Sporto rėmimo fondas. Vietinės užimtumo iniciatyvos. Savarankiško užimtumo rėmimas.

Kita2024-06-05T12:45:31+00:00

Rengiame paraiškas finansavimui gauti sporto sektoriaus projektams, vietinių užimtumo iniciatyvų projektams. Dėl paraiškų rengimo paslaugų rašykite:

info@esparamoscentras.lt

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ.

Paraiškas dėl paramos verslui kurti galima teikti 2024 06 03 – 2024 07 02. 

Parama verslui kurti teikiama žmonėms, kurie darbo vietą sau arba sau ir Užimtumo tarnybos siųstam bedarbiui (-iams) steigia labai mažoje įmonėje:

 • kurioje dirba mažiau nei 10 darbuotojų;
 • įmonės metinės pajamos neviršija 2 mln. eurų;
 • įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 2 mln. eurų.

Pareiškėjas būtinai turi būti registruotas Užimtumo tarnyboje.

Paraiškoje vienos planuojamos steigti darbo vietos dydis iki 28 644 Eur

Paramos darbo vietoms steigti skiriamos tik naujoms darbo priemonėms įsigyti.

Ne daugiau nei 50 proc. lėšų galima panaudoti turto valdymo teise (gali būti nuoma, panauda ir pan.) ne mažiau kaip 36 mėnesius nuo numatomos darbo vietos įsteigimo dienos valdomoms patalpoms, reikalingoms darbo vietai įrengti, remontuoti.

Subsidijos darbo vietoms steigti neskiriamos darbo vietoms, skirtoms laikiniems ar sezoniniams darbams atlikti.

Subsidijų gavėjai savo lėšomis privalo apmokėti ne mažiau kaip 35 proc. darbo vietoms įsteigti reikalingų išlaidų.

Šis reikalavimas netaikomas, jeigu darbo vieta steigiama tik sau.

Paraiškas gali teikti tiek bedarbiai, tiek dirbantys žmonės.

Jei esate bedarbis, teikti paraišką galite, jei:

 1. Dalyvavote „Inovacijų agentūros“ verslo kūrimo mokymuose.
 2. Bent kartą: pasibaigė Jūsų darbo santykiai; nutraukėte savarankišką veiklą (-as) ir planuojate vykdyti kitą veiklą pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių.

Jei esate dirbantis, teikti paraišką galite, jei:

 1. Dalyvavote „Inovacijų agentūros“ verslo kūrimo mokymuose.
 2. Paraiškos teikimo dieną esate registruotas Užimtumo tarnyboje ir vykdote savarankišką (-as) veiklą (-as) pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių arba dirbate pagal darbo sutartį.
 3. Steigdamas darbo vietą (-as) planuojate vykdyti kitą (-as) nei vykdoma (-as) savarankišką (-as) veiklą (-as) pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių.
 4. Iki paramos verslui kurti sutarties sudarymo privalote nutraukti vykdomą (-as) savarankišką (-as) veiklą (-as).
 5. Jeigu dirbate pagal darbo sutartį, iki paramos verslui kurti sutarties sudarymo privalote pabaigti darbo santykius.

Finansuojamos veiklos, kurios padeda įgyvendinti skaitmeninės ir žaliosios transformacijos tikslus, išskyrus sezonines veiklas, žemės ūkį ir krovinių pervežimą.

Plačiau žiūrėti: https://uzt.lt/https-uzt.lt-lt-parama-verslo-kurimui

Dėl paraiškos rengimo paslaugų rašykite:

info@esparamoscentras.lt

MES JUMS PADĖSIME GAUTI FINANSAVIMĄ

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ FINANSAVIMUI GAUTI

2024 01 23 – 2024 02 21 galima teikti paraiškas nacionalinių ir regioninių fizinio aktyvumo projektų finansavimui gauti.

Šiam tikslui skirta 3 000 000 Eur. Valstybės biudžeto lėšų.

Tikslas – skatinti vaikų ir bendruomenių fizinį aktyvumą

Nacionalinis fizinio aktyvumo projektas turi būti vykdomas ne mažiau kaip 2 Lietuvos apskrityse, įtraukiant ne mažiau kaip 5 šalies savivaldybes.

Regioninis fizinio aktyvumo projektas turi būti vykdomas 1 Lietuvos apskrityje (savivaldybių skaičius neapibrėžiamas).

2024 m. skiriant lėšas nacionaliniams fizinio aktyvumo projektams, prioritetas bus teikiamas nemokamoms, reguliarioms vaikų fizinio aktyvumo veikloms  – ne mažiau kaip 75 proc. šių projektų dalyvių turės būti vaikai iki 18 m.

Skiriant finansavimą nacionaliniams projektams taip pat bus atsižvelgiama į šiuos specialiuosius vertinimo kriterijus:

 1. Didinamas fizinio aktyvumo veiklų prieinamumas mažiau galimybių turintiems asmenims..
 2. Projekto fizinio aktyvumo veiklose (ne mažiau nei 50 proc. projekto veiklų) kartu su vaikais dalyvauja jų šeimos nariai (ne mažesnis nei 25 proc. unikalių šeimos narių dalyvių skaičius veiklose).
 3. Fizinio aktyvumo paslaugų prieinamumo didinimas vaikams atvirose erdvėse savo gyvenamoje vietovėje . Siekiama fizinio aktyvumo veiklas priartinti prie kasdieninio gyvenimo, laikantis tvarumo principų, fiziniam aktyvumui didinti panaudojamos arti esančios atviros erdvės (ne mažiau nei 70 procentų projekto veiklų).
 4. Projektu siekiama stiprinti praktinius krašto gynybos bei atsparumą krizėms ugdančius išgyvenimo įgūdžius, skatinti pilietiškumą.

2024 m. regioninių fizinio aktyvumo projektų prioritetas – įtraukti vietos bendruomenes į nemokamas, reguliarias fizinio aktyvumo veiklas. Vertinant regioninius projektus, bus atsižvelgiama į  šiuos specialiuosius kriterijus:

 1. Fizinio aktyvumo veiklose kartu, t. y. tuo pačiu metu ir toje pačioje veikloje, dalyvauja skirtingų amžiaus grupių atstovai ir / arba šeimos nariai.
 2. Projektu siekiama sudaryti lygias galimybes dalyvauti vyrams ir moterims: ne mažiau nei 50 procentų sporto projekto dalyvių yra mergaitės, merginos ar moterys.
 3. Projektas prisidės prie bendruomeniškų ryšių kūrimo ir stiprinimo tarp mokyklų, vietos sporto klubų ir bendruomenių.
 4. Projektu siekiama stiprinti praktinius krašto gynybos bei žmogaus atsparumą krizėms ugdančius išgyvenimo įgūdžius, skatinti pilietiškumą.
 5. Į projekto veiklas įtraukiami savanoriai ir / arba neatlygintinai projekto veiklose dalyvaujantys lektoriai, fizinio aktyvumo veiklų vedėjai, sporto lyderiai (pvz., visuomenėje žinomi fiziškai aktyvūs asmenys, žurnalistai, esami ar buvę aukšto meistriškumo sporto atstovai ir kt.), paraiškoje pagrindžiamas jų pasirinkimas ir vaidmuo.

Paramos dydžiai:

Nacionaliniam fizinio aktyvumo projektui iki 200 000 Eur.

Regioniniam fizinio aktyvumo projektui iki 50 000 Eur.

Galimi pareiškėjai: juridiniai asmenys. Partneriai galimi.

Ne viena su sporto veikla susijusi mūsų parengta paraiška buvo finansuota

Dėl konsultacijų ir paraiškos rengimo paslaugų finansavimui gauti rašykite:

info@esparamoscentras.lt

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ FINANSAVIMUI GAUTI.

NE VIENA SU SPORTO VEIKLA SUSIJUSI MŪSŲ PARENGTA PARAIŠKA BUVO FINANSUOTA.

2024 01 15 – 2024 03 01 galima teikti paraiškas paramai gauti sporto bazių pagerinimo projektams, finansuojamiems Sporto rėmimo fondo lėšomis.

Galimi pareiškėjai: juridiniai asmenys.

Paramos dydis vienam projektui:

Minimali finansavimo suma – 100 000 Eur,

Maksimali finansavimo suma  –  500 000 Eur.

Paramos intensyvumas: 75 proc.

Pareiškėjai ne mažiau kaip 25 proc. nuo projekto sąmatos turės prisidėti prie projekto nuosavomis ar kitų šaltinių lėšomis.

Prioritetas bus taikomas projektams, kuriais siekiama sporto bazes atverti ir pritaikyti visuomenei.

Specialieji projektų vertinimo kriterijais:

 • Gerinant sporto bazės būklę, sudaroma galimybė didinti fizinio aktyvumo veiklų įvairovę, bei plėsti sporto šakų skaičių plėtojimą sporto bazėje. Paraiškoje numatytas sporto bazės pritaikomumo ir prieinamumo didinimas tikslinei grupei, vykdant nuolatinio pobūdžio nemokamas fizinio aktyvumo veiklas ne trumpiau kaip 3 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos.
 • Sporto bazės prieinamumas įvairioms visuomenės grupėms. Paraiškoje numatytas sporto bazės prieinamumo didinimas tikslinei grupei, vykdant nuolatinio pobūdžio nemokamas fizinio aktyvumo veiklas ne trumpiau kaip 3 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos.
 • Sporto bazės pritaikomumas žmonėms su negalia. Paraiškoje numatomas sporto bazės pritaikymas ir prieinamumo šiai tikslinei grupei didinimas, organizuojant nemokamas fizinio aktyvumo veiklas ne trumpiau kaip 3 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

– teisės aktų nustatyta tvarka įregistruoto statinio ar jo dalies, kurie priskiriami sporto paskirties statiniams, statybos darbų išlaidos (išskyrus naujos infrastruktūros (objektų (-o) komplekso arba jo nedalomos dalies) statybai);

– teisės aktų nustatyta tvarka suformuoto ir įregistruoto žemės sklypo tvarkymo darbai, kurie būtini statybos darbams atlikti;

– paslaugos, techninei priežiūrai, projekto vykdymo techninei priežiūrai, kitoms inžinerinėms paslaugoms ir / ar veikloms;

– įrangai, būtinai projektu gerinamos sporto bazės funkcionavimui (pavyzdžiui, krepšinio stovai su lankais – krepšinio salės remonto darbams, futbolo vartai – futbolo aikštės atnaujinimo darbams, tribūnos aikštynui ir pan.);

– mažajai  architektūrai (pavyzdžiui, lauko suoliukai, dviračių laikikliai);

– baldams, kurie būtini sporto bazei funkcionuoti (pavyzdžiui, persirengimo kambario spintelės, suoliukai ir pan.);

– netiesioginės projekto išlaidos;

– viešinimo ir informavimo išlaidos (pvz., reklama, straipsnių parengimas, fotografavimas, plakatų dizainas, spauda ir pan.);

– administravimo išlaidos.

Projekto įgyvendinimo trukmė: 2 metai.

Kvietimo biudžetas: 4 000 000 Eur.

Dėl konsultacijų ir paraiškos rengimo paslaugų finansavimui gauti rašykite:

info@esparamoscentras.lt

2023 03 27 – 2023 04 24 galima teikti paraiškas sporto projektų finansavimui gauti.

2023 m. kvietimas skirtas nacionaliniams fizinio aktyvumo projektams, t. y. projektams vykdomiems ne mažiau kaip 2 Lietuvos apskrityse, įtraukiant ne mažiau kaip 5 Lietuvos savivaldybes.

Galimi pareiškėjai: juridiniai asmenys.

Numatoma projekto įgyvendinimo laikotarpio pradžios data negali būti ankstesnė negu 2023 m. liepos 1 d. ir vėlesnė negu 2023 m. gruodžio 1 d. Projekto trukmė – ne ilgesnė nei 2 biudžetiniai metai, t. y. projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaiga negali būti vėlesnė negu 2024 m. gruodžio 31 d.

Tinkamos fondo lėšomis finansuoti yra tos išlaidos, kurios yra būtinos projekto tikslui pasiekti:

Tiesioginės (projekto veiklas vykdančio (ne administruojančio) personalo darbo užmokestis ir su juo susiję darbdavio mokesčiai; atlyginimai pagal autorines sutartis bei kitų atlygintinų paslaugų sutartis; maitinimo išlaidos (treneriams, teisėjams, projekto dalyviams, kt); projektą vykdančio personalo ir projekto dalyvių komandiruotės, akreditacijos ir kitos kompensacijų išlaidos; patalpų, bazių, sporto aikštelių, inventoriaus, transporto ir kita nuoma bei eksploatavimo išlaidos (šildymui, elektros energijai, kurui ir pan.); prekės ir paslaugos (įsigytos įrangos transportavimas ir montavimas, neapimantis infrastruktūros gerinimo ir statybos darbų, leidybos darbai ir kitos būtinosios paslaugos ir prekės); sporto užsiėmimų, pratybų ar renginių metu tiesiogiai naudojamo sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimo išlaidos; kitos projekto tikslams pasiekti reikalingos išlaidos.

Netiesioginės: išlaidos projektui viešinti; projektą administruojančių darbuotojų (pvz., projekto vadovo ir (ar) finansininko ir pan.) darbo užmokestis ir su juo susiję darbdavio mokesčiai; kanceliarinės prekės; komunalinių paslaugų išlaidos (projekto administravimo patalpose); kitos netiesioginės projekto tikslams pasiekti reikalingos išlaidos.

Paramos dydis: nuo 50 000 iki 200 000 eurų.

Finansavimo intensyvumas: tinkamos finansuoti projekto išlaidos apmokamos iš Fondo lėšų iki 90 proc. nuo tinkamomis pripažintų išlaidų sumos.

Projekto įgyvendinimo trukmė: ne ilgesnė nei 2 metai.

Dėl paraiškos rengimo paslaugų paramai gauti sporto projektams rašykite:

info@esparamoscentras.lt

Paramos intensyvumas: parama projektui sudaro 65 proc. projekto vertės.

Paramos dydis vienai darbo vietai: 22 630 eurų.

Bendra paramos suma vienam projektui: iki 200 000 eurų.

Tinkamos finansuoti išlaidos: ilgalaikis materialusis turtas, skirtas tiesioginėms darbo funkcijos steigiamoje darbo vietoje atlikti. Parama neskiriama žemės ūkio, žuvininkystės sektoriuose darbo vietoms stegti, taip pat sezoninio ir laikino darbo atveju.

Tinkami pareiškėjai: smulkios ir vidutinės verslo įmonės, veiklą vykdančios ne trumpiau nei 1 metus.

Vertinant vietinių užimtumo iniciatyvų projektus, didelis dėmesys skiriamas:

 1. užimtumo didinimui teritorijose, kuriose nedarbo lygis yra 2,0 karto didesnis nei šalies vidurkis;
 2. prioritetinių tikslinių grupių bedarbių įdarbinimui;
 3. numatomam steigti darbo vietų skaičiui;
 4. numatytam mokėti darbo užmokesčiui, lyginant su nustatytu vidutiniu darbo užmokesčiu;
 5. steigiamų darbo vietų susiejimui su atsinaujinančių energijos išteklių gamyba arba energiją taupančių priemonių ir medžiagų gamyba.

Dėl paraiškos rengimo paslaugų paramai gauti vietinių užimtumo iniciatyvų projektams rašykite:

info@esparamoscentras.lt

 Subsidija vienai darbo vietai įsteigti negali viršyti 22 651,90 eurų. Valstybės paramos lėšos gali būti skiriamos:

 • įsigyti, montuoti ir pritaikyti darbo priemones arba techninės pagalbos priemones, steigiant darbo vietą darbuotojui su negalia;
 • remontuoti arba pritaikyti patalpas, kurios valdomos nuosavybės teise, reikalingas darbo vietai įrengti (iki 50 proc. subsidijos sumos)

Darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimas organizuojamas:

1) bedarbių su negalia (0–55 proc. darbingumo lygio) neterminuotam įdarbinimui remti steigiant naujas (atsižvelgiant į negalią pritaikant esamas) darbo vietas;

2) kai buvęs bedarbis, pradėjęs savo verslą ne vėliau kaip per 30 mėnesių nuo paskutinės registracijos Užimtumo tarnyboje nutraukimo dienos, pirmą kartą darbo vietą steigia Užimtumo tarnybos siūlomam bedarbiui įdarbinti.

Vertinant darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo paraiškas didelis dėmesys skiriamas:

 • nuosavų lėšų indėliui;
 • nedarbo mažinimui toje teritorijoje, kurioje numatoma steigti darbo vietą;
 • perteklinių profesijų atstovų įdarbinimui;
 • numatytam steigti darbo vietų skaičiui;
 • neįgaliųjų, kuriems nustatytas iki 25 procentų darbingumo lygis, darbinimui;
 • numatytam mokėti darbo užmokesčiui lyginant su nustatytu vidutiniu darbo užmokesčiu;
 • stacionarios darbo vietos steigimui.

Jeigu aktualu, dėl paraiškos rengimo paslaugų 22 651,90 Eur paramai gauti, rašykite:

info@esparamoscentras.lt

Sporto rėmimo fondo kvietimas  skirtas esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui.

Paraiškas galima teikti iki 2022 m. kovo 1 d.

Galimi pareiškėjai: juridiniai asmenys; partneriai galimi.

Paramos dydis: iki 450 000 Eur.

Įgyvendinimo laikotarpis: iki 4 metų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

– Statybos darbai (išskyrus naujos infrastruktūros);

– Inžinerinės veiklos;

– Įrangos įsigijimas, kurią būtina modernizuoti sporto bazės funkcionavimui užtikrinti;

– Su projekto viešinimu susijusioms išlaidos;

– Sporto projekto administravimo išlaidoms gali būti numatyta ne daugiau kaip 15 procentų sporto projektui prašomų skirti Sporto rėmimo fondo lėšų.

♦ 2020 – 2021 m. Europos Sąjungos Paramos Centro darbuotojai savo klientų sporto projektams padėjo pritraukti 1 978 543 eurų finansavimą.

Mūsų  ekspertai yra susipažinę su visais reikalavimais ir nekantrauja padėti Jums įgyvendinant Jūsų idėją!

Dėl paraiškų rengimo paslaugų – https://www.esparamoscentras.lt/es-investicijos/ susisiekite su mūsų profesionalais ekspertais ir mes  padėsime parengti kokybišką paraišką finansavimui gauti Jūsų sporto projektui.

♦  el. p. info@esparamoscentras.lt

Nuo 2021 04 08 galima teikti paraiškas Užimtumo tarnybai pagal paramos priemonę – “Darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimas”.
Parama bus skiriama steigti darbo vietas: bedarbiams su negalia (0–55 proc. darbingumo lygio) neterminuotam įdarbinimui remti steigiant naujas darbo vietas; kai buvęs bedarbis, pradėjęs savo verslą ne vėliau kaip per 30 mėnesių nuo paskutinės registracijos Užimtumo tarnyboje nutraukimo dienos, pirmą kartą darbo vietą steigia Užimtumo tarnybos siūlomam bedarbiui įdarbinti.
Vertinant pateiktas paraiškas didelis dėmesys bus skiriamas: smulkiojo verslo skatinimui; nuosavų lėšų indėliui; nedarbo mažinimui toje teritorijoje, kurioje numatoma steigti darbo vietą; perteklinių profesijų atstovų įdarbinimui; numatytam steigti darbo vietų skaičiui; neįgaliųjų, kuriems nustatytas iki 25 procentų darbingumo lygis, darbinimui; numatytam mokėti darbo užmokesčiui lyginant su nustatytu vidutiniu darbo užmokesčiu.
Galimi pareiškėjai: smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai.
Paramos lėšos gali būti skiriamos:

  • įsigyti, montuoti ir pritaikyti darbo priemones arba techninės pagalbos priemones, steigiant darbo vietą darbuotojui su negalia;
  • remontuoti arba pritaikyti patalpas, kurios valdomos nuosavybės teise, reikalingas darbo vietai įrengti (iki 50 proc. subsidijos sumos).

Paramos dydis: iki 200 000 eurų vienam pareiškėjui (parama vienai darbo vietai steigti negali viršyti 19 921,26 eurų) .
Paramos intensyvumas: iki 65% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Dėl paraiškų rengimo susisiekite su mumis: info@esparamoscentras.lt

Paraiškų teikimo pradžia: 2021 08 18.

Galimi pareiškėjai: kurie pirmą kartą steigia darbo vietas sau labai mažose įmonėse ir yra darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas iki 25 proc. darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis; bedarbiai, kurie yra darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 30–40 proc. darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis; bedarbiai iki 29 metų.

Projekto intensyvumas: kompensuojama maksimaliai 100 proc. projekto (reikalingų įrenginių) vertės, bet ne daugiau nei 19 921,26 eurų. Valstybės subsidiją galima bus panaudoti reikalingai darbo įrangai, pvz automobiliui, statybos, gamybos įrengimams ir kt).

Dėl paraiškos rengimo rašykite: info@esparamoscentras.lt 

Sporto rėmimo fondas 2020 12 01 paskelbė kvietimą teikti paraiškas sporto projektams finansuoti. Planuojami du kvietimai:

 1. Parama fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui bei asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimui ir sporto informacijos sklaidai.

Paramos dydis projektui: 3000 – 450 000 eurų. Paramos intensyvumas: iki 90 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Sporto projekto vykdytojas turi prisidėti prie sporto projekto nuosavomis ar partnerių lėšomis ne mažiau kaip 10 procentų nuo sporto projekto sąmatos.  Sporto paramos projektų įgyvendinimo laikotarpis: ne ilgesnis nei 4 metai. Galimi pareiškėjai: juridinis asmuo; juridinių asmenų grupė (partneriai).

Paraiškos su priedais teikiamos iki 2021 m. sausio 5 d. 17:00 val.

 1. Parama esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtrai, priežiūrai ir remontui.

Paramos dydis projektui:  8000 (minimali suma) – 450 000 (maksimali suma) eurų. Paramos intensyvumas: iki 90 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Sporto projekto vykdytojas turi prisidėti prie sporto projekto nuosavomis ar partnerių lėšomis ne mažiau kaip 10 procentų nuo sporto projekto sąmatos.  Sporto paramos projektų įgyvendinimo laikotarpis: ne ilgesnis nei 4 metai. Galimi pareiškėjai: juridinis asmuo; juridinių asmenų grupė (partneriai).

Skelbiamo konkurso tikslas: atrinkti ir finansuoti sporto projektus, gerinančius sąlygas ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę remontuojant, atnaujinant ir / ar rekonstruojant esamų sporto bazių infrastruktūrą.
Teikiami sporto projektai turi prisidėti prie sporto bazių prieinamumo didinimo, sąlygų įvairaus amžiaus ir poreikių asmenų fiziniam aktyvumui gerinimo ir sportuojančių asmenų skaičiaus didėjimo.

Finansavimas skiriamas esamoms sporto bazėms

Esama sporto bazė suprantama kaip sporto paskirties pastatas arba sporto paskirties inžinerinis statinys fizinio aktyvumo / sporto pratyboms, varžyboms ir / ar kitiems sporto renginiams rengti, kuriame vyksta / vyko pratybos, varžybos ar kiti sporto renginiai per pastaruosius dvejus metus (2019–2020 m.).

Įgyvendinimo laikotarpis

Sporto projekto įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis nei 4 metai.

Paraiškas galima teikti iki 2021 m. kovo 1 d. 17:00 val.

Daugiau informacijos: https://www.srf.lt/kvietimai/2021-metu-kvietimas/5-veikla-cpva/

Dėl paraiškų rengimo – https://www.esparamoscentras.lt/es-investicijos/ susisiekite su mumis ir mes Jums padėsime parengti kokybišką paraišką sporto projektui – esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui:

♦  el. p. info@esparamoscentras.lt.

Rengiame paraiškas finansavimui gauti Vietinių užimtumo iniciatyvų projektams. Padedame įgyvendinti projektą, vykdome jo priežiūrą, bendradarbiaujame su šią paramos priemonę administruojančia institucija.

Galimi pareiškėjai.

Parama teikiama smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams.

Remiama veikla.

Naujų darbo vietų kūrimas.

Paramos dydis.

Iki 200 000 (iki 19 921,26 tūkst. eurų vienai darbo vietai įkurti).

Daugiau žiūrėti: https://uzt.lt/darbdaviui/vietines-uzimtumo-iniciatyvos/

Dėl paraiškų rengimo rašykite – info@esparamoscentras.lt.

Call Now Button