Loading...
ES Parama žuvininkystės sektoriui2020-10-27T07:18:14+00:00

Rengiame paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 m. veiksmų programos priemones.

Dėl paraiškų rengimo žvejybai ir akvakultūrai susisiekite su mumis:

♦  el. p. info@esparamoscentras.lt

Paramos gali kreiptis:  įmonės, vykdančios verslinę žvejybą Baltijos jūroje, išskyrus Baltijos jūros priekrantės žvejybos zoną, tolimuosiuose žvejybos rajonuose, kurios nuosavybės teise valdo Europos Sąjungos žvejybos laivyno registre registruotus žvejybos laivus ir kurios per dvejus kalendorinius metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos ne mažiau kaip 60 dienų vykdė žvejybos veiklą; įmonės, vykdančios verslinę žvejybą vidaus vandenyse ir / arba Baltijos jūros priekrantės žvejybos zonoje, turinčios atitinkamai perleidžiamąją teisę į žvejybos vidaus vandenyse kvotą ir / arba perleidžiamąją teisę naudoti verslinės žvejybos įrankius priekrantės žvejybai ir kurios per dvejus kalendorinius metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos ne mažiau kaip 60 dienų vykdė žvejybos veiklą.
Paramos intensyvumas: nuo 30 iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Paramos dydis: didžiausia galima paramos projektui sumayra 50 tūkst. eurų.

Galimi pareiškėjai: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės , užsiimančios arba planuojančios užsiimti žvejybos ir (arba) akvakultūros produktų perdirbimu.

Paramos dydis: didžiausia galima paramos projektui suma yra 50 000 Eur.

2020 10 26 – 2020 12 15 galima teikti paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014−2020 m. veiksmų programos priemonę „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“

Galimi pareiškėjai: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės,
Paramos tikslas: investicijų į perdirbimo sektorių skatinimas, naujų darbo vietų kūrimas.
Paramos intensyvumas: Projektams įgyvendinti gali būti suteikiama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Paramos dydis: didžiausia galima paramos suma projektui – 1 200 000 Eur.

Galimi pareiškėjai: paramos paraiškas pagal Priemonę gali teikti MVĮ ir didelės įmonės

Priemonės konkretus tikslas: akvakultūros įmonių, visų pirma labai mažų, mažų ir vidutinių konkurencingumo bei gyvybingumo didinimas, įskaitant saugos ir darbo sąlygų gerinimą.

Paramos dydis: didžiausia galima paramos projektui suma yra 50 000 eurų.

Paramos intensyvumas: labai mažoms, mažoms, vidutinėms įmonėms iki 50 proc., kitoms įmonėms iki 30 proc. nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Paramos paraiška su partneriais neteikiama.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis negali viršyti 24 mėnesių nuo paramos sutarties pasirašymo dienos su Agentūra. Projektai turi būti įgyvendinti ir paramos lėšos išmokėtos iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Paramos tikslas: akvakultūros įmonių, visų pirma labai mažų, mažų ir vidutinių, konkurencingumo bei gyvybingumo didinimas, įskaitant saugos ir darbo sąlygų gerinimą.
Pagal šią priemonę remiamos produktyvios investicijos į didelės apimtiems akvakultūros gamybą (išskyrus tiesiogines investicijas į energijos vartojimo efektyvumo didinimą, atsinaujinančią energiją): produktyvios investicijos į akvakultūrą; akvakultūros produkcijos ir auginamų rūšių įvairinimas; akvakultūros ūkių modernizavimas, įskaitant akvakultūros srities darbuotojų darbo ir saugos sąlygų gerinimą; tobulinimas ir modernizavimas, susijęs su gyvūnų sveikata bei gerove, įskaitant įrangos, skirtos ūkiams apsaugoti nuo laukinių plėšrūnų, pirkimą; investicijos į akvakultūros produktų kokybės gerinimą ar pridėtinės vertės kūrimą (išskyrus perdirbimą); esamų akvakultūros tvenkinių ar lagūnų atkūrimas pašalinant dumblą arba investicijos, skirtos dumblo nusėdimo prevencijai (netaikoma įmonėms, gaunančioms paramą pagal Veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonę „Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakultūra“, jei jų gamtotvarkos plane numatytos su dumblo šalinimu susijusios išlaidos).
Panaudojus ES paramą užaugintos ir realizuotos akvakultūros produkcijos kiekis po projekto įgyvendinimo turi padidėti ne mažiau kaip 250 tonų per metus. Rezultatas turi būti pasiektas bent per vienus kalendorinius metus iš trijų kalendorinių metų, einančių po projekto įgyvendinimo pabaigos metų.
Paramos dydis: didžiausia galima paramos vienam projektui suma yra 2000 000 eurų.

Call Now Button