Loading...
ES Parama žuvininkystės sektoriui2021-10-04T06:34:33+00:00

Rengiame paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021-2027 m. veiksmų programos priemones.

Dėl paraiškų rengimo žvejybai ir akvakultūrai susisiekite su mumis:

♦  el. p. info@esparamoscentras.lt

Galimi pareiškėjai: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės , užsiimančios arba planuojančios užsiimti žvejybos ir (arba) akvakultūros produktų perdirbimu.

Paramos dydis: didžiausia galima paramos projektui suma yra 50 000 Eur.

Galimi pareiškėjai: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės,
Paramos tikslas: investicijų į perdirbimo sektorių skatinimas, naujų darbo vietų kūrimas.
Paramos intensyvumas: Projektams įgyvendinti gali būti suteikiama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Priemonės veiklos srities konkretus tikslas: vandens biologinės įvairovės apsauga ir atkūrimas ir su akvakultūra susijusių ekosistemų stiprinimas, taip pat efektyviai išteklius naudojančios akvakultūros skatinimas.
Pagal priemonę remiamos investicijos į energijos vartojimo efektyvumo didinimą ir į akvakultūros įmonių pertvarkymo, kad būtų naudojami atsinaujinantieji energijos ištekliai, skatinimą, kaip numatyta reglamento (ES) 508/2014 48 straipsnio 1 dalies k punkte.
Galimi pareiškėjai: labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės (kaip apibrėžta reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priede), užsiimančios akvakultūra. Įmonė turi būti užregistruota ir turėti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos suteiktą veterinarinį patvirtinimą ar registravimą, leidžiantį vykdyti akvakultūros veiklą.

Paramos tikslas: akvakultūros įmonių, visų pirma labai mažų, mažų ir vidutinių, konkurencingumo bei gyvybingumo didinimas, įskaitant saugos ir darbo sąlygų gerinimą.
Pagal šią priemonę remiamos produktyvios investicijos į didelės apimtiems akvakultūros gamybą (išskyrus tiesiogines investicijas į energijos vartojimo efektyvumo didinimą, atsinaujinančią energiją): produktyvios investicijos į akvakultūrą; akvakultūros produkcijos ir auginamų rūšių įvairinimas; akvakultūros ūkių modernizavimas, įskaitant akvakultūros srities darbuotojų darbo ir saugos sąlygų gerinimą; tobulinimas ir modernizavimas, susijęs su gyvūnų sveikata bei gerove, įskaitant įrangos, skirtos ūkiams apsaugoti nuo laukinių plėšrūnų, pirkimą; investicijos į akvakultūros produktų kokybės gerinimą ar pridėtinės vertės kūrimą (išskyrus perdirbimą); esamų akvakultūros tvenkinių ar lagūnų atkūrimas pašalinant dumblą arba investicijos, skirtos dumblo nusėdimo prevencijai (netaikoma įmonėms, gaunančioms paramą pagal Veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonę „Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakultūra“, jei jų gamtotvarkos plane numatytos su dumblo šalinimu susijusios išlaidos).
Panaudojus ES paramą užaugintos ir realizuotos akvakultūros produkcijos kiekis po projekto įgyvendinimo turi padidėti ne mažiau kaip 250 tonų per metus. Rezultatas turi būti pasiektas bent per vienus kalendorinius metus iš trijų kalendorinių metų, einančių po projekto įgyvendinimo pabaigos metų.

Galimi pareiškėjai: paramos paraiškas pagal Priemonę gali teikti MVĮ ir didelės įmonės

Priemonės konkretus tikslas: akvakultūros įmonių, visų pirma labai mažų, mažų ir vidutinių konkurencingumo bei gyvybingumo didinimas, įskaitant saugos ir darbo sąlygų gerinimą.

Paramos dydis: didžiausia galima paramos projektui suma yra 50 000 eurų.

Paramos intensyvumas: labai mažoms, mažoms, vidutinėms įmonėms iki 50 proc., kitoms įmonėms iki 30 proc. nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Paramos paraiška su partneriais neteikiama.

Tikslas: žvejybos įmonių, įskaitant mažos apimties priekrantės žvejybos laivyno, konkurencingumo ir gyvybingumo didinimas ir saugos bei darbo sąlygų gerinimas.
Pagal priemonę remiamos veiklos, skirtos sugautų žuvų pridėtinei vertei didinti (visų pirmą perdirbant (bet kokiu būdu paruošiant pateikiamą produktą), vykdant rinkodarą ir / ar tiesioginę prekybą) ir / ar kokybei išsaugoti, pagerinti, taip pat veiklos, skirtos nepageidaujamos priegaudos panaudojimui.
Galimi pareiškėjai: paraiškas gali teikti įmonės, vykdančios verslinę žvejybą Baltijos jūroje, išskyrus Baltijos juros priekrantės žvejybos zoną, tolimuosiuose žvejybos rajonuose, vidaus vandenyse ir Baltijos jūros priekrantės žvejybos zonoje bei atitinkamai turinčios:
    • perleidžiamąją teisę į žvejybos galimybes jūrų vandenyse (išskyrus Baltijos jūros priekrantės žvejybos zoną);
    • perleidžiamąją teisę į žvejybos vidaus vandenyse kvotą;
    • perleidžiamąją teisę naudoti verslinės žvejybos įrankius priekrantės žvejybai.
Taip pat gali kreiptis kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), įsteigtos Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatyme nustatyta tvarka, jei visi kooperatinės bendrovės nariai atitinka Taisyklių 7 punkte nurodytus reikalavimus. Atitiktis šiam reikalavimui turi būti išlaikyta nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos.
Didžiausia galima suma vienam projektui yra 50 000 eurų.
Call Now Button