Parama juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo įgyvendinimui

2022.08.09

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas 2022 08 01 – 2023 07 31 verslo įmonėms paramai gauti diegiant aplinkai draugiškas, naujesnes ir mažiau energijos vartojančias technologijas  pagal paramos priemonę: „Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas“. 

Paraiškos priimamos nuo 2022 08 01, kol pakaks lėšų skirtų Priemonei, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo kvietimo pradžios. Pasibaigus lėšoms, kvietimas stabdomas.

Galimi pareiškėjai: labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės.

Jos turi atitikti sekančius reikalavimus:

  1. Lietuvos Respublikos teritorijoje registruoti ir jos teritorijoje veiklą vykdantys juridiniai asmenys, kurie yra galutiniai energijos vartotojai.
  2. Nedalyvauja Europos Sąjungos Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje;
  3. pagal Statistikos departamento ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (2 red.) įmonės nepriklausančios klasifikacijai C – apdirbamoji gamyba.

Paramos dydis: iki 1 500 000 eurų.

Paramos intensyvumas: 30 proc. didelėms įmonėms; 40 proc. vidutinėms įmonėms; 50 proc. labai mažoms ir mažoms įmonėms.

Tinkamos finansuoti išlaidos: įsigyta nauja, nenaudota ir įdiegta apšvietimo, šildymo sistemos ar technologinių procesų įranga, įgyvendinant energijos vartojimo audito ataskaitoje nurodytas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, kurios padeda efektyviau naudoti energiją.

Tinkamos projekto išlaidos turi būti padarytos nuo 2022 m. balandžio 20 d.

Netinkamos finansuoti išlaidos:

1. išlaidos, tiesiogiai nesusijusios su didesnio galutinės energijos vartojimo efektyvumo užtikrinimu.

2. saulės ir vėjo elektrinių (elektros gamybai) įsigijimo ar įrengimo ir su tuo susijusios išlaidos;

3. išlaidos susijusios su pastatų modernizavimu;

4. išlaidos, kurios apmokėtos ar priimtas sprendimas jas apmokėti iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų ar išteklių fondų, Europos Sąjungos arba ne Europos Sąjungos šalių valstybės institucijų lėšų;

5. įrangos, įrenginių ir kito turto lizingo (išperkamosios nuomos) išlaidos;

6. paskolos suteikimas ar grąžinimas, palūkanos už gautą paskolą;

7. išlaidos, kai pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM), sąskaitos faktūros, prekių, paslaugų pirkimo pardavimo kvitai už išlaidas išrašyti ir (ar) apmokėti ne pareiškėjo (jo įgalioto asmens) arba ne pareiškėjo nuosavomis lėšomis;

8. išlaidos, kurioms neišrašytos (nepateiktos) PVM sąskaitos faktūros ar prekių, paslaugų pirkimo pardavimo kvitai;

9. pirkimo ir (ar) importo PVM, kurį pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turi teisę susigrąžinti (atskaityti);

10. išlaidos, susijusios su projekto dokumentacijos parengimu, projekto vykdymu ir (ar) technine priežiūra, dokumentacijos atidavimu kitoms institucijoms pagal teisės aktų reikalavimus;

11. išlaidos, kurios patirtos užsienio valstybėje ir apmokėtos ne per finansų įstaigą;

12. nuostoliai ir užsienio valiutos keitimo išlaidos;

13. baudos ir bylinėjimosi išlaidos;

14. naudotos (ne naujos) įrangos įsigijimo išlaidos;

15. sutarčių administravimo mokesčiai;

16. sąskaitos už patirtas išlaidas, išrašytos ne pareiškėjo (jo įgalioto asmens) vardu, išskyrus atvejus, kai pareiškėjai yra bendraturčiai.

Paramos gavimo sąlygos: pareiškėjas turi pateikti atliktą ir pasirašyta auditoriaus energijos vartojimo audito ataskaitą, kuris buvo atliktas nuo 2019 m. sausio 1 d. ir vėliau.

Paraiškos turėtų būti teikiamos tik gavus VšĮ Lietuvos energetikos agentūros energijos vartojimo audito kokybės patikros teigiamą išvadą.

Daugiau informacijos žiūrėti ČIA.

Jeigu aktualu dėl paraiškos rengimo paslaugų rašykite:

info@esparamoscentras.lt

 

2022-08-10T15:55:42+00:00
Call Now Button