Loading...
ES parama žemės ūkio plėtrai2019-10-31T08:07:58+00:00

Rengiame paraiškas finansavimui gauti žemės ūkio plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemones.

Parama teikiama ūkininkams, kurie nori modernizuoti savo ūkius ir investuoti į specializuotus gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės, uogininkystės ar augalininkystės sektorius.

Pagal veiklos sritį remiama tokia veikla: žemės ūkio produktų gamyba; prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų / išaugintų valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimas ir realizavimas, supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimas; biodujų gamyba gyvulininkystės ūkyje iš ūkyje susidarančių atliekų. Pagamintos biodujos, šilumos ir elektros energija gali būti naudojamos tik valdos reikmėms.

Paramos gali kreiptis: fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir nustatyta tvarka savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą; juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir nustatyta tvarka savo vardu įregistravę valdą.

Paramos dydis: iki 50.000 Eur. vienam projektui. 2014–2020 metų laikotarpiu negali viršyti 400 000 Eur.

Paramos intensyvumas: finansuojama iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Parama skiriama tikslu didinti visų žemės ūkio veiklų gyvybingumą ir konkurencingumą, taip pat skatinti inovacines ūkių technologijas.

Remiama veikla: žemės ūkio produktų gamyba; žemės ūkio produktų (pagamintų / išaugintų valdoje) perdirbimas ir teikimas rinkai.

Paramos gali kreiptis: fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir iki paramos paraiškos pateikimo dienos įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkininko ūkį.

Paramos suma: 15.000 Eur be PVM vienam paramos gavėjui, išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnės paramos sumos.

Remiama veikla: miško veisimas (vienkartinė kompensacinė išmoka); įveisto miško priežiūra, apsauga ir ugdymas (12 metų mokama kasmetinė kompensacinė išmoka).

Paramos gali kreiptis: juridiniai ir fiziniai asmenys, kuriems želdintina žemė, planuojama apželdinti mišku, priklauso nuosavybės teise; savivaldybės, kurios tokią žemę valdo pasitikėjimo teise.

Paramos dydis: vienkartinė miško įveisimo, taip pat kasmetinės priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokos apskaičiuojamos kiekvienam projektui atskirai, priklausomai nuo veisiamų želdinių rūšinės sudėties; miško įveisimo išmoka mokama tik už želdinamą plotą, o miško priežiūros, apsaugos ir miško ugdymo – už veisiamo miško plotą. Miško įveisimo išmoka iki 3140 Eur. už 1 ha; miško prežiūros, apsaugos ir ugdymo kasmetinė išmoka (mokama 12 metų) iki 363 Eur. už 1 ha.

Remiama veikla: kaimo vietovėje esančio gyvenamojo namo, priklausančio fiziniam asmeniui (-ims) ir kurio visas stogas dengtas asbestine danga, visos asbestinės stogo dangos pakeitimas.

Paramos gali kreiptis: kaimo gyventojai. Paramos paraišką gali teikti ir tie pareiškėjai, kurie yra nebaigę įgyvendinti projekto pagal kitas KPP priemones, jeigu teisės aktuose nenumatyta kitaip.

Paramos dydis: didžiausia paramos suma vienam projektui negali viršyti 2000 Eur. Paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas.

Paramos intensyvumas: finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Remiama veikla: miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas; minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas; Vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas ar tikslinimas.

Paramos gali kreiptis: privačių miškų valdytojai, savivaldybės, labai mažos bei mažos įmonės.

Paramos dydis: didžiausia paramos suma vienam projektui negali viršyti 200.000 Eur.

Paramos intensyvumas:  finansuojama 65 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo).

Remiama veikla: miško kelių su žvyro danga ir kitų su miško keliais susijusių įrenginių (statinių) įrengimas ir (ar) rekonstrukcija.

Paramos gali kreiptis: miško valdytojai (fiziniai ar juridiniai asmenys) ir miško valdytojų grupės.

Paramos dydis: didžiausia paramos suma vienam projektui negali viršyti 400.000 Eur.

Paramos intensyvumas: finansuojama 80 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo).

Remiama veikla: miškų priešgaisrinės apsaugos infrastruktūros kūrimas; miškų gaisrų stebėsenos ir pranešimo apie juos įrangos diegimas ir gerinimas; stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimas.

Paramos gali kreiptis:  privačių ir valstybinių miškų valdytojai.

Paramos dydis: didžiausia paramos suma vienam projektui negali viršyti  400.000 Eur.

Paramos intensyvumas: finansuojama 70 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo).

Remiama veikla: lauko drenažo inžinerinės infrastruktūros atnaujinimas; lauko drenažo sistemų pritaikymas joms keliamiems aplinkosauginiams reikalavimams; vietinės reikšmės vidaus kelių rekonstrukcija bei įrengimas ir ariamos žemės kalkinimas pagal projektą.

Paramos gali kreiptis: savivaldybės; melioracijos sistemų naudotojų asociacijos; fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, kurių nuosavybės teise priklausančios žemės ribos sutampa su konkrečios (rekonstruojamos) sausinimo sistemos(-ų) ribomis.

Paramos dydis: didžiausia paramos suma vienam projektui negali viršyti  300.000 Eur, rekonstruojamiems polderiams – 600 000 Eur.

Paramos intensyvumas: finansuojama 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų su PVM (išskyrus tuos atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo).

Remiama veikla: vaisių, uogų, daržovių bei grybų perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas; augalininkystės produkcijos perdirbimas ir (arba) rinkodara; mėsos perdirbimas ir (arba) rinkodara; kitų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardytų produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara; trečios kategorijos šalutinių gyvūninių produktų, nurodytų 2002 m. spalio 3 d.  Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1774/2002, nustatančio sveikatos taisykles gyvūninės kilmės šalutiniams produktams, neskirtiems vartoti žmonėms, 6 straipsnyje, perdirbimas ir (arba) rinkodara; pieno perdirbimas ir (ar) rinkodara.

Paramos gali kreiptis: juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara. Paramos paraiška, pateiktos juridinio asmens kartu su partneriu, nepriimama.

Paramos dydis: juridiniams asmenims – 1 300 000 mln. Eur vienam projektui ir 4 000 000 pagal šią priemonę 2014–2020 metų laikotarpiui; juridiniams asmenims, kurie žemės ūkio produktų perdirbimo metu pagamina galutinį produktą, nepatenkantį į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedą, tačiau skirtą maistui ir (arba) pašarams, taikomos nereikšmingos (de minimis) valstybės pagalbos reglamento nuostatos – 200 000 Eur (du šimtai tūkstančių eurų) vienam projektui ir iki 4 000 000 (keturių milijonų eurų) Eur pagal šią priemonę 2014–2020 metų laikotarpiui.

Paramos intensyvumas: finansuojama 40 proc, gaminantiems ekologiškus žemės ūkio produktus – 50 proc, pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams – 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, išskyrus tuos atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo.

Tikslinės sritys: palankesnių sąlygų tinkamos kvalifikacijos ūkininkams pradėti veiklą žemės ūkio sektoriuje sudarymas, ir ypač kartų kaitos lengvinimas.

Remiama veikla: žemės ūkio produktų gamyba; prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų / išaugintų valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas ir t.t.), perdirbimas ir teikimas rinkai.

Paramos gali kreiptis: ūkininkas (fizinis asmuo, įregistravęs žemės ūkio valdą ir ūkį savo vardu), kuris paramos paraiškos pateikimo metu atitinka šiuos reikalavimus: yra jaunesnis kaip 40 metų amžiaus; turi reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos; pirmą kartą steigiasi žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojas.

Paramos dydis: paramos suma vienam paramos gavėjui yra 40 000 Eur be PVM, išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnės paramos sumos.

Tikslinės sritys: bioįvairovės, aukštos gamtinės vertės medynų atstatymas ir išsaugojimas; veiklų, prisidedančių prie aplinkai palankių ūkininkavimo sistemų, augalijos ir gyvūnijos zonų miškuose kūrimo ir (arba) jų priežiūros gerinimo, skatinimas.

Remiama veikla: pamiškių formavimas; miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimas arba būdingos miško struktūros palaikymas; nevietinių medžių rūšių medynų (kai nevietinės medžių rūšys medyne yra vyraujančios) pertvarkymas (rekonstrukcija) į vietinių medžių rūšių medynus; jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymas; Vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas.

Paramos gali kreiptis: privačių ir valstybinių miškų valdytojai.

Paramos dydis: parama projektui negali viršyti 50.000 Eur, 2014–2020 m. laikotarpiu parama negali viršyti 200.000 Eur.

Paramos intensyvumas: finansuojama 90 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, išskyrus tuos atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo

Prioritetas: skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose.

Remiama veikla: miško veisimas (vienkartinė kompensacinė išmoka);pagal Ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašą, „Dėl Ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, paskelbus ekstremalią situaciją, įveistam, bet ekstremaliojo įvykio pirmaisiais želdinių ir (arba) žėlinių augimo metais pažeistam miškui atsodinti teikiama miško įveisimo išmokos dalis, proporcinga įveisto miško plotui, kuriame miško želdiniai ir (arba) žėliniai žuvę; įveisto miško priežiūra, apsauga ir ugdymas (12 metų mokama kasmetinė kompensacinė išmoka).

Paramos gali kreiptis: juridiniai ir fiziniai asmenys, kuriems želdintina žemė, planuojama apželdinti mišku, priklauso nuosavybės teise; savivaldybės, kurios tokią žemę valdo pasitikėjimo teise.

Paramos dydis: vienkartinė miško įveisimo, taip pat kasmetinės priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokos apskaičiuojamos kiekvienam projektui atskirai, priklausomai nuo veisiamų želdinių rūšinės sudėties (atskirų želdinių įkainių lentelė pateikta priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritis „Miško veisimas“ įgyvendinimo taisyklėse); miško įveisimo išmoka mokama tik už želdinamą plotą, o miško priežiūros, apsaugos ir miško ugdymo – už veisiamo miško plotą.

Prioritetai: skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.
Tikslinės sritys: veiklos įvairinimas, mažųjų įmonių kūrimas ir plėtojimas, taip pat darbo vietų kūrimo lengvinimas.

Remiama veikla: pagal KPP veiklą remiama ne žemės ūkio veiklos arba veiklų, kurios nurodytos Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, plėtra, išskyrus veiklas, nurodytas įgyvendinimo taisyklėse.

Paramos gali kreiptis: fiziniai asmenys ir privatūs juridiniai asmenys (labai mažos arba mažos įmonės).

Paramos dydis: paramos suma vienam projektui iki 200 000 Eur.

Paramos intensyvumas: finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Projekto įgyvendinimo laikas: projektą privaloma įgyvendinti per 24 mėnesius nuo paramos sutarties pasirašymo dienos.

Remiama veikla: mokymo kursų organizavimas pagal formalią Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą (kodas 261062110) ir (arba) neformaliojo žemdirbių tęstinio mokymo programas, kurios yra įtrauktos į viešosios įstaigos Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros sudarytą Žemės, miškų, žuvininkystės ūkio ir kaimo plėtros sektoriaus dalyvių neformaliojo tęstinio profesinio mokymo programų sąvadą.

Galimi pareiškėjai: mokslo ir studijų institucijos, profesinio mokymo įstaigos; juridiniai asmenys, turintys licenciją vykdyti formalųjį profesinį mokymą.

Paramos dydis: iki 200 000 Eur. su PVM vienam projektui.

Remiama veikla: smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimas organizuojant bendrus darbo procesus, dalijantis įrenginiais ir ištekliais, vykdant bendrą ūkinę, komercinę, aplinkosauginę veiklą.
Galimi pareiškėjai: smulkieji ūkiai, kurių žemės ūkio valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra ne mažesnis kaip 4 000 Eur ir ne didesnis kaip 15 000 Eur; smulkieji miško valdytojai, kurių miško valda ne didesnė kaip 20 ha; labai mažos įmonės, kurios veikia ne trumpiau kaip dvejus metus; fiziniai asmenys, nacionalinių teisės aktų nustatyta tvarka vykdantys individualią veiklą ne trumpiau nei vienus metus.
Paramos dydis: iki 90 000 Eur be PVM vienam projektui, o 2014–2020 metų laikotarpiu negali viršyti 200 000 Eur.
Pagal veiklos sritį remiama tokia veikla: žemės ūkio produktų gamyba; prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimas ir realizavimas, supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimas.
Paramos gali kreiptis: fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir nustatyta tvarka savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą; juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir nustatyta tvarka savo vardu įregistravę valdą.
Remiama veikla: kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų sertifikavimas ir kontrolė; įsitraukimo į kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybą išlaidos; metiniai įnašai už dalyvavimą remiamoje kokybės sistemoje.
Paramos gali kreiptis: aktyvūs žemės ūkio subjektai (aktyvūs ūkininkai), auginantys ir (arba) gaminantys kokybiškus žemės ūkio ir maisto produktus ir nustatyta tvarka įregistravę valdą (kaip valdytojai arba partneriai).
Parama teikiama pareiškėjams, dalyvaujantiems vienoje iš šių kokybės sistemų: ekologiškų produktų gamybos sistema; ES pripažintų produktų gamybos sistema; išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų gamybos sistema.
Remiama veikla: žemės ūkio produktų gamyba; žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) perdirbimas ir teikimas rinkai.
Paramos gali kreiptis ne jaunesni kaip 18 metų fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir iki paramos paraiškos pateikimo dienos įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkininko ūkį teisės aktų nustatyta tvarka.
Paramos suma – 15 tūkst. Eur vienam paramos gavėjui.
Remiama veikla: pagal priemonės veiklos sritį parama teikiama ne žemės ūkio veiklai pradėti. Remiama ekonominė veikla, nurodyta Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, patvirtintame Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“.
Paramos gali kreiptis fiziniai asmenys bei naujai įsteigti (turi būti registruoti ne anksčiau kaip prieš 6 mėn. iki paraiškos pateikimo dienos) privatūs juridiniai asmenys (labai mažos įmonės).
Paramos dydis: iki 17 220.
Paramos intensyvumas: iki 100 procentų.
Call Now Button