Kvietimas pagal paramos priemonę „INOBRANDA“

2023.07.10

KREIPKITES DEL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ.

2023 07 12 – 2023 11 13 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę „INOBRANDA“ (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas).

Galimi pareiškėjai: mažos ir vidutinės įmonės arba didelės įmonės,  veikiančios Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione, vykdančios veiklą ilgiau kaip 3 metus ir kurių suminės 3 paskutinių finansinių metų veiklos pajamos yra ne mažesnės kaip 300 000 eurų (sudedamos 3 paskutinių finansinių metų veiklos pajamos) ir išlaidos MTEP sudaro ne mažiau kaip 30 000,00 eurų per paskutinius 3 finansinius metus (sudedamos paskutinių 3 finansinių metų išlaidos MTEP).

Pareiškėjas turi atitikti brandaus inovatoriaus apibrėžimą.

Finansuojama veikla: inovacijų kūrimas, apsauga ir licencijavimas, ankstyvoji sukurtų naujų produktų bandomoji gamyba ir parengimas rinkai.

Paramos dydis: nuo 60 000 iki 2 000 000 eurų vienam projektui.

Finansavimo intensyvumas:

Iki 85% patentavimo išlaidoms.

Iki 85% produkto parengimo rinkai išlaidoms.

Iki 80% MTEP išlaidoms:
– iki 50% moksliniams tyrimams;
– iki 25% eksperimentinei plėtrai;

Intensyvumas gali būti padidintas:
labai mažoms ir mažoms įmonėms – 20 proc.;
vidutinėms įmonėms – 10 proc.;

jei dalyvauja partneris – 15 proc.

Finansuojamos išlaidos:

Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio ir komandiruočių išlaidos.

MTEP ir susijusių paslaugų įsigijimo išlaidos (ne daugiau kaip 50 proc. projekto išlaidų).

Trumpalaikio turto įsigijimo išlaidos.

MTEP veikloms naudojamo turto (įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių, mašinų, įrengimų, pastatų ir/ar patalpų) nusidėvėjimo išlaidos (ne daugiau kaip 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų).

Įrangos nuomos išlaidos.

Pastatų ar patalpų nuomos išlaidos (iki 10 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų).

Patentavimo veikloms galimas finansavimas iki 30 000 eurų.

Sukurto produkto parengimo rinkai išlaidos (galimas finansavimas iki 80 000 eurų).

Kvietimo biudžetas: 15 000 000 eurų.

Iš viso projektams bus paskirstyta 15 000 000 Eur.

 

Mūsų darbai dėl Jūsų sėkmės

Garantuojame, kad mūsų parengta paraiška atitiks Agentūros vertinimo kriterijus ir dėsime pastangas, kad jūs gautumėte finansavimą.

Po paramos skyrimo galėsime padėti įgyvendinti Jūsų projektą.

Mes prisiimame atsakomybę, kad Jūsų projektas būtų įgyvendintas laiku pagal paramos sutartyje numatytus reikalavimus.

Padėsime išvengti sankcijų už rodiklių nepasiekimą.

Dėl paraiškos rengimo paslaugų rašykite:

info@esparamoscentras.lt

IR MES JUMS PADĖSIME GAUTI FINANSAVIMĄ

 

2023-10-26T12:03:42+00:00
Call Now Button