Loading...
MTEPI paramos priemonės2020-04-29T04:07:22+00:00

Rengiame paraiškas finansavimui gauti MTEPI sektoriui pagal 2014-2020 ES fondų investicijų veiksmų programos priemones

Dėl paraiškų rengimo susisiekite su mumis ir mes Jums padėsime parengti paraišką kuri gaus finansavimą:

♦  el. p. esparamoscentras@gmail.com

MITA skelbia kvietimą teikti Agentūros finansuojamų projektų finansines ataskaitas (priemonės Eurostars2, Technologinės plėtros projektų, Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektų, skirtų krašto apsaugos poreikiams).

Galimi pareiškėjai: mokslo ir studijų institucijos, privatūs juridiniai asmenys.

Finansavimo tikslas: skatinti naujų inovatyvių smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų kūrimąsi ir plėtrą, užtikrinant inovatyvių idėjų, produktų ir paslaugų vystymą, skatinti įmonių savarankiškumą vykdant mokslinių tyrimų ar eksperimentinės plėtros darbus įmonės viduje.

Remiamos veiklos: inovatyvių SVV subjektų kūrimosi skatinimas; tyrėjų ar mokslininkų įdarbinimas žinioms imliose labai mažose įmonėse, mažose įmonėse, vidutinėse įmonėse ir kartu vystomi produktai, siekiant jų komercinio realizavimo; inovatyvių SVV subjektų plėtros skatinimas.

Didžiausia suma projektui: 52 173 Eur.

Remiamos veiklos:  išradimų patentavimas tarptautiniu mastu; dizaino registravimas tarptautiniu mastu.

Galimi pareiškėjai: juridiniai asmenys.

Didžiausia suma vienam projektui: 30 000 Eur. tam pačiam išradimui patentuoti ar dizainui registruoti tarptautiniu mastu.

Atnaujinti kvietimai teikti paraiškas pagal ES priemonę “Inočekiai”. Tai populiari verslo ir mokslo bendradarbiavimą skatinančių priemonė, kurią dažniausiai renkasi inovatoriai ieškantys investicijų. Priemonė skatina tęsti jau pradėtas vykdyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklas. Paramos priemone gali pasinaudoti tiek neseniai veiklą pradėję startuoliai, tiek seniai rinkoje dirbančios įmonės.

Šiai priemonei skirta daugiau nei 4,5 mln. Eur. ERPF lėšų. Šiuo metu yra paskelbti 3 kvietimai teikti paraiškas naujiems „Inočekių“ projektams: pradedantiesiems inovatoriams, brandiesiems inovatoriams ir pareiškėjams, turintiems Europos Komisijos suteiktą Kokybės ženklo sertifikatą pagal programos „Horizontas 2020“ priemonę „MVĮ instrumentas“.

Didžiausia brandžiųjų inovatorių vieno projekto vertė siekia iki 76 tūkst. eurų, pradedančiųjų – iki  20 tūkst. eurų.  Turintiems kokybės ženklą – iki 71 tūkst. eurų.

Projektus galima ruošti pagal 7 atnaujintas Sumanios specializacijos sritis:

  1. Energetika ir tvari aplinka.
  2. Sveikatos technologijos ir biotechnologijos;
  3. Agroinovacijos ir maisto technologijos;
  4. Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos;
  5. Sumanusis, netaršus ir integruotas transportas;
  6. Informacinės ir ryšių technologijos;
  7. Įtrauki ir kūrybinga visuomenė.

Paraiškos teikiamos: iki 2020 m. rugsėjo 30 d.

Daugiau žr: https://www.esinvesticijos.lt/lt/paskelbti_kvietimai?query=ino%C4%8De&ff=1

Call Now Button