Loading...
ES Parama žuvininkystės sektoriui2019-10-01T14:18:56+00:00

Rengiame paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 m. veiksmų programos priemones.

Tikslas: mažinti žvejybos poveikį jūrų aplinkai bei vengti ir mažinti nepageidaujamą priegaudą.

Remiamos veiklos: investavimas į įrangą ir įrankius gerinant vidaus ir jūrų vandenyse naudojamų žvejybos įrankių selektyvumą dydžio arba rūšių atžvilgiu, siekiant panaikinti išmetimą į jūrą išvengiant nepageidaujamos verslinių išteklių priegaudos ir (arba) ją mažinant arba tvarkant nepageidaujamą priegaudą, kuri turi būti iškraunama; investavimas į įrangą, įrankius, kuriais ribojamas ir, jei įmanoma, panaikinamas fizinis ir biologinis žvejybos poveikis ekosistemai arba jūros dugnui; investavimas į įrangą, įrankius, kuriais apsaugoma, kad į žvejybos įrankius ir sužvejojamą laimikį nepatektų žinduoliai ir paukščiai, kurie yra saugomi dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos, arba dėl laukinių paukščių apsaugos, jei nuo to nenukenčia žvejybos įrankių selektyvumas ir jei imtasi visų tinkamų priemonių, kad būtų išvengta fizinės žalos plėšrūnams.

Paramos gali kreiptis: žvejybos laivų savininkai, žvejai, žuvininkystės produktų gamintojų organizacijos, atstovaujančios žvejus.

Paramos dydis: didžiausia galima paramos vienam projektui suma yra iki 50.000 Eur.

Paramos intensyvumas: projektui įgyvendinti gali būti suteikiama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų paramos, išskyrus šiuos nustatytus atvejus: įmonės, kurios negali būti laikomos labai mažomis, mažomis ar vidutinėmis, įgyvendinamam projektui gali būti suteikiama iki 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų paramos; projektui, kurį įgyvendina žuvininkystės produktų gamintojų organizacija, atstovaujanti žvejus, gali būti suteikiama iki 60 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų paramos; projektui, kurį įgyvendina paramos gavėjas, vykdantis mažos apimties priekrantės žvejybą, įgyvendinti gali būti suteikiama iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų paramos.

Tikslas: žvejybos ir akvakultūros produktų rinkos organizavimo gerinimas.

Remiamos veiklos, kuriomis siekiama: ieškoti naujų rinkų ir gerinti žvejybos ir akvakultūros produktų tiekimo rinkai sąlygas; skatinti kokybę ir pridėtinę vertę sudarant palankesnes sąlygas žvejybos ir akvakultūros produktų pateikimui ir pakavimui; aukčiau nurodytos veiklos gali apimti visą tiekimo grandinę: gamybą, perdirbimą ir prekybą.

Paramos gali kreiptis: žuvininkystės sektoriaus asociacijos arba žuvininkystės sektoriaus asociacijų grupei atstovaujanti asociacija; žvejybos produktų gamintojų organizacija arba akvakultūros produktų gamintojų organizacija; žuvininkystės sektoriaus asociacijų grupei atstovaujanti gamintojų organizacija; labai mažos, mažos arba vidutinės žuvininkystės įmonės.

Paramos dydis: didžiausia galima paramos vienam projektui suma yra iki 50.000 Eur.

Paramos intensyvumas: 60 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jei pareiškėja yra žuvininkystės sektoriaus asociacija arba žuvininkystės sektoriaus asociacijų grupei atstovaujanti asociacija; 75 proc. – gamintojų organizacijai arba žuvininkystės sektoriaus asociacijų grupei atstovaujančiai gamintojų organizacijai; 50 proc. – žuvininkystės įmonei.

Tikslas: didinti žuvininkystės įmonių, įskaitant mažos apimties priekrantės žvejybos laivyno, konkurencingumą ir gyvybingumą,  gerinti saugos bei darbo sąlygas.

Pagal priemonę remiamos veiklos: investavimas, skirtas sugautų žuvų pridėtinei vertei didinti, perdirbant, vykdant rinkodarą ir / ar tiesioginę prekybą ir kokybei išsaugoti, pagerinti, taip pat veiklai, skirtai nepageidaujamos priegaudos panaudojimui; inovacinės investicijos į laivus siekiant išsaugoti sužvejotos žuvies vartojamąsias savybes ir gerinti kokybę.

Paramos gali kreiptis: žuvininkystės įmonės ir kooperatinės bendrovės.

Paramos dydis: didžiausia galima paramos vienam projektui suma yra 2.000.000 Eur.

Paramos intensyvumas: gali siekti iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

  • įmonės, kuri negali būti laikoma labai maža, maža ar vidutine, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1388/2014 1 priedo 2 straipsniu (labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ) kategorijai priklauso įmonės, kuriose dirba mažiau kaip 250 asmenų ir kurių metinė apyvarta neviršija 50 mln. Eur, ir (arba) bendra metinė balanso suma neviršija 43 mln. Eur), įgyvendinamam projektui suteikiamos paramos intensyvumas gali būti iki 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;
  • projektui, kurį įgyvendina pareiškėjas, vykdantis mažos apimties priekrantės žvejybą, kaip tai apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 508/2014 3 straipsnio 2 dalies 14 punkte, arba kooperatinė bendrovė, kurios visi nariai vykdo mažos apimties priekrantės žvejybą, suteikiamos paramos intensyvumas gali būti iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Pagal priemonę remiamos veiklos: skirtos sugautų žuvų pridėtinei vertei didinti, perdirbant, vykdant rinkodarą ir / ar tiesioginę prekybą ir kokybei išsaugoti, pagerinti, taip pat veiklos, skirtos nepageidaujamos priegaudos panaudojimui.

Paramos gali kreiptis: žuvininkystės įmonės ir kooperatinės bendrovės.

Paramos dydis: didžiausia galima paramos vienam projektui suma yra 50.000 Eur.

Paramos intensyvumas: gali siekti iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Remiama veikla: remiamos investicijos į energijos vartojimo efektyvumo didinimą ir į akvakultūros įmonių pertvarkymo, kad būtų naudojami atsinaujinantieji energijos ištekliai, skatinimą,

Paramos gali kreiptis labai mažos, mažos, vidutinės arba didelės akvakultūros įmonės.

Paramos dydis: didžiausia galima paramos projektui suma yra 100 000 eurų.

Paramos intensyvumas: projektams įgyvendinti gali būti suteikiama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų paramos labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms ir iki 30 proc. kitoms įmonėms.

Remiama veikla: produktyvios investicijos į akvakultūrą; akvakultūros produkcijos ir auginamų rūšių įvairinimas; akvakultūros ūkių modernizavimas; tobulinimas ir modernizavimas, susijęs su gyvūnų sveikata bei gerove, įskaitant įrangos, skirtos ūkiams apsaugoti nuo laukinių plėšrūnų, pirkimą; investicijos į akvakultūros produktų kokybės gerinimą ar pridėtinės vertės kūrimą (išskyrus perdirbimą); esamų akvakultūros tvenkinių ar lagūnų atkūrimas pašalinant dumblą arba investicijos, skirtos dumblo nusėdimo prevencijai (netaikoma įmonėms, gaunančioms paramą pagal Veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonę „Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakultūra“, jei jų gamtotvarkos plane numatytos su dumblo šalinimu susijusios išlaidos); akvakultūros įmonių pajamų įvairinimas plėtojant papildomą veiklą.
Paramos gali kreiptis:
 labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės, užsiimančios arba siekiančios užsiimti akvakultūra.

Paramos dydis: didžiausia galima paramos projektui suma yra 200.000 Eur.

Paramos intensyvumas: Projektui įgyvendinti suteikiamos paramos intensyvumas gali būti iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų MVĮ, kitoms iki 30 proc.

Remiama veikla: remiamos investicijos į žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimą: kuriomis prisidedama prie energijos taupymo arba poveikio aplinkai mažinimo, įskaitant atliekų apdorojimą; kuriomis gerinamos saugos, higienos, sveikatos ir darbo sąlygos; kuriomis remiamas sužvejoto žuvų, kurios negali būti skirtos žmonėms vartoti, laimikio perdirbimas; kurios susijusios su šalutinių produktų, susidarančių dėl pagrindinės perdirbimo veiklos, perdirbimu; kurios susijusios su ekologinės akvakultūros produktų perdirbimu; kurios padeda sukurti naujus ar patobulintus produktus, naujus ar patobulintus procesus arba naujas ar patobulintas valdymo ir organizavimo sistemas.

Paramos gali kreiptis: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, užsiimančios arba planuojančios užsiimti žuvininkystės ir (arba) akvakultūros produktų perdirbimu.

Paramos dysis: didžiausia galima paramos projektui suma yra 600 000 Eur.

Paramos intensyvumas: projektui įgyvendinti suteikiamos paramos intensyvumas gali būti iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Remiamos veiklos, skirtos sugautų žuvų pridėtinei vertei didinti (perdirbant, vykdant rinkodarą ar tiesioginę prekybą) ir  kokybei išsaugoti, pagerinti, taip pat veiklos, skirtos nepageidaujamos priegaudos panaudojimui.

Paramos gali kreiptis: žuvininkystės įmonės ir kooperatinės bendrovės.

Paramos dydis: didžiausia paramos vienam projektui suma yra 50.000 Eur.

Remiamos šios veiklos: investavimas į įrangą ir įrankius gerinant vidaus ir jūrų vandenyse naudojamų žvejybos įrankių selektyvumą dydžio arba rūšių atžvilgiu, siekiant panaikinti išmetimą į jūrą išvengiant nepageidaujamos verslinių išteklių priegaudos ir ją mažinant arba tvarkant nepageidaujamą priegaudą, kuri turi būti iškraunama; investavimas į įrangą, įrankius, kuriais ribojamas ir, jei įmanoma, panaikinamas fizinis ir biologinis žvejybos poveikis ekosistemai arba jūros dugnui; investavimas į įrangą, įrankius, kuriais apsaugoma, kad į žvejybos įrankius ir sužvejojamą laimikį nepatektų žinduoliai ir paukščiai, kurie yra, jei nuo to nenukenčia žvejybos įrankių selektyvumas ir jei imtasi visų tinkamų priemonių, kad būtų išvengta fizinės žalos plėšrūnams.

Paramos gali kreiptis: žvejybos laivų savininkai, žvejai, žuvininkystės produktų gamintojų organizacijos, atstovaujančios žvejus.

Paramos dydis: didžiausia galima paramos vienam projektui suma yra 50 000 Eur

Paramos intensyvumas: MVĮ – iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų paramos, kitoms įmonėms – iki 30 proc, žuvininkystės produktų gamintojų organizacijai, atstovaujančiai žvejus – iki 60 proc, paramos gavėjui, vykdančiam mažos apimties priekrantės žvejybą –  iki 80 proc. paramos.

Priemonės tikslas – žuvininkystės įmonių, įskaitant mažos apimties priekrantės žvejybos laivyno, konkurencingumo didinimas ir saugos bei darbo sąlygų gerinimas. Taip pat priemone siekiama prisidėti prie bendrosios žuvininkystės politikos pagrindinio tikslo įgyvendinimo – užtikrinti didžiausią galimą tausios žvejybos laimikį.

Paramos gali kreiptis: ūkio subjektai, žvejojantys Baltijos jūroje ir Baltijos jūros priekrantėje pasyviosios žvejybos įrankiais, kurių bendrosios pajamos iš žvejybos pasyviosios žvejybos įrankiais ataskaitiniais metais yra virš apatinio kvartilio (25 proc.) visų Baltijos jūroje ir Baltijos jūros priekrantėje pasyviosios žvejybos įrankiais žvejojančių įmonių atitinkamų ataskaitinių metų pajamų, vykdę verslinę žvejybą ataskaitiniais metais (2018 m.) pasyviosios žvejybos įrankiais ne mažiau kaip 30 dienų Baltijos jūros priekrantėje arba ne mažiau 60 dienų Baltijos jūroje, neviršydami jiems skirtų žvejybos kvotų (jei kvotos skiriamos).

Tikslas: investicijų į perdirbimo sektorių skatinimas. Taip pat priemone prisidedama prie Bendrosios žuvininkystės politikos tikslo įgyvendinimo – žuvų išteklių valdymo, kuriuo siekiama užtikrinti pelningą sektoriaus veiklą.

Remiamos veiklos: investicijos į žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimą: kuriomis prisidedama prie energijos taupymo arba poveikio aplinkai mažinimo, įskaitant atliekų apdorojimą; kuriomis gerinamos saugos, higienos, sveikatos ir darbo sąlygos; kuriomis remiamas sužvejoto žuvų, kurios negali būti skirtos žmonėms vartoti, laimikio perdirbimas; kurios susijusios su šalutinių produktų, susidarančių dėl pagrindinės perdirbimo veiklos, perdirbimu; kurios susijusios su ekologinės akvakultūros produktų perdirbimu; kurios padeda sukurti naujus ar patobulintus produktus, naujus ar patobulintus procesus arba naujas ar patobulintas valdymo ir organizavimo sistemas.

Paramos gali kreiptis: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, užsiimančios arba planuojančios užsiimti žuvininkystės ir/arba akvakultūros produktų perdirbimu.

Tikslas – akvakultūros įmonių, visų pirma labai mažų, mažų ir vidutinių (MVĮ), konkurencingumo bei gyvybingumo didinimas, įskaitant saugos ir darbo sąlygų gerinimą.
Pagal priemonę remiamos produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus investicijas į energijos vartojimo efektyvumo didinimą, atsinaujinančią energiją):
  • produktyvios investicijos į akvakultūrą;
  • akvakultūros produkcijos ir auginamų rūšių įvairinimas;
  • akvakultūros ūkių modernizavimas, įskaitant akvakultūros srities darbuotojų darbo ir saugos sąlygų gerinimą;
  • tobulinimas ir modernizavimas, susijęs su gyvūnų sveikata bei gerove, įskaitant įrangos, skirtos ūkiams apsaugoti nuo laukinių plėšrūnų, pirkimą;
  • investicijos į akvakultūros produktų kokybės gerinimą ar pridėtinės vertės kūrimą (išskyrus perdirbimą);
  • esamų akvakultūros tvenkinių ar lagūnų atkūrimas pašalinant dumblą arba investicijos, skirtos dumblo nusėdimo prevencijai (netaikoma įmonėms, gaunančioms paramą pagal Veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonę „Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakultūra“, jei jų gamtotvarkos plane numatytos su dumblo šalinimu susijusios išlaidos);
  • akvakultūros įmonių pajamų įvairinimas plėtojant papildomą veiklą.
Paramos gali kreiptis labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės, užsiimančios arba siekiančios užsiimti akvakultūra.
Priemonės veiklos srities konkretus tikslas: vandens biologinės įvairovės apsauga ir atkūrimas ir su akvakultūra susijusių ekosistemų stiprinimas, taip pat efektyviai išteklius naudojančios akvakultūros skatinimas.
Pagal priemonės veiklos sritį remiamos investicijos į energijos vartojimo efektyvumo didinimą ir į akvakultūros įmonių pertvarkymo, kad būtų naudojami atsinaujinantieji energijos ištekliai, skatinimą.
Paramos gali kreiptis labai mažos, mažos, vidutinės arba didelės akvakultūros įmonės. Įmonė turi būti užregistruota ir turėti galiojantį veterinarinio patvirtinimo numerį, leidžiantį vykdyti akvakultūros veiklą.
Projektams įgyvendinti gali būti suteikiama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų paramos. Įmonių, kurios nepatenka į MVĮ sąvoką, įgyvendinamai veiklai gali būti suteikiama iki 30 proc. paramos nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Likusios projekto tinkamų išlaidų dalies bei visų netinkamų projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti paramos gavėjas.
Remiamos produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus investicijas į energijos vartojimo efektyvumo didinimą, atsinaujinančią energiją): produktyvios investicijos į akvakultūrą; akvakultūros produkcijos ir auginamų rūšių įvairinimas; akvakultūros ūkių modernizavimas, įskaitant akvakultūros srities darbuotojų darbo ir saugos sąlygų gerinimą; tobulinimas ir modernizavimas, susijęs su gyvūnų sveikata bei gerove, įskaitant įrangos, skirtos ūkiams apsaugoti nuo laukinių plėšrūnų, pirkimą; investicijos į akvakultūros produktų kokybės gerinimą ar pridėtinės vertės kūrimą (išskyrus perdirbimą); esamų akvakultūros tvenkinių ar lagūnų atkūrimas pašalinant dumblą arba investicijos, skirtos dumblo nusėdimo prevencijai; akvakultūros įmonių pajamų įvairinimas plėtojant papildomą veiklą.
Paramos paraiškas gali teikti labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės, užsiimančios arba siekiančios užsiimti akvakultūra.
Priemonės konkretus tikslas – paramos teikimas technologinės plėtros, inovacijų, įskaitant energijos vartojimo efektyvumo didinimui, ir žinių perdavimo gerinimui.
Remiama veikla – žvejybos laivo (-ų) variklio (-ių) pakeitimas.
Paramos paraiškas gali teikti ūkio subjektas, nuosavybės teise valdantis žvejybos laivą (-us) ir užsiimantis versline žvejyba Baltijos jūroje arba Baltijos jūros priekrantėje, arba vidaus vandenyse.
Pagal priemonę remiamos veiklos, skirtos sugautų žuvų pridėtinei vertei didinti ar kokybei išsaugoti, pagerinti, taip pat veiklos, skirtos nepageidaujamos priegaudos panaudojimui.
Paramos paraiškas gali teikti įmonės, vykdančios verslinę žvejybą Baltijos jūroje, išskyrus Baltijos juros priekrantės žvejybos zoną, tolimuosiuose žvejybos rajonuose, vidaus vandenyse ir Baltijos jūros priekrantės žvejybos zonoje bei atitinkamai turinčios:perleidžiamąją teisę į žvejybos galimybes jūrų vandenyse (išskyrus Baltijos jūros priekrantės žvejybos zoną); perleidžiamąją teisę į žvejybos vidaus vandenyse kvotą; perleidžiamąją teisę naudoti verslinės žvejybos įrankius priekrantės žvejybai.
Taip pat gali kreiptis kooperatinės bendrovės.
Pagal priemonę remiamos investicijos į žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimą: kuriomis prisidedama prie energijos taupymo arba poveikio aplinkai mažinimo, įskaitant atliekų apdorojimą; kuriomis gerinamos saugos, higienos, sveikatos ir darbo sąlygos; kuriomis remiamas sužvejoto žuvų, kurios negali būti skirtos žmonėms vartoti, laimikio perdirbimas; kurios susijusios su šalutinių produktų, susidarančių dėl pagrindinės perdirbimo veiklos, perdirbimu; kurios susijusios su ekologinės akvakultūros produktų perdirbimu; kurios padeda sukurti naujus ar patobulintus produktus, naujus ar patobulintus procesus arba naujas ar patobulintas valdymo ir organizavimo sistemas.
Paramos gali kreiptis labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, užsiimančios arba planuojančios užsiimti žuvininkystės ir (arba) akvakultūros produktų perdirbimu.
Paramos intensyvumas: iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Call Now Button