Loading...
ES Parama žuvininkystės sektoriui2022-07-11T03:49:51+00:00

Rengiame paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2022-2027 m. veiksmų programos priemones.

Dėl paraiškų rengimo žvejybai ir akvakultūrai susisiekite su mumis:

♦  el. p. info@esparamoscentras.lt

Remiamos veiklos, skirtos sugautų žuvų pridėtinei vertei didinti (visų pirmą perdirbant (bet kokiu būdu paruošiant pateikiamą produktą), vykdant rinkodarą ir / ar tiesioginę prekybą) ir / ar kokybei išsaugoti, pagerinti, taip pat veiklos, skirtos nepageidaujamos priegaudos panaudojimui.

Galimi pareiškėjai: įmonės, vykdančios verslinę žvejybą Baltijos jūroje, išskyrus Baltijos juros priekrantės žvejybos zoną, tolimuosiuose žvejybos rajonuose, vidaus vandenyse ir Baltijos jūros priekrantės žvejybos zonoje bei atitinkamai turinčios:

 • perleidžiamąją teisę į žvejybos galimybes jūrų vandenyse (išskyrus Baltijos jūros priekrantės žvejybos zoną);
 • perleidžiamąją teisę į žvejybos vidaus vandenyse kvotą;
 • perleidžiamąją teisę naudoti verslinės žvejybos įrankius priekrantės žvejybai.

Taip pat gali kreiptis kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), įsteigtos Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatyme nustatyta tvarka, jei visi kooperatinės bendrovės nariai atitinka Taisyklių 7 punkte nurodytus reikalavimus. Atitiktis šiam reikalavimui turi būti išlaikyta nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos.

Paramos dydis: iki 50 000 Eur.

Paramos intensyvumas: iki 50 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Pagal priemonę remiamos produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus investicijas į energijos vartojimo efektyvumo didinimą, atsinaujinančią energiją):

 • produktyvios investicijos į akvakultūrą;
 • akvakultūros produkcijos ir auginamų rūšių įvairinimas;
 • akvakultūros ūkių modernizavimas, įskaitant akvakultūros srities darbuotojų darbo ir saugos sąlygų gerinimą;
 • tobulinimas ir modernizavimas, susijęs su gyvūnų sveikata bei gerove, įskaitant įrangos, skirtos ūkiams apsaugoti nuo laukinių plėšrūnų, pirkimą;
 • investicijos į akvakultūros produktų kokybės gerinimą ar pridėtinės vertės kūrimą (išskyrus perdirbimą);
 • esamų akvakultūros tvenkinių ar lagūnų atkūrimas pašalinant dumblą arba investicijos, skirtos dumblo nusėdimo prevencijai (netaikoma įmonėms, kurio gauna paramą pagal Veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonę „Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakultūra“, jei jų gamtotvarkos plane numatytos su dumblo šalinimu susijusios išlaidos);
 • akvakultūros įmonių pajamų įvairinimas plėtojant papildomą veiklą.

Galimi pareiškėjai: labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės, užsiimančios arba siekiančios užsiimti akvakultūra.

Remiama veikla:–pagal priemonę remiamas iškrovimo vietų infrastruktūros gerinimas, įskaitant investicijas į atliekų ir jūrų šiukšlių surinkimo įrenginius.

Parama neteikiama naujų uostų, naujų iškrovimo vietų arba naujų aukcionams skirtų patalpų statybai.

Galimi pareiškėjai: savivaldybės administracija, valstybės arba savivaldybės įstaiga, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, saugomų teritorijų direkcijos, įmonė.

Pareiškėjas privalo atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

 • teisėtais pagrindais valdyti iškrovimo vietą, kurioje numatoma atlikti investicijas;
 • projekte numatytiems statybos darbams, į kuriuos investuojama paramos lėšomis, turėti statybą leidžiantį dokumentą.

Paraiška teikiama ir projektas įgyvendinamas su partneriu (-ais) – verslinės žvejybos įmones vienijančia (-čiomis) asociacija (-jomis).

Paramos dydis: iki 200 000 eurų.

Remiamos investicijos į žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimo veiklos:

 • kuriomis prisidedama prie energijos taupymo arba poveikio aplinkai mažinimo, įskaitant atliekų apdorojimą;
 • kuriomis gerinamos saugos, higienos, sveikatos ir darbo sąlygos;
 • kuriomis remiamas sužvejotų žuvų, kurios negali būti skirtos žmonėms vartoti, perdirbimas;
 • kurios susijusios su šalutinių produktų, susidarančių pagrindinės perdirbimo veiklos metu, perdirbimu;
 • kurios susijusios su ekologinės akvakultūros produktų perdirbimu,
 • kurios padeda sukurti naujus ar patobulintus produktus, naujus ar patobulintus procesus arba naujas ar patobulintas valdymo ir organizavimo sistemas.

Galimi pareiškėjai: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, užsiimančios arba planuojančios užsiimti žuvininkystės ir (arba) akvakultūros produktų perdirbimu.

Paramos dydis: iki 50 000 Eur. vienam pareiškėjui

Paramos intensyvumas: iki 50 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

2022 03 21 – 2022 05 19 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę „Produktyvios investicijos į didelės apimties akvakultūros gamybą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą)“.

Priemonės tikslas: akvakultūros įmonių, visų pirma labai mažų, mažų ir vidutinių (toliau – MVĮ), konkurencingumo bei gyvybingumo didinimas, įskaitant saugos ir darbo sąlygų gerinimą.

Galimi pareiškėjai: paraiškas gali teikti MVĮ ir didelės įmonės, užsiimančios arba siekiančios užsiimti akvakultūra.

Remiama veikla: remiamos produktyvios investicijos į didelės apimties akvakultūros gamybą (išskyrus tiesiogines investicijas į energijos vartojimo efektyvumo didinimą, atsinaujinančią energiją):

 • produktyvios investicijos į akvakultūrą;
 • akvakultūros produkcijos ir auginamų rūšių įvairinimas;
 • akvakultūros ūkių modernizavimas, įskaitant akvakultūros srities darbuotojų darbo ir saugos sąlygų gerinimą;
 • tobulinimas ir modernizavimas, susijęs su gyvūnų sveikata bei gerove, įskaitant įrangos, skirtos ūkiams apsaugoti nuo laukinių plėšrūnų, pirkimą;
 • investicijos į akvakultūros produktų kokybės gerinimą ar pridėtinės vertės kūrimą (išskyrus perdirbimą);
 • esamų akvakultūros tvenkinių ar lagūnų atkūrimas pašalinant dumblą arba investicijos, skirtos dumblo nusėdimo prevencijai (netaikoma įmonėms, gaunančioms paramą pagal Veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonę „Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakultūra“, jei jų gamtotvarkos plane numatytos su dumblo šalinimu susijusios išlaidos).

Paramos dydis: didžiausia paramos suma vienam projektui  – 2 000 000 Eur.

Paramos intensyvumas: iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Įmonių, kurios nepatenka į MVĮ sąvoką iki 30 proc. nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Jeigu aktualu, dėl paraiškų rengimo paslaugų rašykite: info@esparamoscentras.lt

Galimi pareiškėjai: MVĮ ir didelės įmonės, užsiimančios arba siekiančios užsiimti akvakultūra. Partneriai negalimi.

Remiama veikla:

 • produktyvios investicijos į akvakultūrą;
 • akvakultūros ūkių modernizavimas, įskaitant akvakultūros srities darbuotojų darbo ir saugos sąlygų gerinimą;
 • tobulinimas ir modernizavimas, susijęs su gyvūnų sveikata bei gerove, įskaitant įrangos, skirtos ūkiams apsaugoti nuo laukinių plėšrūnų, pirkimą;
 • investicijos į akvakultūros produktų kokybės gerinimą ar pridėtinės vertės kūrimą (išskyrus perdirbimą);
 • esamų akvakultūros tvenkinių ar lagūnų atkūrimas pašalinant dumblą arba investicijos, skirtos dumblo nusėdimo prevencijai;
 • akvakultūros įmonių pajamų įvairinimas plėtojant papildomą veiklą.

Paramos dydis: didžiausia galima projektui suma – 500 000 Eur.

Paramos intensyvumas: MVĮ iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų; didelėms įmonėms iki 30 proc. nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Jeigu aktualu, dėl paraiškos rengimo paslaugų rašykite: info@esparamoscentras.lt

Call Now Button