Eksperimentinė plėtra ir / ar inovatyvūs projektai, skirti ŠESD kiekio mažinimui

2021.10.08

2021-10-08 – 2022-02-08 galima teikti paraiškas paramai gauti pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Eksperimentinė plėtra ir (ar) inovatyvūs projektai, skirti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimui”

Tinkami pareiškėjai: finansavimas pagal priemonę teikiamas Lietuvos Respublikos teritorijoje paramos mokėjimo metu įsisteigusiems ar įregistravimo vietą turintiems juridiniams asmenims.

Pareiškėjas turi būti vykdęs aktyvią veiklą per paskutinius kalendorinius metus, t. y. privačios įmonės metinė apyvarta turi būti ne mažesnė kaip 5 %  prašomos subsidijos dydžio ir ne mažesnė kaip 5 000 Eur per paskutinius finansinius metus prieš projekto paraiškos pateikimą arba per įmonės veiklos laikotarpį, jei ji veikia trumpiau kaip metus. Partneriai galimi.

Tinkamos finansuoti išlaidos: ilgalaikio turto išlaidos priemonėms ir įrenginiams, atsižvelgiant į mastą ir laikotarpį, kuriuo jie naudojami, projektui; išlaidos medžiagoms, priemonėms ir panašiems produktams (prekėms), skirtoms projekto veiklų įgyvendinimui; išlaidos projekto įgyvendinimui pagal paslaugų sutartis, kurios negali viršyti 20 procentų gautos finansinės paramos; išlaidos personalui: projektui vykdyti įdarbintiems mokslininkams, technikams ir kitiems pagalbiniams darbuotojams, kelionėms ir komandiruotėms.

Paramos intensyvumas: nuo 25 proc. iki 65 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Paramos dydis: iki 1 000 000 eurų.

Projekto išlaidos iki projekto paraiškų pateikimo dienos daromos pareiškėjo rizika ir yra netinkamos finansuoti.

Mūsų  ekspertai jau yra susipažinę su visais reikalavimais ir nekantrauja padėti Jums įgyvendinant Jūsų idėją!

Jeigu Jums aktualu, dėl paraiškų rengimo paslaugų rašykite: info@esparamoscentras.lt

2021-12-15T13:56:25+00:00
Call Now Button