ES PARAMA LIETUVAI 2021 – 2027 M.

2021.08.05

2021 – 2027 m. Lietuvai numatytas finansavimas:

Iš Europos regioninio plėtros fondo (ERPF, 3 464 mlrd. eurų),

Iš Europos socialinio fondo plius (ESF+, 1 136 mlrd. eurų),

Iš Sanglaudos fondo (SaF, 1 418 mlrd. eurų),

Iš Teisingos pertvarkos fondo (TPF, 273 mln. eurų),

Iš Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo (EJRŽAF, 58 mln. eurų).

Iš viso Lietuvai numatyta apie 6,2 mlrd. eurų paramos pagal 2021-2027 m. ES investicijų programą. Papildomai Lietuva prisidės 1,5 mlrd. eurų nacionalinio kofinansavimo lėšomis, todėl bendra investicijų apimtis bus 7,7 mlrd. eurų.

Šios ES 2021-2027 m. investicijų programos vienas iš išskirtinumų – Europos Komisijos patvirtintas dalies lėšų paskirstymas pagal regionus: Sostinės ir Vidurio-Vakarų Lietuvos. Ši klasifikacija taip pat lemia ir skirtingą valstybinį kofinansavimą: Sostinės regionui – 50 proc. prisidėjimo, likusiai Lietuvai – 15 proc.

Šių fondų numatytos investicijos nėra vienintelės Lietuvos pažangai skirtos lėšos. Be 2,225 mlrd. eurų „Naujos kartos Lietuva“ jau patvirtinto plano lėšų, pažangai taip pat skirta 1,45 mlrd. eurų bendros žemės ūkio politikos bei kitų tarptautinių šaltinių. Visumoje 2021 – 2027 m. investicijos į įvairias šalies sritis turėtų siekti daugiau nei 15 mlrd. eurų.

Įsisavinant skirtas 2021 – 2027 m. ES lėšas Lietuva planuoja įgyvendinti projektus susijusius su  9 prioritetais:

  1. Pažangesnė Lietuva– ekonomikos konkurencingumas ir transformacija į aukštesnės pridėtinės vertės ekonomiką (numatyta 1 312 732 515 eurų);
  2. Žalesnė Lietuva– perėjimas prie švarios energetikos, žaliosios investicijos, žiedinė ekonomika, prisitaikymas prie klimato kaitos, ekstremalių klimato reiškinių rizikos prevencija bei jos valdymas (numatyta 1 921 199 622 eurai);
  3. Geriau sujungta Lietuva– skaitmeninis junglumas, tarpvalstybinis bei nacionalinis, regiono ir vietos judumas, tvarus, pažangus, saugus ir įvairiarūšis transeuropinis transporto tinklas (numatyta 602 820 347 eurai);
  4. Socialiai atsakingesnė Lietuva– užimtumo, švietimo, socialinės įtraukties ir kultūros politikos sričių investicijos į žmones ir sistemas (numatyta 2 309 668 488 eurai);
  5. Piliečiams artimesnė Lietuva– tvari ir integruota miestų ir kaimų plėtra ir vietos iniciatyvos, siekiant reaguoti į demografinius iššūkius ir mažinti socialinius ir ekonominius skirtumus (numatyta 802 425 182 eurai);
  6. Socialinės inovacijos– finansuojamos veiklos, kurios yra skirtos naujų idėjų, susijusių su produktais ar paslaugomis įgyvendinimu, nauda teikiama visuomene (numatyta 56 142 145 eurai);
  7. Skaitmeninė infrastruktūra– itin didelio pralaidumo plačiajuosčio ryšio tinklų plėtra pagal atliktą investicinių poreikių analizę identifikuotuose „baltosiose dėmėse“ (numatyta 31 438 344 eurai);
  8. Darnus judumas– 18 Lietuvos didžiųjų miestų ir kurortų darnaus judumo miestų planuose numatytų atitinkamų priemonių finansavimas (numatyta 416 535 278 eurai);
  9. Teisingos pertvarkos fondas– mažinti taršių pramonės šakų išmetamą ŠESD kiekį ir perėjimo prie klimato požiūriu neutralios ekonomikos socialinių ir ekonominių sąnaudų sušvelninimas (numatyta 294 374 504 eurai).
2021-08-05T07:53:29+00:00
Call Now Button