Loading...
ES parama žemės ūkio plėtrai2021-10-21T13:38:30+00:00

Rengiame paraiškas finansavimui gauti žemės ūkio plėtrai, kaimo verslui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2021-2027 m. programos priemones.

Dėl paraiškų rengimo – https://www.esparamoscentras.lt/es-investicijos/ susisiekite su mumis: 

el. p. info@esparamoscentras.lt ar

+ 370 647 669 76

2021 03 29 – 2021 06 25 miškininkams, planuojantiems plėsti miškų plotus, galima teikti paraiškas paramai gauti

Galimi pareiškėjai: juridiniai asmenys; fiziniai asmenys, savivaldybės. Juridiniams ir fiziniams asmenims želdintina žemė, kurią jie planuoja apželdinti mišku, turi priklausyti nuosavybės teise. Savivaldybės žemę turi valdyti patikėjimo teise.

Remiama veikla: paramos gavėjai paramos lėšas galės panaudoti miško veisimui (mokama vienkartinė kompensacinė išmoka), įveisto miško priežiūrai, apsaugai ir ugdymui (12 metų mokama kasmetinė kompensacinė išmoka). Parama taip pat skiriama įveistam, bet ekstremaliojo įvykio pirmaisiais želdinių ir (arba) žėlinių augimo metais pažeistam miškui atsodinti (mokama įveisiamo miško išmokos dalis, proporcinga atsodinamų sodmenų kiekiui).

Reikalavimai paramos gavimui: norint gauti paramą būtina turėti parengtą projektą, atitinkantį įgyvendinimo taisyklėse numatytas nuostatas. Jis turi būti suprojektuotas taip, kad jo želdinių rūšinėje sudėtyje būtų ne mažiau kaip 10 proc. lapuočių medžių rūšių, želdinių rūšinės sudėties formulėje būtų ne daugiau kaip 6 dalys ąžuolų ir (arba) 4 dalys liepų, parengtas vienai miško želdinių rūšinei sudėčiai ir kt. Taip pat būtina suplanuoti užsodinti ne mažesnį kaip 0,5 ha vientiso veisiamo miško plotą (išskyrus atvejus, nurodytus įgyvendinimo taisyklėse), sodinti tik vietinės kilmės (Lietuvos Respublikos teritorijos) medžių rūšis (išskyrus greitai augančių medžių rūšių, kurių kilmės rajonai nenustatyti, plantacinius želdinius), laikytis kitų priemonės įgyvendinimo taisyklėse nustatytų reikalavimų.

Parama neteikiama, jei sodinami trumpos rotacijos želdiniai (kirtimų rotacijos trukmė iki 15 metų), kalėdinės eglutės ir greitai augančių rūšių medžiai, skirti energijai gaminti. Želdinant greitai augančias medžių rūšis, kurių laikotarpis tarp dviejų kirtimų yra nuo 15 iki 20 metų, parama teikiama tik jų įveisimo išlaidoms kompensuoti. Miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokos nemokamos. Tuo tarpu už savaime mišku apaugusią (kai papildomai želdinti nereikia) žemę miško įveisimo išmoka nemokama, o miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmoka mokama, jei žėlinių vidutinis amžius yra iki 5 metų. Taip pat šiemet patvirtintose įgyvendinimo taisyklėse yra papildoma nuostata – parama nebus teikiama, jei miškas veisiamas antrą kartą tame pačiame plote.

Apie išmokų dydžius, atrankos kriterijus ir suteikiamus balus žiūrėti: https://www.nma.lt/index.php/naujienos/plesti-lietuvos-misku-plotus-padeda-parama/34364

2021 05 03 – 2021 06 30 galima teikti paraiškas paramai gauti ūkių modernizavimui. Šiuo paraiškų rinkimo etapu žemės ūkio produktų gamintojai, perdirbėjai galės pretenduoti ne tik į ES investicinę paramą, bet ir į lengvatinę paskolą.

Pareiškėjas gali kreiptis dėl:

 1. investicinės paramos (negrąžintinos subsidijos);
 2. investicinės paramos (negrąžintinos subsidijos) ir lengvatinės paskolos investicijoms bei apyvartiniam kapitalui;
 3. tik lengvatinės paskolos investicijoms ir apyvartiniam kapitalui;
 4. lengvatinės paskolos tik apyvartiniam kapitalui.

Galimi pareiškėjai: Dėl paramos ir lengvatinės paskolos gali kreiptis fiziniai ir juridiniai asmenys, įregistravę valdą žemės ūkio ir kaimo verslo registre (fizinis asmuo turi būti įregistravęs ir ūkininko ūkį) ir ne trumpiau kaip 12 mėn. vykdantys žemės ūkio veiklą bei iš jos gaunantys pajamų. Pareiškėjo pajamos iš žemės ūkio veiklos per ataskaitinius metus iki paramos paraiškos pateikimo turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų pareiškėjo veiklos pajamų. Partneriai negalimi.

Remiama veikla: žemės ūkio produktų gamyba; prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimas ir realizavimas, supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimas.

Paramos dydis:

 • projektui negali viršyti 200 000 eurų, kai teikiama investicinė parama;
 • projektui negali viršyti 400 000 eurų, kai teikiama investicinė parama ir lengvatinė paskola;
 • KPP įgyvendinimo laikotarpiu negali viršyti 600 000 eurų, įskaitant gautą lengvatinę paskolą.

Lengvatinės paskolos sąlygos:

 • Didžiausia paskolos suma vienam pareiškėui negali viršyti 200 000 eurų.
 • Ilgiausias paskolos laikotarpis – 5 metai nuo paskolos sutarties su finansų tarpininku pasirašymo, o metinė palūkanų norma – ne didesnė kaip 1,3 proc. Paskolos dalis, skiriama apyvartinio kapitalo finansavimui, negali sudaryti daugiau kaip 30 procentų paskolos lėšomis tinkamų finansuoti investicijų vertės.
 • Lengvatinės paskolos teikiamos laikantis Žemės ūkio paramos garantijų fondo (ŽŪPGF) ir finansų tarpininko sudarytoje sutartyje dėl paskolų teikimo ir (arba) trišalėje tarp Žemės ūkio ministerijos, NMA ir ŽŪPGF sudarytoje finansavimo sutartyje nustatytų sąlygų.

 

Dėl paraiškos rengimo paslaugų https://www.esparamoscentras.lt/es-investicijos/ – rašykite: info@esparamoscentras.lt

2021 05 03 – 2021 06 30 galima teikti paraiškas finansavimui gauti investicijoms į žemės ūkio vandentvarką.

Remiama veikla: remiamas lauko drenažo inžinerinės infrastruktūros atnaujinimas; lauko drenažo sistemų pritaikymas pagal keliamus aplinkosaugos reikalavimus; vietinės reikšmės vidaus kelių rekonstravimas bei įrengimas; ariamosios žemės kalkinimas pagal projektą.

Galimi pareiškėjai: savivaldybės; melioracijos sistemų naudotojų asociacijos; fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartis. Paraiškas galima teikti individualiai arba su partneriais.

Paramos dydis: didžiausia paramos suma projektui, kai nėra rekonstruojami polderiai, iki 300 000 eurų. Jei rekonstruojami polderiai ir visi rekonstruojami melioracijos statiniai patenka į polderio teritoriją, didžiausia paramos suma projektui iki 600 000 eurų. Jei tik dalis rekonstruojamų melioracijos statinių patenka į polderio teritoriją iki 300 000 eurų.

Paramos intensyvumas: finansuojama 80 proc. tinkamų finansuoti projektų išlaidų (su PVM).

Projekto įgyvendinimo trukmė negali viršyti 24 mėnesių nuo paramos sutarties pasirašymo. Projekto įgyvendinimo trukmė gali būti pratęsta, jei paramos gavėjas NMA pateikia prašymą dar nepasibaigus projekto įgyvendinimo trukmei, tačiau nuo paramos sutarties pasirašymo dienos ji negali būti ilgesnė kaip iki 2025 m. birželio 30 d.

Šiai paramos priemonei skirta 16 411 550 eurų ES paramos lėšų.

Dėl paraiškų rengimo paslaugų https://www.esparamoscentras.lt/es-investicijos/ rašykite: info@esparamoscentras.lt

Galimi pareiškėjai: pareiškėjai gali būti fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir iki paramos paraiškos pateikimo dienos įregistravę savo vardu valdą (kaip valdos valdytojai) ir ūkininko ūkį.

Paramos dydis: didžiausias išmokos dydis – 15 000 eurų.

Parama skiriama verslo planui įgyvendinti.

2021 06 01 – 2021 07 30 jaunieji ūkininkai, norintys modernizuoti ir stiprinti savo ūkius gali teikti paraiškas paramai gauti. Paramos dydis: didžiausia parama jaunajam ūkininkui – 40 000 Eur nepriklausomai nuo to, kokios specializacijos ūkis yra kuriamas. Parama išmokama dviem etapais – pirmoji išmokos dalis sudaro 80 proc. prašomos ES paramos jaunajam ūkininkui sumos ir yra išmokama priėmus sprendimą skirti paramą. Antroji dalinė išmoka 20 proc. sumos išmokama, kai sėkmingai įgyvendinamas jaunojo ūkininko įsikūrimo verslo planas. Parama gali sudaryti 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Galimi pareiškėjai: paramos gali kreiptis ne vyresni nei 40 metų (paraiškos teikimo metu dar nėra suėję 41 metai) ūkininkai, įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkį savo vardu, pirmą kartą besisteigiantys žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojai, turintys (arba iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos įsipareigojantys įgyti) reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos, t. y. įgiję profesinį žemės ūkio srities išsilavinimą, aukštąjį žemės ūkio ir (arba) veterinarijos srities išsilavinimą, išklausę jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo programą. Pareiškėjo ūkis ir valda paramos paraiškos pateikimo metu turi būti įregistruoti ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo.
Paramos lėšomis bus kompensuojamos išlaidos, būtinos verslo planui įgyvendinti ir numatytai veiklai vykdyti bei tiesiogiai susijusios su remiama veikla.

Dėl paraiškų rengimo susisiekite su mumis ir mes Jums padėsime parengti kokybišką paraišką finansavimui gauti:

♦ el. p. info@esparamoscentras.lt

2021.07.12 – 2021.09.10 galima teikti paraiškas paramai gauti pagal veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“

Šiais metais įtraukta ir papildoma ūkio subjektų bendradarbiavimą skatinanti veikla – logistikos centrų kūrimas. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 7 000 000 eurų.

Galimi pareiškėjai: parama skirta žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo srityje bendradarbiaujantiems ūkio subjektams, kuriantiems ir vykdantiems trumposios tiekimo grandinės veiklą. Paraiškos gali būti teikiamos tik kartu su partneriais.

Dėl paramos gali kreiptis ūkininkai, užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų gamyba ir (arba) perdirbimu, ir (arba) rinkodara, privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų gamyba ir (arba) perdirbimu, ir (arba) rinkodara, bei privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio ir maisto produktų prekyba. Šios pareiškėjų grupės gali būti pareiškėjais, partneriais ir tarpininkais.

Partneriai ir tarpininkai gali būti ir viešieji juridiniai asmenys, veikiantys žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros srityse.

Paramos dydis:

120 000 eurų be PVM, skiriant: iki 30 000 Eur – vienam projekto grandinės dalyviui, atsižvelgiant į projekto grandinės dalyvių skaičių, jei projekte dalyvauja skirtingų žemės ūkio sektorių subjektai; iki 15 000 Eur – vienam projekto grandinės dalyviui, atsižvelgiant į projekto grandinės dalyvių skaičių, jei projekte dalyvauja vieno žemės ūkio sektoriaus subjektai.

200 000 eurų be PVM, skiriant iki 50 000 Eur – vienam projekto grandinės dalyviui, atsižvelgiant į projekto grandinės dalyvių skaičių, jei projekte numatytos investicijos, susijusios su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimu į realizavimo vietas, įskaitant maisto produktų saugojimo ir laikymo būtiną įrangą, viešąsias paslaugas teikiančioms įstaigoms ar įmonėms ir tai sudaro ne mažiau 80 proc. visų projekte numatytų tinkamų išlaidų vertės.

700 000 Eur be PVM, jei projekte numatytos investicijos regioninio lygmens logistikos centrui kurti ir (arba) naudoti esamos logistikos infrastruktūrą ilgalaikės nuomos, panaudos ar paslaugų sutarčių pagrindu ir tai sudaro ne mažiau 80 proc. visų projekte numatytų tinkamų išlaidų vertės.

Paramos intensyvumas: 60 proc. tinkamų finansuoti verslo plano įgyvendinimo išlaidų ir 100 proc. tinkamų finansuoti projekto bendrųjų, einamųjų bendradarbiavimo, einamųjų projekto įgyvendinimo bei skatinamosios veiklos, susijusios su trumposios tiekimo grandinės plėtra, išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidosverslo plano įgyvendinimo išlaidos; einamosios bendradarbiavimo; einamosios projekto įgyvendinimo; skatinamosios veiklos, susijusios su trumposios tiekimo grandinės plėtra; bendrosios išlaidos (jos negali viršyti 10 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų).

Paramos gavėjai privalo įgyvendinti projektus iki 2025 m. birželio 30 d.

Dėl paraiškų rengimo finansavimui gauti rašykite: info@esparamoscentras.lt

2021 09 01 – 2021 09 30 galima teikti paraiškas finansavimui gauti pagal paramos priemonę ES parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir / ar plėtrą.

Remiama veikla:

 • vaisių, uogų, daržovių perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
 • augalininkystės produkcijos perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
 • mėsos perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
 • pieno perdirbimas ir (ar) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
 • kitų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardytų produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
 • trečios kategorijos šalutinių gyvūninių produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara.

Galimi pareiškėjai: juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara, taip pat užsiimantys žemės ūkio veikla ir perdirbantys dalį valdoje užaugintos produkcijos bei planuojantys užsiimti žemės ūkio produktų perdirbimo ir (ar) rinkodaros veikla. Paraiškos, pateiktos juridinio asmens kartu su partneriais, nepriimamos.

Pareiškėjai ne trumpiau kaip 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo privalo vykdyti nurodytą veiklą nepertraukiamai, t. y. mažiausiai 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo kiekvieną mėnesį vykdyti žemės ūkio produktų perdirbimo ir (arba) rinkodaros veiklą arba atitinkamai žemės ūkio veiklą ir gauti iš šios veiklos pajamų. Kartu su paraiška turi būti pateikiamos sąskaitos faktūros arba pasirašytos sąskaitų faktūrų suvestinės. Pajamos iš nurodytos veiklos per ataskaitinį laikotarpį turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų pareiškėjo veiklos pajamų. Šis reikalavimas netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų ūkiuose pagamintus (išaugintus) žemės ūkio produktus, arba perdirba iš savo narių supirktus žemės ūkio produktus ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus.
Pareiškėjai gali kreiptis dėl paramos tik žemės ūkio produktų rinkodaros veiklai. Jie mažiausiai 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo turi nepertraukiamai užsiimti žemės ūkio produktų perdirbimu arba žemės ūkio veikla ir perdirbti dalį valdoje užaugintos produkcijos.
Paramos dydis:
 • vienam projektui negali viršyti 1 mln. Eur;
 • vienam juridiniam asmeniui iki 4 mln. Eur pagal šią veiklos sritį 2014–2020 metų laikotarpiui;
 • juridiniams asmenims, kurie žemės ūkio produktų perdirbimo metu pagamina galutinį produktą, nepatenkantį į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedą, tačiau skirtą maistui ir (arba) pašarams, taikomos nereikšmingos (de minimis) valstybės pagalbos reglamento nuostatos – 200 tūkst. Eur vienam projektui ir iki 4 mln. Eur pagal šią veiklos sritį 2014–2020 metų laikotarpiui.

Paramos intensyvumas: finansuojama 50 proc. tinkamų projekto įgyvendinimo išlaidų.

Finansuojamos išlaidos:
Šiuo paraiškų rinkimo laikotarpiu parama teikiama naujų įrenginių ir (arba) įrangos (įskaitant techniką) pirkimo arba išperkamosios, finansinės nuomos išlaidoms (neviršijančios šio turto rinkos vertės). Taip pat remiamos iškastinio kuro nenaudojančios investicijos. Parama teikiama ir projekte numatytai veiklai vykdyti būtinų statinių (išskyrus gyvenamuosius pastatus ir administracinės paskirties pastatus) statybai, rekonstravimui ar kapitaliniam remontui. Maksimali bendrųjų išlaidų finansuojama suma 1,8 tūkst. Eur. Tuo atveju, kai projekte numatyti statybos, rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto darbai, finansuojama bendrųjų išlaidų suma be PVM gali būti ne didesnė kaip 3 tūkst. Eur.
Nekilnojamasis turtas (statinys, žemė po esamais statiniais ir (arba) numatomais statyti statiniais), į kurį investuojama, teisėtais pagrindais turi būti valdomas pareiškėjo. Statiniai ir žemė po esamais arba numatomais statyti statiniais pareiškėjo gali būti nuomojami arba kitaip užtikrinamas teisėtas naudojimasis jais ne trumpiau kaip iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos. Nuomos, panaudos sutartyje ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančiuose dokumentuose turi būti aptarta naujų statybų galimybė. Kai paramos prašoma tik įrangai, statiniai, kuriuose ši įranga bus sumontuota, turi būti pareiškėjo valdomi nuosavybės teise, arba nuomojami, arba kitaip įstatymų nustatyta tvarka įrodomas teisėtas naudojimasis jais.
Plačiau tinkamų finansuoti išlaidų sąrašą žiūrėti įgyvendinimo taisyklėse.
Projektas turi būti įgyvendintas ne vėliau kaip iki 2025 m. birželio 30 d.

Dėl paraiškos rengimo paslaugų susisiekite su mumis el.p. info@lesparamoscentras.lt ir  mes Jums padėsime parengti kokybišką paraišką finansavimui gauti.

Gali pareiškėjai: paramos gali kreiptis privačių ir valstybinių miškų valdytojai.

Remiama veikla (vykdoma kaimo vietovėje):
 • pamiškių formavimas;
 • miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimas arba būdingos miško struktūros palaikymas;
 • nevietinių medžių rūšių medynų (kai nevietinės medžių rūšys medyne yra vyraujančios) pertvarkymas (rekonstrukcija) į vietinių medžių rūšių medynus;
 • jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymas;
 • Vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas.
Paramos gali kreiptis: privačių ir valstybinių miškų valdytojai.

Paramos dydis:  vienam projektui iki 50 000 eurų.

Parama verslui kaimo vietovėse
Galimi pareiškėjai: paramos gali kreiptis fiziniai asmenys, veikiantys su individualios veiklos pažyma ar verslo liudijimu ir privatūs juridiniai asmenys (labai mažos arba mažos įmonės).
Tinkamos finansuoti iškaidos:
– projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių nauja statyba, rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas.
(projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių naują statybą, rekonstravimą ar kapitalinį remontą
atliekant ūkio būdu, finansuojamas tik naujų statybinių medžiagų įsigijimas);
– naujos technikos ir įrangos, skirtų projekto reikmėms, įsigijimas ir įrengimas projekto įgyvendinimo vietoje, prie kurių priskiriama:
speciali kompiuterinė ir programinė įranga, skirta įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymui;
– projektui įgyvendinti ir projekte numatytai veiklai vykdyti būtina technika ir (arba) įranga. Parama įsigyti N kategorijos, N1 klasės
motorinę transporto priemonę kroviniams vežti (išskyrus visureigius), kaip nustatyta Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų
kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimuose, patvirtintuose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo
ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių
pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“, teikiama tuo atveju, kai joje yra 2 arba 3 sėdimosios vietos, pertvara atskirtas ir be langų
krovinių skyrius;
– verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas (privažiavimo sklypo, kuriame įgyvendinamas projektas, ribose,
apšvietimo įrengimo, vandens tiekimo (įskaitant vandens gręžinį) ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo ir (arba) sutvarkymo, kitos su
projekto įgyvendinimu susijusios infrastruktūros kūrimo ar gerinimo darbų išlaidos);
– bendrosios išlaidos. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis negali būti didesnė kaip 5 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės
be PVM, bet ne daugiau kaip 1 800 Eur be PVM. Tuo atveju, kai projekte numatyti statybos ar infrastruktūros įrengimo darbai,
finansuojama bendrųjų išlaidų suma be PVM gali būti ne didesnė kaip 3 000 Eur.
Paramos dydis:  didžiausia paramos suma vienam projektui iki 200 000 eurų.
Jeigu Jums reikės kokybiškai parengtos paraiškos – rašykite: info@esparamos centras.lt

2021 03 29 – 2021 06 25 miškininkams, planuojantiems plėsti miškų plotus, galima teikti paraiškas paramai gauti

Galimi pareiškėjai: juridiniai asmenys; fiziniai asmenys, savivaldybės. Juridiniams ir fiziniams asmenims želdintina žemė, kurią jie planuoja apželdinti mišku, turi priklausyti nuosavybės teise. Savivaldybės žemę turi valdyti patikėjimo teise.

Remiama veikla: paramos gavėjai paramos lėšas galės panaudoti miško veisimui (mokama vienkartinė kompensacinė išmoka), įveisto miško priežiūrai, apsaugai ir ugdymui (12 metų mokama kasmetinė kompensacinė išmoka). Parama taip pat skiriama įveistam, bet ekstremaliojo įvykio pirmaisiais želdinių ir (arba) žėlinių augimo metais pažeistam miškui atsodinti (mokama įveisiamo miško išmokos dalis, proporcinga atsodinamų sodmenų kiekiui).

Reikalavimai paramos gavimui: norint gauti paramą būtina turėti parengtą projektą, atitinkantį įgyvendinimo taisyklėse numatytas nuostatas. Jis turi būti suprojektuotas taip, kad jo želdinių rūšinėje sudėtyje būtų ne mažiau kaip 10 proc. lapuočių medžių rūšių, želdinių rūšinės sudėties formulėje būtų ne daugiau kaip 6 dalys ąžuolų ir (arba) 4 dalys liepų, parengtas vienai miško želdinių rūšinei sudėčiai ir kt. Taip pat būtina suplanuoti užsodinti ne mažesnį kaip 0,5 ha vientiso veisiamo miško plotą (išskyrus atvejus, nurodytus įgyvendinimo taisyklėse), sodinti tik vietinės kilmės (Lietuvos Respublikos teritorijos) medžių rūšis (išskyrus greitai augančių medžių rūšių, kurių kilmės rajonai nenustatyti, plantacinius želdinius), laikytis kitų priemonės įgyvendinimo taisyklėse nustatytų reikalavimų.

Parama neteikiama, jei sodinami trumpos rotacijos želdiniai (kirtimų rotacijos trukmė iki 15 metų), kalėdinės eglutės ir greitai augančių rūšių medžiai, skirti energijai gaminti. Želdinant greitai augančias medžių rūšis, kurių laikotarpis tarp dviejų kirtimų yra nuo 15 iki 20 metų, parama teikiama tik jų įveisimo išlaidoms kompensuoti. Miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokos nemokamos. Tuo tarpu už savaime mišku apaugusią (kai papildomai želdinti nereikia) žemę miško įveisimo išmoka nemokama, o miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmoka mokama, jei žėlinių vidutinis amžius yra iki 5 metų. Taip pat šiemet patvirtintose įgyvendinimo taisyklėse yra papildoma nuostata – parama nebus teikiama, jei miškas veisiamas antrą kartą tame pačiame plote.

Apie išmokų dydžius, atrankos kriterijus ir suteikiamus balus žiūrėti: https://www.nma.lt/index.php/naujienos/plesti-lietuvos-misku-plotus-padeda-parama/34364

Remiama veikla: smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimas organizuojant bendrus darbo procesus, dalijantis įrenginiais ir ištekliais, vykdant bendrą ūkinę, komercinę, aplinkosauginę veiklą.

Galimi pareiškėjai:  smulkieji ūkiai, kurių žemės ūkio valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra ne mažesnis kaip 4 000 Eur ir ne didesnis kaip 15 000 Eur; smulkieji miško valdytojai, kurių miško valda ne didesnė kaip 20 ha; labai mažos įmonės, kurios veikia ne trumpiau kaip dvejus metus; fiziniai asmenys vykdantys individualią veiklą ne trumpiau nei vienus metus. Paramos paraišką pareiškėjas privalo teikti su partneriais, užsiimančiais ta pačia veikla.

Paramos dydis – iki 90 000 eurų vienam projektui.

Paramos intensyvumas: 100 proc. paramos intensyvumas taikomas projekto bendrosioms išlaidoms ir einamosioms bendradarbiavimo išlaidom; 60 proc. paramos intensyvumas taikomas projekto verslo plano įgyvendinimo išlaidoms; 70 proc. paramos intensyvumas taikomas projekto verslo plano įgyvendinimo išlaidoms tuo atveju, kai smulkieji ūkiai bendradarbiauja gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriuose.

Rašykite, jeigu jums reikės kokybiškos paraiškos parengimo paslaugų: info@esparamoscentras.lt

Galimi pareiškėjai: dėl paramos gali kreiptis privačių miškų valdytojai, savivaldybės ir labai mažos bei mažos įmonės. Kai pareiškėjas yra fizinis arba juridinis asmuo, jis turi atitikti labai mažos arba mažos įmonės statusą.

Remiama veikla: paramos lėšomis finansuojamas miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas; minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas; vidinės miškotvarkos ir miško želdinimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas ar tikslinimas (projektų rengimas ar tikslinimas remiamas tik tuo atveju, jei jis nesusijęs su kitomis, paraiškoje numatytomis investicijomis pagal kitas remiamas veiklas).

Paramos dydis: didžiausia suma projektui – 100.000 eurų ir negali viršyti 200 000 Eur sumos 2014–2020 metų laikotarpiu.

Paramos intensyvumas: vykdant miškų ūkio modernizavimo, miško kirtimo, apvaliosios medienos ruošos technologijų diegimo, paslaugų miškų sektoriuje tiekimo veiklą, gali būti finansuojama 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų; minkštųjų lapuočių jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymo bei vidinės miškotvarkos, miško želdinimo ir žėlimo projektų rengimo ar tikslinimo paramos intensyvumas gali siekti 65 proc.

Jeigu Jums reikės paraiškos rengimo paslaugų – susisiekite su mumis:  info@esparamoscentras.lt 

2021 11 03 – 2021 11 30 galima teikti paraiškas paramai gauti investicijoms į žemės ūkio valdas

Parama bus skiriama atskiriems žemės ūkio sektoriams: pieninei galvijininkystei; mėsinei gyvulininkystei, įskaitant mėsinę galvijininkystę, avininkystę, ožkininkystę, triušininkystę; kiaulininkystei; paukštininkystei, įkaitant kiaušinių gamybą; sodininkystei, daržininkystei, uogininkystei.

Atrankos kriterijai taikomi atskiriems žemės ūkio sektoriams:

 • pienininės galvijininkystės;
 • mėsinės galvijininkystės, kiaulininkystės, avininkystės, ožkininkystės, triušininkystės, paukštininkystės;
 • sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės.

Remiama veikla: žemės ūkio produktų gamyba, prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų ar išaugintų valdoje) apdorojimas, perdirbimas ir tiekimas rinkai. Jei tai yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, remiamas iš kooperatyvo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimas ir realizavimas, supirktų jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimas.

Galimi pareiškėjai: dėl paramos gali kreiptis fiziniai ir juridiniai asmenys, įregistravę valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre (fizinis asmuo turi būti įregistravęs ir ūkininko ūkį) ir ne trumpiau kaip 12 mėn. vykdantys žemės ūkio veiklą bei iš jos gaunantys pajamų. Pareiškėjo pajamos iš žemės ūkio veiklos per ataskaitinius metus iki paramos paraiškos pateikimo turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų pareiškėjo veiklos pajamų. Teikiant paraiškas partneriai negalimi.

Parama teikiama, jei pareiškėjo valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra didesnis kaip 8000 eurų (šis reikalavimas netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus).
Paramos intensyvumas:
♦ 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, jei vykdoma žemės ūkio produktų gamyba gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose. Paramos intensyvumas gali būti padidintas 20 proc. punktų: jaunajam ūkininkui, fiziniam asmeniui (kuriam dar nėra suėję 41 m); žemės ūkio kooperatyvui, įgyvendinančiam kolektyvines investicijas.
♦ 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, jei vykdomas prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų ar išaugintų valdoje) apdorojimas, perdirbimas ir tiekimas rinkai. Paramos intensyvumas gali būti padidintas 20 proc. punktų: pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus, įgyvendinantiems kolektyvines investicijas vieno iš pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narių valdoje (taikoma tik gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose); pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie patys užsiima žemės ūkio produktų gamyba ir įgyvendina kolektyvines investicijas (taikoma tik gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose).
Paramos dydis: 300 000 eurų, 2014–2020 metų laikotarpiu 900 000 eurų. Susijusių įmonių, sutuoktinių didžiausia bendra gauta paramos suma 2014–2020 metų laikotarpiu negali viršyti 1,3 mln. eurų.

Dėl paraiškos rengimo paslaugų https://www.esparamoscentras.lt/es-investicijos/ – rašykite: info@esparamoscentras.lt

Prioritetas – skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.
Tikslinė sritis – veiklos įvairinimo, mažųjų įmonių kūrimo ir plėtojimo, taip pat darbo vietų kūrimo lengvinimas.
Remiama veikla:
 • pagal priemonės veiklos sritį parama teikiama ne žemės ūkio veiklai pradėti. Remiama ekonominė veikla, nurodyta Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, patvirtintame Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“.
Paramos dydis: 18 800 eurų, kai planuojama sukurti 1 darbo vietą; 37 600 eurų, kai planuojama sukurti ne mažiau kaip 2 darbo vietas. Išmoka išmokama dviem dalimis per ne ilgesnį kaip 3 metų laikotarpį nuo verslo plano įgyvendinimo pradžios. Pirmoji dalis, sudaranti 80 proc. visos skirtos išmokos sumos, paramos gavėjui mokama po sprendimo skirti paramą priėmimo dienos per 10 darbo dienų. Mokėjimo prašymas teikiamas ir likusi 20 proc. išmokos sumos dalis mokama, jeigu verslo planas tinkamai įgyvendintas.  Paramos gali kreiptis: fiziniai bei naujai įsteigti privatūs juridiniai asmenys. Tiek fiziniai, tiek privatūs juridiniai asmenys turi atitikti labai mažos įmonės reikalavimus ir būti savarankiški (išskyrus ūkininkus). Remiama veikla: parama skirta pradėti ne žemės ūkio veiklą. Pareiškėjai gali numatyti vykdyti keletą remiamų ekonominės veiklos rūšių. Pareiškėjo – fizinio asmens – nuolatinė gyvenamoji vieta turi būti deklaruota kaimo vietovėje, pareiškėjo – juridinio asmens – buveinė turi būti registruota kaimo vietovėje.
Būtina iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos sukurti bent vieną darbo vietą (kai prašoma 18800 eurų) ir ne mažiau kaip dvi darbo vietos (kai prašoma 37600).
Call Now Button