Loading...
ES parama žemės ūkio plėtrai2021-01-04T11:53:13+00:00

Rengiame paraiškas finansavimui gauti žemės ūkio plėtrai, kaimo verslui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2021-2027 m. programos priemones.

Dėl paraiškų rengimo – https://www.esparamoscentras.lt/es-investicijos/ susisiekite su mumis: 

el. p. info@esparamoscentras.lt ar

+ 370 647 669 76

Paramos gali kreiptis: miško valdytojai (fiziniai ar juridiniai asmenys); miško valdytojų grupės.
Paramos paraiškas pareiškėjai gali teikti su partneriais.

Remiama veikla: miško kelių su žvyro danga ir kitų su miško keliais susijusių įrenginių (statinių) įrengimas ir / ar rekonstrukcija.

Paramos dydis:  vienam paramos projektui iki 200 000 eurų. 

Paramos gali kreiptis:

– fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų gamyba ir (arba) perdirbimu ir (arba) rinkodara, savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą;

– privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų gamyba ir (arba) perdirbimu ir (arba) rinkodara, atitinkantys MVĮ keliamus reikalavimus;

– privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio ir maisto produktų realizavimu, atitinkantys MVĮ keliamus reikalavimus;

– viešieji juridiniai asmenys, atitinkantys MVĮ keliamus reikalavimus, gali būti partneriais ir tarpininkais.

Paraišką būtina teikti kartu su partneriu ar partneriais, o jų bendradarbiavimas privalo būti įtvirtintas pasirašyta jungtine veiklos sutartimi.

Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos: verslo plano įgyvendinimo išlaidos; einamosios bendradarbiavimo išlaidos; einamosioms projekto įgyvendinimo išlaidos; skatinamosios veiklos, susijusios su trumposios tiekimo grandinės plėtra, išlaidos bei bendrosios išlaidos. Projekto įgyvendinimo trukmė negali būti ilgesnė kaip iki 2023 m. birželio 30 d.
Paramos intensyvumas: 60 proc. tinkamoms finansuoti verslo plano įgyvendinimo išlaidoms, 100 proc. – tinkamoms finansuoti projekto bendrosioms, einamosioms bendradarbiavimo, einamosioms projekto įgyvendinimo bei skatinamosios veiklos, susijusios su trumposios tiekimo grandinės plėtra, išlaidoms.

Paramos dydis:
didžiausia paramos suma vienam projektui iki 120 000 eurų be PVM.

Parama ūkininkams norintiems modernizuoti savo ūkius.

Ūkininkai, norintys modernizuoti savo ūkius, 2020 04 01 – 2020 06 30 gali teikti paraiškas paramai gauti. Galimi pareiškėjai: paraiškas gali teikti fiziniai ir juridiniais asmenys. Fiziniai asmenys turi užsiimti žemės ūkio veikla ir būti įregistravę ūkininko ūkį ir valdą. Juridiniai asmenys turi užsiimti žemės ūkio veikla ir savo vardu būti įregistravę valdą. Reikalavimas įregistruoti savo vardu valdą netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba pastaruosius perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus. Remiama veikla: žemės ūkio produktų gamyba; prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimas ir realizavimas, supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimas.
Paramos dydis: didžiausia paramos suma projektui – 50 000 eurų.
Paramos intensyvumas: iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Galimi pareiškėjai: ūkininkai bei labai mažos arba mažos įmonės. Pareiškėjas ne mažiau kaip 1 metus iki paraiškos pateikimo privalo užsiimti gyvulininkyste arba paukštininkyste ir ne mažiau kaip 50 proc. visų valdos pajamų gauti iš šių veiklų. Jei pareiškėjas yra sudaręs sutartis dėl gyvulių ar paukščių mėšlo arba kitų biologiškai skaidžių atliekų tiekimo ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui nuo paraiškos pateikimo dienos, šis reikalavimas netaikomas.
Remiama veikla: biodujų gamyba.
Paramos dydis: didžiausia paramos suma vienam projektui iki 1.600.000 eurų.
Paramos intensyvumas: bus finansuojama iki 60 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Paramos suma šiam kvietimui – 10 416 837 eurų. Projektų įgyvendinimo laikotarpis negali viršyti 24 mėnesių.

 Susisiekite su mumis tel. + 370 647 669 76 ar el.p. info@esparamoscentras.lt ir  mes Jums padėsime parengti paraišką kuri gaus finansavimą.

2020 04 01 – 2020 06 30 galima teikti paraiškas paramai gauti pagal veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“.

Galimi pareiškėjai: dėl paramos gali kreiptis privačių miškų valdytojai, savivaldybės ir labai mažos bei mažos įmonės. Kai pareiškėjas yra fizinis arba juridinis asmuo, jis turi atitikti labai mažos arba mažos įmonės statusą.

Remiama veikla: paramos lėšomis finansuojamas miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas; minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas; vidinės miškotvarkos ir miško želdinimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas ar tikslinimas (projektų rengimas ar tikslinimas remiamas tik tuo atveju, jei jis nesusijęs su kitomis, paraiškoje numatytomis investicijomis pagal kitas remiamas veiklas).

Paramos dydis: didžiausia suma projektui – 100.000 eurų.

Paramos intensyvumas: vykdant miškų ūkio modernizavimo, miško kirtimo, apvaliosios medienos ruošos technologijų diegimo, paslaugų miškų sektoriuje tiekimo veiklą, gali būti finansuojama 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų; minkštųjų lapuočių jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymo bei vidinės miškotvarkos, miško želdinimo ir žėlimo projektų rengimo ar tikslinimo paramos intensyvumas gali siekti 65 proc.

Susisiekite su mumis tel. + 370 647 669 76 ar el.p. info@esparamoscentras.lt ir  mes Jums padėsime parengti paraišką kuri gaus finansavimą.

Galimi pareiškėjai ir partneriai:

1.  savivaldybės;

2.  melioracijos sistemų naudotojų asociacijos;

3.  fizinių ir  juridinių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, kurių nuosavybės teise priklausančios žemės ribos sutampa su konkrečios (rekonstruojamos) sausinimo sistemos ribomis.

Paramos paraiškas pareiškėjai gali teikti su partneriais.

Paramos dydis: vienam paramos projektui iki 300 000 eurų; rekonstruojamiems polderiams iki 600 000 eurų.

Prioritetas – skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.
Tikslinė sritis – veiklos įvairinimo, mažųjų įmonių kūrimo ir plėtojimo, taip pat darbo vietų kūrimo lengvinimas.
Remiama veikla:
  • pagal priemonės veiklos sritį parama teikiama ne žemės ūkio veiklai pradėti. Remiama ekonominė veikla, nurodyta Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, patvirtintame Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“.
Paramos dydis: 18 800 eurų, kai planuojama sukurti 1 darbo vietą; 37 600 eurų, kai planuojama sukurti ne mažiau kaip 2 darbo vietas. Išmoka išmokama dviem dalimis per ne ilgesnį kaip 3 metų laikotarpį nuo verslo plano įgyvendinimo pradžios. Pirmoji dalis, sudaranti 80 proc. visos skirtos išmokos sumos, paramos gavėjui mokama po sprendimo skirti paramą priėmimo dienos per 10 darbo dienų. Mokėjimo prašymas teikiamas ir likusi 20 proc. išmokos sumos dalis mokama, jeigu verslo planas tinkamai įgyvendintas.  Paramos gali kreiptis: fiziniai bei naujai įsteigti privatūs juridiniai asmenys. Tiek fiziniai, tiek privatūs juridiniai asmenys turi atitikti labai mažos įmonės reikalavimus ir būti savarankiški (išskyrus ūkininkus). Remiama veikla: parama skirta pradėti ne žemės ūkio veiklą. Pareiškėjai gali numatyti vykdyti keletą remiamų ekonominės veiklos rūšių. Pareiškėjo – fizinio asmens – nuolatinė gyvenamoji vieta turi būti deklaruota kaimo vietovėje, pareiškėjo – juridinio asmens – buveinė turi būti registruota kaimo vietovėje.
Būtina iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos sukurti bent vieną darbo vietą (kai prašoma 18800 eurų) ir ne mažiau kaip dvi darbo vietos (kai prašoma 37600).

Galimi pareiškėjai: pareiškėjai gali būti fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir iki paramos paraiškos pateikimo dienos įregistravę savo vardu valdą (kaip valdos valdytojai) ir ūkininko ūkį.

Paramos dydis: didžiausias išmokos dydis – 15 000 eurų.

Parama skiriama verslo planui įgyvendinti.

2020 06 01 – 2020 07 31 jaunieji ūkininkai, norintys modernizuoti ir stiprinti savo ūkius gali teikti paraiškas paramai gauti. Paramos dydis: didžiausia parama jaunajam ūkininkui – 40 000 Eur nepriklausomai nuo to, kokios specializacijos ūkis yra kuriamas. Parama išmokama dviem etapais – pirmoji išmokos dalis sudaro 80 proc. prašomos ES paramos jaunajam ūkininkui sumos ir yra išmokama priėmus sprendimą skirti paramą. Antroji dalinė išmoka 20 proc. sumos išmokama, kai sėkmingai įgyvendinamas jaunojo ūkininko įsikūrimo verslo planas. Parama gali sudaryti 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Galimi pareiškėjai: paramos gali kreiptis ne vyresni nei 40 metų (paraiškos teikimo metu dar nėra suėję 41 metai) ūkininkai, įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkį savo vardu, pirmą kartą besisteigiantys žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojai, turintys (arba iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos įsipareigojantys įgyti) reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos, t. y. įgiję profesinį žemės ūkio srities išsilavinimą, aukštąjį žemės ūkio ir (arba) veterinarijos srities išsilavinimą, išklausę jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo programą. Pareiškėjo ūkis ir valda paramos paraiškos pateikimo metu turi būti įregistruoti ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo.
Paramos lėšomis bus kompensuojamos išlaidos, būtinos verslo planui įgyvendinti ir numatytai veiklai vykdyti bei tiesiogiai susijusios su remiama veikla.

Dėl paraiškų rengimo susisiekite su mumis ir mes Jums padėsime parengti paraišką kuri gaus finansavimą:

♦ el. p. info@esparamoscentras.lt

Parama verslui kaimo vietovėse
Galimi pareiškėjai: paramos gali kreiptis fiziniai asmenys; privatūs juridiniai asmenys (labai mažos arba mažos įmonės).
Paramos dydis:  didžiausia paramos suma vienam projektui iki 200 000 eurų.

2020 07 20 – 2020 08 21 galima teikti paraiškas paramai gauti pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“.

Remiama veikla: parama teikiama naujų įrenginių ir (arba) įrangos (įskaitant techniką) pirkimo arba išperkamosios, finansinės nuomos išlaidoms (neviršijančios šio turto rinkos vertės) finansuoti. Taip pat finansuojamos bendrosios išlaidos, maksimali bendrųjų išlaidų finansuojama suma 1,8 tūkst. Eur. Bendrųjų išlaidų dalis gali sudaryti ne daugiau kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti projektų išlaidų vertės, skaičiuojant be PVM. Detalus tinkamų finansuoti išlaidų sąrašas pagal remiamos veiklos sektorius (vaisių, uogų, daržovių perdirbimo ir (ar) rinkodaros; augalininkystės produktų perdirbimo ir (ar) rinkodaros; mėsos perdirbimo ir (ar) rinkodaros; trečiosios kategorijos šalutinių gyvūninių produktų atliekų perdirbimo ir tvarkymo; pieno perdirbimo ir (arba) rinkodaros) pateiktas įgyvendinimo taisyklėse. Galimi pareiškėjai: juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara, taip pat užsiimantys žemės ūkio veikla ir perdirbantys dalį valdoje užaugintos produkcijos bei planuojantys užsiimti žemės ūkio produktų perdirbimo ir (ar) rinkodaros veikla. Paramos dėl žemės ūkio produktų perdirbimo ir (ar) rinkodaros gali kreiptis tik mažiausiai 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo nepertraukiamai užsiimantys žemės ūkio veikla ir perdirbantys dalį valdoje išaugintos produkcijos, ir gaunantys iš šios veiklos pajamų juridiniai asmenys. Paraiškos pateiktos su partneriais nepriimamos. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: projektas turi būti įgyvendintas ne vėliau kaip iki 2023 m. birželio 30 d. Paramos intensyvumas: finansuojama 50 proc. tinkamų projekto įgyvendinimo išlaidų. Paramos dydis: iki 400 000 eurų

 Susisiekite su mumis tel. + 370 647 669 76 ar el.p. info@esparamoscentras.lt ir  mes Jums padėsime parengti paraišką kuri gaus finansavimą.

Gali pareiškėjai: paramos gali kreiptis privačių ir valstybinių miškų valdytojai.

Paramos dydis:  vienam projektui iki 50 000 eurų.

Paramos gali kreiptis: juridiniai ir fiziniai asmenys, kuriems želdintina žemė, planuojama apželdinti mišku, priklauso nuosavybės teise; savivaldybės, kurios tokią žemę valdo patikėjimo teise.
Paramos dydis:  vienkartinė miško įveisimo, taip pat kasmetinės priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokos apskaičiuojamos kiekvienam projektui atskirai, priklausomai nuo veisiamų želdinių rūšinės sudėties (atskirų želdinių įkainių lentelė pateikta priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritis „Miško veisimas“ įgyvendinimo taisyklėse); miško įveisimo išmoka mokama tik už želdinamą plotą, o miško priežiūros, apsaugos ir miško ugdymo – už veisiamo miško plotą.

2020 09 15 – 2020 11 16 galima teikti paraiškas miško veisimui. 2020 m. liepos mėn. buvo patvirtinti didesni įkainiai už įveisto miško medžių rūšis, taip pat didesnės kasmetinės išmokos už miško priežiūrą, apsaugą ir ugdymą.

Galimi pareiškėjai: juridiniai ir fiziniai asmenys, kuriems želdintina žemė, planuojama apželdinti mišku, priklauso nuosavybės teise; savivaldybės, kurios tokią žemę valdo patikėjimo teise.

Remiama veikla: miško veisimas (mokama vienkartinė kompensacinė išmoka); įveisto miško priežiūra, apsauga ir ugdymas (12 metų mokama kasmetinė kompensacinė išmoka); įveistam, bet ekstremaliojo įvykio pirmaisiais želdinių ir / arba žėlinių augimo metais pažeistam miškui atsodinti teikiama įveisiamo miško išmokos dalis, proporcinga atsodinamų sodmenų kiekiui.

Neremiama veikla: jei sodinami trumpos rotacijos želdiniai (kirtimų rotacijos trukmė – iki 15 metų), kalėdinės eglutės ir greitai augančių rūšių medžiai, skirti energijai gaminti. Želdinant greitai augančias medžių rūšis, kurių laikotarpis tarp dviejų kirtimų yra nuo 15 iki 20 metų, parama teikiama tik jų įveisimo išlaidoms kompensuoti. Miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokos nemokamos. Savaime mišku apaugusioje (kai papildomai želdinti nereikia) žemėje miško įveisimo išmoka nemokama, o miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmoka mokama, jei žėlinių vidutinis amžius yra iki 5 metų.

2020 10 05 – 2020 11 04 kviečiame teikti paraiškas smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimui.

Remiama veikla: smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimas organizuojant bendrus darbo procesus, dalijantis įrenginiais ir ištekliais, vykdant bendrą ūkinę, komercinę, aplinkosauginę veiklą.

Galimi pareiškėjai:  smulkieji ūkiai, kurių žemės ūkio valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra ne mažesnis kaip 4 000 Eur ir ne didesnis kaip 15 000 Eur; smulkieji miško valdytojai, kurių miško valda ne didesnė kaip 20 ha; labai mažos įmonės, kurios veikia ne trumpiau kaip dvejus metus; fiziniai asmenys vykdantys individualią veiklą ne trumpiau nei vienus metus. Paramos paraišką pareiškėjas privalo teikti su partneriais, užsiimančiais ta pačia veikla.

Paramos dydis – iki 90 000 eurų vienam projektui.

Paramos intensyvumas: 100 proc. paramos intensyvumas taikomas projekto bendrosioms išlaidoms ir einamosioms bendradarbiavimo išlaidom; 60 proc. paramos intensyvumas taikomas projekto verslo plano įgyvendinimo išlaidoms; 70 proc. paramos intensyvumas taikomas projekto verslo plano įgyvendinimo išlaidoms tuo atveju, kai smulkieji ūkiai bendradarbiauja gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriuose.

2020 11 02 – 2020 12 18  galima teikti paraiškas valdų modernizavimui. ES parama bus skiriama tik pareiškėjams, kurie pateiktame projekte numatė investicijas skirti gamybinių pastatų ir (arba) statinių naujai statybai arba esamų rekonstravimui ar kapitaliniam remontui ir šioms investicijoms finansuoti prašo paramos. Būtina parengti verslo planą su finansinėmis prognozėmis. Galimi pareiškėjai: parama skiriama pareiškėjams, užsiimantiems žemės ūkio produktų gamyba, prekinių žemės ūkio produktų, pagamintų ar išaugintų valdoje, apdorojimu, perdirbimu ir tiekimu rinkai, arba pripažintam žemės ūkio kooperatyvui, užsiimančiam tik iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimu ir realizavimu, supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimu ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimu. Dėl paramos gali kreiptis fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla, įregistravę ūkininko ūkį ir valdą. Pareiškėjas iki paraiškos pateikimo turi nepertraukiamai ne trumpiau kaip 12 mėn. vykdyti žemės ūkio veiklą ir gauti iš jos pajamų. Paramos dydis: iki 600 000 eurų vienam projektui. Paramos intensyvumas: priklauso nuo pareiškėjo vykdomos veiklos.

Jeigu Jums reikės paraiškos, verslo plano su finansinėmis prognozėmis rengimo paslaugų – susisiekite su mumis el.p: info@esparamoscentras.lt, atsakome / susisiekiame valandos bėgyje.

Galimi pareiškėjai: dėl paramos gali kreiptis privačių miškų valdytojai, savivaldybės ir labai mažos bei mažos įmonės. Kai pareiškėjas yra fizinis arba juridinis asmuo, jis turi atitikti labai mažos arba mažos įmonės statusą.

Remiama veikla: paramos lėšomis finansuojamas miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas; minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas; vidinės miškotvarkos ir miško želdinimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas ar tikslinimas (projektų rengimas ar tikslinimas remiamas tik tuo atveju, jei jis nesusijęs su kitomis, paraiškoje numatytomis investicijomis pagal kitas remiamas veiklas).

Paramos dydis: didžiausia suma projektui – 100.000 eurų ir negali viršyti 200 000 Eur sumos 2014–2020 metų laikotarpiu.

Paramos intensyvumas: vykdant miškų ūkio modernizavimo, miško kirtimo, apvaliosios medienos ruošos technologijų diegimo, paslaugų miškų sektoriuje tiekimo veiklą, gali būti finansuojama 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų; minkštųjų lapuočių jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymo bei vidinės miškotvarkos, miško želdinimo ir žėlimo projektų rengimo ar tikslinimo paramos intensyvumas gali siekti 65 proc.

Jeigu Jums reikės paraiškos rengimo paslaugų – susisiekite su mumis tel: + 370 647 669 76 ar el.p: info@esparamoscentras.lt 

Call Now Button