Loading...
ES parama žemės ūkio plėtrai2020-07-03T06:24:10+00:00

Rengiame paraiškas finansavimui gauti žemės ūkio plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemones.

Dėl paraiškų rengimo susisiekite su mumis ir mes Jums padėsime parengti paraišką kuri gaus finansavimą:

♦  el. p. esparamoscentras@gmail.com

Paramos gali kreiptis: miško valdytojai (fiziniai ar juridiniai asmenys); miško valdytojų grupės.
Paramos paraiškas pareiškėjai gali teikti su partneriais.

Remiama veikla: miško kelių su žvyro danga ir kitų su miško keliais susijusių įrenginių (statinių) įrengimas ir / ar rekonstrukcija.

Paramos dydis:  vienam paramos projektui iki 200 000 eurų. 

Galimi pareiškėjai: kaimo gyventojai, kurie yra ne jaunesni kaip 18 metų. Paramos paraišką gali teikti ir tie pareiškėjai, kurie yra nebaigę įgyvendinti projekto pagal kitas KPP priemones.

Paramos dydis: didžiausia paramos suma vienam projektui iki 2 000 eurų su PVM.

Paramos gali kreiptis: juridiniai ir fiziniai asmenys, kuriems želdintina žemė, planuojama apželdinti mišku, priklauso nuosavybės teise; savivaldybės, kurios tokią žemę valdo patikėjimo teise.
Paramos dydis:  vienkartinė miško įveisimo, taip pat kasmetinės priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokos apskaičiuojamos kiekvienam projektui atskirai, priklausomai nuo veisiamų želdinių rūšinės sudėties (atskirų želdinių įkainių lentelė pateikta priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritis „Miško veisimas“ įgyvendinimo taisyklėse); miško įveisimo išmoka mokama tik už želdinamą plotą, o miško priežiūros, apsaugos ir miško ugdymo – už veisiamo miško plotą.

Paramos gali kreiptis:

– fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų gamyba ir (arba) perdirbimu ir (arba) rinkodara, savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą;

– privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų gamyba ir (arba) perdirbimu ir (arba) rinkodara, atitinkantys MVĮ keliamus reikalavimus;

– privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio ir maisto produktų realizavimu, atitinkantys MVĮ keliamus reikalavimus;

– viešieji juridiniai asmenys, atitinkantys MVĮ keliamus reikalavimus, gali būti partneriais ir tarpininkais.

Paraišką būtina teikti kartu su partneriu ar partneriais, o jų bendradarbiavimas privalo būti įtvirtintas pasirašyta jungtine veiklos sutartimi.

Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos: verslo plano įgyvendinimo išlaidos; einamosios bendradarbiavimo išlaidos; einamosioms projekto įgyvendinimo išlaidos; skatinamosios veiklos, susijusios su trumposios tiekimo grandinės plėtra, išlaidos bei bendrosios išlaidos. Projekto įgyvendinimo trukmė negali būti ilgesnė kaip iki 2023 m. birželio 30 d.
Paramos intensyvumas: 60 proc. tinkamoms finansuoti verslo plano įgyvendinimo išlaidoms, 100 proc. – tinkamoms finansuoti projekto bendrosioms, einamosioms bendradarbiavimo, einamosioms projekto įgyvendinimo bei skatinamosios veiklos, susijusios su trumposios tiekimo grandinės plėtra, išlaidoms.

Paramos dydis:
didžiausia paramos suma vienam projektui iki 120 000 eurų be PVM.

Parama ūkininkams norintiems modernizuoti savo ūkius.

Ūkininkai, norintys modernizuoti savo ūkius, 2020 04 01 – 2020 06 30 gali teikti paraiškas paramai gauti. Galimi pareiškėjai: paraiškas gali teikti fiziniai ir juridiniais asmenys. Fiziniai asmenys turi užsiimti žemės ūkio veikla ir būti įregistravę ūkininko ūkį ir valdą. Juridiniai asmenys turi užsiimti žemės ūkio veikla ir savo vardu būti įregistravę valdą. Reikalavimas įregistruoti savo vardu valdą netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba pastaruosius perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus. Remiama veikla: žemės ūkio produktų gamyba; prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimas ir realizavimas, supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimas.
Paramos dydis: didžiausia paramos suma projektui – 50 000 eurų.
Paramos intensyvumas: iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Galimi pareiškėjai: ūkininkai bei labai mažos arba mažos įmonės. Pareiškėjas ne mažiau kaip 1 metus iki paraiškos pateikimo privalo užsiimti gyvulininkyste arba paukštininkyste ir ne mažiau kaip 50 proc. visų valdos pajamų gauti iš šių veiklų. Jei pareiškėjas yra sudaręs sutartis dėl gyvulių ar paukščių mėšlo arba kitų biologiškai skaidžių atliekų tiekimo ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui nuo paraiškos pateikimo dienos, šis reikalavimas netaikomas.
Remiama veikla: biodujų gamyba.
Paramos dydis: didžiausia paramos suma vienam projektui iki 1.600.000 eurų.
Paramos intensyvumas: bus finansuojama iki 60 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Paramos suma šiam kvietimui – 10 416 837 eurų. Projektų įgyvendinimo laikotarpis negali viršyti 24 mėnesių.

 Susisiekite su mumis tel. + 370 647 669 76 ar el.p. esparamoscentras@gmail.com ir  mes Jums padėsime parengti paraišką kuri gaus finansavimą.

2020 04 01 – 2020 06 30 galima teikti paraiškas paramai gauti pagal veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“.

Galimi pareiškėjai: dėl paramos gali kreiptis privačių miškų valdytojai, savivaldybės ir labai mažos bei mažos įmonės. Kai pareiškėjas yra fizinis arba juridinis asmuo, jis turi atitikti labai mažos arba mažos įmonės statusą.

Remiama veikla: paramos lėšomis finansuojamas miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas; minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas; vidinės miškotvarkos ir miško želdinimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas ar tikslinimas (projektų rengimas ar tikslinimas remiamas tik tuo atveju, jei jis nesusijęs su kitomis, paraiškoje numatytomis investicijomis pagal kitas remiamas veiklas).

Paramos dydis: didžiausia suma projektui – 100.000 eurų.

Paramos intensyvumas: vykdant miškų ūkio modernizavimo, miško kirtimo, apvaliosios medienos ruošos technologijų diegimo, paslaugų miškų sektoriuje tiekimo veiklą, gali būti finansuojama 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų; minkštųjų lapuočių jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymo bei vidinės miškotvarkos, miško želdinimo ir žėlimo projektų rengimo ar tikslinimo paramos intensyvumas gali siekti 65 proc.

Susisiekite su mumis tel. + 370 647 669 76 ar el.p. esparamoscentras@gmail.com ir  mes Jums padėsime parengti paraišką kuri gaus finansavimą.

Galimi pareiškėjai ir partneriai:

1.  savivaldybės;

2.  melioracijos sistemų naudotojų asociacijos;

3.  fizinių ir  juridinių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, kurių nuosavybės teise priklausančios žemės ribos sutampa su konkrečios (rekonstruojamos) sausinimo sistemos ribomis.

Paramos paraiškas pareiškėjai gali teikti su partneriais.

Paramos dydis: vienam paramos projektui iki 300 000 eurų; rekonstruojamiems polderiams iki 600 000 eurų.

Galimi pareiškėjai: paramos gali kreiptis privačių ir valstybinių miškų valdytojai.
Paramos dydis: didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui iki 200 000 eurų.
Prioritetas – skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.
Tikslinė sritis – veiklos įvairinimo, mažųjų įmonių kūrimo ir plėtojimo, taip pat darbo vietų kūrimo lengvinimas.
Remiama veikla:
  • pagal priemonės veiklos sritį parama teikiama ne žemės ūkio veiklai pradėti. Remiama ekonominė veikla, nurodyta Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, patvirtintame Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“.
Paramos dydis: 18 800 eurų, kai planuojama sukurti 1 darbo vietą; 37 600 eurų, kai planuojama sukurti ne mažiau kaip 2 darbo vietas. Išmoka išmokama dviem dalimis per ne ilgesnį kaip 3 metų laikotarpį nuo verslo plano įgyvendinimo pradžios. Pirmoji dalis, sudaranti 80 proc. visos skirtos išmokos sumos, paramos gavėjui mokama po sprendimo skirti paramą priėmimo dienos per 10 darbo dienų. Mokėjimo prašymas teikiamas ir likusi 20 proc. išmokos sumos dalis mokama, jeigu verslo planas tinkamai įgyvendintas.  Paramos gali kreiptis: fiziniai bei naujai įsteigti privatūs juridiniai asmenys. Tiek fiziniai, tiek privatūs juridiniai asmenys turi atitikti labai mažos įmonės reikalavimus ir būti savarankiški (išskyrus ūkininkus). Remiama veikla: parama skirta pradėti ne žemės ūkio veiklą. Pareiškėjai gali numatyti vykdyti keletą remiamų ekonominės veiklos rūšių. Pareiškėjo – fizinio asmens – nuolatinė gyvenamoji vieta turi būti deklaruota kaimo vietovėje, pareiškėjo – juridinio asmens – buveinė turi būti registruota kaimo vietovėje.
Būtina iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos sukurti bent vieną darbo vietą (kai prašoma 18800 eurų) ir ne mažiau kaip dvi darbo vietos (kai prašoma 37600).

Galimi pareiškėjai: pareiškėjai gali būti fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir iki paramos paraiškos pateikimo dienos įregistravę savo vardu valdą (kaip valdos valdytojai) ir ūkininko ūkį.

Paramos dydis: didžiausias išmokos dydis – 15 000 eurų.

Parama skiriama verslo planui įgyvendinti.

2020 06 01 – 2020 07 31 jaunieji ūkininkai, norintys modernizuoti ir stiprinti savo ūkius gali teikti paraiškas paramai gauti. Paramos dydis: didžiausia parama jaunajam ūkininkui – 40 000 Eur nepriklausomai nuo to, kokios specializacijos ūkis yra kuriamas. Parama išmokama dviem etapais – pirmoji išmokos dalis sudaro 80 proc. prašomos ES paramos jaunajam ūkininkui sumos ir yra išmokama priėmus sprendimą skirti paramą. Antroji dalinė išmoka 20 proc. sumos išmokama, kai sėkmingai įgyvendinamas jaunojo ūkininko įsikūrimo verslo planas. Parama gali sudaryti 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Galimi pareiškėjai: paramos gali kreiptis ne vyresni nei 40 metų (paraiškos teikimo metu dar nėra suėję 41 metai) ūkininkai, įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkį savo vardu, pirmą kartą besisteigiantys žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojai, turintys (arba iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos įsipareigojantys įgyti) reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos, t. y. įgiję profesinį žemės ūkio srities išsilavinimą, aukštąjį žemės ūkio ir (arba) veterinarijos srities išsilavinimą, išklausę jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo programą. Pareiškėjo ūkis ir valda paramos paraiškos pateikimo metu turi būti įregistruoti ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo.
Paramos lėšomis bus kompensuojamos išlaidos, būtinos verslo planui įgyvendinti ir numatytai veiklai vykdyti bei tiesiogiai susijusios su remiama veikla.

Dėl paraiškų rengimo susisiekite su mumis ir mes Jums padėsime parengti paraišką kuri gaus finansavimą:

♦ el. p. esparamoscentras@gmail.com

Parama verslui kaimo vietovėse
Galimi pareiškėjai: paramos gali kreiptis fiziniai asmenys; privatūs juridiniai asmenys (labai mažos arba mažos įmonės).
Paramos dydis:  didžiausia paramos suma vienam projektui iki 200 000 eurų.

Priemonės veiklos srities tikslinės sritys: didinti žemės ūkio ir maisto sektoriaus konkurencingumą; skatinti didesnės pridėtinės vertės žemės ūkio produktų kūrimą; diegti inovacijas, naujus technologinius procesus; vystyti žemės ūkio produktų rinkodarą.

Remiama veikla:
  • vaisių, uogų, daržovių bei grybų perdirbimas ir rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
  • augalininkystės produkcijos perdirbimas ir rinkodara;
  • mėsos perdirbimas ir rinkodara;
  • kitų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardytų produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara;
  • trečios kategorijos šalutinių gyvūninių produktų, nurodytų 2002 m. spalio 3 d.  Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1774/2002, nustatančio sveikatos taisykles gyvūninės kilmės šalutiniams produktams, neskirtiems vartoti žmonėms, 6 straipsnyje, perdirbimas ir (arba) rinkodara;
  • pieno perdirbimas ir rinkodara.
Galimi pareiškėjai: juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir rinkodara.
Paraiška su partneriu, nepriimama.
Didžiausias paramos dydis:
  • juridiniams asmenims – 1 300 000 mln. eurų  vienam projektui ir 4 000 000 pagal šią priemonę 2014–2020 metų laikotarpiui;
  • juridiniams asmenims, kurie žemės ūkio produktų perdirbimo metu pagamina galutinį produktą, nepatenkantį į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedą, tačiau skirtą maistui ir (arba) pašarams, taikomos nereikšmingos (de minimis) valstybės pagalbos reglamento nuostatos – 200 000 eurų vienam projektui ir iki 4 000 000 eurų pagal šią priemonę 2014–2020 metų laikotarpiui.

Gali pareiškėjai: paramos gali kreiptis privačių ir valstybinių miškų valdytojai.

Paramos dydis:  vienam projektui iki 50 000 eurų.

Galimi pareiškėjai: pareiškėjai gali būti fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir iki paramos paraiškos pateikimo dienos įregistravę savo vardu valdą (kaip valdos valdytojai) ir ūkininko ūkį.

Paramos dydis: didžiausias išmokos dydis – 15 000 eurų.

Parama skiriama verslo planui įgyvendinti.

Galimi pareškėjai: paramos gali kreiptis mokslo ir studijų institucijos, profesinio mokymo įstaigos; juridiniai asmenys, turintys licenciją vykdyti formalųjį profesinį mokymą.

Paramos dydis: paramos suma iki 200 000 eurų su PVM vienam projektui.

Galimi pareiškėjai: paramos gali kreiptis mokslo ir studijų institucijos ir profesinio mokymo įstaigos; kiti juridiniai asmenys, turintys licenciją vykdyti formalųjį profesinį mokymą.
Paramos dydis: vienam projektui iki 150 000 Eur su PVM.
Paramos gali kreiptis: juridiniai ir fiziniai asmenys, kuriems želdintina žemė, planuojama apželdinti mišku, priklauso nuosavybės teise; savivaldybės, kurios tokią žemę valdo patikėjimo teise.
Paramos dydis:  vienkartinė miško įveisimo, taip pat kasmetinės priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokos apskaičiuojamos kiekvienam projektui atskirai, priklausomai nuo veisiamų želdinių rūšinės sudėties (atskirų želdinių įkainių lentelė pateikta priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritis „Miško veisimas“ įgyvendinimo taisyklėse); miško įveisimo išmoka mokama tik už želdinamą plotą, o miško priežiūros, apsaugos ir miško ugdymo – už veisiamo miško plotą.
Call Now Button