ūkio, vadybos, viešojo administravimo, sveikatos ekonomikos ir kitų specialybių studentams Vilniaus universitete, Vilniaus Gedimino technikos universitete,  Mykolo Romerio universitete ekonomikos, projektų valdymo, finansų inžinierijos temomis.
Linas Šadžius specializuojasi ES fondų paramos, nacionalinės paramos administravime, projektų valdyme tokiose srityse: ES parama žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei; ES parama verslui; ES parama kultūros ir kūrybinių industrijų (KKI) sektoriui; ES parama aplinkos sektoriui; ES parama mokslo, inovacijų ir technologijų sektoriui; ES parama sporto sektoriui; nacionalinėmis lėšomis finansuojamų priemonių srityje.

Gimė ir augo Vilniuje

1999–2003 m. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Verslo vadybos fakulteto Finansų inžinierijos katedros dėstytojas.
2004 m.             Socialinių mokslų srities ekonomikos krypties daktaras, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika (04S).
2005–2007 m. Mykolo Romerio universiteto Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto prodekanas.
2007–2015 m. Mykolo Romerio universiteto Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto docentas.
2007–2011 m. VĮ „Kauno Naujamiesčio darbo rinkos mokymo centras“ direktorius.
2006–2013 m. Socialinių mokslų daktaro laipsnių pripažinimo mokslinės Tarybos narys.
2010–2019 m. Nacionalinės mokėjimo agentūros generalinio direktoriaus pavaduotojas (karjeros valstybės tarnautojas – 18 kategorija).
Dirbant Nacionalinės mokėjimo agentūros vadovybėje:
♦ 2012 m. Agentūra pelnė Nacionalinį kokybės prizą stambių įmonių kategorijoje. Nacionalinio kokybės prizo konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir Kokybės taryba.
♦ 2013 m. Nacionalinei mokėjimo agentūrai skirtas Europos žinių prizas. Europos žinių prizu įvertinamos ES institucijų pastangos padėti savo darbuotojams tobulinti ir gilinti profesines žinias.
♦ 2014 m. pabaigoje įdiegta Aplinkos apsaugos vadybos sistema, remiantis LST EN ISO 14001:2005 standartu.
♦ Pradedamas 2014–2020 m. finansinis laikotarpis. Jam skirta 4,63 mlrd. Eur.
♦ 2015 m. gruodžio 31 d. sėkmingai baigta įgyvendinti Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa. Visos programai skirtos lėšos – 2,286 mlrd. Eur – pasiekė Lietuvos kaimą.

1983–1987 m. Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto Prekybos ekonomikos fakultetas, Prekybos ekonomikos diplomas.
1996-1998 m. Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla, Tarptautinės ekonomikos magistro laipsnis.
1999–2003 m. Vilniaus Gedimino technikos universiteto ekonomikos mokslo krypties doktorantūra, socialinių mokslų daktaro laipsnis, 04S.
2004–2005 m. Nevados universiteto Lee verslo mokykla, Las Vegas, Jungtinės Amerikos Valstijos. Tematika – Verslo ir ekonominiai tyrimai.
2001-2016 m. Mykolo Romerio universiteto  Verslo vadybos fakulteto Ekonomikos katedros dėstytojas.
2007 m. Mykolo Romerio universiteto senato nutarimu suteiktas pedagoginis vardas.
2008-2016 m. Mokslinių laipsnių pripažinimo, socialinių mokslų srityje, mokslinės Tarybos narys.

Kalbos: anglų, rusų, prancūzų.

Autorius:
♦ Šadžius L. Lietuvos komercinių bankų raida (1988-2004). Monografija. Vilnius, Mokslo aidai, 2005, 516 p. (moksliniai recenzentai: Akad. prof. habil. dr. A. Buračas, prof. habil. dr. J. Čičinskas, prof. habil. dr. P. Gylys, prof. habil. dr. A. V. Rutkauskas, doc. dr. A. Dobravolskas).
♦ Šadžius L. Crowdfunding Regulation in the Baltic Region, February, 2018 International Journal of Business and Social Science, Radford, USA, ISSN 2219-1933 (Print), 2219-6021 (Online), Vol. 9, No. 2, 99-110.
♦ Šadžius L. Crowdfunding Regulation in the Republic of Lithuania publication date November, 2017, European Journal of Business and Social Sciences, Zurich, Switzerland. ISSN : 2235-767X, Vol. 6, No. 08, 49-56.
♦ Šadžius L. Existing Legal Issues for Crowdfunding Regulation in European Union Member States, September, 2017, International Journal of Business, Humanities and Technology, Los Angeles, USA. ISSN 2162-1357 (Print), ISSN 2162-1381 (Online), Vol. 7, No. 3, 52-62.
♦ Šadžius L. European Integration: Historical Aspects and Current Problems // International Journal of Business, Humanities and Technology, ISSN2162-1357 (Print), ISSN2162-1381 (Online), Vol.3, No.6, 2013, p. 1-7, Los Angeles, CA, USA.
♦ Šadžius L. Problems of adoption of the euro in the Baltic countries. // The seventh year as European Union member states : economics, politics, law : proceedings of the International Conference 6-7 May 2011/Latvian Academy of Sciences, Mykolas Romeris University, Riga Stradinš University, College of Law. Riga: Latvian Academy of Sciences, 2011. P. 92-102.
♦ Šadžius L. Problems of the adoption of the euro in Poland and the Baltic countries. // Roczniki Naukowe Wyžszej Szkoly Bankowej wToruniu Nr. 10(10), 2011, p. 41-50. Torun, 2011. ISSN 1643-8175.
♦ Šadžius L. Modelling and optimization of transportation costs // Intelektinė ekonomika: mokslo darbų žurnalas, 1 (7), ISSN 1822-8011, Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2010, p. 18-29.
♦ Šadžius L. Transportavimo išlaidų minimizavimo būdas // Tiltai: socialiniai mokslai, Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1392-3137, 2009, Nr. 1(46), p. 1-23.
♦ Šadžius L. Evolution of the Banking System in Lithuania: from State-Owned Mono-Banks to a Modern Banking System. (1988-2004) (co-author J. Čičinskas) // Ekonomika, Nr. 74, ISSN 1392-1258. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2006, p. 7-20.
♦ Šadžius L. The Development of Banking System in Lithuania / Stadies of Economic and Social Policy. Economic Transformation in Lithuania in 1990-2005. Selecion of scientific articles (II). ISBN 9955-20-105-3. Vilnius, 2006, p. 132-148.
♦ Šadžius L. Lietuvos komerciniai bankai ekstensyvios plėtros ir griūties sąlygomis (1991 – 1996 m.) // Pinigų studijos, 2004, Nr. 4, ISSN 1392-2637. Vilnius: Lietuvos bankas, p. 5-30.
♦ Šadžius L. Contemporary Banking of Lithuania in the Period of Transformation of Economic Systems / Scientific Proceedings of Riga Technical University. Economics and Business. ISSN 1407-7337. Riga, 2004, p. 111-128.
♦ Šadžius L. Lietuvos komercinių bankų teisinės bazės formavimo ir raidos analizė 1990–1996 m. // Teisė, Nr. 45. ISSN 1392-1274 Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2003, p. 23–43.
♦ Šadžius L. Lietuvos šiuolaikinės bankininkystės raidos pradžia (1988-1990 m.) // Pinigų studijos, 2002, Nr. 2, ISSN 1392-2637. Vilnius: Lietuvos bankas, p. 5-24.
♦ Šadžius L. Šiuolaikinės bankų sistemos sukrėtimo 1994-1996 m. priežasčių tyrimai // Ekonomika, Nr. 53. ISSN 1392-1258. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2001, p. 126-141.
♦ Šadžius L. Lietuvos komercinių bankų kūrimosi pradžia (1988-1990). Konferencijos „Verslas, vadyba ir studijos ‘2000“ pranešimų medžiaga. Vilnius: Technika, 2001, p. 332-338.
♦ Šadžius L. Pirmieji komercinės bankininkystės įstatymai Lietuvoje. Konferencijos „Lietuva be mokslo – Lietuva be ateities“ pranešimų medžiaga. Vilnius: Technika, 2001, p. 152 – 158.
♦ Šadžius L. Europos Sąjunga ir Lietuva: literatūros apžvalga. Mokslinės konferencijos „Verslas, vadyba ir studijos ’99“ medžiaga. Vilnius: Technika, 2000, p. 319-323.
♦ Šadžius L. Lietuvos komercinių bankų krizė (1994 – 1996). Konferencijos „Lietuva be mokslo – Lietuva be ateities“ medžiaga. Vilnius: Technika, 2000, p. 194 – 200.
♦ Šiuolaikinės bankų sistemos kūrimo ir veiklos Lietuvoje mokslinės literatūros analizė. In: Lietuvos mokslininkų konferencijos “Lietuva be mokslo – Lietuva be ateities” medžiaga. 3 t. Humanitariniai ir socialiniai mokslai. Vilnius: Technika, 1998, p. 136-139.
♦ Šadžius L Du požiūriai į Lietuvos bankininkystės kūrimą // Mokslas ir gyvenimas, 1998, Nr. 11-12, p. 38-41.

Dalyvavimas ir vadovavimas darbo rinkos mokymo centrų ES socialinio fondo finansuojamuose projektuose, dirbant 2007-2011 m. VĮ „Kauno Naujamiesčio darbo rinkos mokymo centras“ direktoriumi.

Bendradarbiaujant su UAB „Sveikatos ekonomikos centras“, dalyvavimas ir vadovavimas daugelyje Lietuvos sveikatos sistemos ES struktūrinių fondų finansuojamuose projektuose, taip pat, projektuose, kuriuos užsakė: Pasaulio bankas, Atviros Lietuvos fondas, PHARE, Pasaulinė sveikatos organizacija, International Health Development Group (Danija), Draudimo teorijos ir praktikos bendrovė – GVG (Vokietija), Health and CareTech Group (Švedija), TNO (Olandija), BASYS (Vokietija), Conseil Santé S.A. (Prancūzija) ir kiti.

Dalyvavimas įvairiuose ES struktūrinės paramos, skirtos aukštosioms mokykloms, projektuose, dirbant 2005 – 2007 m. Mykolo Romerio universiteto Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto prodekanu.

Dirbant Nacionalinės mokėjimo agentūros vadovybėje buvo įgyvendinti šie Tarptautiniai projektai:
· 2011 m. projektas „Lietuvos ir Skandinavijos šalių mokėjimo agentūrų administracinių gebėjimų stiprinimas“. Tai – NMA, Švedijos ir Suomijos mokėjimo agentūrų bendras projektas, įgyvendintas pagal Šiaurės ministrų tarybos Šiaurės ir Baltijos šalių viešojo administravimo mobilumo programą.
· 2012 m. projektas „Moldovos mokėjimo agentūros administracinių gebėjimų stiprinimas – institucinės veiklos optimizavimas, reorganizuojant teritorinius skyrius“. Projektas įgyvendintas pagal LR URM Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programą.
· 2013-2015 m. ES Dvynių projektas Juodkalnijoje „Parama kaimo plėtros programai pagal IPARD“. Projektą įgyvendina Olandijos, Lietuvos ir Estijos konsorciumas. NMA šiame projekte dalyvavo kaip jaunesnysis partneris.
· 2013 m. projektas „Lietuvos patirties perdavimas, diegiant Ukrainoje efektyvią nacionalinės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai administravimo kontrolės sistemą pagal ES reikalavimus“. Projektas įgyvendintas pagal LR URM Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programą.
· 2014 m. projektas „Gebėjimų ugdymas agrarinės politikos srityje Ukrainoje“. Projektas įgyvendintas pagal LR URM Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programą.
· 2015 m. projektas „Gebėjimų ugdymas žemės ūkio politikos srityje Ukrainoje“. Projektas įgyvendintas pagal LR URM Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programą.
· 2016-2017 m. ES techninės pagalbos projektas Azerbaidžane (NMA, dalyvaudama konsorciume su partneriais iš Vengrijos, Italijos ir Azerbaidžano) „Parama E-žemės ūkiui Azerbaidžane: inovatyvus ir veiksmingas žemės ūkio politikos valdymas, siekiant didesnio našumo ir konkurencingumo“ EuropeAid/136256/DH /SER /AZ). Projektas truko 20 mėn., jo biudžetas – 1,139 mln. Eur.
· ES Trumpalaikių Dvynių Projektas Makedonijoje Nr. MK 12 IPA OT 01 16 TWL Nacionalinių valdžios institucijų gebėjimų patikimai ir veiksmingai valdyti ES lėšas stiprinimas atsižvelgiant ir į naują ES reglamentą 2014-2020 metams “Strengthening the capacities of the national authorities for sound and efficient management of EU Funds, as well as in view of the new EU Regulation for the 2014-2020″. Projektą įgyvendina LR FM, CPVA ir NMA. Projekto biudžetas  – 250 000 Eur.
· 2016-2017 m. NMA drauge su Venecijos regiono mokėjimo agentūra (AVEPA, Italija) ir dar 10 ES šalių narių įgyvendino EK OLAF projektą SafeNet „Europos kovos su sukčiavimu tinklo stiprinimas” pagal EK OLAF Hercules III programą. Projekto tikslas – pasidalinti kovos su sukčiavimu patirtimi.
· NMA drauge su partneriais iš Ispanijos, Graikijos, Jungtinės Karalystės ir Serbijos 2016 m. pradėjo vykdyti projektą pagal EK Horizon 2020 m. programą „Personalizuotos viešosios paslaugos, prisidedančios prie BŽŪP įgyvendinimo“. Projekto trukmė 30 mėn, vertė – 197136,2 Eur.

Dirbant Nacionalinės mokėjimo agentūros vadovybėje pradėti tarptautiniai projektai:
· 2017-2020 m. SEN4CAP – Europos kosmoso agentūros projektas, bendradarbiaujant su EK Žemės ūkio ir kaimo plėtros generaliniu direktoratu, EK Jungtiniu tyrimų centru ir EK Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generaliniu direktoratu. Projekto tema: palydovinės informacijos panaudojimas ir gerosios praktikos taikymas, siekiant BŽŪP supaprastinimo ir modernizavimo laikotarpyje po 2020 metų. Projekte dalyvauja šešių šalių narių mokėjimo agentūros: iš Italijos, Olandijos, Lietuvos, Rumunijos, Ispanijos, Čekijos. Daugiau informacijos: http://esa-sen4cap.org/
· 2018 m. projektas „Agrirenaissance“. Tema – inovacijomis besiremiančio žemės ūkio ir maisto sektoriaus plėtra siekiant Europos pramoninio atgimimo. Ši paraiška yra patvirtinta finansavimui pagal ES Interreg programą. Konsorciumą sudaro Ispanijos, Portugalijos, Lenkijos, Italijos institucijos ir NMA. Projekto tikslas – pasidalinti geraisiais praktikos pavyzdžiais įgyvendinant regioninės ir kaimo plėtros programas siekiant inovacijų žemės ūkyje. Projekto pradžia – 2018 m. birželio 1 d. Projekto pabaiga – 2022 m. gegužės 31 d. Projekto biudžetas – 1 117 629,00 eurų. Daugiau informacijos: https://www.interregeurope.eu/AgriRenaissance/
· 2018-2020 m. tarptautinis projektas pagal EK Horizon 2020 m. programą „Žemės stebėjimo duomenys – žemės ūkiui“. NMA drauge su 10 partnerių iš Ispanijos, Austrijos, Belgijos, Prancūzijos, Čekijos 2018 m. pradėjo vykdyti projektą pagal EK Horizon 2020 m. programą „Žemės stebėjimo duomenys – žemės ūkiui (EO4AGRI)“. Šis projektas remiasi ES Copernicus programa, kuria siekiama plėtoti Europos informacines paslaugas, remiantis palydoviniu Žemės stebėjimu ir duomenų analize in situ (ne kosmose). Projekto trukmė – 24 mėn. Projekto biudžetas – 2,762,015 EUR.
· 2018 m. tarptautinė IAKS studija „Administracinės BŽŪP naštos mažinimo analizė“, kurioje dalyvauja 12 ES šalių narių, įskaitant Lietuvą.

Įmonės ekspertai

Mūsų darbuotojai specializuojasi ES paramos projektų rengime nuo idėjos suformavimo iki projekto įgyvendinimo / administravimo, taip pat, viešųjų pirkimų organizavimo, teisinių paslaugų teikime ES paramos klausimais, tokiose srityse:

  ES parama verslui;
ES parama energetikai; 
♦  ES parama kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriui.
♦  ES parama aplinkos sektoriui;
♦  ES parama mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų sektoriui;
Vietinių užimtumo iniciatyvų, savarankiško užimtumo rėmino srityse;
Sporto projektų finansavimo srityje;
♦  ES parama žemės ūkiui, kaimo verslui;
♦  ES parama žuvininkystei: žvejybai ir akvakultūrai;

Padedame spręsti gautos ES paramos iškilusius probleminius klausimus projekto įgyvendinimo laikotarpiu. Dalyvaujame ES paramą administruojančių institucijų komisijų posėdžiuose (atstovaujame pareiškėją projektą vertinančioje institucijoje). Rengiant paraiškas, administruojant projektus, remiames atsakingų institucijų reikalavimais: NMA, IA, ESFA, APVA, MITA, CPVA, LMT, UT, SRF, INVEGA.

Įmonės darbuotojai yra savo srities specialistai, baigę studijas Lietuvos ir užsienio universitetuose (turintys ekonomikos, teisės, verslo administravimo, projektų valdymo magistro laipsnius), kai kurie iš jų turintys mokslinius laipsnius, yra dirbę ES paramą administruojančiose institucijose, paraiškų vertinimo, projektų administravimo, viešųjų pirkimų, teisinių paslaugų teikimo srityse.

Susisiekti

Call Now Button