Sporto rėmimo fondas. Vietinės užimtumo iniciatyvos. Savarankiško užimtumo rėmimas.

Kita2021-10-16T12:59:29+00:00

Rengiame paraiškas finansavimui gauti Sporto rėmimo fondui, Vietinių užimtumo iniciatyvų projektams, Savarankiško užimtumo rėmimui.

Įmonės darbuotojai parengs Jums kokybišką paraišką sporto projektų finansavimui. Dėl paramos galimybių rašykite –  info@esparamoscentras.lt ar skambinkite – 8 647 669 76.

Lapkričio mėn. planuojama skelbti kvietimus teikti paraiškas Sporto projektams finansuoti.

Remiamos šios sporto sritys:

 • fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą;
 • sporto inventoriui ir įrangai įsigyti;
 • sporto renginiams organizuoti;
 • asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijai tobulinti ir sporto informacijos sklaidai;
 • esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtrai, priežiūrai ir remontui.

Galimi pareiškėjai: juridinis asmuo; juridinių asmenų grupė (partneriai).

Finansavimo intensyvumas: iki 90 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Paramos dydis: sporto projektams skirtų lėšų suma negali būti mažesnė kaip 3 000 eurų, o esamų sporto bazių plėtros, priežiūros ir remonto atveju – 8 000 eurų.

Didžiausias paramos dydis vienam sporto projektui: 450 000 eurų.

Daugiau informacijos žiūrėti: https://www.srf.lt/

♦ 2021 – 2022 m. Europos Sąjungos Paramos Centro darbuotojai savo klientų sporto projektams padėjo pritraukti 1 978 543 eurų finansavimą.

Jeigu aktualu – dėl paraiškų rengimo paslaugų – https://www.esparamoscentras.lt/es-investicijos/ susisiekite su profesionalais ir mes padėsime parengti kokybišką paraišką finansavimui gauti Jūsų sporto projektui.

♦  el. p. info@esparamoscentras.lt

Nuo 2021 04 08 galima teikti paraiškas Užimtumo tarnybai pagal paramos priemonę – “Darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimas”.
Parama bus skiriama steigti darbo vietas: bedarbiams su negalia (0–55 proc. darbingumo lygio) neterminuotam įdarbinimui remti steigiant naujas darbo vietas; kai buvęs bedarbis, pradėjęs savo verslą ne vėliau kaip per 30 mėnesių nuo paskutinės registracijos Užimtumo tarnyboje nutraukimo dienos, pirmą kartą darbo vietą steigia Užimtumo tarnybos siūlomam bedarbiui įdarbinti.
Vertinant pateiktas paraiškas didelis dėmesys bus skiriamas: smulkiojo verslo skatinimui; nuosavų lėšų indėliui; nedarbo mažinimui toje teritorijoje, kurioje numatoma steigti darbo vietą; perteklinių profesijų atstovų įdarbinimui; numatytam steigti darbo vietų skaičiui; neįgaliųjų, kuriems nustatytas iki 25 procentų darbingumo lygis, darbinimui; numatytam mokėti darbo užmokesčiui lyginant su nustatytu vidutiniu darbo užmokesčiu.
Galimi pareiškėjai: smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai.
Paramos lėšos gali būti skiriamos:

  • įsigyti, montuoti ir pritaikyti darbo priemones arba techninės pagalbos priemones, steigiant darbo vietą darbuotojui su negalia;
  • remontuoti arba pritaikyti patalpas, kurios valdomos nuosavybės teise, reikalingas darbo vietai įrengti (iki 50 proc. subsidijos sumos).

Paramos dydis: iki 200 000 eurų vienam pareiškėjui (parama vienai darbo vietai steigti negali viršyti 19 921,26 eurų) .
Paramos intensyvumas: iki 65% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Dėl paraiškų rengimo susisiekite su mumis: info@esparamoscentras.lt

Paraiškų teikimo pradžia: 2021 08 18.

Galimi pareiškėjai: kurie pirmą kartą steigia darbo vietas sau labai mažose įmonėse ir yra darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas iki 25 proc. darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis; bedarbiai, kurie yra darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 30–40 proc. darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis; bedarbiai iki 29 metų.

Projekto intensyvumas: kompensuojama maksimaliai 100 proc. projekto (reikalingų įrenginių) vertės, bet ne daugiau nei 19 921,26 eurų. Valstybės subsidiją galima bus panaudoti reikalingai darbo įrangai, pvz automobiliui, statybos, gamybos įrengimams ir kt).

Dėl paraiškos rengimo rašykite: info@esparamoscentras.lt 

Sporto rėmimo fondas 2020 12 01 paskelbė kvietimą teikti paraiškas sporto projektams finansuoti. Planuojami du kvietimai:

 1. Parama fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui bei asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimui ir sporto informacijos sklaidai.

Paramos dydis projektui: 3000 – 450 000 eurų. Paramos intensyvumas: iki 90 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Sporto projekto vykdytojas turi prisidėti prie sporto projekto nuosavomis ar partnerių lėšomis ne mažiau kaip 10 procentų nuo sporto projekto sąmatos.  Sporto paramos projektų įgyvendinimo laikotarpis: ne ilgesnis nei 4 metai. Galimi pareiškėjai: juridinis asmuo; juridinių asmenų grupė (partneriai).

Paraiškos su priedais teikiamos iki 2021 m. sausio 5 d. 17:00 val.

 1. Parama esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtrai, priežiūrai ir remontui.

Paramos dydis projektui:  8000 (minimali suma) – 450 000 (maksimali suma) eurų. Paramos intensyvumas: iki 90 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Sporto projekto vykdytojas turi prisidėti prie sporto projekto nuosavomis ar partnerių lėšomis ne mažiau kaip 10 procentų nuo sporto projekto sąmatos.  Sporto paramos projektų įgyvendinimo laikotarpis: ne ilgesnis nei 4 metai. Galimi pareiškėjai: juridinis asmuo; juridinių asmenų grupė (partneriai).

Skelbiamo konkurso tikslas: atrinkti ir finansuoti sporto projektus, gerinančius sąlygas ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę remontuojant, atnaujinant ir / ar rekonstruojant esamų sporto bazių infrastruktūrą.
Teikiami sporto projektai turi prisidėti prie sporto bazių prieinamumo didinimo, sąlygų įvairaus amžiaus ir poreikių asmenų fiziniam aktyvumui gerinimo ir sportuojančių asmenų skaičiaus didėjimo.

Finansavimas skiriamas esamoms sporto bazėms

Esama sporto bazė suprantama kaip sporto paskirties pastatas arba sporto paskirties inžinerinis statinys fizinio aktyvumo / sporto pratyboms, varžyboms ir / ar kitiems sporto renginiams rengti, kuriame vyksta / vyko pratybos, varžybos ar kiti sporto renginiai per pastaruosius dvejus metus (2019–2020 m.).

Įgyvendinimo laikotarpis

Sporto projekto įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis nei 4 metai.

Paraiškas galima teikti iki 2021 m. kovo 1 d. 17:00 val.

Daugiau informacijos: https://www.srf.lt/kvietimai/2021-metu-kvietimas/5-veikla-cpva/

Dėl paraiškų rengimo – https://www.esparamoscentras.lt/es-investicijos/ susisiekite su mumis ir mes Jums padėsime parengti kokybišką paraišką sporto projektui – esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui:

♦  el. p. info@esparamoscentras.lt.

Rengiame paraiškas finansavimui gauti Vietinių užimtumo iniciatyvų projektams. Padedame įgyvendinti projektą, vykdome jo priežiūrą, bendradarbiaujame su šią paramos priemonę administruojančia institucija.

Galimi pareiškėjai.

Parama teikiama smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams.

Remiama veikla.

Naujų darbo vietų kūrimas.

Paramos dydis.

Iki 200 000 (iki 19 921,26 tūkst. eurų vienai darbo vietai įkurti).

Daugiau žiūrėti: https://uzt.lt/darbdaviui/vietines-uzimtumo-iniciatyvos/

Dėl paraiškų rengimo rašykite – info@esparamoscentras.lt.

Call Now Button