Loading...
ES Parama žuvininkystės sektoriui2020-03-13T08:29:02+00:00

Rengiame paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 m. veiksmų programos priemones.

Dėl paraiškų rengimo žvejybai ir akvakultūrai susisiekite su mumis ir mes Jums padėsime parengti paraišką kuri gaus finansavimą:

♦  tel. +37064766976

♦  el. p. esparamoscentras@gmail.com

Paramos gali kreiptis: žvejybos laivų savininkai, žvejai, žuvininkystės produktų gamintojų organizacijos, atstovaujančios žvejus.
Paramos dydis: didžiausia galima paramos projektui sumayra 50 tūkst. eurų.

Galimi pareiškėjai ir partneriai:
1. savivaldybės administracija, valstybės arba savivaldybės įstaiga;
2. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos;
3. saugomų teritorijų direkcijos;
4. įmonė.
Partneriai: verslinės žvejybos įmones vienijanti asociacija.

Paramos dydis: didžiausia galima paramos vienam projektui suma yra 850 000 Eur

Paramos paraiškas gali teikti ūkio subjektas, nuosavybės teise valdantis žvejybos laivą (-us) ir užsiimantis versline žvejyba Baltijos jūroje arba Baltijos jūros priekrantėje, arba vidaus vandenyse.

Paramos dydis: didžiausia galima suma projektui yra 10 000 Eur.

Plačiau Priemonės aprašymą žiūrėkite Priemonės įgyvendinimo taisyklėse.

Galimi pareiškėjai ir partneriai:
Pareiškėjai:
1. savivaldybės administracija, valstybės arba savivaldybės įstaiga;
2. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos;
3. saugomų teritorijų direkcijos;
4. įmonė.
Partneriai: verslinės žvejybos įmones vienijanti asociacija.

Paramos dydis: didžiausia galima paramos vienam projektui suma yra iki 200 000 Eur.

Galimi pareiškėjai: paramos paraiškas pagal Priemonę gali teikti MVĮ ir didelės įmonės

Paramos dydis: didžiausia galima paramos projektui suma yra 200 000 eurų

Galimi pareiškėjai: paramos paraiškas pagal priemonę gali teikti labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės

Paramos dydis: didžiausia galima paramos projektui suma yra 600 000 Eur.

Galimi pareiškėjai: labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės, užsiimančios arba siekiančios užsiimti akvakultūra.

Paramos dydis: didžiausia galima paramos projektui suma yra iki 2 mln. Eur.

Galimi pareiškėjai: labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės, užsiimančios akvakultūra.

Paramos dydis: didžiausia galima paramos projektui suma yra iki 100 000 eurų.

Galimi pareiškėjai: paramos paraiškas gali teikti įmonės, vykdančios verslinę žvejybą Baltijos jūroje, išskyrus Baltijos juros priekrantės žvejybos zoną, tolimuosiuose žvejybos rajonuose, vidaus vandenyse ir Baltijos jūros priekrantės žvejybos zonoje bei atitinkamai turinčios:

  • perleidžiamąją teisę į žvejybos galimybes jūrų vandenyse (išskyrus Baltijos jūros priekrantės žvejybos zoną);
  • perleidžiamąją teisę į žvejybos vidaus vandenyse kvotą;
  • perleidžiamąją teisę naudoti verslinės žvejybos įrankius priekrantės žvejybai.
Taip pat gali kreiptis kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), įsteigtos Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatyme nustatyta tvarka, jei visi kooperatinės bendrovės nariai atitinka Taisyklių 7 punkte nurodytus reikalavimus.
Paramos dydis: didžiausia galima suma vienam projektui yra 50 000 eurų

Galimi pareiškėjai: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės , užsiimančios arba planuojančios užsiimti žvejybos ir (arba) akvakultūros produktų perdirbimu.

Paramos dydis: didžiausia galima paramos projektui suma yra 50 000 Eur.

Galimi pareiškėjai: paramos paraiškas pagal Priemonę gali teikti MVĮ ir didelės įmonės

Priemonės konkretus tikslas: akvakultūros įmonių, visų pirma labai mažų, mažų ir vidutinių konkurencingumo bei gyvybingumo didinimas, įskaitant saugos ir darbo sąlygų gerinimą.

Paramos dydis: didžiausia galima paramos projektui suma yra 50 000 eurų.

Call Now Button