Loading...
ES Parama žuvininkystės sektoriui2020-08-31T14:24:38+00:00

Rengiame paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 m. veiksmų programos priemones.

Dėl paraiškų rengimo žvejybai ir akvakultūrai susisiekite su mumis:

♦  el. p. esparamoscentras@gmail.com

Paramos gali kreiptis:  įmonės, vykdančios verslinę žvejybą Baltijos jūroje, išskyrus Baltijos jūros priekrantės žvejybos zoną, tolimuosiuose žvejybos rajonuose, kurios nuosavybės teise valdo Europos Sąjungos žvejybos laivyno registre registruotus žvejybos laivus ir kurios per dvejus kalendorinius metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos ne mažiau kaip 60 dienų vykdė žvejybos veiklą; įmonės, vykdančios verslinę žvejybą vidaus vandenyse ir / arba Baltijos jūros priekrantės žvejybos zonoje, turinčios atitinkamai perleidžiamąją teisę į žvejybos vidaus vandenyse kvotą ir / arba perleidžiamąją teisę naudoti verslinės žvejybos įrankius priekrantės žvejybai ir kurios per dvejus kalendorinius metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos ne mažiau kaip 60 dienų vykdė žvejybos veiklą.
Paramos intensyvumas: nuo 30 iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Paramos dydis: didžiausia galima paramos projektui sumayra 50 tūkst. eurų.

Galimi pareiškėjai ir partneriai:
1. savivaldybės administracija, valstybės arba savivaldybės įstaiga;
2. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos;
3. saugomų teritorijų direkcijos;
4. įmonė.
Partneriai: verslinės žvejybos įmones vienijanti asociacija.

Paramos dydis: didžiausia galima paramos vienam projektui suma yra 850 000 Eur

Paramos paraiškas gali teikti ūkio subjektas, nuosavybės teise valdantis žvejybos laivą (-us) ir užsiimantis versline žvejyba Baltijos jūroje arba Baltijos jūros priekrantėje, arba vidaus vandenyse.

Paramos dydis: didžiausia galima suma projektui yra 10 000 Eur.

2020 04 06 – 2020 06 05 žuvų pridėtinei vertei ar kokybei pagerinti galima teikti paraiškas finansavimui gauti.
Galimi pareiškėjai: įmonės vykdančios verslinę žvejybą Baltijos jūroje, išskyrus Baltijos jūros priekrantės žvejybos zoną, ir turinčios perleidžiamąją teisę į žvejybos galimybes jūrų vandenyse; įmonės vykdančios verslinę žvejybą Baltijos jūros priekrantės žvejybos zonoje ir turinčios perleidžiamąją teisę naudoti verslinės žvejybos įrankius priekrantės žvejybai; įmonės vykdančios verslinę žvejybą vidaus vandenyse ir turinčios perleidžiamąją teisę į žvejybos vidaus vandenyse kvotą; įmonės turinčios verslinės žvejybos kitų jūrų vandenyse leidimą. Paramos taip pat gali kreiptis kooperatinės bendrovės, jei visi kooperatinės bendrovės nariai atitinka Įgyvendinimo taisyklių 7 punkte nustatytus reikalavimus. Paramos dydis: didžiausia galima suma projektui – 1 000 000 Eur.

Plačiau Priemonės aprašymą žiūrėkite Priemonės įgyvendinimo taisyklėse.

Galimi pareiškėjai ir partneriai:
Pareiškėjai:
1. savivaldybės administracija, valstybės arba savivaldybės įstaiga;
2. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos;
3. saugomų teritorijų direkcijos;
4. įmonė.
Partneriai: verslinės žvejybos įmones vienijanti asociacija.

Paramos dydis: didžiausia galima paramos vienam projektui suma yra iki 200 000 Eur.

Galimi pareiškėjai: paramos paraiškas pagal Priemonę gali teikti MVĮ ir didelės įmonės

Paramos dydis: didžiausia galima paramos projektui suma yra 200 000 eurų

2020 05 25 – 2020 07 24 galima teikti paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014−2020 m. veiksmų programos priemonę „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“

Galimi pareiškėjai: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės,
Paramos tikslas: investicijų į perdirbimo sektorių skatinimas, naujų darbo vietų kūrimas.
Paramos intensyvumas: Projektams įgyvendinti gali būti suteikiama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Paramos dydis: didžiausia galima paramos suma projektui – 1 200 000 Eur.

Galimi pareiškėjai: paramos paraiškas pagal Priemonę gali teikti MVĮ ir didelės įmonės

Priemonės konkretus tikslas: akvakultūros įmonių, visų pirma labai mažų, mažų ir vidutinių konkurencingumo bei gyvybingumo didinimas, įskaitant saugos ir darbo sąlygų gerinimą.

Paramos dydis: didžiausia galima paramos projektui suma yra 50 000 eurų.

Paramos intensyvumas: labai mažoms, mažoms, vidutinėms įmonėms iki 50 proc., kitoms įmonėms iki 30 proc. nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Paramos paraiška su partneriais neteikiama.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis negali viršyti 24 mėnesių nuo paramos sutarties pasirašymo dienos su Agentūra. Projektai turi būti įgyvendinti ir paramos lėšos išmokėtos iki 2023 m. gruodžio 31 d.

2020 06 01 – 2020 07 31 d. akvakultūros įmonės kviečiamos teikti paraiškas pagal priemonę „Produktyvios investicijos į didelės apimties akvakultūros gamybą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą)“.
Paramos tikslas: akvakultūros įmonių, visų pirma labai mažų, mažų ir vidutinių, konkurencingumo bei gyvybingumo didinimas, įskaitant saugos ir darbo sąlygų gerinimą.
Pagal šią priemonę remiamos produktyvios investicijos į didelės apimtiems akvakultūros gamybą (išskyrus tiesiogines investicijas į energijos vartojimo efektyvumo didinimą, atsinaujinančią energiją): produktyvios investicijos į akvakultūrą; akvakultūros produkcijos ir auginamų rūšių įvairinimas; akvakultūros ūkių modernizavimas, įskaitant akvakultūros srities darbuotojų darbo ir saugos sąlygų gerinimą; tobulinimas ir modernizavimas, susijęs su gyvūnų sveikata bei gerove, įskaitant įrangos, skirtos ūkiams apsaugoti nuo laukinių plėšrūnų, pirkimą; investicijos į akvakultūros produktų kokybės gerinimą ar pridėtinės vertės kūrimą (išskyrus perdirbimą); esamų akvakultūros tvenkinių ar lagūnų atkūrimas pašalinant dumblą arba investicijos, skirtos dumblo nusėdimo prevencijai (netaikoma įmonėms, gaunančioms paramą pagal Veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonę „Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakultūra“, jei jų gamtotvarkos plane numatytos su dumblo šalinimu susijusios išlaidos).
Panaudojus ES paramą užaugintos ir realizuotos akvakultūros produkcijos kiekis po projekto įgyvendinimo turi padidėti ne mažiau kaip 250 tonų per metus. Rezultatas turi būti pasiektas bent per vienus kalendorinius metus iš trijų kalendorinių metų, einančių po projekto įgyvendinimo pabaigos metų.
Paramos dydis: didžiausia galima paramos vienam projektui suma yra 2000 000 eurų.

Galimi pareiškėjai: labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės, užsiimančios akvakultūra.

Paramos dydis: didžiausia galima paramos projektui suma yra iki 100 000 eurų.

Galimi pareiškėjai: paramos paraiškas gali teikti įmonės, vykdančios verslinę žvejybą Baltijos jūroje, išskyrus Baltijos juros priekrantės žvejybos zoną, tolimuosiuose žvejybos rajonuose, vidaus vandenyse ir Baltijos jūros priekrantės žvejybos zonoje bei atitinkamai turinčios:

  • perleidžiamąją teisę į žvejybos galimybes jūrų vandenyse (išskyrus Baltijos jūros priekrantės žvejybos zoną);
  • perleidžiamąją teisę į žvejybos vidaus vandenyse kvotą;
  • perleidžiamąją teisę naudoti verslinės žvejybos įrankius priekrantės žvejybai.
Taip pat gali kreiptis kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), įsteigtos Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatyme nustatyta tvarka, jei visi kooperatinės bendrovės nariai atitinka Taisyklių 7 punkte nurodytus reikalavimus.
Paramos dydis: didžiausia galima suma vienam projektui yra 50 000 eurų

Galimi pareiškėjai: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės , užsiimančios arba planuojančios užsiimti žvejybos ir (arba) akvakultūros produktų perdirbimu.

Paramos dydis: didžiausia galima paramos projektui suma yra 50 000 Eur.

Call Now Button