ES Parama ūkininkams žemės ūkio valdų modernizavimui

2021.11.27

2021 12 01 – 2021 12 30 galima teikti paraiškas paramai gauti ūkininkams modernizuoti žemės ūkio valdas šiuose sektoriuose: pieninės galvijininkystės; kiaulininkystės; paukštininkystės, įskaitant kiaušinių gamybą; mėsinės gyvulininkystės, įskaitant mėsinę galvijininkystę, avininkystę, ožkininkystę, triušininkystę; sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės, uždaro grunto (šildomiems šiltnamiams); sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės, atviro grunto (lauko daržovėms, vaisiams, uogoms).

Galimi pareiškėjai: dėl paramos gali kreiptis fiziniai ir juridiniai asmenys, įregistravę valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre (fizinis asmuo turi būti įregistravęs ir ūkininko ūkį) ir ne trumpiau kaip 12 mėn. vykdantys žemės ūkio veiklą bei iš jos gaunantys pajamų. Pareiškėjo pajamos iš žemės ūkio veiklos per ataskaitinius metus iki paramos paraiškos pateikimo turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų pareiškėjo veiklos pajamų. Partneriai negalimi.

Parama teikiama, jei pareiškėjovaldos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yradidesnis kaip 8 tūkst. Eur (šis reikalavimas netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus).

Remiama veikla: žemės ūkio produktų gamyba, prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų ar išaugintų valdoje) apdorojimas, perdirbimas ir tiekimas rinkai. Jei yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, remiamas iš kooperatyvo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimas ir realizavimas, supirktų jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimas.

Būtina sąlyga gauti paramą: pareiškėjo pateiktame projekte statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos turi sudaryti ne mažiau kaip 75 proc. visų projekto investicijų vertės (be PVM).

Didžiausia paramos suma projektui: 1,5 mln. Eur, taikoma pieninės galvijininkystės, mėsinės galvijininkystės, avininkystės ožkininkystės, triušininkystės, kiaulininkystės, paukštininkystės, įskaitant kiaušinių gamybą, sektoriuose; 8 mln. Eur, taikoma sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose, kai šių sektorių žemės ūkio produktų gamyba vykdoma uždarame grunte (žieminiuose šiltnamiuose); 4 mln. Eur, taikoma sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose, kai šių sektorių žemės ūkio produktų gamyba vykdoma atvirame grunte (auginami lauko vaisiai, daržovės, uogos).

Dėl paraiškos rengimo paslaugų rašykite: info@esparamoscentras.lt

2021-11-27T21:24:32+00:00
Call Now Button