ES PARAMA VERSLO PLĖTRAI, KAIMO TURIZMUI KAIMO VIETOVĖSE IKI 200 000 EUR.

2021.10.14

2021 09 01 – 2021 10 31 galima teikti paraiškas verslo plėtrai kaimo vietovėse pagal KPP veiklos sritį „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“. Pagal šią priemonę skatinama verslo plėtra kaimo vietovėse (NE VERSLO PRADŽIA).

Galimi pareiškėjai: paramos gali kreiptis fiziniai asmenys, veikiantys su individualios veiklos pažyma ar verslo liudijimu ir privatūs juridiniai asmenys (labai mažos arba mažos įmonės).

Tinkamos finansuoti išlaidos:

– projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių nauja statyba, rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas.
(projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių naują statybą, rekonstravimą ar kapitalinį remontą
atliekant ūkio būdu, finansuojamas tik naujų statybinių medžiagų įsigijimas);
– naujos technikos ir įrangos, skirtų projekto reikmėms, įsigijimas ir įrengimas projekto įgyvendinimo vietoje, prie kurių priskiriama:
speciali kompiuterinė ir programinė įranga, skirta įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymui;
– projektui įgyvendinti ir projekte numatytai veiklai vykdyti būtina technika ir (arba) įranga. Parama įsigyti N kategorijos, N1 klasės
motorinę transporto priemonę kroviniams vežti (išskyrus visureigius), kaip nustatyta Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų
kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimuose, patvirtintuose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo
ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių
pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“, teikiama tuo atveju, kai joje yra 2 arba 3 sėdimosios vietos, pertvara atskirtas ir be langų
krovinių skyrius;
– verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas (privažiavimo sklypo, kuriame įgyvendinamas projektas, ribose,
apšvietimo įrengimo, vandens tiekimo (įskaitant vandens gręžinį) ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo ir (arba) sutvarkymo, kitos su
projekto įgyvendinimu susijusios infrastruktūros kūrimo ar gerinimo darbų išlaidos);
– bendrosios išlaidos. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis negali būti didesnė kaip 5 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės
be PVM, bet ne daugiau kaip 1 800 Eur be PVM. Tuo atveju, kai projekte numatyti statybos ar infrastruktūros įrengimo darbai,
finansuojama bendrųjų išlaidų suma be PVM gali būti ne didesnė kaip 3 000 Eur.

Paramos dydis:  didžiausia paramos suma vienam projektui iki 200 000 eurų.

Paramos intensyvumas: ES parama verslui kaime gali sudaryti iki 50 proc. projekto investicijų be PVM.

Visas paraiškos / projekto rengimo paslaugas ES paramos centro darbuotojai gali atlikti bendradarbiaujant tiek betarpiškai, tiek nuotoliniu būdu: sutarties pasirašymas, sąskaitų apmokėjimas, verslo plano rengimas, paraiškos pildymas ir pateikimas ir kitus, čia nepaminėtus, darbus.

Kreipkites jei norėtumėte be nuotolinės konsultacijos betarpiškai susitikti pas mus ofise, kad detaliau aptartumėme Jūsų galimybes.

Rašykite jeigu Jums reikės paraiškos rengimo paslaugų  – https://www.esparamoscentras.lt/es-investicijos/ , ir mes Jums padėsime parengti kokybišką paraišką finansavimui gauti.

info@esparamoscentras.lt

2021-10-15T11:07:26+00:00
Call Now Button