Loading...
MTEPI paramos priemonės2024-07-11T15:42:28+00:00

Rengiame paraiškas finansavimui gauti MTEPI sektoriaus subjektams pagal 2021-2027 ES fondų investicijų veiksmų programos paramos priemones.

Dėl paraiškų rengimo paslaugų susisiekite su mumis ir mes Jums padėsime gauti finansavimą

info@esparamoscentras.lt

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ.

2024 Liepos mėn. kvietimas teikti paraiškas pagal paramos priemonę „InoStartas“.

Kvietimo tikslas: investuoti į naujų aukštos pridėtinės vertės (APV) produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai“ (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

Galimi pareiškėjai: MVĮ, didelės įmonės, kai bendradarbiauja su MVĮ.

Pareiškėjas paraiškos pateikimo dieną yra veiklą vykdanti įmonė, neturinti patirties MTEP srityje (t. y. neįgyvendino MTEP projektų ir (ar) nevykdė MTEP veiklų) arba įmonė, turinti MTEP patirties, o išlaidos MTEP yra ne didesnės kaip 50 000 eurų per paskutinius 2 finansinius metus iki paraiškos pateikimo.

Paramos dydis: iki 200 000 Eur

Paramos intensyvumas: iki 85 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Remiamos veiklos:

1. Taikomųjų MTEP veiklos

2. Patentavimo veikla.

3. Projekto metu sukurto produkto parengimo rinkai veikla

Tinkamos finansuoti išlaidos:

MTEP paslaugų įsigijimo iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis išlaidos.

Išlaidos, susijusios su konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų, skirtų vien tik projekto MTEP veiklai, įsigijimu.

Medžiagos, mažavertis inventorius, atsargos ir panašūs produktai, priskirtini trumpalaikiam turtui.

MTEP veikloms naudojamo turto (įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių, mašinų ir įrengimų pastatų ir (ar) patalpų) nusidėvėjimo sąnaudos.

Projektą vykdančio personalo darbo užmokestis

Projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidos.

Įrangos nuomos išlaidos.

Projektui įgyvendinti būtinų pastatų ar patalpų nuomos išlaidos.

Patentinės paraiškos pateikimo išlaidos: išlaidos patentiniam patikėtiniui ir su patentinės paraiškos pateikimu susiję mokesčiai.

Išlaidos susijusios su patento gavimu: išlaidos patentiniam patikėtiniui ir su patento gavimu susiję mokesčiai.

Sukurto produkto bandymai ir standartizavimas, gamybinių pajėgumų projektavimas, vartotojo instrukcijų parengimas ir pan. (produkto dizaino sukūrimo, gamybinės įrangos ar įrankių įsigijimo išlaidos netinkamos finansuoti).

Mūsų darbai dėl Jūsų sėkmės

Garantuojame, kad mūsų parengta paraiška atitiks Agentūros vertinimo kriterijus ir dėsime pastangas, kad jūs gautumėte finansavimą.

Po paramos skyrimo galėsime padėti įgyvendinti Jūsų projektą.

Mes prisiimame atsakomybę, kad Jūsų projektas būtų įgyvendintas laiku pagal paramos sutartyje numatytus reikalavimus.

Jeigu reikės, padėsime išvengti sankcijų už rodiklių nepasiekimą.

Dėl jūsų situacijos ekspertinio įvertinimo ir paraiškos rengimo paslaugų rašykite:

info@esparamoscentras.lt

 MES JUMS PADĖSIME GAUTI FINANSAVIMĄ

KREIPKITES DEL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ FINANSAVIMUI GAUTI.

2024 rugsėjo mėn. bus galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“.

Kvietimo tikslas – skatinti inovatyvių aplinkai draugiškų, t. y. tvarių produktų gamybą skatinančių, technologijų kūrimą, demonstravimą MVĮ, veikiančiose Sumaniosios specializacijos (S4) srityse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas).

Remiama veikla: inovatyvių aplinkai draugiškų, t. y. tvarių produktų gamybą skatinančių, technologijų kūrimas, demonstravimas MVĮ, veikiančiose Koncepcijoje nustatytų MTEPI (sumaniosios specializacijos) prioriteto (-ų) srityse. Siekiant inovatyvių aplinkai draugiškų technologijų sukūrimo, numatoma investuoti į MTEP ir patentavimo veiklas.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • MTEP paslaugų įsigijimo iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis, išlaidos;
 • Išlaidos, susijusios su konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų, skirtų vien tik projekto MTEP veiklai, įsigijimu, taip pat išlaidos dėl MTEP veiklai reikalingų paslaugų, kurios nėra MTEP ir be jų nebus pasiekti projekto tikslai, įsigijimas;
 • Su kitomis veiklos sąnaudomis, įskaitant sąnaudas medžiagoms, mažaverčiam inventoriui, atsargoms ir panašiems produktams, priskirtiniems trumpalaikiam turtui, tiesiogiai susijusiomis su MTEP veikla, susijusios išlaidos;
 • Projekto MTEP veikloms naudojamo turto (įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių, mašinų ir įrengimų pastatų ir (ar) patalpų) nusidėvėjimo sąnaudos;
 • Projektą vykdančio personalo darbo užmokestis ir su juo susijusios išlaidos;
 • Projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaido;
 • Įrangos, projektui įgyvendinti būtinų pastatų ar patalpų nuomos išlaidos.
 • Netiesioginės išlaidos (7% nuo tiesioginių išlaidų).

Galimi pareiškėjai: ne trumpiau kaip 3 metus veikianti pramonės MVĮ*, kurios metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos sudaro ne mažiau kaip 51 proc. bendrojo pardavimo struktūroje ir vidutinės metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur.

*Pramonės įmonė – vykdo pramonės ekonominę veiklą pagal EVRK 2 red. priskirtiną B sekcijai „Kasyba ir karjerų eksploatavimas“ (išskyrus šias ekonomines veiklas: B sekcijos 06 skyriaus „Žalios naftos ir gamtinių dujų gavyba“, B sekcijos 08.92 klasės „Durpių gavyba“ ir B sekcijos 09.1 grupės „Naftos ir gamtinių dujų gavybai būdingų paslaugų veikla“) ir C sekcijos „Apdirbamoji gamyba“ (išskyrus C sekcijos 19 skyriaus „Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba“ ekonominę veiklą).

Galimi partneriai: MVĮ, mokslo ir studijų institucija, didelė įmonė.

Paramos dydis: iki 500 000 Eur.

Paramos intensyvumas:

– Moksliniams tyrimams iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų;

– Eksperimentinėi plėtrai iki 25 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų;

 • Paramos intensyvumas gali būti padidintas:

– 10 proc. vidutinėms įmonėms;

– 20 proc. labai mažoms ir mažoms įmonėms;

– 15 proc.  jei projekte dalyvauja partneris.

Projektas turi atitikti bent vieną Sumaniosios specializacijos tematiką.

Mūsų darbai dėl Jūsų sėkmės

Garantuojame, kad mūsų parengta paraiška atitiks Agentūros vertinimo kriterijus ir dėsime pastangas, kad jūs gautumėte finansavimą.

Po paramos skyrimo galėsime padėti įgyvendinti Jūsų projektą.

Mes prisiimame atsakomybę, kad Jūsų projektas būtų įgyvendintas laiku pagal paramos sutartyje numatytus reikalavimus.

Jeigu reikės, padėsime išvengti sankcijų už rodiklių nepasiekimą.

Dėl jūsų situacijos ekspertinio įvertinimo ir paraiškos rengimo paslaugų rašykite:

info@esparamoscentras.lt 

IR MES JUMS PADĖSIME GAUTI FINANSAVIMĄ

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ FINANSAVIMUI GAUTI TARPTAUTINIAMS PROJEKTAMS

2024 01 12 – 2024 03 14 galima teikti MVĮ ir didelėms įmonėms paraiškas finansavimui gauti inovaciniams projektams pagal paramos priemonę Eurostars-6.

EUROSTARS-6 yra didžiausia tarptautinė programa, finansuojanti įmonių vykdomus MTEP projektus. Ši programa remia MTEP projektus, kurių pagalba kuriami novatoriški produktai, procesai ar paslaugos skirti komercializavimui tarptautinėje rinkoje.

Paramos priemonės tikslas: skatinti įmones kurti inovatyvius produktus, paslaugas, technologijas ir tapti savo srities lyderėmis tarptautinėje erdvėje.

Galimi pareiškėjai: MVĮ ir didelės įmonės, kurios kuria naują produktą, procesą ar paslaugą kartu su bent vienu ūkio subjektu iš kitos „Eurostars“ šalies.

Įmonių projektai gali gauti finansavimą, jei įmonės dirba arba planuoja dirbti su partneriais iš kitų šalių. Konsorciumą turi sudaryti bent du nepriklausomi ūkio subjektai, o ūkio subjektai turi būti bent iš dviejų „Eurostars“ šalių. Projektui turi vadovauti MVĮ ar didelė įmonė.

Tinkamos išlaidos:

 • personalo išlaidos;
 • prekių išlaidos (trumpalaikio turto);
 • paslaugų išlaidos;
 • ilgalaikio turto išlaidos;
 • netiesioginės išlaidos.

Paramos dydis: iki 500 000 Eur.

Paramos intensyvumas:

 • 50 proc MVĮ tinkamų finansuoti projekto išlaidų;
 • 40 proc didelėms įmonėms tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Likusios projekto išlaidos turi būti finansuojamos pareiškėjo ar skolintomis lėšomis.

Projekto gyvavimo laikas: iki 36 mėn.

 

Dėl konsultacinių paslaugų rengiant tarptautines paraiškas skambinkite:

+370 650 71 240

arba rašykite:

info@esparamoscentras.lt

2023 08 24 – 2026 04 30 d galima teikti paraiškas paramai gauti pagal paramos priemonę „Parama identifikuotiems startiniams MTEP projektams ir galimybių studijoms su institucijų kelrodžiais sėkmingam dalyvavimui Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ kvietimuose skatinti (viešasis ir privatus sektorius)

Projektų įgyvendinimo trukmė 

Numatytų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip:

 1. 6 mėn. nuo projekto sutarties pasirašymo dienos veiklai „Su programos „Europos horizontas“ tematikomis susijusios krypties kelrodžio parengimas“;
 2. 12 mėn. nuo projekto sutarties pasirašymo dienos veiklai „Startiniai galimybių projektai“;
 3. 9 mėn. nuo projekto sutarties pasirašymo dienos veikloms „Įmonės inovacijų potencialo analizė“.

Projektai turi būti baigti įgyvendinti ne vėliau kaip iki 2026 m. balandžio 30 d.

Remiamos šios veiklos:

 1. Su programos „Europos horizontas“ tematikomis susijusios krypties kelrodžio parengimas. Kelrodis suprantamas kaip pareiškėjo, planuojančio dalyvauti programos „Europos horizontas“ kvietimuose, strateginis dokumentas, apibrėžiantis jo tikslus ir siektinus rezultatus, atskleidžiantis stiprybes ir silpnybes, galimybes ir grėsmes dalyvaujant programos „Europos horizontas“ kvietimuose, apimantis pagrindinius žingsnius ar etapus, priemones ir būdus, reikalingus tikslui pasiekti;
 2.  Startiniai galimybių projektai – veikla, skirta pasiruošti teikti paraišką pagal programos „Europos horizontas“ kvietimus vykdant projektą: MTEP idėjai pasitikrinti, partneriams pritraukti, moksliniams, technologiniams duomenims surinkti ir pan.;
 3. Individualios konsultavimo / ekspertų paslaugos:
 4. Įmonės inovacijų potencialo analizė, kuri gali apimti:

4.1.galimybių studiją;

4.2.  inovacijų konsultacines paslaugas;

4.3. inovacijų paramos paslaugas, išskyrus aprūpinimą biuro plotu, galimybių naudotis laboratorijomis suteikimą ir kokybės ženklinimą.

Išlaidų tinkamumo reikalavimai

 1. PVM nėra tinkamas finansuoti EGADP lėšomis. PVM gali būti finansuojamas Lietuvos biudžeto lėšomis.
 2. Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos Pareiškėjo tiesioginėse projekto veiklose dalyvaujančių asmenų darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių išlaidos, taip pat su projekto veiklomis susijusios išlaidos paslaugoms (viešinimas, konsultacinių / ekspertinių paslaugų pirkimo išlaidos ir kita) ir netiesioginės projekto išlaidos pagal fiksuotąją išlaidų normą, kuri yra lygi 7 proc. nuo tiesioginių tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 3. PĮP parengimo išlaidos nėra finansuojamos.
 4. Pareiškėjui gali būti mokamas avansas. Ateityje mokėtina pagalba, įskaitant keliomis dalimis mokamą pagalbą, diskontuojama iki suteikimo momentu esamos jos vertės. Tinkamos finansuoti išlaidos diskontuojamos iki jų vertės pagalbos suteikimo metu. Palūkanų norma, naudojama diskontuojant, yra pagalbos suteikimo metu taikoma diskonto norma.
 5. Kryžminis finansavimas netaikomas.

Didžiausia galima tinkamų finansuoti išlaidų suma: iki 30 000 eurų.

Tikslinės grupės    

Mokslo ir studijų institucijos (toliau – MSI), labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (toliau – MVĮ) , didelės įmonės (toliau – DĮ).

Galimi pareiškėjai    

Veiklai „Su programos „Europos horizontas“ tematikomis susijusios krypties kelrodžio parengimas“ atveju  – MSI ir MVĮ. Kiekvienas pareiškėjas iš viso turi būti gavęs ne mažesnę kaip 1 000 000 eurų Europos Komisijos dotaciją iš Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ ir (arba) Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“;

Veiklai „Startiniai galimybių projektai“ atveju – MSI ir MVĮ;

Veiklai „Individualios konsultavimo / ekspertų paslaugos“ – MSI, MVĮ ir DĮ;

Veiklai „Įmonės inovacijų potencialo analizė“ – MVĮ, turinčios Europos inovacijų tarybos priemonės „EIC Accelerator“ kvietimą rengti antro etapo ilgąją paraišką – verslo planą.

Galimi partneriai    

Veiklos „Startiniai galimybių projektai“  įgyvendinime galimi partneriai MSI ir MVĮ.
Kitose veiklose partneriai negalimi.

Dėl konsultacijų ir paraiškos rengimo paslaugų rašykite: info@esparamoscentras.lt

KREIPKITES DEL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ FINANSAVIMUI GAUTI.

2023 07 12 – 2023 11 13 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę „INOPAŽANGA“ (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas).

Galimi pareiškėjai: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ) arba didelės įmonės (kai bendradarbiauja su MVĮ),  veikiančios Vidurio ir vakarų Lietuvos regione, vykdančios veiklą ne trumpiau kaip 1 metus ir kurių suminės 3 paskutinių finansinių metų veiklos pajamos arba nuo įmonės registravimo dienos (jei veikia trumpiau nei 3 metus) yra ne mažesnės kaip 75 000 Eur, o suminės 3 paskutinių finansinių metų arba nuo įmonės registravimo dienos (jei įmonė veikia trumpiau nei 3 metus) išlaidos MTEP yra ne mažesnės kaip 10 000 Eur.

Pareiškėjas turi atitikti pažengusio inovatoriaus apibrėžimą.

Remiamos veiklos:

 1. MTEP veiklos.
 2. Patentavimo veikla (iki 30 000 Eur).
 3. Projekto įgyvendinimo metu sukurto produkto parengimo rinkai veikla (iki 80 000 Eur).

Galimi partneriai: MVĮ, kai pareiškėjas didelė įmonė; mokslo ir studijų institucijos, MVĮ ar didelė įmonė, jei pareiškėjas MVĮ.

Tinkamos finansuoti išlaidos: MTEP paslaugų įsigijimo išlaidos; projektą vykdančių darbuotojų darbo užmokesčio, komandiruočių išlaidos; trumpalaikio turto įsigijimo išlaidos; įrangos nuomos išlaidos; MTEP veiklom naudojamo turto nusidėvėjimo sąnaudos (ne daugiau nei 50 proc tinkamų finansuoti išlaidų); projektui įgyvendinti būtinų pastatų ar patalpų nuomos išlaidos (ne daugiau nei 10 proc tinkamų finansuoti išlaidų); projekto metu sukurto produkto parengimo rinkai išlaidos ir kt.

Paramos dydis: nuo 60 000 iki 1 200 000 Eur. vienam projektui.

Finansavimo intensyvumas:

Iki 85% patentavimo išlaidoms.

Iki 85% produkto parengimo rinkai išlaidoms.

Iki 80% MTEP išlaidoms:
– iki 50% moksliniams tyrimams;
– iki 25% eksperimentinei plėtrai;

Intensyvumas gali būti padidintas:

– labai mažoms ir mažoms įmonėms – 20 proc.;
– vidutinėms įmonėms – 10 proc.;
– jei dalyvauja partneris – 15 proc.

Likusią dalį sumos prie projekto pareiškėjas turės prisidėti iš pasirinktinų šaltinių: įmonės apyvartinės lėšos; banko (kredito unijos) paskola; juridinio asmens paskola; fizinio asmens paskola.

Projektas turi atitikti bent vieną žemiau išvardintą prioriteto įgyvendinimo tematiką:

 • Sveikatos technologijos ir biotechnologijos:
  • molekulinės technologijos medicinai ir biofarmacija;
  • pažangios taikomosios technologijos asmens ir visuomenės sveikatai;
  • pažangi medicinos inžinerija ankstyvai diagnostikai ir gydymui;
  • saugus maistas ir tvarūs agrobiologiniai ištekliai.
 • Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos:
  • fotoninės ir lazerinės technologijos;
  • pažangiosios medžiagos ir konstrukcijos;
  • lanksčios produktų kūrimo, gamybos ir procesų valdymo, dizaino technologijos;
  • energijos vartojimo efektyvumas, išmanumas;
  • atsinaujinantys energijos ištekliai.
 • Informacinės ir ryšių technologijos:
  • dirbtinis intelektas, didieji ir paskirstytieji duomenys, įvairiarūšė analizė, apdorojimas ir diegimas;
  • daiktų internetas;
  • kibernetinis saugumas;
  • finansinės technologijos ir blokų grandinės;
  • audiovizualinių medijų technologijos ir socialinės inovacijos;
  • išmaniosios transporto sistemos.

Iš viso projektams bus paskirstyta 20 000 000 Eur.

Mūsų darbai dėl Jūsų sėkmės

Garantuojame, kad mūsų parengta paraiška atitiks Agentūros vertinimo kriterijus ir dėsime pastangas, kad jūs gautumėte finansavimą.

Po paramos skyrimo galėsime padėti įgyvendinti Jūsų projektą.

Mes prisiimame atsakomybę, kad Jūsų projektas būtų įgyvendintas laiku pagal paramos sutartyje numatytus reikalavimus.

Padėsime išvengti sankcijų už rodiklių nepasiekimą.

Dėl Jūsų situacijos ekspertinio įvertinimo ir paraiškos rengimo paslaugų rašykite:

info@esparamoscentras.lt

IR MES JUMS PADĖSIME GAUTI FINANSAVIMĄ

KREIPKITES DEL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ FINANSAVIMUI GAUTI.

Galimi pareiškėjai: mažos ir vidutinės įmonės arba didelės įmonės,  veikiančios Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione, vykdančios veiklą ilgiau kaip 3 metus ir kurių bendros 3 paskutinių finansinių metų veiklos pajamos yra ne mažesnės kaip 300 000 eurų (sudedamos 3 paskutinių finansinių metų veiklos pajamos) ir išlaidos MTEP sudaro ne mažiau kaip 30 000,00 eurų per paskutinius 3 finansinius metus (sudedamos paskutinių 3 finansinių metų išlaidos MTEP).

Pareiškėjas turi atitikti brandaus inovatoriaus apibrėžimą.

Finansuojama veikla: inovacijų kūrimas, apsauga ir licencijavimas, ankstyvoji sukurtų naujų produktų bandomoji gamyba ir parengimas rinkai.

Paramos dydis: nuo 60 000 iki 2 000 000 eurų vienam projektui.

Finansavimo intensyvumas:

Iki 85% patentavimo išlaidoms.

Iki 85% produkto parengimo rinkai išlaidoms.

Iki 80% MTEP išlaidoms:
– iki 50% moksliniams tyrimams;
– iki 25% eksperimentinei plėtrai;

Intensyvumas gali būti padidintas:
labai mažoms ir mažoms įmonėms – 20 proc.;
vidutinėms įmonėms – 10 proc.;

jei dalyvauja partneris – 15 proc.

Finansuojamos išlaidos:

Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio ir komandiruočių išlaidos.

MTEP ir susijusių paslaugų įsigijimo išlaidos (ne daugiau kaip 50 proc. projekto išlaidų).

Trumpalaikio turto įsigijimo išlaidos.

MTEP veikloms naudojamo turto (įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių, mašinų, įrengimų, pastatų ir/ar patalpų) nusidėvėjimo išlaidos (ne daugiau kaip 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų).

Įrangos nuomos išlaidos.

Pastatų ar patalpų nuomos išlaidos (iki 10 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų).

Patentavimo veikloms galimas finansavimas iki 30 000 eurų.

Sukurto produkto parengimo rinkai išlaidos (galimas finansavimas iki 80 000 eurų).

Iš viso projektams bus paskirstyta 15 000 000 Eur.

Mūsų darbai dėl Jūsų sėkmės

Garantuojame, kad mūsų parengta paraiška atitiks Agentūros vertinimo kriterijus ir dėsime pastangas, kad jūs gautumėte finansavimą.

Po paramos skyrimo galėsime padėti įgyvendinti Jūsų projektą.

Mes prisiimame atsakomybę, kad Jūsų projektas būtų įgyvendintas laiku pagal paramos sutartyje numatytus reikalavimus.

Padėsime išvengti sankcijų už rodiklių nepasiekimą.

Dėl Jūsų situacijos ekspertinio įvertinimo ir paraiškos rengimo paslaugų rašykite:

info@esparamoscentras.lt

IR MES JUMS PADĖSIME GAUTI FINANSAVIMĄ

2022 12 23 – 2023 03 31 galima teikti paraiškas finansavimui gauti pradedantiesiems inovatoriams pagal paramos priemonę „Inostartas“.

Galimi pareiškėjai: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (toliau – MVĮ), didelės įmonės, kai bendradarbiauja su MVĮ.

Pareiškėjas turi atitikti pradedančiojo inovatoriaus apibrėžimą.

Projekto partneriai: MVĮ, kai pareiškėjas didelė įmonė; mokslo ir studijų institucijos, MVĮ ar didelė įmonė, jei pareiškėjas MVĮ.

Remiama veikla: investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas).

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: iki 18 mėn.

Galimi pareiškėjai: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, didelės įmonės, kai bendradarbiauja su MVĮ.

Galimi partneriai: MVĮ, kai pareiškėjas didelė įmonė; mokslo ir studijų institucijos, MVĮ/didelė įmonė, jei pareiškėjas MVĮ.

Pradedantysis inovatorius: pareiškėjas vykdantis veiklą ne ilgiau kaip 1 metus iki paraiškos pateikimo, kurio veiklos pajamos nuo veiklos registravimo dienos iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės kaip 3 000 Eur. arba vykdantis veiklą ilgiau kaip 1 metus, bet neturintis patirties MTEP srityje (t. y. neįgyvendino MTEP projektų ir (ar) nevykdė MTEP veiklų) ir jo metinės veiklos pajamos per paskutinius finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės kaip 3 000 Eur.

Paramos dydis: iki 200 000 eurų.

Plačiau žiūrėti ČIA.

Jeigu aktualu dėl paraiškos rengimo paslaugų rašykite:

info@esparamoscentras.lt

Europos Komisija paskelbė Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ (angl. Horizon Europe) 2021-2022 m. darbo programą (su programa galima susipažinti čia). Pagal numatytus kvietimus projektams įgyvendinti bus skirta 14,7 mlrd. eurų 60% ar didesniu finansavimo intensyvumu.

Naujai patvirtintoje darbo programoje dėmesys skiriamas moksliniams tyrimams ir inovacijų kūrimui šiose srityse:

 • Sveikata;
 • Kultūra, kūrybiškumas ir įtrauki visuomenė;
 • Civilinė visuomenės sauga;
 • Skaitmeninė ekonomika, pramonė ir kosmosas;
 • Klimatas, energetika ir judumas;
 • Maistas, bioekonomika, gamtiniai ištekliai, žemės ūkis ir aplinka.

Šiose srityse finansavimo intensyvumas priklausomai nuo veiksmų tipo siekia nuo 60 proc. iki 100 proc. tinkamų išlaidų, o projektų  technologinės parengties lygis paprastai yra nuo 4 iki 8: finansavimo intensyvumas ir finansuojamas technologijos kūrimo etapas nustatomas kiekvienam kvietimui atskirai ir yra įtvirtinamas konkrečios veiksmų grupės darbo programoje.

Programos „Europos horizontas“ investicijos yra  teikiamos negrąžintinos subsidijos forma – tai mažina technologijų vystymo kainą, rizikas, paspartina naujų technologijų kūrimą bei skatina bendradarbiavimą tarp atskirų įmonių ir mokslo įstaigų skirtingose šalyse.

Šaltinis: MITA.

2020 11 23 – 2020 12 23 galima teikti paraiškas paramai gauti naujiems inovatyviems produktams ir paslaugoms kurti. Priemonės tikslas – pritraukti užsienio investicijų į šalies mokslo tyrimų, eksperimentinės plėtros bei inovacijų (MTEPI) sektorių.

Finansuojamos veiklos: tiesioginės užsienio investicijos į MTEP veiklas; tiesioginės užsienio investicijos, kuriomis kuriama naujos arba plečiama esamos įmonės MTEPI infrastruktūra; tiesioginės užsienio investicijos į veiklas, susijusias su procesų ir organizacinių inovacijų diegimu.

Paramos dydis: tiesioginės užsienio investicijos į MTEP veiklas – 3 000 000 eurų;  tiesioginės užsienio investicijos, kuriomis kuriama naujos arba plečiama esamos įmonės MTEPI infrastruktūra – 6 500 000 eurų; tiesioginės užsienio investicijos į veiklas, susijusias su procesų ir organizacinių inovacijų diegimu – 500 000 eurų. Mažiausiai projektui skiriama finansavimo lėšų suma yra 50 000 eurų.

Pagrindiniai reikalavimai pareiškėjams:  sukurti ir rinkai pateikti naujų produktų; sukurti naujų darbo vietų, pritraukti privačių investicijų.

Daugiau informacijos:  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ea952450bffb11e9840ec0427c781bac/asr

2020 10 28 – 20 11 27 paskelbtas kvietimas teikti paraiškas negrąžinamai subsidijai gauti pagal priemonę „COVID-19 MTEP tyrimai“.

Pagal priemonę remiamos veiklos: moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra (toliau – MTEP)  ir (arba) naujų produktų ir technologijų sertifikavimas, kas susiję su COVID-19 ir su kitais virusais.
Galimi pareiškėjai: pareiškėjai yra įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip trejus metus ir kurios vidutinės metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu įmonės trejų metų veikla nesutampa su pastaraisiais 3 finansiniais metais) yra ne mažesnės kaip 145 000 eurų.
Tinkamos finansuoti išlaidos: įranga, įrenginiai ir kitas turtas, tiesiogiai susijęs su projekto įgyvendinimu; projekto vykdymo išlaidos.
Paramos dydis projektui: iki 1 000 000 eurų.
Paramos intensyvumas: 80 proc. Galima finansuojamosios dalies padidinimas 15 procentinių punktų, jei mokslinių tyrimų projektą finansuoja daugiau nei viena valstybė narė arba jis įgyvendinamas tarpvalstybiniu mastu bendradarbiaujant su mokslinių tyrimų organizacijomis ar kitomis įmonėmis.

Daugiau žr: https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/es-fondu-investicijos/2014-2020-m-programavimo-laikotarpis/covid-19-mtep-tyrimai

Susisiekite su mumis tel. + 370 647 669 76 ar el.p. info@esparamoscentras.lt ir  mes Jums padėsime parengti kokybišką paraišką finansavimui gauti.

Finansavimo tikslas: skatinti naujų inovatyvių smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų kūrimąsi ir plėtrą, užtikrinant inovatyvių idėjų, produktų ir paslaugų vystymą, skatinti įmonių savarankiškumą vykdant mokslinių tyrimų ar eksperimentinės plėtros darbus įmonės viduje.

Remiamos veiklos: inovatyvių SVV subjektų kūrimosi skatinimas; tyrėjų ar mokslininkų įdarbinimas žinioms imliose labai mažose įmonėse, mažose įmonėse, vidutinėse įmonėse ir kartu vystomi produktai, siekiant jų komercinio realizavimo; inovatyvių SVV subjektų plėtros skatinimas.

Didžiausia suma projektui: 52 173 Eur.

Remiamos veiklos:  išradimų patentavimas tarptautiniu mastu; dizaino registravimas tarptautiniu mastu.

Galimi pareiškėjai: juridiniai asmenys.

Didžiausia suma vienam projektui: 30 000 Eur. tam pačiam išradimui patentuoti ar dizainui registruoti tarptautiniu mastu.

Kvietimai teikti paraiškas pagal ES priemonę “Inočekiai”. Tai populiari verslo ir mokslo bendradarbiavimą skatinančių priemonė, kurią dažniausiai renkasi inovatoriai ieškantys investicijų. Priemonė skatina tęsti jau pradėtas vykdyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklas. Paramos priemone gali pasinaudoti tiek neseniai veiklą pradėję startuoliai, tiek seniai rinkoje dirbančios įmonės.

Šiuo metu yra paskelbti 3 kvietimai teikti paraiškas naujiems „Inočekių“ projektams: pradedantiesiems inovatoriams, brandiesiems inovatoriams ir pareiškėjams, turintiems Europos Komisijos suteiktą Kokybės ženklo sertifikatą pagal programos „Horizontas 2020“ priemonę „MVĮ instrumentas“.

Didžiausia brandžiųjų inovatorių vieno projekto vertė siekia 100 000 tūkst. eurų, (kvietimui numatytas finansavimas – 5 880 000,00 Eur) pradedančiųjų – iki 33 998 tūkst. eurų (kvietimui numatytas finansavimas 1 000 000,00 Eur).

Projektus galima ruošti pagal 7 atnaujintas Sumanios specializacijos sritis:

 1. Energetika ir tvari aplinka.
 2. Sveikatos technologijos ir biotechnologijos;
 3. Agroinovacijos ir maisto technologijos;
 4. Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos;
 5. Sumanusis, netaršus ir integruotas transportas;
 6. Informacinės ir ryšių technologijos;
 7. Įtrauki ir kūrybinga visuomenė.

Paraiškos teikiamos: iki 2021 m. kovo 30 d.

Daugiau žr: http://mita.lrv.lt/lt/kvietimai

EUROSTARS5 yra didžiausia tarptautinė programa, finansuojanti mažų ir vidutinių įmonių vykdomus MTEP projektus. Ši programa remia MTEP projektus, kurių pagalba kuriami novatoriški produktai, procesai ar paslaugos skirti komercializavimui tarptautinėje rinkoje.

Galimi partneriai: mokslo ir studijų institucijos; įmonės (mažos, vidutinės, didelės); tyrimo institutai.

Partnerius galima rinktis iš 37 programoje dalyvaujančių valstybių.

Paramos priemonės tikslas: skatinti įmones kurti inovatyvius produktus, paslaugas, technologijas ir tapti savo srities lyderėmis tarptautinėje erdvėje.

Finansuojamos veiklos:

 • taikomieji moksliniai tyrimai;
 • eksperimentinė plėtra.

Projekto partneriai:

 1. privatūs juridiniai asmenys;
 2. mokslo ir studijų institucijos, jeigu vykdo projektą kartu su Lietuvos Respublikoje registruota įmone;
 3. universitetų ligoninės.

Projekto trukmė: iki 36 mėnesių.

Paramos dydis: iki 300 000 Eur.

Mūsų darbai dėl Jūsų sėkmės:

Garantuojame, kad mūsų parengta paraiška atitiks Agentūros vertinimo kriterijus ir dėsime pastangas, kad jūs gautumėte finansavimą.

Po paramos skyrimo padėsime įgyvendiniti Jūsų projektą. Mes prisiimame atsakomybę, kad Jūsų projektas būtų įgyvendintas laiku pagal paramos sutartyje numatytus reikalavimus. Padėsime išvengti sankcijų už rodiklių nepasiekimą.

Jeigu aktualu dėl paraiškos rengimo paslaugų rengiant tarptautines paraiškas  rašykite:

info@esparamoscentras.lt

Taip pat dėl konsultacijų šiai paramos priemonei mielai galime atvykti pas Jus.

Call Now Button