Atsinaujinantys energijos ištekliai. Investicijos žaliajai transformacijai – 90 mln. eurų.

2022.09.02

2022 09 02 – 2022 10 14  gali teikti paraiškas įmonės, nukentėjusios dėl karo sukeltos krizės, investicijoms į iškastinio kuro, ypač gamtinių dujų, naudojimo keitimą ar mažinimą ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą, elektros energijos gamybai iš atsinaujinančių išteklių (išskyrus vėjo ir saulės elektrines), pakeičiant elektros energiją, gaminamą iš iškastinio kuro, gaminamą toje pačioje rinkoje

Šiai paramos priemonei skirta 90 mln. eurų, t.y. skirta įmonėms, kurios investuos į energetinę konversiją – technologijas, leidžiančias iškastinį kurą pakeisti atsinaujinančiais energijos ištekliais (toliau AEI). Šioms įmonėms būtų skiriama finansinė parama.

Paramos priemonės tikslas: skatinti verslo sektorių pereiti prie AEI, kad sumažinti patiriamą naštą įmonėms dėl padidėjusių dujų ir elektros kainų.

Galimi pareiškėjai: juridiniai asmenys (labai maža, maža, vidutinė, didelė įmonė), nukentėję dėl gamtinių dujų ir elektros energijos kainų padidėjimo, susijusio dėl Rusijos agresijos prieš Ukraina,

Paramos dydis: 400 000 eurų vienai įmonei.

Finansavimo intensyvumas: 70 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų labai mažoms ir mažoms įmonėms; 60 proc. vidutinėms įmonėms; 50 proc. didelėms įmonėms.

Finansuojami įrenginiai ar technologijos:

  • Finansuojama:  taršių technologijų keitimas mažiau taršiomis siekiant pakeisti vartojamą iškastinį kurą  AEI arba mažinti iškastinio kuro vartojimą, mažinant ir kiekybinį šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) kiekį mažiausiai 20 proc. (finansuojamo projekto ribose). Planuojamas ŠESD sumažinimas vertinamas paraiškos teikimo metu, faktinis įgyvendinus projektus nevertinamas. ŠESD sutaupymai perskaičiuojami, jei įgyvendinant projektą  planuojama keisti įsigyjamą įrangą. Jei pakeitus įrangą ir perskaičiavus ŠESD sumažinimą nepasiekiama 20 proc. ŠESD kiekio reikšmė, išlaidos nebetinka finansuoti:
  • iškastinio kuro katilų keitimas į AEI: šilumos siurblius (oras–vanduo, gruntas–vanduo, vanduo–vanduo, oras–oras), 5 klasės biokuro katilus (vertinama pagal gamintojo specifikaciją), aukšto efektyvumo biokuro katilus, (deginančius vadinamąją SM3 biokuro žaliavą), saulės kolektorius karštam vandeniui ruošti (išskyrus vėjo ir saulės elektrinių įrengimą elektros gamybai). Šios išlaidos finansuojamos su  akumuliacinėmis talpomis, jei jos įrengiamos; šilumos saugyklomis vandeniui saugoti ir (ar) šilumai akumuliuoti (jei jos įrengiamos);
  • iškastinio kuro naudojimo mažinimas diegiant AEI: šilumos siurblius (oras–vanduo, gruntas–vanduo, vanduo–vanduo, oras–oras), 5 klasės biokuro katilus (vertinama pagal gamintojo specifikaciją), aukšto efektyvumo biokuro katilus, (deginančius vadinamąją SM3 biokuro žaliavą), saulės kolektorius karštam vandeniui ruošti. Šios išlaidos finansuojamos su akumuliacinėmis talpomis, jei jos įrengiamos; šilumos saugyklomis vandeniui saugoti ir (ar) šilumai akumuliuoti (jei jos įrengiamos);
  • iškastinio kuro, naudojamo gamybos procese, keitimas AEI ir (ar) elektra;
  • biogranules naudojančių degiklių, biodulkių gamybos ir deginimo įrenginių įrengimas iškastinį kurą naudojančiuose katiluose su visa susijusia įranga;
  • biokuro kogeneracinių įrenginių įrengimas, elektros generatorių, naudojančių karštą vandenį arba biomasę (organinio Renkino ciklo (ORC) blokų, biomasės gazifikatorių su vidaus degimo varikliais, garo turbinų ir kt.) įrengimas modernizuojant katilus įmonėse ir centralizuoto šilumos tiekimo (toliau – CŠT) sistemose;
  • šilumos siurblių ir šilumos saugyklų vandeniui saugoti ir (ar) šilumai akumuliuoti įrengimas įmonėse, kuriose šilumai gaminti naudojamos gamtinės dujos;
  • kitos technologinės ir (ar) programinės įrangos ir įrenginių įsigijimas, susijęs su tiesioginiu iškastinio kuro naudojimo pakeitimu ar mažinimu mažiausiai 20 proc. finansuojamo projekto ribose (reikalingas ŠESD kiekio sumažinimas ne mažiau 20 proc.);
  • Tam tikros išlaidos, susijusios su įrangos sumontavimu, vietos ir (ar) aikštelės paruošimu, įdiegimu, parengimu naudoti, išbandymu.

Paraiškų atrankos būdas: tęstinis, kol pakaks priemonei skirtų lėšų, bet ne ilgiau kaip iki spalio 14 d.

Mūsų darbai dėl Jūsų sėkmės:

Garantuojame, kad mūsų parengta paraiška atitiks Agentūros vertinimo kriterijus ir dėsime pastangas, kad jūs gautumėte finansavimą.

Po paramos Jums skyrimo padėsime įgyvendinti Jūsų projektą. Mes prisiimame atsakomybę, kad Jūsų projektas būtų įgyvendintas laiku pagal paramos sutartyje numatytus reikalavimus. Padėsime išvengti sankcijų už rodiklių nepasiekimą.

 

Jeigu aktualu dėl paraiškos rengimo paslaugų rašykite:

info@esparamoscentras.lt

2022-09-06T18:18:42+00:00
Call Now Button